Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao

148 906 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:50

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương 1 Tổng quan 4 1.1. Giới thiệu về protein và axít amin 4 1.2. Định nghĩa và cấu trúc axít amin 13 1.3. Tính chất hóa lý của protein và axít amin 14 1.4. Tổng quan về các phương pháp định lượng protein và axít amin 17 Chương 2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 29 2.1. Nội dung và mục tiêu nghiên cứu 30 2.2. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất thuốc thử sử dụng 42 2.4. Phương pháp thu thập mẫu thực phẩm để phân tích 44 Chương 3.Kết quả và thảo luận 46 3.1. Khảo sát chọn loại chất dẫn xuất cho axít amin 47 3.2. Tối ưu hóa các điều kiện tách và xác định axít amin bằng HPLC 49 3.3. Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng và xây dựng đường chuẩn của phương pháp phân tích 62 3.4. Tối ưu hóa các điều kiện thủy phân mẫu 69 3.5. Lược đồ quy trình phân tích đối với các mẫu thực phẩm 84 3.6. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích 87 3.7. Phân tích mẫu thực tế 103 Kết luận 133 Danh mục công trình tác giả 114 Tài liệu tham khảo 116 Phụ lục 1 125 Phục lục 2 127 Phục lục 3 128 Phục lục 4 133 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tên đầy đủ ACN Acetonitril Ala Alanin AQC Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamat Arg Arginin Asp Axít Aspartic Cys Cystin FMOC 9-florenylmethylcloroformat GC Sắc ký khí Glu Axít Glutamic Gly Glycin His Histidin HPLC Sắc ký lỏng hiệu năng cao Ile Isoleucin KPH Không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp) Leu Leucin Lys Lysin Met Methionin Ninhydrin Tricetohydrinđen hydrat OPA Ortho-phthalaldehyd / ortho-phthaldialdehyd Phe Phenylalanin PITC Phenyl isothiocyanat Pro Prolin RP-HPLC Sắc ký lỏng hiệu năng cao pha ngược Ser Serin Thr Threonin Tyr Tyrosin Val Valin DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Trị số ước lượng về lượng đòi hỏi các axít amin cần thiết 11 Bảng 1.2: Đối chiếu các loại axít amin thiết yếu 12 Bảng 1.3: Tổng hợp các chất dẫn xuất xác định axít amin bằng RP-HPLC [76] 27 Bảng 3.1: ảnh hưởng pha động đến thời gian lưu của các axít amin 55 Bảng 3.2: Thành phần và tỷ lệ pha động theo chế độ gradient 57 Bảng 3.3: ảnh hưởng của nồng độ trietylamin trong pha động đến thời gian lưu 57 Bảng 3.4: Các điều kiện đo RP-HPLC cho xác định các axít amin 61 Bảng 3.5: Tỷ lệ thành phần pha động 62 Bảng 3.6: Giới hạn phát hiện của các axít amin 64 Bảng 3.7: Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp 65 Bảng 3.8: Sự phụ thuộc của chiều cao píc sắc ký vào nồng độ của axít amin 67 Bảng 3.9: ảnh hưởng của môi trường đến hiệu suất thủy phân axít amin 70 Bảng 3.10: ảnh hưởng của nồng độ HCl đến hiệu suất thu hồi của axít amin 71 Bảng 3.11: ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất của axít amin 73 Bảng 3.12: ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến hiệu suất thu hồi 75 Bảng 3.13: Sự phụ thuộc của hiệu suất dẫn xuất các axít amin vào pH môi trường 80 Bảng 3.14: Sự phụ thuộc của hiệu suất thu hồi vào nhiệt độ tạo dẫn xuất huỳnh quang 82 Bảng 3.15: Sự phụ thuộc của hiệu suất axít amin vào thời gian dẫn xuất 83 Bảng 3.16: Độ đúng của phương pháp ở nồng độ thứ 1 (150 - 30ppb) 88 Bảng 3.17: Độ đúng của phương pháp ở nồng độ thứ 2 (790 - 80ppb) 89 Bảng 3.18: Độ đúng của phương pháp ở nồng độ thứ 3 (1490 - 150 ppb) 89 Bảng 3.19: Độ lặp lại (n = 6) hàm lượng của các axít amin trong mẫu cá quả 91 Bảng 3.20: Độ lặp lại (n = 6) thời gian lưu của các axít amin trong mẫu cá quả 92 Bảng 3.21: Độ lặp lại (n = 6) hàm lượng của các axít amin đối với mẫu cá thu 93 Bảng 3.22: Độ lặp lại (n = 6) thời gian lưu của các axít amin đối với mẫu cá thu 93 Bảng 3.23: Độ lặp lại (n = 6) hàm lượng của các axít amin trong mẫu hạt đậu 94 Bảng 3.24: Độ lặp lại (n = 6) thời gian lưu của các axít amin trong mẫu đậu tương 95 Bảng 3.25: Độ lặp lại (n = 6) hàm lượng của các axít amin trong mẫu đậu phụ 96 Bảng 3.26: Độ lặp lại (n = 6) thời gian lưu của các axít amin trong mẫu đậu phụ 97 Bảng 3.27: Độ lặp lại (n = 6) hàm lượng các axít amin trong mẫu sữa đậu nành 97 Bảng 3.28: Độ lặp lại (n = 6) thời gian lưu các axít amin trong mẫu sữa đậu nành 98 Bảng 3.29: Độ thu hồi ở nồng độ thứ nhất 100 Bảng 3.30: Độ thu hồi ở nồng độ thứ hai 101 Bảng 3.31: Độ thu hồi ở nồng độ thứ ba 102 Bảng 3.32: Hàm lượng axít amin trong cá nước ngọt (g/100g) 104 Bảng 3.33: Hàm lượng axít amin trong cá nước mặn (g/100g) 105 Bảng 3.34: Hàm lượng trung bình các axít amin trong mẫu hạt đậu tương 109 Bảng 3.35: Hàm lượng trung bình các axít amin trong mẫu đậu phụ 110 Bảng 3.36: Hàm lượng trung bình các axít amin trong mẫu sữa đậu nành 111 Bảng 3.37: Hàm lượng axít amin trong một số loại thịt (g/100g) 114 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu tạo hệ thống HPLC 32 Hình 2.2: Sắc đồ một chất 32 Hình 2.3 Tính bất đối của píc 34 Hình 3.1: Sắc đồ tách axít amin bằng dẫn xuất OPA trước cột, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 5  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 340;  em = 455) 47 Hình 3.2: Sắc đồ tách axít amin bằng dẫn xuất AQC trước cột, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 47 Hình 3.3: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 5mM dẫn xuất với AQC trước cột, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 50 Hình 3.4: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 5mM dẫn xuất với AQC trước cột, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ PDA (  = 254nm) 50 Hình 3.5: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 10 mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 5  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex=250;  em=395) 52 Hình 3.6: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 10 mM,cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex=250;  em=395) 52 Hình 3.7: Sắc đồ chuẩn axít glutamic, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 53 Hình 3.8: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 53 Hình 3.9: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 10 mM khi chạy với pha động không thêm trietylamin, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 58 Hình 3.10: Sắc đồ hỗn hợp chuẩn 17 axít amin ở nồng độ 50 mM khi chạy với pha động có thêm trietylamin 17mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 59 Hình 3.11: Sắc đồ chạy chuẩn hỗn hợp 17 axít amin, nồng độ 10mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1,2ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395), pha động chạy theo chế độ gradient 60 Hình 3.12: Sắc đồ chạy chuẩn hỗn hợp 17 axít amin, nồng độ 10mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395), pha động theo chế độ gradient 60 Hình 3.13: Sắc đồ chạy chuẩn hỗn hợp 17 axít amin, nồng độ 10mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 0,8ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395), pha động theo chế độ gradient 60 Hình 3.14: Sắc đồ chạy chuẩn hỗn hợp 17 axít amin, nồng độ 10mM, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 0,5ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395), pha động theo chế độ gradient 61 Hình 3.15: Đường chuẩn định lượng Asp từ 0,149 đến 1,493 (  g/ml) 68 Hình 3.16: Đường chuẩn định lượng His từ 0,015 đến 0,155 (  g/ml) 68 Hình 3.17: Đường chuẩn định lượng Arg từ 0,046 đến 0,461 (  g/ml) 68 Hình 3.18: Đường chuẩn định lượng Cys từ 0,149 đến 1,49 (  g/ml) 68 Hình 3.19: Đường chuẩn định lượng Arg từ 0,092 đến 0,461 (  g/ml) 69 Hình 3.20: Đường chuẩn định lượng Cys từ 0,298 đến 1,49 (  g/ml) 69 Hình 3.21: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu hạt đậu tương, thêm chuẩn ở nồng độ HCl 4,5M, ở 125 o C, trong 24 giờ, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 71 Hình 3.22: Sự phụ thuộc của hiệu suất thu hồi axít amin vào nồng độ HCl thủy phân 72 Hình 3.23: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu đậu tương bằng HCl 6M ở 110 o C, trong 24 giờ, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 73 Hình 3.24: Sự phụ thuộc của hiệu suất thu hồi axít amin vào nhiệt độ thủy phân đậu nành bằng HCl 6M 74 Hình 3.25: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu hạt đậu tương bằng HCl 6M, ở 125 o C, trong 20 giờ, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 74 Hình 3.26: Sự phụ thuộc của hiệu suất thu hồi axít amin vào thời gian thủy phân 75 Hình 3.27: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu sữa đậu nành sau khi được làm giàu bằng cách thuỷ, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 78 Hình 3.28: Sắc đồ 7 chuẩn axít amin được điều chỉnh pH bằng NaOH 0,5M, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex=250;  em=395) 79 Hình 3.29: Sắc đồ chuẩn 7 axít amin điều chỉnh pH bằng Na 2 B 4 O 7 0,25M, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex= 250;  em = 395) 80 Hình 3.30: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu hạt đậu tương được dẫn xuất ở 65 o C, thời gian 10 phút, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 81 Hình 3.31: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu hạt đậu tương được dẫn xuất ở 65 o C, thời gian 5 phút, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 83 Hình 3.32: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu cá quả, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 104 Hình 3.33: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu cá thu, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 105 Hình 3.34: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu hạt đậu tương, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 107 Hình 3.35: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu đậu phụ, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 108 Hình 3.36: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu sữa đậu nành, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 108 Hình 3.37: Sắc đồ tách axít amin trong dịch thuỷ phân mẫu thịt gà, cột RP18 (150mm x 4,6mm x 3,9  m), tốc độ dòng 1ml/phút, detectơ huỳnh quang (  ex = 250;  em = 395) 113 1 MỞ ĐẦU Hiện nay, không chỉ riêng nước ta mà nhiều nước trên thể giới đang phải tiếp tục giải quyết tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng. Trong khi đó, thừa dinh dưỡng kèm theo các bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường đang trở nên một thách thức lớn trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Vấn đề thừa cân và béo phì ở một bộ phận dân cư đô thị (trẻ em, học sinh, lứa tuổi trung niên) và một số bệnh mãn tính có liên quan đến dinh dưỡng như tăng huyết áp và đái tháo đường đang nổi lên có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng [3]. Để giải quyết vấn đề này cần thiết phải kết hợp nhiều giải pháp chiến lược, trong đó đảm bảo một chế độ ăn lành mạnh và phù hợp là một trong những giải pháp rất quan trọng. Các nghiên cứu về vai trò các chất có hoạt tính sinh học trong chế độ ăn đối với các bệnh mãn tính như tim mạch, béo phì và tiểu đường là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện những nghiên cứu này, cần thiết phải xây dựng các cơ sở dữ liệu đối với các hoạt chất sinh học trong tự nhiên như các vitamin và axít amin, Giá trị của một loại thức ăn không những phụ thuộc vào số lượng chất đạm có trong thức ăn ấy mà còn phụ thuộc vào số lượng và tỷ lệ cân đối các axít amin, nghĩa là chất lượng của protein thức ăn. Đối với các nước đang phát triển, thức ăn động vật mà protein có chất lượng tốt còn chưa đủ, mà cần bổ sung thêm những loại thức ăn thực vật giàu protein lại càng cần thiết. Nó giúp chúng ta có định hướng để phối hợp các thức ăn với nhau nhằm nâng cao chất lượng của protein trong khẩu phần hàng ngày của người dân. Hàm lượng protein (chất liệu căn bản của cơ thể) mà mọi người cần được cung cấp mỗi ngày là 1g/kg trọng lượng cơ thể. Thịt và cá có lượng protein ngang nhau (15 - 25g) cho 100g thực phẩm ăn vào. Điều cần lưu ý, những loại thịt có màu đỏ (thịt bò, thịt cừu, thịt ngựa) có chứa nhiều lipít. Một miếng thịt bò 150g chứa nhiều lipít hơn cả một miếng bơ 10g; còn thịt màu trắng (thịt lợn, thịt bê, thịt gà, thịt vịt) được xem là ít lipít nhưng lại kém về chất sắt. Cá là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, lượng protein trong cá giao động từ 16 - 17g/100g [12]. Cá có các axít béo cần thiết tốt cho phòng chống các bệnh tim mạch. Đặc biệt mỡ gan cá có chứa nhiều vitamin A và D ngoài ra trong cá 2 cũng có nhiều nhóm vitamin B, axít folic, vitamin B12, vitamin E, bên cạnh đó cá cũng là nguồn cung cấp các chất khoáng quý, dao động từ 1 - 1,7g/100g, có khi lên tới 3g/100g, gồm các yếu tố vi lượng như: đồng, kẽm, i ốt. Mỡ cá không những có đầy đủ thành phần axít béo không no mà nó còn chứa axít béo thiết yếu DHA. Ngoài ra trong mỡ cá còn chứa axít béo Omega-3, có tác dụng bảo vệ hệ thống tim mạch. Việc tiêu thụ axít béo này cũng làm giảm nguy cơ xơ cứng động mạch và cao huyết áp [12]. Theo nhận định của FAO mức tiêu thụ cá tại Việt Nam vào khoảng 18,72 kg/người/năm. Cá là nguồn thực phẩm quý bổ sung lượng protein đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong chế độ ăn của người Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, các thực phẩm từ đậu tương chiếm một vị trí quan trọng. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2000 của Viện Dinh dưỡng, mức tiêu thụ thực phẩm nhóm đậu, đỗ đã tăng lên đáng kể trong năm 2000, với khoảng 6g/người/ngày so với 2,8g/người/ngày trong năm 1990. Đậu phụ, loại thực phẩm giàu đạm thực vật thông dụng ở Việt Nam cũng có mức tiêu thụ tăng lên đến 13,4g/người/ngày trong năm 2000 so với 6,8g/người/ngày trong năm 1990 [13]. Axít amin là một thành phần quan trọng của cơ thể. Axít amin tạo nên tế bào, phục hồi mô, tạo nên các kháng thể chống lại vi khuẩn và virus. Axít amin là một phần của enzym và hệ thống hormon. Nó tạo nên ARN (axit ribo nucleic), ADN (axit deoxy nucleic) vận chuyển oxy đi khắp cơ thể và tham gia vào hoạt động của các cơ. Axít amin cung cấp cho cơ thể từ thực phẩm giàu protein. Protein khi vào cơ thể được chuyển hóa thành 20 axít amin, trong đó có 8 axít amin thiết yếu không được tạo ra từ cơ thể, isoleucin, leucin, lysin, methionin, phenylalanin, threonin, tryptophan và valin. Sự thiếu hụt axít amin dẫn đến cơ thể mệt mỏi, hạ đường huyết, dị ứng [81]. Trên thế giới, phương pháp truyền thống phân tích axít amin được đưa ra và phát triển bởi Moore và Stein [63, 64, 65, 66] là tách và xác định các axít amin tự do bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion với dẫn xuất sau cột (ninhydrin hoặc O- phtalaldehyd). Kỹ thuật này đã được áp dụng hơn 40 năm cho kết quả tốt trong giới hạn phân tích. Mặc dù vậy trong thời gian qua đã có nhiều phương pháp áp [...]... hp thu c trong thc n, sau khi tiờu húa, hp thu m cng tip cn c vi nhu cu protein c tng hp trong c th, thỡ hiu sut tn dng trong c th s cng cao Cho nờn giỏ tr dinh dng ca protein thc n c quyt nh bi axớt amin cn thit Axớt amin hn ch Ch loi axớt amin tng i thiu ht khi i chiu gia hm lng axớt amin cn thit trong protein thc n, vi mụ thc axớt amin cn thit, loi axớt amin thiu ht nht trong ú c gi l axớt amin hn... axớt amin hn ch th nht, tip ú l axớt amin th hai, th ba Chng hn cỏc loi axớt amin hn ch th nht, th hai, th ba trong go s ln lt l lysin, methionin v phenylalanin (bng 1.2) 1.2 nh ngha v cu trỳc axớt amin Trong húa hc, mt axớt amin l mt phõn t cha c nhúm amin v nhúm carboxyl (nhúm axớt) Trong húa sinh, thut ng ny cũn ch alpha axớt amin: nhng axớt amin m trong ú nhúm amin v carboxylic gn vo cựng mt carbon,... tng quỏt ca mt axớt amin nh sau: Trong t nhiờn axớt amin tn ti chớnh dng -axớt amin, phn ln cỏc axớt amin cú bn phn t khỏc nhau cú kh nng thay th v trớ C-2 (C) Nguyờn t carbon khụng cú trung tõm i xng nờn cỏc axớt amin cú ng phõn quang hc l L - v D - axớt amin, ch cú glycin l khụng cú ng phõn quang hc (R=H) Trong t nhiờn ch yu tỡm thy l dng L - axớt amin, D - axớt amin ch tỡm thy trong vi khun, vỏch... Trờn th gii AQC ch mi c s dng lm dn xut xỏc nh axớt amin trong nhiu i tng thc phm phc tp nh xỏc nh axớt amin trong thc n tr em [58] Ti Vit Nam, vic phõn tớch cỏc thnh phn cú hot tớnh sinh hc trong thc phm cũn hn ch, ch yu mi cú s liu ca mt s loi carotenoid trong rau, qu S liu phõn tớch cỏc axớt amin trong thc phm Vit Nam cũn thiu, c bit i vi mt s axớt amin quan trng nh lysin, cystin, Nhng nghiờn cu,... dng ca nhiu loi enzim tiờu húa (nh pepsin, tripsin, peptase) phõn gii thnh peptid ngn v axớt amin trong d dy Sau ú c hp thu trong rut non, theo tnh mch ch vo bờn trong gan Axớt amin trong mỏu cú 3 ngun l t protein trong thc n, t s phõn gii protein mụ v t s chuyn húa hydrat carbon v lipit ng i ca axớt amin trong mỏu l: 5 Hp thnh protein mụ Hp thnh cỏc protein c thự nh enzim, hormon, khỏng th, Sn... m ũi hi ly t trong thc n, gi l cỏc axớt amin thit yu 8 Cỏc axớt amin khụng thit yu tuyt i khụng c hiu lm l khụng cn, m ch vỡ chỳng cú th tng hp c trong c th, nu trong thc n cú thiu cng khụng quan trng lm Cỏc axớt amin thit yu trong c th bao gm isoleusin, leucin, valin, lysin, methionin, phenylalanin, threonin, tryptophan Ngoi ra, histidin l loi axớt amin thit yu cho tr di mt tui Axớt amin khụng thit... cht lng tớnh Axớt amin v protein u cú tớnh cht lng tớnh tc l va cú tớnh axớt va cú tớnh baz Phõn t axớt amin cú nhúm amin v nhúm carboxyl trong phõn t pH trung tớnh axớt amin tn ti dng ion lng cc v trng thỏi ion ph thuc vo pH ca mụi trng Khi t axớt amin trong in trng thỡ tu thuc vo pH m di chuyn v catot hay anot, mt pH no ú thỡ axớt amin khụng di chuyn v bờn no, ú l im ng in ca axớt amin Nh vy protein... tớnh cht riờng nh sau: - Axớt amin cú kh nng kt tinh - Bn vi nhit khong 1000C n 2000C trong 2 gi - Khỏ bn trong mụi trng axớt, khụng bn trong mụi trng kim (trong mụi axớt ch cú trytophan b phỏ hu) - Tớnh cht ng phõn quang hc (hot quang) - Tt c cỏc axớt amin u cú ng phõn quang hc (tr Glycin) - a s cỏc axớt amin t nhiờn u tn ti dng L - axớt amin (ch dng ny thỡ cỏc axớt amin giỏ tr dinh dng con ngi... n định, ng tách tốt dũng Độ lặp lại cao Hunh quang 3 Dabsylclorid (5-1) (ex:360385 nm, 90 phỳt 50 pM em:460-495 Dn xut trc ct ng n định dũng tốt nm) UV: 254nm Hunh 4 Fluorescamin quang 20-100 (ex:390nm, pM em:475nm) 5 FMOC Hunh 1 pM 27 Phn ng 90 phỳt Dn xut Gradient sau ct 45 phỳt nhanh, n nh, tỏch tt Gradient n định, quang Dn xut tách tốt (ex:265nm, trc ct Sử dụng em:320nm) cùng OPA UV:265nm để tách. .. tiờu chun lng cn cung cp, trong ú cú trờn 30% cú ngun gc t protein ng vt v u cỏc loi thỡ s cú th ỏp ng c nhu cu dinh dng mt cỏch rt tt 1.1.7 Axớt amin thit yu v khụng thit yu [6] C th con ngi ch khi c cung cp cỏc loi axớt amin thỡ mi cú th hp thnh c protein Cú nhng loi axớt amin cú th tng hp c trong c th, gi l cỏc axớt amin khụng thit yu, cú nhng loi axớt amin khụng th tng hp c trong c th, hoc tc tng . cấp số liệu cho các nghiên cứu dinh dưỡng. Vì vậy, đề tài này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện để tách và xác định một số axít amin trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng. trình nghiên cứu nào về tách và xác định đồng thời 17 axít amin trong một số nhóm thực phẩm thông dụng (gồm: một số loại thịt, một số loại cá nước ngọt, cá nước mặn, cũng như hạt đậu tương và các. như hạt đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Việc tách và xác định 17 axít amin trong một số loại thịt, một số loại cá nước ngọt, cá nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao , Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao , Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao , CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan