Kinh nghiệm chỉ đạo sưu tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở Nga Thành_Tiểu luận tốt nghiệp lớp BDCBQL

28 1,193 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:32

Sở gd&đt thanh hoá Trung tâm giáo dục thờng xuyên tỉnh Một số giải pháp chỉ đạo su tầm, chế tạo và Sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng trung học cơ sở Ngời thực hiện Nghiêm Đức Hữu Chức vụ: Phó hiệu trởng Đơn vị công tác: Trờng THCS Nga Thành SKKN thuộc môn: Quản lí Thanh hoá 2008 1 Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài: Hiện nay, Đảng ta, nhân dân ta ra sức thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH đất nớc, với mục tiêu dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bớc đi lên CNXH. Muốn sự nghiệp CNH - HĐH thành công, GD-ĐT phải đợc đẩy mạnh và phát triển, phát huy tốt nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định tới sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc. Đảng và nhà nớc rất chú trọng tới điều đó, thực sự coi GD - ĐT là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dỡng nhân tài. Ngay từ nghị quyết lần thứ II của BCH trung ơng Đảng khoá VIII( tháng 12/1996) về định hớng chiến lợc phát triển GD - ĐT đã nêu lên những thành tựu đạt đ- ợc cùng với sự yếu kém cả về quy mô, cơ cấu và đặc biệt là chất lợng hiệu quả của GD - ĐT, mà một trong những nguyên nhân của sự yếu kém đó là công tác quản lý thiếu hiệu quả. Nghị quyết cũng chỉ rõ: Hiện nay sự nghiệp giáo dục đào tạo đang đứng tr- ớc mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu vừa phát triển quy mô Giáo dục- Đào tạo, vừa phải gấp rút nâng cao chất lợng GD - ĐT, trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn hạn chế. Tuy nhiên một thực tế đang diễn ra trong giáo dục đào tạo đó là tình trạng thiếu nghiêm trọng đồ dùng dạy học dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tế. Đứng trớc tình hình đó Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 40/2000/QH10 và Thủ tớng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/2001/CT-TTg: khẳng định đổi mới giáo dục phổ thông là cấp thiết. Trên cơ sở đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&Đ ngày 24 tháng 3 năm 2003 về hớng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học nhằm: tăng cờng tính trực quan trên lớp, tạo điều kiện rèn kỹ năng thực hành cho học sinh, góp phần đổi mới phơng pháp dạy học của giáo viên theo h- ớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh để nâng cao chất lợng dạy và học. Ngày 01 tháng 10 năm 2002 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có hớng dẫn số 1268/GD-KHTC về trang cấp và sử dụng thiết bị dạy học. Cụ thể hoá các Nghị quyết, chủ trơng chính sách của Đảng, nhà nớc và 2 Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ 22 đã xác định: Phải xây dựng cho đợc các biện pháp quản lý giáo dục có hiệu quả phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lợng dạy và học ở các trờng tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Ngày 08 tháng 10 năm 2002 Phòng giáo dục Nga Sơn đã có hớng dẫn số 119/GDNS về việc cấp phát sử dụng thiết bị dạy học. Nh vậy, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục và đào tạo, trong đó việc làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học là khâu then chốt để đổi mới chơng trình dạy học, nhất là ở các môn khoa học xã hội. Quản lý chỉ đạo tốt việc làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học chính là bớc đột phá để nâng cao kết quả dạy học trong nhà trờng. Giáo dục Trung học cơ sở là một cấp học trong giáo dục phổ thông, một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân, là cầu nối giữa giáo dục Tiểu học và giáo dục Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp. Cấp học này giúp học sinh củng cố phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hớng nghiệp để tiếp tục học phổ thông, học chuyên nghiệp, học nghề, đi vào cuộc sống lao động. Nh vậy giáo dục Trung học cơ sở có vị trí quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục đào tạo. Để thực hiện tốt mục tiêu ngành học việc chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học là một yêu cầu cấp thiết đối với các trờng Trung học cơ sở. Giáo dục ở huyện Nga Sơn nói chung và giáo dục ở trờng Trung học cơ sở Nga Thành nói riêng trong những năm vừa qua đã thu đợc những thành tựu trên tất cả các mặt. Việc chỉ đạo làm, su tầm và hớng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở các trờng Trung học cơ sở đã thu đợc những kết quả rất đáng khích lệ, đã góp phần nâng cao chất lợng dạy và học. Do đó tôi chọn đề tài: Kinh nghim ch o su tm, ch to v s dng dựng dy hc cỏc mụn khoa hc xó hi trng Trung hc c s Nga Thnh để nêu lên những kinh nghiệm bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay. II/ Mục đích nghiên cứu: 3 Nghiên cứu đề tài này nhằm tổng kết đánh giá những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội của bản thân trong những năm vừa qua và mong muốn phổ biến tới các đồng nghiệp để góp phần đổi mới phơng pháp dạy học trong trờng Trung học cơ sở hiện nay. III/ Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học ở trờng Trung học cơ sở. - Tìm hiểu thực trạng đồ dùng dạy học và công tác chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở Nga Thành- Nga Sơn-Thanh Hoá. - Phân tích tổng hợp, khái quát hóa thành hệ thống bài học kinh nghiệm về làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. IV/ Đối tợng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tợng: kinh nghiệm chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở. - Phạm vi: đề tài đợc nghiên cứu ở trờng Trung học cơ sở Nga Thành - Nga Sơn - Thanh Hóa và phổ biến tới các trờng trong giai đoạn đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THCS hiện nay. V/ Phơng pháp nghiên cứu: Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tôi đã sử dụng các ph- ơng pháp nghiên cứu sau đây: - Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý thuyết (tra cứu văn bản, tài liệu, hồ sơ, ghi số liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu). - Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn (quan sát, điều tra, phân tích, tổng hợp, chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm ). - Phơng pháp thống kê toán học nhằm xử lý số liệu thông tin thu thập đợc. VI/ Kế hoạch nghiên cứu: 4 -Nhận đề tài ngày: 01/11/2007. - Xây dựng đề cơng từ ngày 03/11/2007 đến ngày: 25/11/2007. - Thực tế nghiên cứu thu thập số liệu từ ngày: 26/11 đến 20/12/2007. - Chỉnh sửa bản thảo ngày: 26/12/2007. - Hoàn chỉnh tiểu luận ngày: 02/01/2008. - Báo cáo tiểu luận ngày: /01/2008. Phần Nội dung Chơng I Cơ sở lý luận của công tác chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học 5 I Lịch sử đề tài. Trong những năm gần đây đợc sự quan tâm đầu t của Đảng và nhà nớc, chất lợng giáo dục đào tạo nói chung và kết quả dạy học ở bậc Trung học cơ sở nói riêng đã thu đợc những thành tựu cơ bản, quan trọng và có sự phát triển vững chắc. Để góp phần vào công cuộc chấn hng nền giáo dục đất nớc, đội ngũ các nhà khoa học giáo dục đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi để đổi mới phơng pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học. Hàng năm có tới hàng trăm công trình nghiên cứu trong và ngoài nớc về vấn đề này. Các công trình này thực sự hữu ích cho các trờng học về phơng hớng, cách thức, biện pháp quản lý nhằm nâng cao kết quả dạy học . Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp trồng ngời trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Kết quả dạy học là sự tổng hợp của nhiều yếu tố có tính chất nhạy cảm. Việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt đồ dùng dạy học vào quá trình dạy học, nâng cao kết quả dạy học luôn là yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý giáo dục. Tuy vậy, việc làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học ở các môn khoa học xã hội luôn là vấn đề khó khăn đối với các giáo viên ở trờng Trung học cơ sở hiện nay. Trong giai đoạn 2001 đến 2005, chúng ta thực hiện chơng trình thay sách giáo khoa mới ở bậc Trung học cơ sở, tức là có sự đổi mới nhất định về mục tiêu, nội dung, phơng pháp dạy học. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục phải tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phơng thức dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Nhận thức đợc ý nghĩa của vấn đề trên, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài Kinh nghiệm chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng THCS Nga Thành Nga Sơn để góp phần vào nâng cao chất lợng Giáo dục Đào tạo của nhà trờng. Ii. Cơ sở lý luận của việc chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng Đồdùng dạy học các môn khoa học x hội ã ở trờng trung học cơ sở. 2.1. Một số khái niệm có liên quan tới đề tài nghiên cứu. 2.1.1. Khái niệm về quản lý: 6 Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hớng của chủ thể ( ngời quản lý) lên khách thể (đối tợng quản lý) bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các phơng pháp và các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trờng và điều kiện cho sự phát triển của đối tợng. Khái niệm quản lý đợc định nghĩa rõ hơn: Quản lý là sự tác động chỉ huy điều khiển, hớng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con ngời nhằm đạt tới mục đích đã đề ra( Quá trình quản lý giáo dục và đào tạo giáo trình dành cho CBQL THCS quyển 1 Trờng CBQL và ĐTTW). Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý lên khách thể quản lý nhằm thực hiện mục tiêu quản lý. Quản lý giáo dục nói chung và quản lý trờng học nói riêng là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lý(hệ giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo đờng lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện đợc các tính chất của nhà trờng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học Giáo dục thế hệ trẻ đa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về chât. (Tài liệu CBQL THCS trờng CBQL). 2.1.2. Chức năng quản lý. Chức năng quản lý là dạng hoạt động quản lý, thông qua đó chủ đề quản lý tác động vào khách thể quản lý nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định. Quản lý có bốn chức năng sau: Chức năng kế hoạch; chức năng tổ chức; chức năng chỉ đạo; chức năng kiểm tra. Các chức năng này có quan hệ chặt chẽ với thông tin vì thông tin là trái tim, là mạch máu của hoạt động quản lý. Thông tin là một chức năng đặc biệt, chức năng trung tâm của quá trình quản lý. 2.1.3. Cơ sở vật chất trờng học. Là hệ thống các phơng tiện vật chất kỹ thuật đợc giáo viên và học sinh sử dụng để hoạt động dạy và học, giáo dục nhằm đạt mục tiêu đã đặt ra. 2.1.4. Thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học gồm những phơng tiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy. 7 2.1.5. Thiết bị giáo dục Thiết bị giáo dục là hệ thống những phơng tiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc giáo dục toàn diện nh đức dục, thể chất, thẩm mỹ, lao động và nghề nghiệp. 2.2. Một số lý luận về vấn đề nghiên cứu. 2.2.1. Khái niệm về đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học là những phơng tiện vật chất đợc sử dụng trong dạy học. 2.2.2. Vị trí, tầm quan trọng, chức năng của đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học rất phong phú đa dạng và đợc xây dựng trên nguyên tắc trực quan phù hợp với con đờng nhận thức: Từ trực quan sinh động đến t duy trìu tợng và từ t duy trìu tợng đến thực tiễn, đó là con đờng biện chứng của sự nhận thức chân lý khách quan (V.I Lê Nin- Bút kí triết học, Nxb Sự thật Hà Nội, 1983). Đồ dùng dạy học là công cụ lao động s phạm của giáo viên và học sinh. Nó là nguồn thông tin quan trọng, khi mang thông tin giáo khoa, nó là đối tợng của nhận thức. Đồ dùng dạy học giúp đắc lực cho việc học tập các phơng pháp tự làm việc và nghiên cứu khoa học, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, thái độ Từ đó hình thành nhân cách học sinh. Đồ dùng dạy học là tiền đề để đổi mới phơng pháp dạy học, tích cực hóa quá trình học tập của học sinh, trực quan trong dạy học, đảm bảo tính chính xác khoa học,tính tổng quát, tính hệ thống, tính chuyên hóa, tính thực tiễn vận dụng đợc và tính bền vững. 2.2.3. Các văn bản chỉ đạo Khẳng định tầm quan trọng của đồ dùng dạy học Bộ giáo dục đã ban hành Quy chế bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học (ban hành kèm theo quyết định số 3021/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1984) và Công văn số: 7370/THPT về hớng dẫn sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 8 năm 2002: trong đó đã nêu rõ bản danh mục đồ dùng dạy học tối thiểu và hớng dẫn sử dụng, bảo quản từng loại đồ dùng dạy học cụ thể. III. Cơ sở thực tiễn việc chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học x hội ở trã ờng THCS 3.1. Đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội: 8 Đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội là những phơng tiện vật chất đợc sử dụng trong các môn khoa học xã hội nh: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. 3.2. Công tác chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở. Trong dạy học đổi mới cần tăng cờng sử dụng đồ dùng dạy học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học có tác dụng tạo điều kiện để thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học, loại trừ lối dạy chay, sự khô khan mang tính chất lý thuyết, áp đặt đối với học sinh. Sử dụng tốt đồ dùng dạy học làm tăng tính hấp dẫn đối với nội dung học tập, gây hứng thú học tập của học sinh, làm cho việc học trở nên dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Các đồ dùng dạy học là nguồn cung cấp các chất liệu để học sinh khai thác nội dung học tập một cách tích cực, tự giác. Tuy nhiên trong thực tế quản lý, một số quản lý cha thực sự quan tâm chỉ đạo đến việc làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội mà chủ yếu là dành cho các môn khoa học tự nhiên. Mặt khác việc sử dụng của giáo viên còn nhiều hạn chế, thờng nặng về minh hoạ cho nội dung học tập, ít có tác dụng kích thích học sinh suy nghĩ, tìm tòi. Còn một bộ phận không nhỏ đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lí, giảng dạy với hình thức kiêm nhiệm, đào tạo không chính ban hoặc đào tạo dới hình thức là môn hai nên kiến thức bộ môn còn hạn chế, phơng pháp dạy học còn yếu nên việc làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học còn nhiều lúng túng, thậm chí không sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy. Từ thực tế trên ta thấy việc chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội là hết sức cần thiết trong các nhà trờng trung học cơ sở trong giai đoạn đổi mới chơng trình và phơng pháp dạy học hiện nay. 3.3. Các nhóm đồ dùng dạy học chủ yếu của các môn khoa học xã hội: Cũng nh các môn học khác, đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội đợc chia làm hai nhóm cơ bản: - Báo ảnh. - Bảng phụ. 9 - Bảng biểu, thống kê. - Mô hình: có thể làm bằng giấy, hoặc một số nguyên liệu khác nh xốp, vải, gỗ - Phiếu học tập. - Đồ dùng đơn giản để sắm vai. * Từ việc xác định rõ các nhóm đồ dùng dạy học đơn giản mỗi giáo viên dạy các môn khoa học xã hội có thể tự chế tạo hoặc su tầm để phục vụ trong các bài dạy của mình nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồ dùng dạy học của bộ môn, góp phần vào việc đổi mới phơng pháp giảng dạy. Chơng II Thực trạng chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng trung học cơ sở nga thành I. vài nét khái quát về tình hình địa phơng và nhà trờng. 1.1. Tình hình địa phơng: Nga Thành là một xã cách huyện lỵ 5km, nằm xa trục đờng quốc lộ 10, thuộc phía Đông Bắc huyện Nga Sơn. Diện tích tự nhiên 238ha. 10 [...]... học kinh nghiệm cụ thể rút ra từ công tác chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng trung học cơ sở 2.1 Bài học xây dựng kế hoạch hóa việc su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội Các bớc tiến hành: + Xây dựng kế hoạch làm, mua sắm đồ dùng dạy học + Chỉ đạo làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học nói chung và các môn khoa học xã hội. .. học các môn khoa học xã hội ở các trờng THCS + Thực tiễn chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học ở trờng THCS Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóađã đợc trình bày ở chơng II II Kết quả kiểm chứng sau 4 năm chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng THCS Nga Thành Sau khi tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và thực hành, qua bốn năm học tôi thấy việc su tầm, chế. .. nghiệm, tìm ra hớng khắc phục, giải quyết những khó khăn vớng mắc trong việc chế tạo, su tầm và sử dụng đồ 13 dùng dạy học đơn giản, nhằm nâng cao chất lợng dạy học các bộ môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở Nga Thành III các biện pháp của ban giám hiệu về việc chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội 3.1 Tổ chức, tham gia các cuộc thi làm, su tầm đồ dùng dạy. .. nhiều môn nên tính chuyên sâu thấp, sử dụng đồ dùng dạy học còn nhiều lúng túng 15 + Do một số giáo viên năng lực chuyên môn yếu, không tiếp cận đợc với sự thay đổi chơng trình, phơng pháp dạy học mới, không đầu t thời gian, ngại sử dụng đồ dùng dạy học Chơng III Kinh nghiệm chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng thcs nga thành nga sơn I cơ sở đề xuất các kinh. .. kinh nghiệm + Mục tiêu của chiến lợc phát triển giáo dục 2001 2010 + Lý luận quản lý dạy học + Mục tiêu cụ thể của cấp học THCS + Yêu cầu đổi mới chơng trình và phơng pháp dạy học 16 + Mục đích tăng cờng làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học trong các trờng trung học cơ sở + Thực trạng đồ dùng dạy học, cách thức sử dụng đồ dùng dạy học của bậc trung học cơ sở hiện nay + Thực tế sử dụng đồ dùng dạy học. .. tầm, chế tạo các đồ dùng dạy học đơn giản trong các bộ môn khoa học xã hội đã khắc phục đợc sự đơn điệu, lý thuyết của bộ môn Việc chế tạo và su tầm đồ dùng dạy học đã đem lại hiệu quả rất thiết thực trong cách dạy và học Tình trạng dạy chay học chay của các môn khoa học xã hội đã chấm dứt, việc sử dụng đồ dùng dạy học đ ợc nâng lên, hiệu quả của giờ dạy đợc nâng cao, học sinh yêu thích môn học hơn... việc chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học đơn giản của các bộ môn khoa học xã hội (GV dạy các môn xã hội ở trờng THCS Nga Thành Năm học 2002 - 2003) 2.3.1 Làm và su tầm đồ dùng dạy học đơn giản: Tổng số Tích cực Cha tích cực Không làm SL 10 % SL % SL % 3 30,0 4 40,0 3 30,0 2.3.2 Việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên các bộ môn khoa học xã hội: Tổng số Có hiệu quả SL 10 Hiệu quả cao Khó sử dụng. .. tạo của giáo viên trong quá trình giảng dạy Bổ sung đợc một số đồ dùng phù hợp với thực trạng của nhà trờng Số lợng đồ dùng dạy học tự làm khá phong phú, giải quyết một phần tình trạng thiếu đồ dùng dạy học của các môn khoa học xã hội Việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ dạy đợc nâng lên, giảm tình trạng dạy chay, học chay, nhất là ở các môn khoa học xã hội 3.4.2 Nhợc điểm: Việc làm đồ dùng dạy. .. những đồ dùng dạy học đơn giản đợc giải qua các cuộc thi vào các trờng học, hớng dẫn cách sử dụng cụ thể cho cán bộ giáo viên trong quá trình giảng dạy - Tổ chức các lớp chuyên đề làm, su tầm và hớng dẫn cách sử dụng đồ dùng dạy học đơn giản 2.2 Đối với các nhà trờng trung học cơ sở Ban giám hiệu các nhà trờng nên chú ý đầu t vật chất, khuyến khích giáo viên các môn khoa học xã hội nói riêng và các bộ môn. .. chức kiểm tra, đánh giá quá trình làm, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học theo tháng, học kì, năm học Nội dung và cách thực hiện + Phân loại đồ dùng dạy học các môn xã hội, lập danh mục cụ thể từng môn theo: khối lớp; môn; đồ dùng; dạy bài; tiết + Lên kế hoạch sử dụng sử dụng đồ dùng dạy học từng môn, phát phiếu sử dụng, giáo viên đăng kí theo danh mục, tổ trởng kiểm tra theo tuần, giám hiệu kiểm tra, . tác chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng Trung học cơ sở. Trong dạy học đổi mới cần tăng cờng sử dụng đồ dùng dạy học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học. học cơ sở hiện nay. + Thực tế sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở các trờng THCS. + Thực tiễn chỉ đạo su tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học ở trờng THCS Nga Thành, Nga Sơn,. pháp dạy học mới, không đầu t thời gian, ngại sử dụng đồ dùng dạy học. Chơng III Kinh nghiệm chỉ đạo chế tạo, su tầm và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trờng thcs nga thành nga
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm chỉ đạo sưu tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở Nga Thành_Tiểu luận tốt nghiệp lớp BDCBQL, Kinh nghiệm chỉ đạo sưu tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở Nga Thành_Tiểu luận tốt nghiệp lớp BDCBQL, Kinh nghiệm chỉ đạo sưu tầm, chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở Nga Thành_Tiểu luận tốt nghiệp lớp BDCBQL

Từ khóa liên quan