Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu Học hiện nay_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

49 723 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:29

Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Phần mở đầu I / Lý do chọn đề tài Thế kỷ XXI , thế kỷ của khoa học công nghệ và thông tin phát triển mạnh mẽ. Điều đó đã tác động sâu sắc đến đời sông vật chất và tinh thần của con ng- ời. Bắt đầu từ quá trình sản xuất chuyển từ quá trình thủ công sang sản xuất bằng máy móc và dần đa đến tự động hoá, thì khi đó ngời ta đặt ra vấn đề là con ngời cần tạo ra sản phẩm bằng những quy trình công nghệ. Kết quả của quá trình giáo dục cũng là tạo ra sản phẩm , hơn nữa sản phẩm đó lại là con ngời.Vậy cần phải xây dựng những quy trình nh thế nào để đạt đợc hiệu quả giáo dục cao nhất ? Theo đó, vấn đề dạy học theo hớng công nghệ đợc đặt ra và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà giao dục. Dạy học theo hớng công nghệ đã đợc GS.TS Hồ Ngọc Đại thử nghiệm tại trung tâm thực nghiệm giáo dục Giảng Võ vào năm 1978. Trong vòng 10 năm thí điểm triển khai công nghệ dạy học trong cả nớc ( 1985 1995 ) trung tâm đã thu đợc kết quả rất cao và có ảnh hởng to lớn đến ngành giáo dục Việt Nam. Nhng từ năm 1995 trở đi , công trình của Hồ Ngọc Đại dần thu hẹp phạm vi tại các cấp học và cuối cùng bị rơi vào quên lãng. Điều đó cho thấy đợc trung tâm gặt hái đợc rất nhiều thành công , đã tìm ra quy trình dạy học có giá trị. Song bên cạnh đó , nó cũng còn tồn tại rất nhiều hạn chế. Nhng dù thành công hay thất bại thì đều là những bài học vô giá cho khoa học và giáo dục. Những bài học vô giá đó có ảnh hởng tích cực gì đến quá trình dạy tập đọc ở Tiểu Học hiện nay? Ta cần xem xét mối liên quan giữa hai phân môn Văn và Tiếng Việt của trung tâm công nghệ giảng võ và chơng trình cải cách giáo dục để thấy rõ đợc điều này. Trong chơng trình giáo dục, trung tâm công nghệ Giảng Võ đã tách Tiếng Việt ra khỏi văn. ở cải cách giáo dục, trớc đây học sinh cũng đợc học hai phần môn Văn và Tiếng Việt riêng biệt. Nhng sau đó sự phân chia thành Văn và Tiếng Việt dần đợc thu hẹp và cuối cùng sau năm 1994 thì hai phân môn đó đ- ợc nhập làm một. Vậy từ mối liên hệ ấy, chúng ta rút kinh nghiệm và học tập đợc gì ở công nghệ dạy Văn của trung tâm công nghệ Giảng Võ để Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp áp dụng vào công nghệ dạy tập đọc của phân môn Tiếng Việt ở Tiểu học hiện nay? Bản thân tôi là một giáo viên Tiểu học tơng lai, vịêc tìm hiểu về quy trình dạy Tập đọc, đa ra đợc những biện pháp để học sinh học tốt hơn là một vấn đề có tác dụng thiết thực đối với chuyên môn và nghiệp vụ của tôi sau này. Vì tất cả những lý do trên, vì mong muốn trả lời đợc phần nào những vâu hỏi còn băn khoăn đó nên tôi đã lựa chọn đề tài Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay II / Lịch sử vấn đề Dạy học theo hớng công nghệ xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm đầu của thế kỷ XX.Sau đó nó nhanh chóng xâm nhập và phát triển rộng rãi ở các nớc phơng Tây nh Nga ,Pháp ở Việt Nam, công nghệ dạy học đ ợc triển khai vào đầu những năm 80 do GS . TS Hồ Ngọc Đại thử nghiệm taị trờng Kim Đồng (Giảng Võ). Mô hình này đă thu hút đợc sự quan tâm đông đảo của các nhà giáo dục và của toàn xă hội. Trong Tiểu luận khoa học tâm lý s phạm và trẻ em(Hà Nội,1994),Phùng Tiến Dũng có đánh giá Đề tài mô hình nhà trờng mới theo khả năng phát triển tối u của trẻ em Việt Namdo GS.TS Hồ Ngọc Đại làm chủ nhiệm là một thành tựu mới của khoa học kỹ thuật Giáo dục Việt Nam , là một vấn đề mới của giáo dục bậc Tiểu học trong những năm cuối thế kỷ XX cùng nhận định về thành công của trung tâm, Nguyễn Lệ Thu trong luận án thạc sĩ khoa hoc xã hội và nhân văn có viết: triển khai nghiên cứu thc nghiệm tại Việt Nam trên trẻ em bình thờng và trên tất cả các môn học , Hồ Ngọc Đại muốn đổi mới cả nền gaío duc Việt Nam bằng công nghệ giáo dục . Công nghệ giáo dục là một t tởng mới , lần đầu tiên đợc nghiên cứu về mặt lí luận và đợc triển khai trong thực tiễn giao duc ở Việt Nam . theo đó , nhiều tác giả đã đề cập đến vấn đề công nghệ Giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau nh: công nghệ giáo dục với công tác quản lí ở tr- ờng tiểu học ( Phan Hà Lý ) hay công nghệ giáo dục với việc hình thành lối sống mới cho trẻ em Tiểu học (Bùi Minh Phơng _ tiểu luận khoa học ).ở Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp khoá luận này, do khuôn khổ có hạn nên tôi chỉ xin đề cập đến một vấn đề nhỏ , đó là Cụng ngh dy Vn trung tõm cụng ngh Ging Vừ v quy trỡnh dy tp c Tiu Hc hin nay . III/ Đối tợng và phạm vi nghiên cứu: 1/ đối tợng : Quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay . 2/ Phạm vi : Quy trình dạy tập đọc trong sự tiếp thu những ảnh hởng tích cực của công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và sự chuẩn bị cho thao tác đọc hiểu ở THCS và THPT. IV/ Mục đích nghiên cứu: - Nâng cao nhận thức và hiệu quả dạy học tập đọc ở Tiểu học trên cơ sở: + Tìm hiểu công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ . + áp dụng công nghệ dạy Văn vào quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay . V/ Nhiệm vụ nghiên cứu : 3 nhiêm vụ sau: - Những vấn đề về phơng pháp dạy học và dạy học theo hớng công nghệ. - Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay. - Một số đề xuất để tối u hoá quy trình dạy tập đọc. VI/ Phơng pháp nghiên cứu: 1/Tổng hợp lý luận 2/Khảo sát, điều tra, thống kê. 3/Thực hành thử nghiệm. Đây là 3 phơng pháp chính chúng tôi sử dụng để nghiên cứu đề tài. VII/ Cấu trúc khoá luận: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khoá luận gồm 3 chơng : Chơng I: Những vấn đề về phơng pháp dạy học và dạy học theo phơng h- ớng công nghệ. ChơngII: Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay. ChơngIII: Một số đề suất để tối u hoá quy trình dạy tập đọc. Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Phần nội dung Chơng I - Những vấn đề về phơng pháp dạy học và dạy học theo hớng công nghệ I/ Những vấn đề về phơng pháp dạy học: 1/ Quan niệm dạy học: 1.1/ Trong lịch sử phát triển của giáo dục và nhà trờng dạy học tồn tại nh một hoạt động xã hội.Nó gắn liền với hoạt động của con ngời _hoạt động day và học của thầy_trò nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trờng .Các nhiêm vụ đó thể hiện tính toàn vẹn của quá trình giáo dục,bao gồm các mặt :giáo dục trí tuệ ,giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục lao động .Để thực hiện đợc các nhiệm vụ giáo dục, nhà trờng phổ thông phải dựa vào nhiều con đờng và có mối quan hệ biên chứng với nhau:dạy học, lao động sản xuất, hoạt động xã hội trong đó dạy học là con đ ờng ,ph- ơng tiện quan trọng nhất. 1.2/Dạy học_một con đờng cơ bản nhằm phát triển trí tuệ nói riêng, hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ nói chung. Thực tiễn giáo dục đào tạo chứng tỏ rằng, dạy học là con đờng thuận lợi nhất giúp ngời học trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể chiếm lĩnh một khối lợng trí thức, kỹ năng có chất lợng và hiệu quả cao nhất.Bởi lẽ dạy học là một hoạt động đợc tiến hành có tổ chức, có kế hoạch có nội dung và phơng pháp s phạm của ngời giáo viên phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm nhận thức của ngời học.Nhờ đó học sinh tự giác ,tích cực, chủ động lĩnh hội dễ dàng,nhanh chóng những tri thức khoa học và kho tàng tri thức của nhân loại. Chính hệ thống những tri thức,kỹ năng kỹ xảo tơng ứng đợc học sinh nắm vững trên cơ sở họ tiến hành hàng loạt những thao tác trí tuệ đặc biệt là thao tác t duy độc lập sáng tạo trong hoạt động nhận thức đối với tài liệu học tập.Thông qua đó nhân cách của thế hệ trẻ dần đợc hinh thành, phát triển và Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp hoàn thiện. 1.3/Dạy học loại hình đặc trng chủ yếu nhất trong các loại hình nhà trờng, là con đờng cơ bản phục vụ cho mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dỡng nhân tài . Qúa trình dạy học trong nhà trờng chẳng những cung cấp cho ngời học hệ thống những trí thức khoa học cơ bản , hiện đại , phù hợp với yêu cầu của sự tiến bộ khoa học công nghệ, sự phát triển của kinh tế xã hội,phản ánh thực tiễn của đất nớc mà còn phát triển những sức mạnh tiềm năng trí tuệ và những năng lực nhận thức: phát triển những phẩm chất nhân cách cho thế hệ trẻ tơng lai những con ngời đợc phát triển cao về trí tuệ , cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần trong sáng về đạo đức, có khả năng lao động có tinh thần tích cực chính trị xã hội Nh vậy dạy học chính là hoạt động của con ngời nhằm chuyển tri thức, năng lực của dân tộc và nhân loại thành tri thức, năng lực cho mỗi ngời học. Công thức: A a Trong đó: A: Tri thức , năng lực của nền văn minh nhân loại. a: Hình ảnh của A đợc chuyển vào trong mỗi ngời học. Biểu hiện quá trình chuyển tri thức của nhân loại thành tri thức, năng lực của mỗi ngời học . 2/ Quan niệm về phơng pháp dạy học: 2.1/ Quan niệm về phơng pháp: 2.1.1/ Dựa trên từ gốc Mêtot (Methos thuật ngữ Hylạp ) phơng pháp là cách thức, là con đờng, là phơng tiện để đạt tới mục đích nhất định, để giải quyết những nhiệm vụ nhất định . 2.1.2/ Theo cách mô tả: Phơng pháp là hệ thống những quy tắc, những thao tác nhằm đạt tới một mục đích nhất định, xuất phát từ những điều kiện ban đầu xác định . 2.1.3/ Theo Hêghen: Phơng pháp là ý thức về hình thức từ sự vận động bên trong của nội dung. Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Nội dung nào, phơng pháp ấy, phơng pháp gắn bó liền với nội dung . 2.2/ Quan niệm về phơng pháp dạy học. Hiện nay còn tồn tại nhiều quan niệm về phơng pháp dạy học. Trong khoá luận này , tôi xin trình bày một số quan niệm cơ bản sau: 2.2.1/ Phơng pháp dạy học là cách thức làm việc của thầy và trò trong sự phối hợp hệ thống nhất dới sự chỉ đạo của thầy nhắm cho trò tự giác, tích cực đạt tới mục đích dạy học. 2.2.2/ Phơng pháp dạy học là hệ thống những hành động có mục đích của giáo dục, là hoạt động nhận thức và thực hành có tổ chức của học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh lĩnh hội đợc nội dung trí dục. 2.2.3/ Phơng pháp dạy học là con đờng, cách thức, phơng tiện để chuyển tri thức và năng lực của nhân loại thành tri thức , năng lực của mỗi ngời học . Phơng pháp dạy học đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi trong dạy học, đối tợng là con ngời và sản phẩm tạo ra cũng là con ngời. Hoạt động dạy học là hoạt động mang tính nhân văn cao nhất , tính trách nhiệm cao nhất. Dạy học bắt buộc không đợc phép sai lầm, không đợc tạo ra các thứ phế phẩm mà phải đúng ngay từ đầu. Chính vì vậy dạy học phải có phơng pháp, kỹ thuật, có quy trình không đợc ngẫu hứng và tuỳ tiện. Mặt khác , dạy học là một hoạt động thờng xuyên của con ngời , luôn luôn phải giải quyết một mâu thuẫn ,mâu thuẫn giữa khối lợng tri thức vô cùng lớn của nhân loại với điều kiện , khả năng tiếp nhận tri thức của mỗi ngời hết sức hạn chế . Chúng ta có thể giải quyết mâu thuẫn này bằng cách đi tìm những phơng pháp dạy học đạt hiệu quả cao nhất . Tri thức của nhân loại rất lớn, trong thời đại thông tin phát triển nh vũ bão hiện nay , tri thức rất nhanh bị lạc hậu . Trong nhà tròng , điều quan trọng không phải là cung cấp tri thức mà là phơng pháp tiếp nhận , khám phá , lĩnh hội tri thức đó . Một lần nữa có thể khẳng định phơng pháp dạy học là hết sức quan trọng và cần thiết. II/ Dạy học theo hớng công nghệ: 1 / quan niệm về dạy học theo hớng công nghệ 1.1/ dạy học theo hớng công nghệ là kiểu dạy học khách quan hoá từng Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp việc của thầy, việc của trò đảm bảo hiệu quả dạy học tất yếu nh mục đích đã đề ra. 1.2/ Dạy học theo hớng công nghệ là kiểu dạy học kiểm soát chặt chẽ quá trình tạo ra sản phẩm, là kiẻu dạy học tích hợp giữa dạy và học , tích hợp cả học lý thuyết và thực hành luyện tập,vừa cung cấp cho học sinh tri thức ,vừa phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. 1.3/ Dạy học theo hớng công nghệ là dạy học có kỹ thuật,dạy học theo quy trình,khác xa với dạy học theo kinh nghiệm vốn chỉ phù hợp với từng ng- ời.Vì thế nó có thể chuyển giao kỹ thuật,chuyển giao quy trình đến với mỗi giáo viên.Nếu thực hiện đầy đủ,nghiêm ngặt mọi công đoạn,moị thao tác nh trong quy trình thì giờ học nhất định đạt kết quả nh mong muốn ,nh mục đích . 2/ dạy học theo quy trình công nghệ : Quy trình còn gọi là chơng trình học.Song gọi bằng chơng trình cha biểu đạt hết tinh thần công nghệ giáo dục.Chơng trình nếu không mang tính chất công nghệ rất có thể là một cái bịch chứa lộn xộn các kiến thức.Và do chỗ lệ thuộc vào thầy giáo nên các đơn vị kiến thức có thể đợc thầy giảng giải không theo một trật tự sinh thành ra nhau. Còn chơng trình theo ý nghĩa quy trình công nghệ là một chuỗi việc làm mà việc trớc tạo ra việc sau một cách thống nhất,lôgic.Trong quy trình công nghệ việc làm sau tất yếu chứa đựng những thành tựu của việc làm trớc .Hệt nh chuỗi việc làm trong dây chuyền sản xuất,nhất là sản xuất công nghiệp. Công thức : Quy trình công nghệ : V1 V2 V3 . Vi Trong dạy học theo hớng công nghệ,ngời giáo viên phải nhận thức đợc vai trò,tầm quan trọng cung nh tính tất yếu của kiểu dạy học này đối với nền giáo dục Việt Nam thế kỉ XX và thế kỉ XXI. Đồng thời ngòi giáo viên phải thực hiện bốn việc sau: 2.1/ Việc 1: Nắm vững quy trình dạy học các kiểu loại bài.Quy trình này có sẵn trong hớng dẫn giảng dạy và chơng trình tập huấn sách Mỗi kiểu văn bản có một quy trình.Quy trình ấy xuất phát từ yêu cầu giáo Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp dục và khoa học chuyên ngành.Quy trình không bao giò hoàn thiện mà luôn bỏ ngỏ để chúng ta tiếp tục bổ sung cho nó.Vậy cách tạo lập quy trình này là nh thế nào?Có 3 quan điểm cụ thể: - Quan điểm 1:Cách tạo lập quy trình là cách tổ chức cho học sinh làm lại quá trình nhà văn làm ra sản phẩm nhng theo hớng ngợc lại. Trong dạy văn,sản phẩm là kết quả của việc biến tác phẩm của tác giả thành tác phẩm trong mỗi học sinh.Sản phẩm này mang tính chủ quan.Nếu nhà văn đi từ cuộc sống khái quát lên thành các hiện tợng dới hình thức văn bản để đến với ngời học thì học sinh học văn theo hớng ngợc lại:đi t văn bản tái hiện chiếm lĩnh hình tợng cuộc sống. - Quan điểm 2:Cách tạo lập quy trình là cách dạy cho trẻ biết cách sử dụng những sản phẩm,làm cho sản phẩm phát huy tối đa giá trị đối với đời sống. ở trong tác phẩm văn ,đó là tất cả những phơng pháp phân tích tác phẩm . Vòng đời của tác phẩm từ cuộc sống gắn với sáng tác đến cuộc sống gắn với bạn đọc có thể biểu diễn bằng mô hình 3 bình diện: + Bình diện lịch sử phát sinh với 3 mối quan hệ chính: Cuộc sống tác phẩm; bạn đọc tác phẩm; truyền thông tác phẩm . Tơng ứng với nó có 3 phơng pháp phân tích sau: phơng pháp xã hội học, phơng pháp tiểu sử, phơng pháp so sánh . + Bình diện lịch sử, chức năng có 2 mối quan hệ chính: tác phẩm bạn đọc ; tác phảm - cuộc sống.Trên bình diện này có các phơng pháp phân tích: phơng pháp giá trị, phơng pháp tri âm,phơng pháp ký thác,phơng pháp phân tích chức năng. + Bình diện cấu trúc bản thể: Quan niêm truyền thống về cấu trúc tác phẩm văn học đợc phân thành 4 hệ thống :chủ đề , hình tợng ,kết cấu, ngôn từ. Tơng ứng có 4 phơng pháp phân tích : phân tích tác phẩm theo chủ đề, phân tích tác phẩm theo hình tợng , phân tích tác phẩm theo kết cấu , phân tích ngôn từ Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Tác phẩm Bạn đọc Cuộc sống Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp - Quan điểm 3: Cách tạo lập quy trình là cách tháo gỡ bên trong của sản phẩm, là nhận thức sản phẩm cả bên ngoài và bên trong. Đó chính là tháo gỡ nội dung và hình thức tác phẩm. Một trong cách tháo gỡ cấu trúc của tác phẩm văn là phân tích tác phẩm theo thi pháp học 2.2/ Việc 2: Lấy thông tin từ bài dạy cụ thể để nạp vào quy trình. Phần này phải hình dung ra việc của thầy, việc của trò và đặc biệt là việc của trò cung sản phẩm trò phải tạo ra sau mỗi việc gì .Đó là kiến thức của giờ học. 2.3/ Việc 3: Xác định phơng pháp s phạm là cách thức tổ chức dạy học cho mỗi việc trong quá trình dạy học. Phần này cần đến khả năng sáng tạo và kinh nghiệm nghề nghiệp của giáo viên để lựa chọn phơng pháp dạy học và phối hợp các phơng pháp dạy học sao cho đạt kết quả nh mục đích đề ra . 2.4/ Việc 4: Quy định thời gian, nội dung ghi bảng, phơng tiện dạy học cho mỗi việc trong quy trình. Ngời giáo viên phải xác định thời gian cụ thể cho từng việc, cần chọn lọc những nội dung ghi bảng, sử dụng các phơng tiện dạy học. Đó là 4 việc mà giáo viên cần thựchiện để dạy học theo hớng công nghệ III/ Đánh giá Dạy học theo hớng công nghệ có vai trò quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với các trờng phổ thông và s phạm: 1/ Đối với trờng phổ thông: Dạy học theo hớng công nghệ sẽ đảm bảo hiệu quả giờ dạy chủ động. Trong mỗi tiêt học, chúng ta có điều kiện phối hợp sử dụng các phơng pháp dạy học. Đặc biệt với kiểu dạy học này, việc sử dụng tiện ích của công nghệ thông tin vào hoạt đông dạy học chỉ còn là bứơc kỹ thuật 2/ Đối với trờng s phạm: Việc dạy học theo hớng công nghệ đã tạo ra ở trờng s phạm một kỹ thuật dạy học mới. Sản phẩm giáo dục tạo ra đáp ứng đợc mục tiêu đào tạo. Đây là cơ hội để các trờng s phạm khẳng định mình.Theo đó, vai trò của trờng đợc nâng lên . Tuy nhiên, dới cách nhìn của các nhà s phạm phơng Tây, dạy học theo h- ớng công nghệ có hạn chế nh: Tri thức chuyền từ bên ngoài vào bên trong học Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân A-Văn - bản Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp sinh là tri thức đã đợc xác định và khép kín. Điều này không phù hợp với giáo dục hiên đại (tri thức phải đang vận động , ngời học không chỉ là ngời tiếp nhận mà phải góp phần tạo thêm các tri thức mới), ngời học bị chỉ đạo hết sức chặt chẽ và kiểm soát nghiêm ngặt, trái với dạy học phát triền cá tinh ngời học. Mặc dù vậy, dạy học theo hóng công nghệ đang dần khắc phục những hạn chế và khẳng định vị trí của mình trong thời đại thông tin phát triển . Chơng II : Công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân [...]... Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay Nh trên đã nói dù công nghệ dạy văn ở Giảng Võ không còn đợc chuyển giao và thực hiện ở các cấp học nữa nhng những gì mà trung tâm để lại vẫn là baì học vô cùng giá trị đối với khoa học và giáo dục Theo đó, từ công nghệ dạy văn ở trung tâm mà chúng ta đã học tập đợc rất nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay... Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp I/ Công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ 1/ Vài nét về lịch sử phát triển của trung tâm công nghệ Giảng Võ: Trung tâm công nghệ Giảng Võ đợc hình thành từ năm 1978 do GS.TS Hồ Ngọc Đại làm giám đốc Lúc đầu trung tâm đợc mang tên Trung tâm thực nghiệm giáo dục phổ thông đặt tại trờng Kim Đồng (Giảng Võ ) Nội dung thực nghiệm là dạy học theo công nghệ Nhng trớc... của văn bản,chỉ ra những căn cứ ngôn ngữ học để xác lập quy trình dạy tập đọc. Việc vận dụng quy trình nh thế nào phụ thuộc vào rát nhiều khâu tổ chức và đặc điểm học sinh Tiểu học *)Tổ chức cho học sinh tìm hiểu bài: Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Nếu nh học văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ đuợc tổ choc sinh động,hấp dẫn thì trong quy trình dạy tập đọc ở Tiểu. .. hiện nay thì chắc chắn mỗi giờ học Tập đọc đối với các em sẽ trở thành một giờ vừa học tập, vừa vui chơi ,tạo đợc không khí thoải mái ,tâm lí nhẹ nhàng nhng vẫn đạt đợc mục tiêu dạy học III Đánh giá công nghệ dạy văn và lí giải vì sao công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ không tiếp tục nữa. 1 Đánh giá : 1.1/ Thành tựu : Trong vòng 10 năm chuyển giao công nghệ, trung tâm đã đa công nghệ dạy. .. quan tâm đến cách thức ngời học thao tác với văn bản để từ đó tự chiếm lĩnh tác phẩm Theo đó, trung tâm công nghệ Giảng Võ đã lấy học sinh làm trung tâm, coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy học 3/ Quy trình dạy văn : Cách tạo lập quy trình là cách tổ chức cho học sinh làm lại quá trình nhà văn làm ra sản phẩm nhng theo hớng ngợc lại Cách tạo lập quy trình này đã đợc trung tâm công nghệ Giảng Võ. .. nhập vào suy nghĩ và đồng điệu cùng tâm hồn nhà văn, nhà thơ.Ngợc lại nếu không khám phá đợc điều đó thì là một thiếu xót lớn khi tiếp cận và khai thác văn bản 3/ Kết luận : Chúng ta đã học tập đợc rất nhiều ở công nghệ dạy văn của trung tâm công nghệ Giảng Võ, đã đã chuyền đợc qui trình nào vào trong phân môn Tập đọc ở Tiểu học hiện nay.Rút kinh nghiệm từ trung tâm ,chúng ta đã tổ chức đợc thao tác đọc. .. Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp 2/ Quan niệm về dạy Văn của trung tâm công nghệ Giảng Võ : 2.1 /Dạy Văn là quá trình biến tác phẩm của - tác - giả - thành - tác phẩm cho trẻ - em: Mời lăm qua, trung tâm công nghệ Giảng Võ đã nghiên cứu và triển khai một quy trình công nghệ dạy các môn học, trong đó có môn Văn Quy trình này có nhiêm vụ chuyển cái năng lực văn của loài ngời đợc kết tinh... liên tởng tới những nhân vật nào đã học hoặc đã đọc ? _ Học xong bài thơ, em có cảm nghĩ gì về : + Nhân vật Lợm ? + Các bạn nhỏ trong kháng chiến ? + Cuộc kháng chiến giữ nớc của dân tộc ta ? Trả lời đợc những câu hỏi đó là học sinh đã tìm đợc những ý cơ bản của bài thơ II .Công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay 1.Một vài khái niệm: 1.1 Đọc: Đọc là... ngữ nghệ thuật Đọc là việc đọc thể hiẹn ỏ kỹ năng làm chủ ngữ điệu chỗ ngừng giọng , cờng độ giọng để biểu đạt đúng ý nghĩ và tình cảm mà tác giả gửi gắm trong bài đọc, đồng thời biểu hiện đợc sự thông hiểu, cảm thụ của ngời đọc đối với tác phẩm Đọc diễn cảm thể hiện năng lực đọc ở trình độ cao và chỉ thực hiện đợc trên cơ sở đọc đúng và đọc lu loát 2/ Công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ. .. nhằm giải thích cho sự dừng lại của công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ Chơng III Một số đề xuất để tối u hoá quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay: I/ ý nghĩa của việc đọc: Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Ngân Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Những kinh nghiệm của đời sống,những thành tựu văn hoá ,khoa học, t t- ởng,tình cảm của các thế hệ trớc và của cả những ngời đơng thời phần . pháp dạy học và dạy học theo hớng công nghệ. - Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay. - Một số đề xuất để tối u hoá quy trình dạy tập đọc. . . 2/ Công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay. Nh trên đã nói dù công nghệ dạy văn ở Giảng Võ không còn đợc chuyển giao và thực hiện ở các. quả dạy học tập đọc ở Tiểu học trên cơ sở: + Tìm hiểu công nghệ dạy văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ . + áp dụng công nghệ dạy Văn vào quy trình dạy tập đọc ở Tiểu học hiện nay . V/ Nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu Học hiện nay_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu Học hiện nay_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Công nghệ dạy Văn ở trung tâm công nghệ Giảng Võ và quy trình dạy tập đọc ở Tiểu Học hiện nay_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

Từ khóa liên quan