Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone

87 844 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA ISOFLAVONE ĐẬU TƢƠNG TỪ DẠNG GLYCOSIDE SANG DẠNG AGLUCONE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA ISOFLAVONE ĐẬU TƢƠNG TỪ DẠNG GLYCOSIDE SANG DẠNG AGLUCONE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRƢƠNG HƢƠNG LAN Hà Nội – Năm 2012 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Đậu tƣơng 3 1.1.1. Nguồn gốc và sản lượng 3 1.1.2. Thành phần và giá trị dinh dưỡng 4 1.2. Isoflavone trong đậu tƣơng 9 1.2.1. Cấu trúc 9 1.2.2. Hàm lượng isoflavone trong các thực phẩm từ đậu tương 12 1.2.3. Quá trình trao đổi chất và hấp thụ của isoflavone ở người 15 1.2.4. Lợi ích của isoflavone đối với sức khỏe 16 1.2.5. Tính an toàn của isoflavone đậu tương 20 1.3. Sự chuyển hóa isoflavone từ glycoside sang aglucone trong đậu tƣơng 22 1.3.1. Sự chuyển hóa isoflavone bằng kiềm và axit 22 1.3.2. Sự chuyển hóa isoflavone bằng bằng enzyme  – glucosidase 23 1.3. Vi khuẩn Bacillus subtilis 27 1.3.1. Nguồn gốc và phân loại 27 1.3.2. Đặc điểm hình thái 27 1.3.3. Đặc điểm nuôi cấy 27 1.3.4. Ứng dụng của vi khuẩn Bacillus subtilis trong lên men đậu tương 28 1.5. Một số thực phẩm giàu isoflavone trên thị trƣờng thế giới và Việt Nam 29 CHƢƠNG 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 32 2.1. Nguyên liệu 32 2.2. Vi sinh vật và môi trƣờng của vi sinh vật 32 2.3. Hóa chất 33 2.4. Dụng cụ máy móc, thiết bị 33 2.5. Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.5.1. Phương pháp công nghệ 33 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học 2.5.2. Phương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn 37 2.5.3. Các phương pháp phân tích lý hóa 37 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 3.1. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone trong đậu tƣơng từ dạng glycoside sang dạng aglucone bằng chế phẩm enzyme 41 3.1.1. Nghiên cứu lựa chọn chế phẩm enzyme thích hợp 41 3.1.2. Nghiên cứu xác định các điều kiện tối ưu của enzyme Sumizyme FP thủy phân sữa đậu tương 43 3.1.3. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa đậu tương giàu isoflavone dạng aglucone bằng phương pháp thủy phân với enzyme Sumizym FP 48 3.2. Nghiên cứu nâng cao hàm lƣợng isoflavone aglucone trong sữa đậu tƣơng bằng phƣơng pháp lên men 51 3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất dịch sữa đậu tương đến sự chuyển hóa isoflavon 51 3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ giống vi khuẩn đến khả năng chuyển hóa isoflavone . 53 3.2.3. Ảnh hưởng của pH dịch lên men đến khả năng chuyển hóa isoflavone 54 3.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng chuyển hóa isoflavone 55 3.2.5. Ảnh hưởng của thời gian lên men đến khả năng chuyển hóa isoflavone 56 3.2.6. Ảnh hưởng của tốc độ sục khí vô trùng đến khả năng chuyển hóa isoflavone 57 3.2.7. Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất sữa đậu tương giàu isoflavone dạng aglucone bằng phương pháp lên men với chủng vi khuẩn Bacillus subtilis LH10 62 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 74 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ER Estrogen recepter – Thụ thể estrogen FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nông Lƣơng thế giới FDA Food and Frug Administration - Cục Dƣợc phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ HDL- Cholesterol High density lipoprotein Cholesterol – Cholesterol liên kết Lipoprotein có tỷ trọng cao HT Hormone Treatment – Liệu pháp hormon HPLC High Performance Liquid Chromatography – Sắc ký lỏng hiệu năng cao LDL- Cholesterol Low density lipoprotein Cholesterol - Cholesterol liên kết Lipoprotein có tỷ trọng thấp NA Nutrient Agar – Môi trƣờng thạch dinh dƣỡng NB Nutrient Broth – Môi trƣờng dinh dƣỡng dịch thể OD Optical density – Mật độ quang học O-DMA O-desmethylangolensin SPC Soybean protein concentrate SPI Soybean protein isolate SERMs: Selective Estrogen Receptor Modulators – Các chất điều biến đặc hiệu thụ thể estrogen Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Cây và hạt đậu tƣơng 3 Hình 1.2. Cấu trúc phân tử của các oligosaccharide trong đậu tƣơng 9 Hình 1.3. Sự tƣơng đồng về cấu trúc phân tử của các isoflavone và β-estradiol (estrogen ngƣời) 10 Hình 1.4. Một số thực phẩm chế biến từ đậu tƣơng 12 Hình 1.5. Quá trình trao đổi chất của daidzein và genistein 16 Hình 1.6. Sự thủy phân isoflavone glycoside bằng bazơ và axit 22 Hình 1.7. Cấu trúc enzyme  – glucosidase A từ vi khuẩn Clostridium cellulovorans 23 Hình 1.8. Sự thủy phân các isoflavone bằng enzyme -glucosidase 24 Hình 1.9. Hình ảnh hiển vi điện tử của Bacillus subtilis 27 Hình 2.1. Chủng vi khuẩn Bacillus subtilis LH10 32 Hình 3.1. Hiệu suất chuyển hóa isoflavone trong sữa đậu tƣơng thủy phân bằng các chế phẩm enzyme 42 Hình 3.2. Hiệu suất chuyển hóa isoflavone trong sữa đậu tƣơng thủy phân bởi enzyme Sumizyme FP theo thời gian 47 Hình 3.3. Quy trình công nghệ sản xuất sữa đậu tƣơng giàu aglucone bằng phƣơng pháp thủy phân với enzyme Sumizyme FP 50 Hình 3.4. Hiệu suất chuyển hóa glycoside sang aglucone ở các nồng độ cơ chất lên men ban đầu khác nhau 52 Hình 3.5. Hàm lƣợng glucoside và aglucone sau khi lên men với các tỷ lệ giống khác nhau 53 Hình 3.6. Hàm lƣợng glycoside, aglucone và số lƣợng tế bào sau khi lên men ở các giá trị pH ban đầu khác nhau 55 Hình 3.7. Hàm lƣợng glycoside và aglucone của dịch sau khi lên men ở điều kiện nhiệt độ khác nhau 56 Hình 3.8. Hàm lƣợng glycoside và aglucone sau khi lên men ở thời gian khác nhau . 57 Hình 3.9. Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất sữa đậu tƣơng giàu aglucone bằng phƣơng pháp lên men với chủng vi khuẩn Bacillus subtilis LH10 63 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Sản lƣợng đậu tƣơng của thế giới năm 2010 4 Bảng 1.2. Thành phần dinh dƣỡng của đậu tƣơng (100g) 5 Bảng 1.3. Thành phần protein của đậu tƣơng 6 Bảng 1.4. Hàm lƣợng axít linoleic, axít linolenic và tỷ lệ (n-6)/(n-3) của một số chất béo thực vật 8 Bảng 1.5. Công thức và trọng lƣợng phân tử của các đồng phân isoflavone 11 Bảng 1.6. Thành phần của các đồng phân isoflavone trong đậu tƣơng và các sản phẩm đậu tƣơng thƣơng mại 14 Bảng 1.7. Các vi sinh vật đƣợc sử dụng để chuyển hóa isoflavone đậu tƣơng từ glycoside sang aglucone 26 Bảng 1.8. Hàm lƣợng isoflavon trong chungkookjang lên men với các chủng Bacillus subtilis khác nhau 29 Bảng 2.1. Điều kiện thủy phân sữa đậu tƣơng của các chế phẩm enzyme 34 Bảng 3.1. Hàm lƣợng isoflavone trong sữa đậu tƣơng thủy phân với các chế phẩm enzyme khác nhau 41 Bảng 3.2. Ảnh hƣởng của nồng độ enzyme Sumizyme FP đến sự chuyển hoá isoflavone từ dạng glucoside sang dạng aglucone 43 Bảng 3.3. Ảnh hƣởng của pH đến sự chuyển hoá isoflavone từ dạng glucoside 44 Bảng 3.4. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến sự chuyển hoá isoflavone 45 từ dạng glucoside sang dạng aglucone nhờ enzyme Sumizyme FP 45 Bảng 3.5. Ảnh hƣởng của thời gian đến sự chuyển hoá isoflavone 46 Bảng 3.6. Đặc tính của dịch sữa đậu tƣơng thủy phân bằng enzyme Sumizyme FP 48 Bảng 3.7. Hàm lƣợng isoflavone glycoside và isoflavone aglucone trƣớc và sau lên men của các mẫu có nồng độ cơ chất ban đầu khác nhau 51 Bảng 3.8. Số lƣợng tế bào trong quá trình lên men ở các nồng độ cơ chất khác nhau bởi vi khuẩn B.subtilis LH10 53 Bảng 3.9. Ảnh hƣởng của sục khí vô trùng đến hiệu suất chuyển hóa isoflavone từ dạng glycoside sang aglucone trong quá trình lên men 58 Bảng 3.10. Động học của quá trình lên men sữa đậu tƣơng với chủng vi khuẩn B.subtilis LH10 trên thiết bị lên men 5 lít Labo-controller MDL-8C 59 Bảng 3.11. Sự thay đổi của các đồng phân isoflavone (mg/100g) trong quá trình lên men 60 Bảng 3.12. Đặc tính của dịch sữa đậu tƣơng trƣớc và sau khi lên men 62 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học 1 MỞ ĐẦU Từ nhiều thế kỷ nay, đậu tƣơng đã trở thành cây trồng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của con ngƣời nhƣ một nguồn thực phẩm. Các sản phẩm từ đậu tƣơng đã và đang đƣợc sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với diện tích canh tác và sản lƣợng đậu tƣơng hàng năm liên tục tăng. Nhiều nghiên cứu cho thấy đậu tƣơng tốt cho sức khỏe con ngƣời nhờ có chứa thành phần isoflavone. Một số hoạt tính sinh lý của isoflavone đã đƣợc tìm thấy liên quan đến sự điều chỉnh hormone nhƣ cải thiện các hội chứng tiền mãn kinh 37 và tăng mật độ xƣơng ở phụ nữ mãn kinh 42. Isoflavone cũng làm giảm các nguy cơ mắc các bệnh tim mạch mãn tính ở ngƣời bằng cách làm giảm nồng độ LDL- cholesterol huyết thanh nhờ hoạt tính chống oxi hóa của chúng 78. Ngoài ra, trong những nghiên cứu về ung thƣ, các isoflavone đƣợc tìm thấy có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thƣ vú và hữu ích trong điều trị ung thƣ tiền liệt tuyến 72. Hàm lƣợng isoflavone trong đậu tƣơng nằm trong khoảng từ 50 – 3,000µg/g 33 và tồn tại ở hai dạng chính là glycoside và aglucone. Dạng glycoside đƣợc cho là hấp thụ hạn chế trong hệ tiêu hóa ngƣời do có trọng lƣợng phân tử lớn nhƣng lại chiếm tới trên 90% isoflavone tổng số 32. Trong khi đó, dạng aglucone đƣợc hấp thụ nhanh hơn với hàm lƣợng lớn hơn so với dạng glycoside tƣơng ứng nhƣng chỉ chiếm nồng độ rất thấp (từ 1 – 5% isoflavone tổng số) 30. Mặc dù, các isoflavone dạng glycoside cũng đƣợc thủy phân một phần thành aglucone bởi nƣớc bọt và sau đó bởi vi sinh vật đƣờng ruột nhƣng hiệu suất chuyển hóa thấp, phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe, chế độ ăn, giới tính,… Theo Wang và cộng sự (1994) 67, các sản phẩm đậu tƣơng truyền thống nhƣ miso, natto (Nhật Bản), Kinema (Nepal), Thuanao (Thái Lan), Chungnkookjang (Hàn Quốc), tempeh (Indonesia)… có hàm lƣợng aglucone cao hơn đáng kể so với các sản phẩm đậu tƣơng không lên men. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sự chuyển hóa isoflavone dạng glycoside sang aglucone đƣợc thực hiện nhờ quá trình nảy mầm đậu tƣơng 61, thủy phân bằng enzyme thƣơng mại 49, 58 và Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học 2 quá trình lên men với vi sinh vật. Một số vi sinh vật đã đƣợc sử dụng để lên men sữa đậu tƣơng nhƣ các chủng vi khuẩn lactic, các chủng vi khuẩn Bifidobacterium, Bacillus subtilis natto 15, 51, 36, 61. Trong những nghiên cứu này, enzyme - glucosidase đƣợc coi là enzyme chìa khóa, chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển hóa isoflavone từ dạng glycoside sang aglucone. Do vậy, nâng cao hàm lƣợng isoflavone dạng aglucone trong các sản phẩm từ đậu tƣơng đang trở thành một hƣớng nghiên cứu mới của ngành công nghiệp thực phẩm. Xuất phát từ mục đích làm nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng giàu isoflavone có tác dụng giảm nồng độ cholesterol trong máu, cải thiện sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ đặc biệt phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 02 phần chính nhƣ sau: 1. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone bằng quá trình thủy phân sữa đậu tương với chế phẩm enzyme  - glucosidase thương mại. 2. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone bằng quá trình lên men sữa đậu tương với chủng vi khuẩn Bacillus subtilis LH10. Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Đậu tƣơng 1.1.1. Nguồn gốc và sản lượng Đậu tƣơng (Glycine max (L) Merrill) còn gọi là đỗ tƣơng hay đậu nành thuộc chi Glycine, họ Đậu Leguminosae và có nguồn gốc từ Trung Quốc cách đây khoảng 4.000 – 5.000 năm 40. Từ nhiều thế kỷ trƣớc, đậu tƣơng đã chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của ngƣời dân Đông Nam Á nhƣ một nguồn thực phẩm. Tuy nhiên, đậu tƣơng và các sản phẩm chế biến từ đậu tƣơng mới chỉ đƣợc giới thiệu chính thức với xã hội phƣơng Tây từ đầu thế kỷ 20. Hình 1.1. Cây và hạt đậu tƣơng Ngày nay, đậu tƣơng trở nên phổ biến trên toàn thế giới và thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu nhờ vào giá trị dinh dƣỡng cũng nhƣ các hoạt tính sinh học của chúng đối với sức khỏe con ngƣời. Năm 2010, tổng diện tích đất canh tác đậu tƣơng của thế giới khoảng 102,4 triệu hecta với tổng sản lƣợng đạt 261,6 triệu tấn trong đó Hoa Kỳ, Braxin và Argentina là 3 quốc gia ở vị trí dẫn đầu 23. Cùng trong năm 2010, diện tích canh tác đậu tƣơng ở nƣớc ta đạt 197,8 nghìn hecta với tổng sản lƣợng là 296,9 nghìn tấn 1. [...]... hàm lƣợng isoflavone tổng số tăng từ 328 lên 864µg/g và aglucone tăng từ 73 lên 201µg/g 31 Năm 2006, Kuo và cộng sự đã quan sát thấy sự chuyển hóa các isoflavone từ glucoside sang aglucone bởi vi khuẩn Bacillus subtilis NTU-18 trong quá trình lên men đậu tƣơng đen Hiệu suất chuyển hóa của daidzin và genistin tại thời điểm 24h lên men tƣơng ứng đạt 100% và 75% 36 Hiệu suất chuyển hóa isoflavone. .. ảnh hƣởng nhẹ đến hệ tiêu hóa Các tác dụng phụ này bao gồm: đau bụng hoặc vùng thƣợng vị, cảm giác khó chịu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chứng khó tiêu và táo bón 1.3 Sự chuyển hóa isoflavone từ glycoside sang aglucone trong đậu tƣơng 1.3.1 Sự chuyển hóa isoflavone bằng kiềm và axit Sự chuyển hóa glycoside sang aglucone có thể đạt đƣợc nhờ sử dụng một dung dịch kiềm và một dung dịch axít Đầu tiên,... hơn 65 Trong tự nhiên, isoflavone có 2 dạng chính: aglucone, dạng không liên kết với phân tử đƣờng glucose và glycoside, dạng liên kết với glucose bằng các liên kết -1,4 -glycoside Mặc dù, isoflavone cũng tồn tại trong một số loài thực vật khác thuộc họ đậu, nhƣng hầu hết các nghiên cứu đều đƣợc tiến hành trên đậu tƣơng và các thực phẩm chế biến từ đậu tƣơng do sự phổ biến của đậu tƣơng trong các thực... isoflavone trong các thực phẩm từ đậu tương Các thực phẩm đậu tƣơng đƣợc chia thành 2 nhóm chính dựa trên phƣơng pháp chế biến bao gồm thực phẩm đậu tƣơng không lên men và thực phẩm đậu tƣơng lên men (hình 1.4) Hình 1.4 Một số thực phẩm chế biến từ đậu tƣơng Hàm lƣợng isoflavone thay đổi giữa các sản phẩm thực phẩm đậu tƣơng do sự khác nhau về phƣơng pháp chế biến Trong đậu tƣơng, isoflavone có quan hệ mật... patent số 5,352,384 của Mỹ, Shen và cộng sự (1994) đã sử dụng enzyme Lactozym có hoạt tính -galactosidase của công ty Novozymes, Đan Mạch để thủy phân bột đậu tƣơng tách béo Kết quả thu đƣợc sản phẩm protein giàu isoflavone dạng aglucone 58 Nguồn enzyme  – glucosidase từ các vi sinh vật lên men đậu tƣơng Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu đã báo cáo về quá trình chuyển hóa isoflavone từ glycoside. .. đã nghiên cứu sự thủy phân của các isoflavone dạng glycoside bởi vi khuẩn lactic và nhận thấy 70 – 80% genistin đƣợc chuyển thành genistein đồng thời 25 -40% daidzin chuyển thành daidzein sau quá trình lên men 15 Bảng 1.7 Các vi sinh vật đƣợc sử dụng để chuyển hóa isoflavone đậu tƣơng từ glycoside sang aglucone Vi sinh vật Sản phẩm Tài liệu trích dẫn Natto Thua nao 29, 71, 31 Chungkookjang Sữa đậu. .. chứng bốc hỏa 22 Tuy nhiên, do một số nguyên nhân trong đó chủ yếu liên quan đến ung thƣ khiến nhiều phụ nữ đang tìm kiếm liệu pháp tự nhiên để ngăn ngừa các hội chứng này Sử dụng đậu tƣơng và các isoflavone đậu tƣơng là một loại liệu pháp tự nhiên và đã có một số các nghiên cứu chứng minh hiệu quả tác dụng của chúng, đặc biệt là đối với hội chứng bốc hỏa Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần của Murkies... dạng cấu trúc có độ phân cực cao nhƣ ß-glucoside 30 Sau khi tiêu hóa các thực phẩm giàu isoflavone, các glycoside đƣợc cho là dạng hấp thụ hạn chế trong cơ thể ngƣời sẽ trải qua sự deglycoside hóa để giải phóng các aglucone tự do Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu giả định rằng chỉ có -glucosidase của vi sinh vật đƣờng ruột chịu trách nhiệm cho các phản ứng deglycoside Tuy nhiên, những nghiên cứu. .. phân các glycoside chiếm ƣu thế trong đậu tƣơng và sữa đậu tƣơng thành dạng aglucone có hoạt tinh sinh học cao Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu lên men đậu tƣơng với các chủng 25 Nguyễn Thị Việt Hà Luận văn thạc sỹ khoa học vi khuẩn probiotic Những nghiên cứu này chỉ ra rằng các enzyme nội bào  – glucosidase từ vi khuẩn probiotic có thể sử dụng để thủy phân glycoside trong sữa đậu tƣơng thành aglucone. .. phẩm từ đậu tƣơng khác nhau phụ thuộc vào phƣơng pháp chế biến Isoflavone tìm thấy trong đậu tƣơng và các sản phẩm đậu tƣơng không lên men chủ yếu là các glycoside, dạng hấp thụ hạn chế trong hệ tiêu hóa ngƣời do có tính phân cực và trọng lƣợng phân tử cao Chúng chiếm đến trên 90% hàm lƣợng isoflavone tổng số 32 Tuy nhiên, các aglucone (daidzein, genistein và glycitein) không phong phú trong đậu tƣơng . Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 02 phần chính nhƣ sau: 1. Nghiên cứu. HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA ISOFLAVONE ĐẬU TƢƠNG TỪ DẠNG GLYCOSIDE SANG DẠNG AGLUCONE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 42 30. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA ISOFLAVONE ĐẬU TƢƠNG TỪ DẠNG GLYCOSIDE SANG DẠNG AGLUCONE LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm