Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trường tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

61 1,032 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:27

Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo Giảng viên chính Thạc sĩ Đỗ Xuân Đức, ngời đã hớng dẫn tận tình và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các thầy cô giáo 3 trờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc: Xuân Hoà A, Lu Quý An, và Trng Nhị đã giúp đỡ tôi. Do thời gian và trình độ nhận thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn sinh viên để đề tài đợc hoàn chỉnh. Hà Nội, tháng 5 năm 2008 Sinh viên thực hiện Đặng Thị Diệu Linh 1 Lời cam đoan Tôi khẳng định: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, do chính bản thân tôi nghiên cứu và hoàn thành trên cơ sở những kiến thức đã học về môn Giáo dục học và tham khảo những tài liệu. Các số liệu và kết quả nghiên cứu đợc là trung thực và cha đợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Ngời thực hiện Đặng Thị Diệu Linh 2 Mục lục Trang A. Mở đầu 1 B. Nội dung 6 Chơng1: Cơ sở lý luận 6 1. Khái niệm nguyên tắc dạy học 6 2. Cơ sở phân loại nguyên tắc dạy học 6 3. Các nguyên tắc dạy học tiểu học 7 4. Việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 12 Chơng 2: Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 15 1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về sự cần thiết của việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 15 1.1. Nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học 15 1.2. Thực trạng nhận thức của giáo viên về điều kiện thực hiện các nguyên tắc 16 2. Thực trạng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 17 2.1. Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 17 2.2. Thực trạng vi phạm các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 19 Chơng 3: Nguyên nhân và những gii phỏp cn thit nõng cao cht lng vic thc hin cỏc nguyờn tc dy hc mt s mụn hc lp 3 trng tiu hc. 29 1. Nguyên nhân của thực trạng 29 2. Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học. 31 2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên 32 2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên 32 2.3. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 33 2.4. Tăng cờng kiểm tra đánh giá giáo viên của Ban giám hiệu 34 3 Ch¬ng 4: Thùc nghiÖm vµ kÕt qu¶ thùc nghiÖm 35 c. kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 41 Tµi liÖu tham kh¶o 43 Phô lôc 44 4 A. Mở đầu. 1. Lý DO CHọN Đề TàI Đất nớc ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa, nguồn lực con ngời và vai trò to lớn của giáo dục đã đợc chỉ rõ trong Nghị quyết TW2 khóa VIII Muốn tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo phát huy nguồn lực con ngời [Nghị quyết TW2 Khoá VIII, tr. 4]. Cùng với công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nớc là sự biến đổi sâu sắc của xã hội Việt Nam, nó đòi hỏi giáo dục - đào tạo từng bớc thực hiện dân chủ hóa giáo dục, đảm bảo quyền đợc học tập cho mọi ngời trong xã hội đồng thời không ngừng nâng cao chất lợng hiệu quả giáo dục. Trớc thời đại toàn cầu hóa và cách mạng thông tin, Đảng ta đã sớm xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, lực lợng then chốt, nền tảng, động lực [Nghị quyết Đại hội Đảng VII, tr 6] cho nớc ta trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại, xã hội ta thành một xã hội học tập và cần phải có một cuộc vận động đổi mới giáo dục thật cơ bản và toàn diện cả về cơ cấu, nội dung, phơng pháp dạy và học, quản lý giáo dục[ Tạp chí Dạy và học ngày nay, số T5/2006, tr. 39]. Nghị quyết TW2 khóa VIII đã khẳng định giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay phải giáo dục toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể dục và mỹ dục trong đó đạo đức là cái gốc của con ngời phát triển toàn diện. Thế nhng thực tế tỷ lệ nghịch với sự gia tăng của lứa tuổi là bản đồ hạnh kiểm của học sinh phổ thông đang đi xuống với những con số làm mọi ngời giật mình: Hạnh kiểm tốt của học sinh bậc Tiểu học là 92,8%; bậc Trung học cơ sở là 52,63% và Trung học phổ thông là 20,28%. Tại sao có nghịch lý đó? Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng nhằm hình thành ở học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học ở bậc Trung học cơ sở. 5 Vì vậy muốn đạt đợc mục tiêu giáo dục tiểu học thì phải tăng cờng xây dựng đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung và phơng pháp dạy học thích hợp. Thực trạng giáo dục tiểu học hiện nay cha có sự đổi mới sâu sắc, cha đáp ứng đợc yêu cầu của giáo dục nớc nhà. Phải chăng ngời ta chỉ nghĩ đến đổi mới nội dung, phơng pháp, đổi mới đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mà không nghĩ đến việc quán triệt các nguyên tắc dạy học. Hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh không những là việc làm của ngành giáo dục mà còn của toàn xã hội. ở tiểu học, tất cả các môn học nhằm hình thành ở học sinh những phẩm chất đạo đức, những chuẩn mực hành vi đạo đức và kỹ năng cơ bản để các em vận dụng vào trong học tập, lao động và cuộc sống. Hiện nay, việc quán triệt các nguyên tắc dạy học trong dạy học các môn học ở trờng tiểu học cha đợc quan tâm đúng mức. Mặt khác, trong tơng lai tôi là một giáo viên tiểu học, với những kiến thức đã đợc trang bị trong nhà trờng và qua thực tế các đợt kiến tập, thực tập s phạm ở các trờng tiểu học để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lợng dạy học tôi đi vào nghiên cứu đề tài này. Do điều kiện và thời gian có hạn, yêu cầu của đề tài là khóa luận tốt nghiệp nên đề tài chỉ giới hạn trong việc tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 của giáo viên các tr- ờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên. 2. LịCH Sử NGHIÊN CứU Đề TàI Bàn về nguyên tắc dạy học tiểu học có nhiều tác giả đề cập đến: Nhà giáo dục học ngời Séc vĩ đại J.A.Comenxki là ngời đầu tiên đa ra yêu cầu phải đảm bảo tính trực quan trong dạy học. Thái Duy Tuyên Một số vấn đề hiện đại lý luận dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1992 6 Một số vấn đề về dạy học tự phát hiện trong môn Đạo đức ở tiểu học. PGS.TS Nguyễn Hữu Hợp. Một công trình nghiên cứu thực trạng đạo đức học sinh của Viện nghiên cứu giáo dục do Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tài làm chủ nhiệm đã công bố: Giáo dục đạo đức cho học sinh trách nhiệm không chỉ có nhà trờng. Khi nói đến các nguyên tắc dạy học các tác giả chỉ đề cập đến các biện pháp thực hiện các nguyên tắc chứ cha đi sâu tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 các trờng tiểu học khu vực Phúc Yên Vĩnh Phúc. 3. MụC ĐíCH NGhIÊN CứU Tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 và nguyên nhân dẫn đến thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp khắc phục thực trạng nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học các môn học lớp 3 và thông qua đó nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo. 4. KHáCH THể NGHIÊN CứU Các nguyên tắc dạy học tiểu học 5. ĐốI TƯợNG, MứC Độ, PHạM VI NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu: Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. Mức độ: Bớc đầu tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện và thời gian có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 khu vực thị xã Phúc Yên. 6. GIả THUYếT KHOA HọC 7 Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học hiện nay còn nhiều vi phạm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là trình độ nhận thức của học sinh và trình độ, khả năng, năng lực của giáo viên. Vì vậy thực hiện tốt các nguyên tắc dạy học sẽ nâng cao chất lợng dạy học. 7. NHIệM Vụ NGHIÊN CứU 7.1.Tìm hiểu cơ sở lí luận 7.2. Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân 7.3. Đề xuất các giải pháp cần thiết để khắc phục thực trạng 8. PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Phơng pháp quan sát Phơng pháp đọc sách Phơng pháp điều tra Phơng pháp trò chuyện Phơng pháp thống kê toán học 9. Kế HOạCH NGHIÊN CứU - Tháng 11 tháng 12: Nhận đề tài, lập đề cơng nghiên cứu - Tháng 1: Tìm hiểu cơ sở lý luận - Tháng 2- tháng 3: Khảo sát và tìm hiểu thực trạng - Tháng 4: Hoàn thiện - Tháng 5: Hoàn thành khóa luận và bảo vệ 10. Cấu trúc đề tài A. Mở đầu b. nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận 1. Khái niệm nguyên tắc dạy học. 2. Cơ sở phân loại nguyên tắc dạy học. 8 3.Các nguyên tắc dạy học tiểu học. 4. Việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. Chơng 2: Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. 1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về sự cần thiết của việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. 2. Thực trạng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. Chơng 3: Nguyên nhân và những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học. 1. Nguyên nhân của thực trạng. 2. Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học. 2. 1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên. 2. 2. Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên. 2. 3. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. 2. 4. Tăng cờng kiểm tra, đánh giá giáo viên của Ban giám hiệu. Chơng 4: Thực nghiệm và kết quả thực nghiệm. C. Kết luận và kiến nghị 9 B. NộI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ Sở Lý LUậN 1. Khái niệm nguyên tắc dạy học Nguyên tắc dạy học là các luận điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận dạy học. Nó có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình giảng dạy và học tập phù hợp với mục đích dạy học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đề ra. Các nguyên tắc dạy học không phải là những quy luật của quá trình dạy học mà nó chỉ là những luận điểm cơ bản phản ánh trong nó những quy luật của quá trình dạy học. Những quy luật của quá trình dạy học là những mối quan hệ bền vững và tất yếu giữa các nhân tố cấu trúc của quá trình dạy học. Các nguyên tắc dạy học là những tiêu chí (những chuẩn mực) để xem xét và đánh giá mọi hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học. Vì vậy cho nên khi xuất hiện sự sai lệch giữa kết quả và mục đích thì chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân ở việc thực hiện các nguyên tắc. Các nguyên tắc nó có giá trị chung cho việc giảng dạy bất kỳ một nguyên tắc dạy một môn học nào nhà trờng nói chung, nhà trờng tiểu học nói riêng. 2. Cơ sở phân loại nguyên tắc dạy học - Xuất phát từ mục đích giáo dục - Xuất phát từ nguyên lý giáo dục - Xuất phát từ quy luật nhận thức con ngời - Xuất phát từ những quy luật của quá trình dạy học - Xuất phát từ đặc điểm tâm lý của học sinh Việt Nam - Xuất phát từ thực tiễn dạy học trong nhà trờng phổ thông Việt Nam 10 [...]... khi dạy học các môn học này cho học sinh lớp 3 nói riêng giáo viên phải thực hiện tốt các nguyên tắc dạy học tránh vi phạm bất cứ nguyên tắc nào Nhng trong thực tế việc thực hiện các nguyên 35 tắc dạy học trong dạy học các môn học lớp 3 còn nhiều hạn chế Vì vậy, tôi xin đa ra một số giải pháp để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học. .. đích Vì thế, việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 là việc làm cần thiết và mang lại hiệu quả cao trong dạy học 32 Chơng 3: NGUYÊN NHÂN và những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học 1 Nguyên nhân của thực trạng Để tìm hiểu vấn đề này, tôi sử dụng câu hỏi sau: Theo thầy (cô), những nguyên nhân... của học sinh Nh vậy, đại đa số giáo viên đã xác định đúng điều kiện ảnh hởng đến việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học Nó tạo cơ sở cho việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong thực tế giảng dạy của giáo viên 2 Thực trạng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 Để tìm hiểu vấn đề này tôi sử dụng hai câu hỏi sau: 2.1 Trong dạy học một số môn học lớp 3, ... sự cần thiết của việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 1.1 Nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học Để tìm hiểu thực trạng vấn đề này, tôi sử dụng câu hỏi sau: Bàn về việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong các trờng tiểu học hiện nay có một số ý kiến cho rằng: 1 Rất cần thiết 2 Cần thiết 3 Không cần thiết Thầy (cô) đồng... phơng pháp 2 Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học Môn Toán, tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức lớp 3 là môn học đặc thù ở trờng tiểu học, đây là những môn học gần gũi với học sinh Những môn học này nhằm hình thành ở học sinh những kiến thức cơ bản về số tự nhiên, về từ, về tự nhiên-xã hội xung quanh học sinh và những. .. dạy học 4 Việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 Khi dạy học các môn học nói chung và dạy học các môn học lớp 3 nói riêng đều cần phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc dạy học Nh đã nói ở trên nếu vi phạm bất kỳ một nguyên tắc nào thì quá trình dạy học không đạt mục đích Giáo viên phải hiểu rõ các nguyên tắc phải căn cứ vào nó để lựa chọn nội dung và phơng pháp Việc lựa... phơng pháp điều tra, phơng pháp thuyết trình, phơng pháp đóng vai, 18 CHƯƠNG 2: Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 Để tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học, tôi sử dụng phơng pháp điều tra bằng Ăngket có kết hợp với phơng pháp trò chuyện, phơng pháp quan sát việc dạy của giáo viên và việc học. . .3 Các nguyên tắc dạy học tiểu học 3. 1 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục Tính khoa học trong quá trình dạy học tiểu học đợc thể hiện trớc hết bằng chính nội dung dạy học tiểu học Tính khoa học đợc thể hiện trong phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học tiểu học Đảm bảo tính khoa học trong dạy học là đảm bảo dạy đúng, dạy đủ những tri thức khoa học đợc quy... việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học 19 Đối tợng điều Tổng số phiếu tra điều tra Giáo viên 12 1 8/12 67% ý kiến 2 4/12 33 % 3 0/12 0% Kết quả thu đợc ở bảng 1 cho thấy 67% giáo viên tiểu học đợc hỏi trong nhà trờng cho là việc thực hiện các nguyên tắc dạy học là rất cần thiết; 33 % cho là cần thiết Điều đó chứng tỏ giáo viên tiểu học đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải thực hiện. .. phạm một trong các nguyên tắc Một giờ học nh thế kém sôi nổi, học sinh không hào hứng, không khắc sâu đợc kiến thức Nh vậy, chúng ta thấy ngay đợc việc thực hiện các nguyên tắc dạy học theo cách 1 mang lại hiệu quả cao hơn so với cách 2 Nếu giáo viên nắm rõ các nguyên tắc lấy nó làm cơ sở để lựa chọn các phơng pháp và chuẩn bị tốt các điều kiện ảnh hởng đến việc thực hiện các nguyên tắc thì giờ học . 2: Thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 Để tìm hiểu thực trạng thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học, . môn học lớp 3. 2. Thực trạng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học trong dạy học một số môn học lớp 3. Chơng 3: Nguyên nhân và những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các. các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trờng tiểu học. 1. Nguyên nhân của thực trạng. 2. Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lợng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trường tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trường tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng việc thực hiện các nguyên tắc dạy học một số môn học lớp 3 ở trường tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

Từ khóa liên quan