Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

28 523 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2015, 16:59

1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN A: TỔNG QUAN 4 1. Lý do chọn đề tài 4 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 4. Giả thuyết nghiên cứu 6 5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 6 6. Phạm vi nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8 I. Khái niệm về việc thiết kế và phát triển chương trình giáo dục, đào tạo 8 II. Tổng quan về đào tạo liên thông 10 CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 12 I. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang 12 II. Định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 12 III. Giới thiệu về trường Đại học An Giang 12 IV. Tìm hiểu nhu cầu học liên thông của sinh viên Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng tại trường Cao đẳng nghề An Giang 12 1. Nội dung tìm hiểu 12 2. Kết quả khảo sát 12 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN BẬC ĐẠI HỌC 15 2 I. Phân tích chương trình khung đào tạo đại học công nghệ thông tin 15 1. Phân tích chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng 15 2. Phân tích chương trình khung đào tạo đại học công nghệ thông tin 15 II. So sánh giữa chương trình cao đẳng ngành Quản trị mạng và chương trình bậc đại học ngành Công nghệ thông tin 15 1. Mục tiêu đào tạo 15 2. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa 16 3. Các môn học có nội dung và số đơn vị học trình chênh lệch nhau giữa chương trình cao đẳng nghề Quản trị mạng và đại học Công nghệ thông tin 17 4. Các môn học chỉ có trong chương trình đại học Công nghệ thông tin 17 III. Đề xuất chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học Công nghệ thông tin 19 1. Mục tiêu đào tạo 19 2. Thời gian đào tạo chuyển tiếp 19 3. Đối tượng tuyển sinh 20 4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 20 5. Thang điểm 20 6. Khối lượng kiến thức toàn khóa 20 7. Nội dung chương trình 20 8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 23 9. Mô tả vắn tắt nội dung các môn học chương trình đào tạo liên thông 23 3 IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình 23 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25 1. KẾT LUẬN: 25 2. KIẾN NGHỊ 25 3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 4 PHẦN A: TỔNG QUAN 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học đang là một yêu cầu đặt ra cấp thiết ở nước ta hiện nay. Với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đang ngày một diễn ra nhanh chóng, giáo dục và đào tạo phải tạo ra những động lực mới nhằm đào tạo một đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn 25 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Cùng với sự phát triển chung của mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cả ba mặt: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đầu tư cho giáo dục, đào tạo ngày càng tăng, trang thiết bị trường học được tăng cường, quy mô đào tạo không ngừng được mở rộng, trình độ dân trí được nâng lên, chất lượng dạy nghề có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020. Chiến lược đã xác định quan điểm chỉ đạo sự phát triển giáo dục trong đó có giáo dục đại học là “Quốc sách hàng đầu”. Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Giáo dục đại học là bộ phận chủ yếu tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 cũng đã nêu: “Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung trình độ quốc gia về giáo dục tương thích với các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo phân luồng trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân”. Để phát huy sức mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam 5 trong thời kỳ hội nhập, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục nước ta, các cơ sở đào tạo trong nước cần có sự phối hợp chặt chẽ về mọi mặt nhằm đào tạo được đội ngũ nhân lực trình độ cao hiệu quả và chất lượng, có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Một trong những vấn đề cần sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao trình độ của nguồn nhân lực Việt Nam đó là đào tạo liên thông. Đào tạo liên thông là một hoạt động đã thực sự tồn tại trong hệ thống giáo dục Việt Nam từ lâu dưới nhiều hình thức: Tại chức, chuyên tu, vừa học vừa làm… và mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, cùng với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin cho tỉnh An Giang và các địa phương lân cận, người nghiên cứu chọn đề tài “Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin nhằm mở rộng năng lực đào tạo cho trường Đại học An Giang trong nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của địa phương nói riêng và các tỉnh lân cận An Giang nói chung. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng chương trình đào tạo và chương trình đào tạo liên thông. - Khảo sát nhu cầu học liên thông của sinh viên ngành Quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An Giang và nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh An Giang. - Phân tích và so sánh chương trình khung cao đẳng nghề quản trị mạng và đại học ngành công nghệ thông tin. - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng trên địa bàn tỉnh An Giang. 6 - Lấy ý kiến của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình. 4. Giả thuyết nghiên cứu Nếu chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành công nghệ thông tin được xây dựng thành công thì sẽ góp phần đào tạo đội ngũ lao động có trình độ và chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu - Hai chương trình đào tạo đang được áp dụng tại trường Cao đẳng nghề An Giang và đại học An Giang. - Tính liên thông giữa hai chương trình Cao đẳng nghề và Đại học. 5.2. Khách thể nghiên cứu - Nhu cầu về đào tạo tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại địa phương. - Nhu cầu đào tạo liên thông của sinh viên tại trường Cao Đẳng Nghề An Giang. 6. Phạm vi nghiên cứu - Chương trình được xây dựng trên cơ sở của chương trình bậc Cao đẳng nghề Quản trị mạng và bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin hiện đang được giảng dạy tại trường Đại học An Giang. - Chương trình sẽ được xây dựng theo hướng cấu trúc: Môn học, đơn vị học trình, phân chia theo từng học kỳ. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu tài liệu: Các văn bản pháp lý liên quan đến đào tạo liên thông; các chương trình đào tạo và chương trình đào tạo liên thông; các tài liệu, sách tham khảo về xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, phân tích nghề, module, tín chỉ. 7 - Phân tích chương trình Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng đang áp dụng tại trường Cao đẳng nghề An Giang với chương trình Đại học Công nghệ thông tin tại trường Đại học An Giang để tìm mối quan hệ giữa hai chương trình. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Khảo sát điều tra: Về nhu cầu đào tạo và tuyển dụng nhân lực, về nhu cầu học liên thông, về khả năng ứng dụng chương trình. - Tham khảo ý kiến của chuyên gia để đánh giá khả năng áp dụng vào thực tế của chương trình do không đủ thời gian thực nghiệm chương trình. 7.3. Phương pháp thống kê Phân tích, tổng hợp xử lý số liệu thu được qua các cuộc điều tra bằng phiếu thăm dò, phiếu điều tra. 8 PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO I. Khái niệm về việc thiết kế và phát triển chương trình giáo dục, đào tạo 1. Các khái niệm cơ bản Người nghiên cứu tìm hiểu một số thuật ngữ và khái niệm liên quan đến đề tài để có kiến thức tổng thể, sự hiểu biết bản chất của vấn đề cần nghiên cứu nhằm đưa ra cơ sở lý luận vững chắc, để xác định hướng nghiên cứu của đề tài đúng đắn hơn. 2. Lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo 2.1. Lý thuyết về xây dựng chương trình 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) là một công việc khó khăn và phức tạp. Nếu như trước đây công việc này chủ yếu được làm dựa vào những chuyên gia trong ngành giáo dục thì ngày nay cách làm đó không còn phù hợp nữa. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ dạy học đã có nhiều biến đổi. Quá trình xây dựng chương trình đào tạo là sự kết hợp chặt chẽ giữa thực tiễn cuộc sống với lý luận dạy học, nó đòi hỏi nhiều thành phần trong các lĩnh vực liên quan cùng tham gia. Do vậy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình đào tạo, những yếu tố cơ bản ổn định bao gồm: - Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. - Sự phát triển của khoa học kỹ thuật. - Đường lối chính sách kinh tế xã hội quốc gia. - Mục tiêu và chiến lược giáo dục. - Nhu cầu, ước muốn của thế hệ thanh niên. 2.3. Các cách tiếp cận trong việc xây dựng CTĐT - Cách tiếp cận nội dung - Cách tiếp cận mục tiêu - Cách tiếp cận phát triển 2.4. Tiến trình xây dựng CTĐT - Xác định lý do để xây dựng chương trình. 9 - Xác định mục tiêu chung của chương trình. - Đánh giá nhu cầu của người học tương lai sẽ tham gia vào chương trình. - Cấu trúc chương trình và lên kế hoạch. - Thiết kế chi tiết nội dung tín chỉ. - Biên soạn tài liệu học tập. - Chọn phương pháp đánh giá người học. - Mục tiêu của đánh giá là cơ sở để cải thiện chương trình sau này. Đến nay đã có rất nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã thực hiện nghiên cứu các phương pháp về xây dựng chương trình; Hannun và Briggs (1980), đã tìm ra 7 yếu tố khi phân tích các mô hình hệ thống hóa chương trình giảng dạy bao gồm: o Lập kế hoạch, xây dựng, truyền đạt và đánh giá giảng dạy dựa trên cơ sở của lý thuyết hệ thống. o Các mục tiêu dựa trên việc phân tích tình hình thực tế của hệ thống tức là mục tiêu được đặt ra phù hợp với quá trình đào tạo. o Các mục tiêu phải căn cứ vào khả năng học tập của người học. o Chương trình được biên soạn phải căn cứ vào trình độ đầu vào của người học. o Chú ý đến việc lựa chọn phương pháp và phương tiện giảng dạy. o Đánh giá và xếp loại dựa trên khả năng đạt được những mục tiêu và tiêu chí đề ra. o Đánh giá đóng vai trò quan trọng trong tiến trình biên soạn và hiệu chỉnh. * Các nguyên tắc xây dựng chương trình: Để xây dựng chương trình cần đảm bảo các nguyên tắc sau: o Quan điểm tiếp cận. o Cơ cấu nội dung phù hợp với mục tiêu chương trình. o Tính tư tưởng của chương trình. o Tính khoa học và tính hệ thống. o Tính ổn định và linh hoạt. 10 o Tính liên thông (dọc và ngang). o Tính thị trường. o Tiếp cận với khu vực và thế giới. 2.5. Lý thuyết Module:  Ưu điểm của CTĐT theo module: - Đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao trình độ là một qui trình thực hiện kế tục, tạo điều kiện cho người học nâng cao trình độ khi có điều kiện. Do đó, tạo điều kiện liên thông trong ngành nghề nhờ vào việc sử dụng chung một số module. - Mục tiêu đào tạo và cấu trúc nội dung đa dạng, nội dung đào tạo được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động. - Người học có thể tích lũy các module theo thời gian, khi hoàn thành tất cả các module người học sẽ được cấp văn bằng quốc gia cho một trình độ. - Người học có thể tự học, tự đánh giá sau khi học xong mỗi module. - Khi nhu cầu đào tạo thay đổi chỉ cần xây dựng một số module mới không cần phải thay đổi toàn bộ chương trình đào tạo. - Hệ thống giáo dục nghề linh hoạt và có khả năng đáp ứng các nhu cầu thay đổi của thị trường. - Người học phát huy được tính tích cực, năng động sáng tạo. Để thực hiện được liên thông trong đào tạo, ngoài việc thiết kế hệ thống các module cho chương trình thì cần đảm bảo tính giá trị của hệ thống tín chỉ. II. Tổng quan về đào tạo liên thông 1. Khái quát về liên thông Khái niệm liên thông được tìm hiểu theo hai hướng chính sau: Liên thông dọc (Articulation) thể hiện sự xuyên suốt, khớp nối trong hình thành và phát triển tri thức, kỹ năng từ các lớp, bậc học dưới lên trên trong hệ thống Giáo dục - đào tạo. Liên thông ngang (Tranfer) thể hiện sự chuyển tiếp, chuyển đổi của người [...]... chức đào tạo liên thông 14 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN BẬC ĐẠI HỌC I Phân tích chương trình khung đào tạo đại học công nghệ thông tin 1 Phân tích chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng 2 Phân tích chương trình khung đào tạo đại học công nghệ thông tin II So sánh giữa chương trình cao đẳng ngành Quản trị mạng và chương trình. .. nhu cầu học liên thông của sinh viên Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng tại trường Cao đẳng nghề An Giang Người nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tìm hiểu nhu cầu học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học ngành công nghệ thông tin đối với những học viên đang theo học cao đẳng nghề ngành quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An Giang nhằm làm cơ sở thực tiễn cho chương trình mà... hoàn thành được những nhiệm vụ sau: - Xây dựng được cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu chương trình đào tạo liên thông giữa hai bậc cao đẳng nghề và đại học - Xây dựng được cơ sở thực tiễn cho đề tài - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề lên bậc đại học công nghệ thông tin áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang Để đánh giá khả năng áp dụng của đề tài thì người nghiên cứu đã sử dụng... gian nghiên cứu, chương trình đào tạo liên thông bậc cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc đại học công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ dừng ở mức độ mô tả môn học, chưa có thời gian để thực nghiệm, nên trong thời gian tới nếu có điều kiện, hướng phát triển của đề tài sẽ là: - Thực nghiệm và đánh giá toàn bộ chương trình này - Mở rộng phạm vi liên thông sang các trường khác - Đề tài cũng là... thạc sỹ, Xây dựng chương trình liên thông nghề may và thiết kế thời trang từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề tại trường cao đẳng nghề Phú Yên, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM, 2010 16 Luận văn thạc sỹ, Xây dựng chương trình liên thông lên cao đẳng chuyên nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện cho học sinh trung cấp nghề điện công nghiệp tại trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ, Đại học Sư phạm... thời gian học cho phù hợp nội dung đào tạo - Về nội dung đào tạo: Có một số môn không phù hợp - Về thời lượng các môn học: Tăng thêm số giờ ở một số môn học Từ kết quả tham khảo ý kiến trên, có thể kết luận: Chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề ngành quản trị mạng lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang có thể áp dụng vào thực tế 24 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN... quản trị CSDL Oracle 3 30 30 Hệ quản trị CSDL DB2 3 30 30 Lập trình cho các thiết bị 3 30 30 22 7 di động Công nghệ XML và UD 3 30 30 8 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 9 Mô tả vắn tắt nội dung các môn học CTĐT liên thông IV Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình Sản phẩm của đề tài Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc CĐN ngành quản trị mạng lên bậc đại học ngành. .. III Đề xuất chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học Công nghệ thông tin 1 Mục tiêu đào tạo 1.1 Mục tiêu chung - Đào tạo sinh viên có lòng yêu nước, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí tự lập với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sinh hoạt văn minh - Có đầy đủ sức khỏe đảm bảo yêu cầu công việc - Chương trình. .. sinh viên được khảo sát học cao đẳng nghề chính quy, không có sinh viên học cao đẳng nghề không chính quy, đây là điều kiện tốt cho việc tổ chức đào tạo liên thông lên Đại học 2.2 Thời gian đào tạo Nội dung Dài Vừa Ngắn Thời gian đào tạo 32 56 5 Chiếm tỷ lệ 34.41% 60.22% 5.37% Kết quả khảo sát cho thấy có 60.22% sinh viên cho rằng thời gian đào tạo bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng là vừa Tuy nhiên,... Tình hình liên thông ở Việt Nam hiện nay 11 CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG I Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang II Định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 III Giới thiệu về trường Đại học An Giang 1 Khái quát về trường Đại học An Giang 2 Lịch sử hình thành 3 Giới thiệu khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường 4 Các ngành học đào tạo IV Tìm . quản trị mạng và đại học ngành công nghệ thông tin. - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng trên địa bàn tỉnh An Giang. . dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chương trình. học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học ngành công nghệ thông tin đối với những học viên đang theo học cao đẳng nghề ngành quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang, Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang, Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang, PHẦN A: TỔNG QUAN, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, Kết quả khảo sát, CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN BẬC ĐẠI HỌC, Nội dung chương trình, IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn