Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội

93 1,612 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 14:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN o0o NGUYỄN NGỌC THỤY BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội) Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 60. 31.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM VĂN QUYẾT Hà Nội / 2010 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BBĐ Bất bình đẳn BBĐXH Bất bình đẳng xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện DVYT Dịch vụ y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe KCB Khám chữa bệnh N Tần suất PTCS Phổ thông cơ sở PTTH Phổ thông trung học TT - GDSK Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TTYT Trung tâm y tế TYT Trạm y tế TW Trung ương % Phần trăm 3 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HỘP Bảng, biểu, hộp Trang Bảng 2.1. Những nhóm bệnh thường gặp 42 Bảng 2.2. Tỉ lệ hộ gia đình có tủ thuốc dự phòng 47 Bảng 3.1. Tương quan giữa mức sống và mức chi phí cho cơ sở y tế công trong 12 tháng qua 54 Bảng 3.2. Tương quan giữa mức sống và hình thức điều trị 55 Bảng 3.3. Tương quan giữa trình độ học vấn với việc lựa chọn dịch vụ y tế 63 Bảng 3.4. Tương quan giữa nghề nghiệp với việc lựa chọn dịch vụ y tế 65 Bảng 3.5. Tương quan giữa khu vực với sự lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ y tế 67 Bảng 3.6. Bảng tương quan giữa tiếp cận nguồn thông tin với lựa chọn dịch vụ y tế 74 Biểu 2.1. Tình hình tiếp cận các dịch vụ y tế tại nhà 49 Biểu 2.2. Tình hình tiếp cận các dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế 51 Biểu 2.3. Tỉ lệ người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế 53 Biểu 3.1. Tương quan giữa mức sống và tỉ lệ người dân chi trả cho dịch vụ y tế chất lượng cao 58 Biểu 3.3. Tương quan giữa tuyến cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và khu vực sinh sống 69 Biểu 3.4. Nguồn tiếp cận thông tin về y tế 72 Hộp 1. Câu chuyện về tầm quan trọng của việc đánh giá đúng tình trạng bệnh tật 64 Hộp 2. Câu chuyện khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế 69 4 PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của mỗi cá nhân và có tác động vô cùng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - chính trị của mỗi quốc gia. Người dân có sức khoẻ sẽ làm tăng khả năng tạo ra nguồn của cải cho quốc gia và ngược lại. Thế nhưng, một tỉ lệ lớn dân số trên thế giới vẫn đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, nguồn nước sạch và các điều kiện vệ sinh không được bảo đảm. Điều này đã tác động tiêu cực đến sức khỏe của một bộ phận không nhỏ người dân. Bên cạnh đó, sự phân biệt đối xử giữa các nhóm xã hội khác nhau vẫn đang tồn tại, dẫn đến sự không ngang bằng nhau về chất lượng cuộc sống nói chung và tiếp cận các dịch vụ CSSK nói riêng. Sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Việt Nam chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lí của Nhà nước. Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong thời gian qua đã và đang làm thay đổi một cách rõ rệt cuộc sống của mỗi gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng khoảng cách thu nhập giữa các nhóm dân cư. Khoảng cách thu nhập này đã tạo nên sự phân hóa xã hội hết sức sâu sắc giữa các nhóm xã hội dẫn tới sự khác nhau về cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội trong đó có sự tiếp cận các DVYT và CSSK giữa các giai cấp xã hội, giữa đàn ông và phụ nữ, giữa người trẻ và người già, người giàu và người nghèo, giữa người sống ở thành thị và người sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi… vẫn còn tồn tại. Sức khỏe là một vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, và trên hết là quyền cơ bản của con người. Sự bất bình đẳng, sự nghèo đói, nạn bóc lột, bạo lực và bất công là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật chết chóc cho người nghèo. Sức khỏe cho mọi người tức là phải xem xét xem mọi người dân đã có sự công bằng trong CSSK hay chưa? Hệ thống y tế nước ta đã và đang được quan tâm đầu tư nhưng chưa thực sự toàn diện và công bằng. Các tuyến BV tuyến trên thường nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư hơn là các BV tuyến dưới và các TYT xã, phường, thôn bản; cơ sở y tế thành thị được quan tâm hơn ở nông thôn; các cơ sở y tế hướng tới những người có 5 khả năng chi trả hơn là những người trông chờ vào sự miễn giảm chi phí… là những thực tế đã và đang tồn tại, góp phần tạo nên sự BBĐ ngày càng sâu sắc trong việc tiếp cận các DVYT của người dân. Tình trạng sức khỏe và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội trong đó có tiếp cận các DVYT của người dân chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố quyết định sức khỏe và điều kiện xã hội nơi người ta sống và làm việc, còn gọi là các yếu tố quyết định xã hội. Các yếu tố quyết định xã hội này có thể là nguyên nhân gây nên sự BBĐ trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và DVYT của người dân. Do đó, thực hiện đề tài: Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội) là một việc làm cần thiết. Những nhận xét trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân chính gây nên sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay và các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu sẽ có ích cho việc giảm bớt sự BBĐXH của người dân trong tiếp cận các DVYT. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Mô tả và phân tích sự khác biệt trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay - Chỉ ra yếu tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay - Đề xuất khuyến nghị nhằm làm giảm bớt sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân, góp phần cải thiện chất lượng dân số 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát thực địa và phân tích những tài liệu có liên quan đến đề tài về sự BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân - Xử lí, phân tích các số liệu, thông tin thu thập được để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân - Đề xuất một số khuyến nghị để nhằm làm giảm bớt sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân 6 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân 3.2. Khách thể nghiên cứu - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm việc trong các cơ quan Nhà nước - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm nông nghiệp - Chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình làm việc tự do 3.3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài chọn địa bàn khảo sát là phường Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội (Đặc trưng đại diện là phường nằm cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội, nơi có nhiều biến động về dân cư, nhà ở và mức sống do quá trình đô thị hoá) và xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội (đặc trưng cho xã ven đô đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ) Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2010 4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 4.1. Câu hỏi nghiên cứu BBĐXH trong tiếp cận các DVYT diễn ra như thế nào? Nguyên nhân nào tạo nên sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay? 4.2. Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, trong tiếp cận các DVYT của người dân tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm xã hội - Các yếu tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay: (1) Yếu tố kinh tế (mức sống); (2) Địa vị xã hội; (3) Khoảng cách địa lí; (4) Sự tiếp cận nguồn thông tin y tế của người dân. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp tiếp cận Nghiên cứu dựa trên quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê-nin để tìm hiểu, nhận thức các vấn đề nghiên cứu. Theo quan điểm phương pháp luận của chủ nghĩa 7 Mác - Lênin, mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định và phải được xem xét trong mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, trong sự mâu thuẫn và trong sự vận động và phát triển không ngừng của lịch sử xã hội. Trên cơ sở phương pháp luận nhận thức duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và phương pháp xã hội học để tìm luận cứ chứng minh các giả thuyết nghiên cứu của đề tài luận văn. 5.2. Phương pháp thu thập thông tin cụ thể 5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu Các tài liệu thu thập được sẽ được tác giả phân thành nhiều mảng để tiện cho việc tham khảo: về DVYT, về mô hình bệnh tật và hành vi CSSK của người dân nông thôn, về tình trạng tiếp cận các DVYT của người dân… Phương pháp này sẽ bổ sung cho những nhận định rút ra từ những thông tin thu thập được từ bảng hỏi và phiếu phỏng vấn sâu. 5.2.2. Phương pháp điều tra chọn mẫu 5.2.2.1. Điều tra bằng bảng hỏi (định lượng) Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở một bảng hỏi đã được chuẩn hóa để thu thập thông tin, giúp hiểu rõ hơn về tổng thể nghiên cứu. Tuy nhiên phương pháp này cũng có hạn chế là quá trình thu thập thông tin tại địa bàn rất khó để thay đổi nội dung câu hỏi, thu thập thêm những thông tin đã được xác định trước, những phát hiện, những nội dung mới hoặc những vấn đề thắc mắc về nội dung sẽ không được giải quyết (đây cũng là hạn chế của phương pháp nghiên cứu định lượng). Áp dụng phương pháp này, tác giả tập trung vào việc thu thập thông tin chung về tình trạng bệnh tật, hành vi CSSK, một số yếu tố tác động đến hành vi CSSK… Với phương pháp này, tác giả có thể nắm được thông tin về tiếp cận các dịch vụ CSSK của người dân và các hộ gia đình trên diện rộng. Để tiến hành nghiên cứu, tác giả đã khảo sát 300 phiếu dành cho đại diện các hộ gia đình trong mẫu nghiên cứu: ở Phường Dịch Vọng Hậu 150 phiếu và xã Tân lập 150 phiếu. 8 5.2.2.2. Phỏng vấn sâu (định tính) Phỏng vấn sâu là phương pháp quan trọng hỗ trợ cho phương pháp định lượng, bởi lẽ trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn nghiên cứu, nhiều thông tin, nội dung cụ thể của đề tài cần thu thập chưa được đề cập. Phỏng vấn sâu chủ yếu sử dụng những câu hỏi mở. Trong quá trình phỏng vấn sâu, điều tra viên sẽ tập trung tìm hiểu những vấn đề hay những phát hiện mới liên quan đến đề tài mà phương pháp định lượng chưa đề cập. Các thông tin thu thập được từ phương pháp này sẽ giúp tác giả có những hiểu biết sâu hơn về tình hình sức khỏe cũng như thực trạng tiếp cận DVYT của người dân trên địa bàn khảo sát. Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 20 trường hợp. 5.2.3. Phương pháp xử lí thông tin Những bảng hỏi định lượng được xử lí trên máy tính nhờ phần mềm thống kê SPSS 17.0 để tìm ra tần suất cũng như tương quan nhằm so sánh và đánh giá vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau. Những ca phỏng vấn sâu được tác giả phân chia thông tin theo nhóm các chủ đề cụ thể phục vụ mục tiêu nghiên cứu. 5.3. Khái quát cơ cấu mẫu đã khảo sát 5.3.1. Hộ gia đình Hộ gia đình N % % thực tế % cộng dồn Thành thị 150 50.0 50.0 50.0 Nông thôn 150 50.0 50.0 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.2. Giới tính người trả lời Giới tính N % % thực tế % cộng dồn Nam 152 50.7 50.7 50.7 Nữ 148 49.3 49.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 9 5.3.3. Trình độ học vấn người trả lời Trình độ học vấn N % % thực tế % cộng dồn Tiểu học 8 2.7 2.7 2.7 Phổ thông cơ sở 28 9.3 9.3 12.0 Phổ thông trung học 74 24.7 24.7 36.7 Trung cấp 52 17.3 17.3 54.0 Cao đẳng, đại học 110 36.7 36.7 90.7 Trên đại học 28 9.3 9.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.4. Nghề nghiệp người trả lời Nghề nghiệp N % % thực tế % cộng dồn Làm ruộng 46 15.3 15.3 15.3 Nghề thủ công 34 11.3 11.3 26.7 Buôn bán, dịch vụ 68 22.7 22.7 49.3 Viên chức Nhà nước 120 40.0 40.0 89.3 Hưu trí 32 10.7 10.7 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 5.3.5.Thu nhập bình quân (đơn vị: triệu đồng) Thu nhập bình quân N % % thực tế % cộng dồn Từ 500 - 1000 76 25.3 25.3 25.3 Từ 1001 - 2000 78 26.0 26.0 51.3 Từ 2001 - 3000 86 28.7 28.7 80.0 Trên 3000 60 20.0 20.0 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 10 5.3.6. Nhóm tuổi người trả lời Nhóm tuổi N % % thực tế % cộng dồn Dưới 30 86 28.7 28.7 28.7 Từ 31- 40 110 36.7 36.7 65.3 Từ 41- 50 50 16.7 16.7 82.0 Từ 51- 60 26 8.7 8.7 90.7 Trên 60 28 9.3 9.3 100.0 Tổng 300 100.0 100.0 6. Khung lí thuyết 6.1 Các biến số 6.1.1. Biến số độc lập Kinh tế (mức sống); Địa vị xã hội; Khoảng cách địa lí; Khả năng tiếp cận nguồn thông tin y tế của người dân 6.1.2. Biến số phụ thuộc BBĐXH trong tiếp cận các DVYT 6.1.3. Biến số can thiệp Môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội Hệ thống chính sách y tế của Việt Nam [...]... minh; và giới thiệu Cấu trúc luận văn PHẦN II NỘI DUNG Gồm ba chương: Chương 1 Cơ sở lí luận Chương 2 Thực trạng tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay Chương 3 Nguyên nhân của sự bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trình b y các kết luận nghiên cứu và đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan quản lí y tế, chính quyền... khung lí thuyết Môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội Hệ thống chính sách y tế Kinh tế Địa vị xã Khoảng Tiếp cận (Mức sống) hội cách địa nguồn lí thông tin y tế Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế 11 7 Luận cứ chứng minh 7.1 Luận cứ lí thuyết - Các khái niệm có liên quan đến đề tài luận văn - Một số quan điểm lí thuyết xã hội học về BBĐXH 7.2 Luận cứ thực tế - Những thông... người dân vì phạm vi nghiên cứu của đề tài về mặt không gian là chỉ là nghiên cứu trường hợp tại một phường trong nội thành Hà Nội và một xã ven đô của Thành Phố Hà Nội và mẫu nghiên cứu nhỏ nên không thể khẳng định được y u tố quyền lực chính trị có ảnh hưởng sự BBĐXH của người dân trong tiếp cận các DVYT 26 Ngoài vận dụng lí thuyết về phân tầng xã hội và BBĐXH để giải thích nguyên nhân của sự BBĐXH trong. .. nhận và đánh giá một cách khách quan hơn về các vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề BBĐ trong tiếp cận các DVYT 12 Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở thực tiễn giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách có một cái nhìn thực tế hơn về BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để góp phần làm giảm bớt sự BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân. .. trong tiếp cận các DVYT 1.3 Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa bàn khảo sát 1.3.1 Phường Dịch Vọng Hậu Địa giới hành chính phường Dịch Vọng Hậu: Đông giáp phường Dịch Vọng; T y giáp phường Mai Dịch; Nam giáp phường Y n Hòa và huyện Từ Liêm; Bắc giáp phường Nghĩa Tân “Nằm ở cửa ngõ phía T y của quận, diện tích đất tự nhiên là 147,72 ha, dân số 28.931 người (tính tại thời điểm điều tra dân số... vị xã hội cá nhân trong xã hội Trong y u tố địa vị xã hội có nhiều chỉ báo cấu thành nên địa vị xã hội nhưng trong phạm vi đề tài tác giả sử dụng hai chỉ báo hoạt động nghề nghiệp và trình độ học vấn của người dân để nói nên sự BBĐ trong tiếp cận các DVYT của người dân Trong luận văn tác giả không đề cập đến y u tố chính trị hay quyền lực chính trị để giải thích sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người. .. thuyết của luận văn là sự vận dụng lí thuyết trong thực tiễn cụ thể một cách linh hoạt và phù hợp Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng góp phần bổ sung những ý tưởng mới cho việc nghiên cứu BBĐXH nói chung và BBĐXH trong tiếp cận các DVYT nói riêng ở nước ta hiện nay 8.2 Về thực tiễn Nghiên cứu Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề n y ở trên hai địa bàn phường. .. và cộng đồng dân cư để giảm bớt tình trạng BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện nay Danh mục các Tài liệu tham khảo và Phụ lục 13 PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Các khái niệm cơ sở 1.1.1 Khái niệm bất bình đẳng xã hội Tất cả các xã hội (cả quá khứ lẫn hiện tại) đều được đặc trưng bởi các khác biệt xã hội Đó là một quá trình trong đó con người tạo nên khoảng cách... cho rằng, BBĐXH trong tiếp cận các DVYT có thể được hiểu là sự phân phối, phân chia những thành tựu y tế đạt được cho các thành viên trong xã hội là không đều nhau dựa theo những cơ sở xã hội khác nhau Những người có cơ sở xã hội khác nhau sẽ nhận được những mức độ thành tựu y tế cũng khác nhau BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân còn được gọi là BBĐ về cơ hội tiếp cận các DVYT, nghĩa là khả... nhất thành bất biến mà luôn có sự thay đổi nhất định (sự di chuyển từ tầng lớp n y sang tầng lớp khác trong cơ cấu xã hội hoặc trong nội bộ từng tầng riêng biệt) Sự BBĐ trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển là kết quả của sự phân hóa xã hội, phân tầng xã hội ng y càng sâu sắc trong các tầng lớp dân cư Khoảng cách giữa các nhóm xã hội càng lớn thì sự BBĐ càng cao Trong tiếp cận các DVYT thì biểu hiện . vụ xã hội và DVYT của người dân. Do đó, thực hiện đề tài: Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu -. cứu Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề n y ở trên hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu – Cầu Gi y – Hà Nội và xã Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội. . thuyết nghiên cứu - Hiện nay, trong tiếp cận các DVYT của người dân tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm xã hội - Các y u tố cơ bản dẫn tới sự BBĐXH trong tiếp cận các DVYT của người dân hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội, Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội, Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội, HẦN I. MỞ ĐẦU, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY, CHƯƠNG 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan