Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường HUFLIT ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM

142 607 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 08:43

Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường HUFLIT ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM THÚY HƯƠNG TRIÊU XÂY DỰNG HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG HUFLIT - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 THƯ VIỆN LỜI CÁM ƠN Au ba năm học tập, nghiên cứu chương trình Sau đại học tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới, những kinh nghiệm quí báu, là hành trang cho tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. in trân trọng gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy Hướng Dẫn Khoa Học - Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Đoàn Văn Điều- đã nhiệt tình định hướng, gợi mở, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn chỉnh đề tài này. in được gởi lời cảm ơn chân thành đến Tiến Sĩ Trưởng Khoa TLGD Hồ Văn Liên, Tiến Sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình đã hỗ trợ hết lòng trong việc góp ý và cung cấp các công cụ tri thức hữu ích. in trân trọng gửi lời cảm ơn đến Giảng Viên Cao Cấp – Nhà Giáo Ưu Tú Huỳnh Thế Cuộc, Hiệu Trưởng trường Đại Học Ngoại ngữ Tin học TP HCM, đã chắp cánh cho mong ước được học tập và cống hiến dài lâu vào công cuộc xây dựng Đất Nước. in chân thành gởi lời cảm ơn đến Tiến Sĩ Hồ Tấn Sính, Trưởng Ban Thanh tra Giáo dục và Đảm bảo Chất lượng; đến các chuyên gia Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Đình Lý và quý thầy cô Giảng viên; cùng đến toàn thể Sinh viên của HUFLIT đã nhiệt tình hưởng ứng đợt Khảo sát chất lượng này. in chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Khoa học Công nghệ và Sau Đại học, quý thầy cô Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên của trường ĐH Sư phạm TP. HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010 NGƯỜI VIẾT LUẬN PHẠM THÚY HƯƠNG TRIÊU S X X X X X DANH MỤC MỘT SỐ CỤM TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU STT CỤM VIẾT TẮT Ý NGHĨA DIỄN ĐẠT 1. BĐCL Đảm bảo chất lượng/Bảo đảm chất lượng 2. Bộ GD-ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 3. BSC Bảng điểm cân đối (Balanced Score Card) 4. CB-VC Cán bộ, viên chức 5. CC Công cụ 6. CL Chất lượng 7. CL GDĐH Chất lượng giáo dục đại học 8. CRM Điều hành mối quan hệ với khách hàng (Customer relationship management ) 9. CSVC Cơ sở vật chất 10. CTĐT Chương trình đào tạo 11. ĐNGV Đội ngũ giảng viên 12. GDĐH Giáo dục đại học 13. GV Giảng viên 14. GV, CB & NV Giảng viên, cán bộ và nhân viên 15. HĐĐT Hoạt động đào tạo 16. HKNT Hộ khẩu nông thôn 17. HKTP Hộ khẩu thành phố 18. KĐCL Kiểm định chất lượng 19. KTTĐPN Kinh tế các vùng trọng điểm phía Nam 20. KH Khoa học 21. MT Mục tiêu 22. NCKH Hoạt động nghiên cứu khoa học 23. NH Người học 24. PPGD Phương pháp giảng dạy 25. quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 26. SV Sinh viên 27. SVTN Sinh viên tốt nghiệp 28. TDTT Thể dục thể thao 29. TQM Quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management) 30. TV & KTX Thư viện và ký túc xá 9 MỞ ĐẦU 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: Việt Nam có dân số hơn 86 triệu ngƣời, trong đó có 26 triệu ngƣời ở độ tuổi từ 15 đến 30 1 , và tỉ lệ biết chữ đƣợc tuyên bố chính thức vào năm 2006 là 93% 2 . Giữa 2 năm học 1999 - 2000 và 2004 - 2005, tổng số ngƣời học đại học tăng 148% (từ 893,754 sinh viên lên 1,319,754 sinh viên) 11. Từ năm 1999, số trƣờng đại học và cao đẳng đã tăng gấp đôi và số lƣợng giảng viên cũng tăng lên 43% 12. Mặc dù số sinh viên đậu đại học và cao đẳng sau kỳ thi đại học quốc gia đã tăng từ 10% lên 17% 13, việc tiếp cận GDĐH vẫn đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam.  9  Bên cạnh việc gia tăng về số lƣợng, rất cần thiết phải tăng về chất lƣợng GDĐH. Một trong những mục tiêu cụ thể đƣợc ban hành trong Quyết định Cải cách Cơ bản và Toàn diện tại Việt Nam 2006 - 2020 (HERA) là "xây dựng và phát triển bộ máy đảm bảo chất lƣợng và hệ thống kiểm định GDĐH" 8. Mặc dù hệ thống kiểm định chất lƣợng đã đƣợc triển khai và tiếp tục phát triển ở các cơ sở GDĐH, vấn đề về đảm bảo chất lƣợng liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục bên ngoài (giáo dục xuyên biên giới) vẫn chưa nhận được cùng một mức độ quan tâm. 10 Trong một môi trƣờng toàn cầu mở rộng, hoạt động giáo dục đang ngày càng cạnh tranh và chịu phí tổn cao. Đƣợc điều hành trong những hoàn cảnh khác nhau, làm thế nào để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là một trong những thách thức lớn mà các trƣờng đại học và các chính phủ toàn cầu phải đối mặt. Từ kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, giáo dục đại học đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử, tạo sự năng động về mặt xã hội và kinh tế cho mỗi cá nhân hƣởng thụ giáo dục, tạo ra một nền văn hóa, khoa học và công nghệ tiến bộ cho xã hội. Phát triển giáo dục Việt Nam đƣợc xem là chiến lƣợc quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng đất nƣớc giai đoạn hội nhập toàn cầu ngày nay trong đó vấn đề mở rộng biên độ ảnh hƣởng cũng nhƣ củng cố chất lƣợng Đào Tạo Đại Học đang đƣợc đặt ra khá cấp bách cho ngành Giáo Dục- Đào. Một hệ thống giáo dục đại học với các hình thức khác nhau, trong đó hoàn thiện về cơ bản tất cả các ngành học, kết hợp giữa hình thức giáo dục chính quy theo truyền thống và đa dạng loại hình mở rộng, tích hợp giáo dục cao đẳng, đại học và giáo dục cao học đã đƣợc thực hiện. Giáo dục đại học Việt Nam đang đƣơng đầu với một nhu cầu cấp bách trong việc cải tổ! 10 Vào năm 2004, Đại Học Quốc gia Tp HCM cho xuất bản quyển “Đánh giá chất lƣợng để đạt đƣợc sự hoàn hảo”, một kiểu mẫu trong số những tác phẩm nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn trong nhận xét và đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học nhƣng cũng là một tác phẩm đƣợc dịch lại của nƣớc ngoài (đã xuất bản năm1993). Việc mở cửa của giáo dục đại học Việt Nam mới bắt đầu phƣơng hƣớng nhìn ra thế giới, học tập kinh nghiệm của các nƣớc và tự tăng tốc phát triển rầm rộ về số lƣợng. Mặt khác, cơ chế kinh tế thị trƣờng thúc giục sự cạnh tranh ngay trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học Việt nam nói riêng. Vấn đề đảm bảo chất lƣợng do vậy đƣợc đặt lại cho giáo dục đại học Việt Nam. Một câu hỏi đƣợc đƣa ra rằng liệu có sự thống nhất trên quan điểm đánh giá chất lƣợng giáo dục giữa các trƣờng đại học. Quản lý chất lƣợng tổng thể một cách hiệu quả trên cơ sở thống nhất các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng là điều kiện cần để thƣc hiện bảo đảm chất lƣợng, đặc biệt, để cải tiến chất lƣợng giáo dục đại học. Giáo dục đại học Việt Nam đang giữ vai trò đòn bẫy phát triển kinh tế đất nƣớc. Do đó, biện pháp nâng cao chất lƣợng đại học cần đƣợc quan tâm, đồng thời từng bƣớc bảo đảm cân bằng chất lƣợng đại học khu vực và quốc tế. Nâng cao vị thế giáo dục đại học Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nƣớc. Với những lý do trên, đề tài “Xây dựng hình bảo đảm chất lƣợng đại học Trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh” đƣợc thực hiện. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở khảo sát thực trạng bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học ở trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh, đề tài xây dựng hình bảo đảm chất lƣợng áp dụng cho đại học này. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Để đạt đƣợc mục đích nêu trên, đề tài đề ra ba nhiệm vụ cần giải quyết: 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài 3.2. Khảo sát thực trạng bảo đảm chất lƣợng tại trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh. 3.3. Đề xuất hình bảo đảm chất lƣợng cho đại học Việt Nam trên cơ sở tham khảo một số lý thuyết bảo đảm chất lƣợng đại học trong nƣớc, ngoài nƣớc và tình hình thực tiễn. 11 4. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 4.1 . ĐỐI TƢỢNG: Xây dựng hình bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học Đại Học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân của đại học Việt Nam; 4.2. KHÁCH THỂ: Quản lý chất lƣợng ở Đại Học Ngoại ngữ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) 5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: Đại học Việt Nam đã có những cố gắng đƣa ra những tiêu chí đánh giá chất lƣợng nhƣng chƣa theo hệ thống và chƣa mang tính toàn diện. Nếu xây dựng đƣợc một hình bảo đảm chất lƣợng thì việc quản lý chất lƣợng sẽ đƣợc cải tiến. 6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đề tài sẽ sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau đây: 6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: – Phƣơng pháp phân tích, – Phƣơng pháp tổng hợp, – Phƣơng pháp phân loại, – Phƣơng pháp hệ thống hóa; 6.2. Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi; 6.3. Phƣơng pháp phỏng vấn; 6.4. Phƣơng pháp Delphi- lấy ý kiến chuyên gia; 6.4. Phƣơng pháp toán thống kê ứng dụng để xữ lý số liệu thông qua phần mềm SPSS for Window 16.0. 12 NỘI DUNG CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: 1.1.1. Tại Việt Nam : 1.1.1.1. Giáo dục Việt Nam trƣớc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm 938, dân tộc Việt Nam khôi phục nền độc lập, thống nhất quốc gia, xây dựng nhà nƣớc phong kiến. Các triều đại thƣờng chú trọng việc xây dựng một trƣờng đại học ở kinh đô. Nền giáo dục phong kiến do nhà nƣớc chỉ đạo đƣợc hình thành và phát triển qua 10 thế kỷ, cơ bản là giống nhau về cơ cấu, nội dung, cách tổ chức việc dạy và học, thi hành chế độ khoa cử. Trên dƣới đều lấy Tứ thƣ, Ngũ kinh làm sách giáo khoa. Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn tổ chức các khoa thi (thi hƣơng, thi hội, thi đình hay thi tiến sĩ) về cơ bản là giống nhau. Từ năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Minh Kinh đầu tiên, đến năm 1919, nhà Nguyễn tổ chức khoa thi Hán học cuối cùng. Chế độ khoa cử của nền giáo dục phong kiến Việt Nam trải qua 844 năm với trên 180 khoá thi và hơn 2900 ngƣời đỗ tiến sĩ. 84 Trải qua nghìn năm lịch sử ấy, nền giáo dục phong kiến Việt Nam đã đào tạo nhiều thế hệ tri thức tinh hoa của dân tộc, đồng thời cung cấp lực lƣợng chủ yếu cho hệ thống quan chức quản lý nhà nƣớc và xã hội. Nền giáo dục ấy đã đào tạo nên nhiều nhà bác học, nhà văn, nhà viết sử, nhà giáo, thầy thuốc có danh tiếng cùng những thế hệ tri thức giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng, vun đắp nền văn hiến Việt Nam. Một nền giáo dục phong kiến coi trọng luân lý, lễ nghĩa, góp phần cơ bản xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Tuy nhiên, quan điểm tồn cổ của một số ngƣời đã cản trở những tƣ tƣởng cải cách, kìm hãm sự phát triển của xã hội do phƣơng pháp học khuôn sáo, giáo điều, nặng về tầm chƣơng trích cú, lý thuyết, chạy theo danh vị. Chế độ khoa cử nghiêm ngặt có thể xem là hình thức bảo đảm chất lƣợng ở Việt Nam thời bấy giờ. Cuối thế kỷ XIX, dƣới chế độ thống trị của thực dân Pháp, nền giáo dục phong kiến Việt Nam bị thay đổi toàn bộ, chữ Hán thay bằng chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Nội dung chƣơng trình, cách học, cách dạy, cách tổ chức các kỳ thi đều thay đổi; hệ thống các trƣờng từ sơ cấp, tiểu học, cao đẳng tiểu học, trung học phổ thông đến các trƣờng dạy nghề, đại học dần dần đƣợc hình thành, thay thế các trƣờng lớp của nền giáo dục phong kiến. 13 Các trƣờng trong giai đoạn này nhằm đào tạo số công chức cho bộ máy cai trị, các cơ sở kinh doanh . Số trƣờng học ít và số ngƣời đi học lại càng ít hơn so với dân số. Khoảng từ năm 1931 đến năm 1940, trên 3 vạn dân mới có một sinh viên (cao đẳng, đại học). 85 Nửa sau thế kỷ 19 cho đến năm 1945, chính phủ bảo hộ Pháp có sự đầu tƣ rất ít vào hệ thống giáo dục đại học. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20 một số học viện hàng đầu đƣợc thành lập tại Châu Á tạo thành một làn sóng cách tân thể chế giáo dục đại học nhƣng giáo dục Việt Nam không có cơ hội tham gia vào đợt cách tân này. Chất lượng giáo dục trong giai đoạn do chính phủ Pháp quy định. 1.1.1.2 . Giáo dục Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay: 1) Giai đoạn xây dựng nền giáo dục dân tộc và dân chủ. Giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc (1945- 1954). Nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nền giáo dục mới đƣợc hình thành trên cơ sở tiếp quản và cải tổ nền giáo dục Pháp thuộc, đƣợc tiến hành trên 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng với mục tiêu là: "Tôn trọng nhân phẩm, rèn luyện chí khí, phát triển tài năng”; đề cao tinh thần khoa học, học tập và giảng dạy bằng tiếng Việt từ các trƣờng phổ thông đến đại học. Khi thực dân Pháp quay lại xâm chiếm nƣớc ta một lần nữa, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Các trƣờng học ở thành phố di chuyển về nông thôn và các khu an toàn. Năm 1950, Trung ƣơng Ðảng và Chính phủ quyết địng tiến hành cải cách giáo dục: Nền giáo dục của dân, do dân, vì dân đƣợc thiết kế trên 3 nguyên tắc: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Phƣơng châm giáo dục là học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Ðến năm học 1953- 1954, ở vùng giải phóng đã có 4 trƣờng đại học đầu tiên của cả nƣớc. Theo đánh giá từ phía bên ngoài của Neal Koblitz 3 , sau khi giành độc lập, Việt Nam xây dựng nền móng giáo dục đại học trên một thể chế giáo dục đại học rất yếu kém. 2) Giai đoạn giáo dục phục vụ sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc và thống nhất đất nước (1954- 1975). Sau năm 1954, nền giáo dục dân chủ nhân dân đƣợc xây dựng trong kháng chiến chuyển hƣớng mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc. 4 14 Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai ở miền Bắc là bƣớc đi quan trọng trong quá trình xây dựng nền giáo dục XHCN. Hệ thống giáo dục mới này đƣợc tiến hành cả ở giáo dục đại học và chuyên nghiệp lúc bấy giờ hãy còn rất khiêm tốn về số lƣợng. Trong giai đoạn đất nƣớc hai miền chia cắt, giáo dục đại học Miền Bắc chịu ảnh hƣởng đậm nét của Liên Xô định hƣớng xây dựng theo chủ nghĩa xã hội. Do cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các trƣờng học và các cơ sở giáo dục vừa tiến hành sơ tán, vừa tiếp tục duy trì việc dạy và học ở tất cả các lớp học, các ngành học. Bảo vệ đất nƣớc để sống còn và xây dựng giáo dục đại học để tồn tại: Mỗi công dân Việt Nam đều nâng cao ý thức trách nhiệm to tát hơn: gánh vác số phận dân tộc trên vai; và vì vậy, khái niệm bảo đảm chất lƣợng đại học chƣa đƣợc đề cập nhiều. Nhƣng dù không đƣợc gióng trống phất cờ, giáo dục đại học lúc bấy giờ vẫn kiên trì theo đuổi sứ mạng của nó bằng đầy ý chí và lòng quyết tâm của dân tộc: Việt Nam bị chia cắt, miền Bắc dƣới sự tàn phá của cuộc chiến tranh do ngƣời Mỹ mang đến không phải chỉ ở khía cạnh vật chất mà còn cả về mặt văn hoá. Trong suốt thời gian Hà Nội bị ném bom, việc giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học đƣợc duy trì trong các khu rừng cách xa Thủ đô đã góp sức làm cho giáo dục đƣợc liên tục. 3) Giai đoạn xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất trong cả nước và đổi mới giáo dục Việt Nam. Năm 1975, đất nƣớc hoàn toàn giải phóng. Nhiệm vụ cấp bách của ngành giáo dục là xây dựng một nền thống nhất theo định hƣớng XHCN. Ðến năm 1976, việc đào tạo sau đại học đƣợc triển khai, đến năm 1980 đã có 42 trƣờng đại học và viện nghiên cứu khoa học đƣợc quyết định là cơ sở sau đại học. Tháng 1/1979, cuộc cách mạng lần thứ ba đƣợc triển khai. Mạng lƣới các trƣờng đại học, cao đẳng, các trƣờng trung học chuyên nghiệp ở trung ƣơng và địa phƣơng đƣợc cải cách, từ mục tiêu đào tạo đến nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy. Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế - xã hội và những trở ngại của bản thân ngành giáo dục đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của ngành, làm cho chất lƣợng của hệ thống giáo dục ngày càng giảm sút. Trƣớc tình hình đó, Bộ Giáo dục đã xây dựng và triển khai chƣơng trình phát triển giáo dục 3 năm (1987- 1990). Sau 3 năm đổi mới ấy, ngành giáo dục đã dần tháo gỡ khó khăn, khắc phục tình trạng yếu kém. Mặt khác, tình trạng đất nƣớc bị bao vây, cấm vận đƣợc tháo gỡ dần dần đến ngày 11/ 7/1995, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và ngày 17/7/1995, Việt Nam đã ký Hiệp định khung với EU; đến 28/7/1995 ta gia nhập ASEAN, là thành viên thứ 7 của tổ chức khu vực này. Các điểm mốc của lịch sử đối ngoại nêu 15 trên thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tổ giáo dục Việt Nam trong đó có GDĐH Việt Nam. Đất nƣớc bắt đầu mở cửa nhìn ra thế giới vào giữa thập niên cuối của thế kỷ 20 và GDĐH Việt Nam đã bỏ ra vài năm định hƣớng trƣớc khi lấy lại thế cân bằng trong xu thế toàn cầu hoá của thế giới: sự phát triển rầm rộ về số lƣợng các trƣờng đại học (kể cả các trƣờng cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trực thuộc) 5 làm cho vấn đề chất lƣợng trở thành một câu hỏi lớn cần đƣợc quan tâm nhiều hơn. Từ năm 2005 Việt Nam triển khai công tác kiểm định các trƣờng đại học trên hệ thống toàn quốc. Đây là một bƣớc tiến đáng kể của các hoạt động bảo đảm chất lƣợng của GDĐH Việt Nam sau mƣời năm đổi mới. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO 07/11/2006 và nhiều vai trò mới của đất nƣớc trên thƣơng trƣờng cũng nhƣ chính trƣờng quốc tế cũng góp phần thúc đẩy trách nhiệm thể chế của GDĐH Việt Nam 6 trƣớc nhân dân Việt Nam và toàn cầu. 1.1.2. Xu hƣớng chất lượngbảo đảm chất lượng giáo dục đại học thế giới trong giai đoạn hiện nay:  Giáo dục đại học Mỹ: Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là quốc gia trẻ có bề dày lịch sử không hơn thành phố Sài Gòn của Việt Nam. Do vậy, về mặt kinh điển không thể so sánh với một số quốc gia Châu Âu nhƣ Anh, Pháp, Nga . Cấu trúc GDĐH Hoa Kỳ vay mƣợn từ các trƣờng cao đẳng Anh quốc và các đại học nghiên cứu Đức, nhƣng các đặc điểm của nó có ảnh hƣởng sâu sắc bởi ba yếu tố triết học hình thành niềm tin đời sống công cộng Mỹ. Đầu tiên GDĐH Mỹ hình thành từ ý tƣởng của Jefferson về hạn chế sự ảnh hƣởng của chính phủ, tự do ngôn luận chính phủ và tự do ngôn luận; các tiểu bang, cộng đồng tôn giáo, và cá nhân đƣợc thành lập và duy trì một loạt các viện GDĐH và tiếp tục để bảo vệ các tổ chức này khỏi sự kiểm soát của các cấp của chính phủ. Thứ 2 ảnh hƣởng từ chủ nghĩa tƣ bản và niềm tin vào logic phát triển của thị trƣờng. Các trƣờng cao đẳng và đại học Mỹ cạnh tranh vì lực lƣợng sinh viên, giảng viên, và tạo đƣợc nguồn ngân sách theo giả định sự đa dạng và chất lƣợng cao đạt đƣợc thông qua cạnh tranh chứ không phải do kế hoạch tập trung. Triết lý này cuối cùng gây ảnh hƣởng sâu sắc trong GDĐH Mỹ là sự bảo đảm trên diện rộng cơ hội bình đẳng và tính năng động của xã hội. [...]... không! Xây dựng hình trong khoa học là một tiến trình liên tục Các hình mới hơn và có vẻ hiệu quả hơn thay thế cho những hình cũ không còn thích hợp, với “chân lý” rằng có một sự tiệm cận gần hơn đến thế giới thực 1.2.1.4 hình phƣơng pháp bảo đảm chất lƣợng: H 1.2a BĐCL hình tam giác:các quy trình BĐCL H 1.2b 26 hình cải tiến liên tục Deming PDCA: 1.2.2 Một số quan điểm lý luận về bảo đảm. .. năm gần đây 1.2.1.3 hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a Khái niệm: Thông qua khảo sát, từ sự hiện diện của các dạng hình trong khoa học, kỹ thuật và đời sống, khái niệm về hình có thể đƣợc đúc kết nhƣ sau: hình là một đại diện chứa kiến trúc thiết yếu của một vật thể hay sự kiện trong một thế giới thực Có thể chia hình thành hai dạng chính: - Dạng vật lý: hình đƣợc xây dựng (hoặc vẽ trên... (Kain,1972)22, trong hai dạng hình đƣợc nêu trên, dạng hình tƣợng trƣng đƣợc sử dụng nhiều hơn trong khoa học: trong ngôn ngữ tự nhiên nhƣ trong các thứ tiếng Anh, Đức, Tây ban Nha , trong các ngôn ngữ nghiêm túc nhƣ toán, lô-gich học và ngôn ngữ maý tính Môn thống kê là một dạng hình đƣợc cấu trúc từ một nhánh của ngôn ngữ nghiêm túc toán học, môn đại số Ngôn ngữ của hình bao gồm các chuỗi có... việc xữ lý các biểu tƣợng trong hình tƣợng trƣng Các giá trị, những gì có thể thay đổi trong một hình để sáng tạo ra hình mới đƣợc gọi là thƣớc đo20 Trong hình tƣợng trƣng, thƣớc đo đƣợc đại điện bởi các biểu tƣợng Trong các hình toán học, thƣớc đo chính là các biến21 Những thay đổi trong các con số đƣợc đƣa vào các biến làm thay đổi hình c Ngôn ngữ của hình: Theo thống kê của Kain... tại hoàn toàn trong mọi lĩnh vực của ngôn ngữ Sự tồn tại của các từ sẽ minh chứng cho tiến trình này; nghĩa là, sẽ có thể chứng minh đƣợc một câu mang tính đại số học có ý nghĩa tƣơng đƣơng với một câu khác Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng nó không minh chứng cho sự đúng đắn của hình Điều này làm rõ chức năng của môn Lô – gich học trong việc xây đựng hình trong nghiên cứu khoa học d Các bƣớc xây dựng. .. 2005 tại Dakar, Senegal sửa đổi Công ƣớc để đƣa vào xem xét các hình thức giáo dục mới cao hơn và để tích hợp các vấn đề công nhận và bảo đảm chất lượng trong quá trình công nhận bằng cấp82,5 1.2 Cơ sở LL của đề tài: 1.2.1 Một số thuật ngữ: 21 1.2.1.1 Bảo đảm chất lƣợng (BĐCL)  Chất lƣợng (CL) và chất lƣợng giáo dục đại học ( CL GDĐH) Chất lƣợng đã trở thành một trong những từ phổ biến nhất của ở... triển những hình đƣợc áp dụng bởi ngƣời thầy và vì vậy, có lợi cho ngƣời học, cung cấp cơ hội cho việc học suốt đời o Tiến trình này hoạch định ngƣời học là những cá nhân độc lập, chịu trách nhiệm giải trình về các tình huống bản thân, kinh nghiệm, phƣơng thức hoạt động, phong thái và nhu cầu học tập o Ngƣời học liên quan đến những gì mình học, xây dựng việc học có ý nghĩa riêng cho bằng cách học tập... những tri thức tiếp thu đƣợc; ngƣời thầy có trách nhiệm xây dựng những ý thức phê phán nhƣ một bộ phận của quá trình tiếp thu o Sự đánh giá là để xây dựng một cách tổng quát, và có sự báo hồi liên tục Hoạt động bảo đảm chất lượng của các cơ quan đánh giá chất lƣợng ngoài của các nƣớc Châu Âu đang tăng cƣờng các nguyên tắc dành cho việc bảo đảm chất lƣợng của các cơ quan đánh giá ngoài Các nguyên tắc... đánh giá, để có thể bảo đảm rằng chƣơng trình đã cung cấp cho sinh viên một môi trƣờng học tập tốt 83  Quan điểm của các quốc gia Arab Quan điểm của các quốc gia Arab đƣợc thể hiện tại Hội Nghị 83 rằng hệ thống GDĐH nên đƣa ra một ƣu tiên để bảo đảm chất lƣợng của các chƣơng trình, của hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác Các cấu trúc, thủ tục và tiêu chuẩn trong việc bảo đảm chất lƣợng nên đƣợc... đại học mởhọc tập từ xa), nhận dạng các nguồn tài trợ mới, phát huy chất lượng và công bằng.34, 6 Để khôi phục nền giáo dục đại học ở châu Phi cần quan tâm đến các tổ chức cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng và công nhận bằng cấp Để đáp ứng đầy đủ cho các mối quan tâm, các ủy ban khu vực châu Phi phụ trách việc thực hiện Công ƣớc Arusha quyết định tại kỳ họp thứ 8 đƣợc tổ chức vào năm 2005 tại . TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM THÚY HƯƠNG TRIÊU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG HUFLIT - ĐẠI HỌC NGOẠI. thực trạng bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học ở trƣờng Đại Học Ngoại ngữ Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh, đề tài xây dựng mô hình bảo đảm chất lƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường HUFLIT ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM, Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường HUFLIT ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM, Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng tại trường HUFLIT ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM, GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:, Xu hƣớng . Giáo dục Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay:, Bảo đảm chất lƣợng BĐCL, Kiểm sốt chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng KĐCL Mơ hình đảm bảo chất lƣợng GDĐH : a., Mơ hình phƣơng pháp bảo đảm chất lƣợng: Quan điểm mục đích- Mục tiêu chiến lược, Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục:, Xu hƣớng 1: Ln linh hoạt: Xu hƣớng 2: Tồn cầu hóa, Xu hƣớng 3: Xóa mù tin học và kỹ thuật, Xu hƣớng 5: Tính cơ động, Xu hƣớng 6: An toàn và bảo đảm, Xu hƣớng 9: Sự đồng hành, Mơ hình BS 5750ISO 9000, Quản lý chất lƣợng tổng thể Total Quality Management –, Mơ hình các yếu tố tổ chức Organizational Elements Model Mơ hình Bảng điểm cân đối Balanced Score Card – BSC, Mơ hình Cấp Chứng Chỉ Thẩm Định Chất Lƣợng Mơ hình Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma:, Các số liệu quan trọng về ngƣời học:, Kết quả các tham số của khách thể nghiên cứu, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: Sự thiếu hồn hảo: Thiết bị dùng cho chun mơn trong khoa về số lƣợng, CSVC: chất lƣợng và việc đ.ứng nhu cầu sdụng trong HTQT, So sánh kết quả giữa các tham số của khách thể nghiên cứu, Giới tính: 1.3. Dân tộc: Năm tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp Hộ khẩu trƣớc khi vào trƣờng Nơi ở trƣớc khi vào trƣờng Cơng việc phù hợp đi làm thêm năm cuối ở trƣờng, Tham gia học thêm sau khi tốt nghiệp Ngành học thêm và hình thức đào tạo Ngoại ngữ Lý do bạn chƣa đi làm việc Lý do xin việc nhƣng khơng thành cơng Thời gian có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, Cách sử dụng thời gian hiện nay Cơ quan làm việc hiện nay Cơ quan làm việc hiện nay thuộc ngành Vị trí làm việc Lý do tìm đƣợc việc làm Đánh giá kiến thức học ở trƣờng, Đánh giá mức độ ổn định của cơng việc Thời gian làm việc trong tuần Thu nhập bình qn Nơi làm việc Tên thành phốtỉnh nơi làm việc: Tên hiện tại Ý kiến đóng góp cho trƣờng về đào tạo:, Vị trí làm việc Lý do xin việc thành cơng Đánh giá mức độ ổn định của cơng việc trong tƣơng lai Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế, Một số thơng tin về sinh viên Giới tính, Ý kiến về khóa học của sinh viên

Từ khóa liên quan