Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương số thập phân ở lớp 5_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

44 1,083 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:27

Trờng đại học s phạm hà nội 2 Khoa giáo dục tiểu học ****************** Nguyễn thị thảo Tổ chức dạy học theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chơng số thập phân lớp 5 Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành : Phơng pháp dạy học Toán Ngi hng dn khoa hc Th.S. Nguyễn Văn Hà H Ni - 2008 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 1 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo Lời cảm ơn Trớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo Trờng Đại học S phạm Hà Nội 2 đã trang bị cho tôi những cơ sở lý luận về phơng pháp dạy. Và các thầy cô Trờng Tiểu học Xuân Hoà A và Trờng Tiểu học Đống Đa đã góp ý, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà. Ngời đã tận tình hớng dẫn, truyền tải những kiến thức kinh nghiệm quý báu và động viên khích lệ tôi thực hiện đề tài. Tuy nhiên do điều kiện nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn, thời gian dành cho đề tài hạn hẹp, khả năng còn nhiều hạn chế. Rất mong đợc sự lợng thứ và góp ý để chất lợng đề tài cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2008. Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 2 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo Lời cam đoan Tên tôi là: Nguyễn Thị ThảoSinh viên lớp K30A - Khoa Giáo dục Tiểu học - ngành S phạm Tiểu học. Trờng ĐHSP Hà Nội 2. Xin cam kết đề tài: T chc dy hc theo nh hng tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh qua chng s thp phõn lp 5 . 1. Đây là đề tài do bản thân tôi nghiên cứu dới sự hớng dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà khoa Toán Trờng ĐHSP Hà Nội 2. 2. Đề tài không sao chép từ bất cứ một tài liệu có sẵn nào. 3. Kết quả nghiên cứu không trùng với tác giả nào khác. Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2008 Ngời cam đoan Nguyễn Thị Thảo Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo PHN M U 1. Lý do chn ti 1.1 Xut phát t v trí tm quan trng ca vic dy hc s thp phân Bc Tiu hc l bc hc nn tng ca h thng giáo dc Quc dân. Vi mc tiêu giáo dc nhm giúp hc sinh hình thnh c s ban u cho s phát trin úng n v lâu di v o c, v trí tu, th cht, thm m v các k nng c bn hc sinh tip tc hc bc trung hc c s. Cht lng giáo dc ph thuc rt nhiu vo kt qu o to Tiu hc. Hi ngh ln II Ban chp hnh trung ng ng khoá VIII ã nêu: Nâng cao cht lng giáo dc ton din bc Tiu hc, yêu cu v ni dung, phng pháp Giáo dc Tiu hc phi m bo cho hc sinh có nhng hiu bit n gin cn thit v t nhiên, xã hi, con ngi( iu 24 lut giáo dc). Mun thc hin c mc tiêu ra đòi hi giáo dc tiu hc phi có s i mi ng b. Trong ó vic u tiên l phi i mi phng pháp dy hc. Vì Tiu hc l bc hc ca phng pháp, phng pháp thng l yu t quyt nh n hiu qu giáo dc o to. Hệ thống các môn học Tiu hc bt buc dy 9 môn, trong hệ thng các môn đó môn Toán có vai trò rt quan trng nht l Toán 5 có v trí c bit trong quá trình dy hc toán Tiu hc. Ni dung ct lõi của môn toán l dy hc v ng dng nhng kin thc, k nng v s thp phân, bn phép tính vi s thp phân. Có th nói ni dung ny l s kt tinh các kt qu ca quá trình dy hc Tiu hc. Bi hc có hiu qu v s thp phân v các phép tính với s thp phân, hc sinh phi huy ng các kin thc, k nng v s t nhiên, phân s, s o i lng v các phép tính vi các loi s ny ã c hc t lp 1 n Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 4 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo lp 4. Ngc li khi hc v thc hnh vi s thp phân hc sinh va hiu sâu sc hn các kin thc ã hc, va h thng hoá v cng c kin thc v các phép tính ã hc. Hn na kh nng ng dng ca s thp phân vo thc t l rt ln nên sau khi hc xong ni dung ny hc sinh có th gii quyt c nhiu dng toán thc t gn gi vi i sng m các lp 1, 2, 3, 4 cha gii c. 1.2. Xut phát t thc trng dy hc toán Tiểu hc Trong thc tin dy hc toán Tiu hc, phng pháp dy hc toán v c bn cha c i mi áp ng nhng i mi v mc tiêu, ni dung giáo dc. c im chính ca phng pháp dy hc vn l: - Giáo viên thng ch truyn t, ging dy theo các ti liu ã có sn trong sách giáo khoa, sách hng dn. Vì vy, giáo viên thng lm vic mt cách máy móc v ít quan tâm n vic phát huy kh nng sáng to ca hc sinh. - C giáo viên v hc sinh u ph thuc vo các ti liu có sn. Dy hc theo phng pháp nh vy ang cn tr vic o to nhng con ngi lao ng, nng ng, t tin, linh hot, sáng to, sn sng thích ng vi nhng i mi din ra hàng ngy. Vi nhng lý do trên, hn na li l mt giáo viên Tiu hc tng lai luôn mong mun tìm ra c nhng phng pháp dy hc tích cc, phù hp nhm nâng cao hiu qu dy hc toán trong trng Tiu hc. Vì vy tôi ã la chn nghiên cu ti l: Tổ ch c dy hc theo nh hng tích cc hoá hot ng hc tp ca hc sinh qua chng s thp phân ở lp 5 . 2. Mc ích nghiên cu Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 5 Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Th¶o X¸c định c¸c c¸ch thức tổ chức c¸c hoạt động dạy học số thập ph©n và c¸c phÐp tÝnh vÒ số thập ph©n cho học sinh Tiểu học theo đÞnh hướng đổi mới phương ph¸p dạy học ph¸t huy tÝnh tÝch cực ho¸ hoạt động của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiªn cứu - Nghiªn cứu cơ sở lý luận về phương ph¸p dạy học tÝch cực. - Làm s¸ng tỏ phương ph¸p dạy học theo định hướng đổi mới là việc quan trọng. - X©y dựng c¸c hoạt động dạy học một số bài về số thập ph©n theo định hướng tÝch cực ho¸ hoạt động của học sinh. - Thực nghiệm sư phạm. 4. Phạm vi nghiªn cứu Học sinh lớp 5, dạy học số thập ph©n lớp 5. 5. Phương ph¸p nghiªn cứu - Phương ph¸p nghiªn cứu lý luận: nghiªn cứu s¸ch b¸o, tạp chÝ, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cứu cã liªn quan. - Phương ph¸p điều tra quan s¸t. - Phương ph¸p tổng kết kinh nghiệm. - Phương ph¸p thử nghiệm sư phạm. PHẦN NỘI DUNG Trêng §¹i häc SPHN 2 Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc 6 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo Chng1 C s lý lun 1. Tng quan v phng pháp dy hc 1.1. Phng pháp dy hc l gì ? Có nhiu nh ngha khác nhau v phng pháp dy hc nhng chúng ta có th hiu: Phng pháp dy hc l t hp các cách thc hot ng ca giáo viên nhm t chc hot ộng nhn thc v thc hnh ca hc sinh, hc sinh lnh hi vng chc các thnh phn ca ni dung giáo dc nhm t mc tiêu ã nh. Phng pháp dy hc bao gm hai mt hot ng: hot ng ca thy v hot ng ca trò. Hai hot ng ny tn ti v c tin hnh trong mi quan h bin chng.Trong ó hot ng dy hc gi vai trò ch o (T chc, iu khin) hot ng hc óng vai trò tích cc, ch ng (T t chc, iu khin). Phng pháp dy hc luôn t trong mi quan h vi mc tiêu, phng tin v nhng iu kin khác. 1.2. Phng pháp dy hc toán l gì ? Phng pháp dy hc toán l cách thc hot ng ca giáo viên v hc sinh nhm t mc tiêu dy hc toán. Hay nói cách khác ó l s vn dng mt cách hp lý các phng pháp dy hc theo c trng ca môn toán. 1.3. Mt s phng pháp dy hc toán truyền thng Do c trng v nhn thức ca hc sinh Tiu hc, trong quá trình dy hc toán, giáo viên thng vn dng linh hot các phng pháp trc quan, thc hnh - luyn tp, gi m - vn áp, ging gii - minh ho . 1.3.1. Phng pháp trc quan a) Nội dung Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 7 Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Th¶o Phương ph¸p trực quan trong dạy học to¸n ở Tiểu học là phương ph¸p đặc biệt quan trọng. Đã là phương ph¸p mà gi¸o viªn tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trªn c¸c hiện tượng, sự vật cụ thể, để dựa vào đã mà nắm bắt được kiến thức, kỹ năng của m«n to¸n. b)ý nghĩa Sử dụng phương ph¸p trực quan sẽ gióp học sinh: Cã chỗ dựa trong hoạt động tư duy, bổ sung vốn hiểu biết để nắm bắt được c¸c hiện thực trừu tượng, ph¸t triển năng lực trừu tượng và trÝ tưởng tượng. 1.3.2. Phương ph¸p thực hành - luyện tập a) Néi dung Phương ph¸p thực hành -luyện tập là phương ph¸p gi¸o viªn tổ chức cho học sinh luyện tập c¸c kiến thức kỹ năng của học sinh th«ng qua c¸c hoạt động thực hành luyện tập. Hoạt động thực hành luyện tập chiếm hơn 50% tổng thời lượng dạy học ở Tiểu học, v× thế phương ph¸p này sử dụng thường xuyªn trong dạy học to¸n ở Tiểu học b) ý nghĩa - Tăng cường hoạt động, thời gian thực hành luyện tập cho học sinh. - Khi dạy học kiến thức mới sử dông phương ph¸p thực hành- luyện tập để gióp học sinh học bài mới một c¸ch tÝch cực. - Tiếp đã, gi¸o viªn cã thể tổ chức cho học sinh thực hành, luyện tập để vận dụng c¸c kiến thức mới trong c¸c trường hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ đã học sinh càng hiểu và nắm vững kiến thức mới. 1.3.3. Phương ph¸p gợi mở - vấn đ¸p Trêng §¹i häc SPHN 2 Khoa Gi¸o dôc TiÓu häc 8 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo a) Nội dung Phng pháp gi m - vn áp l phng pháp dy hc không trc tip a ra nhng kin thc hon chnh m s dng mt h thng các câu hi hng dn hc sinh suy ngh v ln lt tr li tng câu hi, tng bc tin dn n kt lun cn thit, giúp hc sinh t mình tìm ra kin thc mi. b) ý ngha - Phng pháp ny to iu kin cho hc sinh tích cc, ch ng, c lp suy ngh trong hc tp tìm ra kin thức mi. - Góp phn lm cho hc sinh hc toán lp sôi ni, ny sinh, gây hng thú hc tp, to nim tin vo kh nng hc tp ca mình, rèn luyn cho hc sinh cách ngh v nng lc din t hiu bit ca mình, lm cho các em tiếp thu c các kiến thức toán học nhanh chóng, vng chc. c) Mt s lu ý s phm khi sử dng phng pháp gi m - vn áp - Các câu hi phi phù hợp vi các loi i tng hc sinh, không quá khó hoc quá d. - Mi câu hi u phi có ni dung chính xác, phù hp vi mc đích, yêu cu, ni dung bi hc. Câu hi phi gn, rõ rng, không mp m, khó hiu hoc có thể hiểu theo nhiu cách. - Cùng mt ni dung có th t câu hi di nhng hình thc khác nhau giúp hc sinh nm vng kin thc v linh hot trong suy ngh. - Câu hi phi gi ra vn hc sinh suy ngh gii quyt vn . Nên hn ch nhng câu hi m hc sinh ch cn tr li có hoc không. - Cn c vo kinh nghim dy toán Tiu hc nên d oán nhng kh nng tr li câu hi ca hc sinh chun b sn câu hi ph nhm dn dt hc sinh tp trung vo nhng vn ch yu, trng tâm ca h thng câu hi. Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo - Khi dy hc tp chung c lp, giáo viên nêu câu hi tt c hc sinh cùng suy ngh, sau ó giáo viên v hc sinh ều cn theo dõi ri có nhn xét b sung (nu thy cn thit). Mi câu tr li ca hc sinh u c ánh giá hoc nhn xét và b sung ngn gn. 1.3.4. Phng pháp ging gii - minh ho a) Nội dung Phng pháp ging gii - minh ho l phng pháp dùng li nói gii thích ti liu toán hc kt hp vi các phng tin trc quan ( dùng dy hc, s , hình v, ) h tr cho vic gii thích. b) ý ngha Phng pháp ny kt hp c gia cái c th v cái tru tng nên có u th trong vic gây hng thú hc tp, trong vic giúp hc sinh hiu, nh kin thc. Tuy nhiên, giáo viên nên hn ch ging gii - minh ho vì phng pháp ny vn ch nhm thông báo nhng kin thc có sn cho hc sinh. Vì vy, hc sinh vn b t trong tính th ng, cha phát huy c tính tích cc nhn thc. 2. Phng pháp dy hc tích cc 2.1. Phng pháp dy hc tích cc l gì ? Phng pháp dy hc tích cc l phng pháp dy hc m ó giáo viên t chc các hot ng hc tp phát huy tính tích cc ch ng, sáng to ca hc sinh. Ngha l trong quá trình ging dy giáo viên không cung cp cho hc sinh nhng kin thc di dng ã chu n b sn m phi t chc, hng dn hc sinh huy ng nhng vn hiu bit v kinh nghim ca bn thân t khám phá chim lnh tri thc mi, ri vn dng các tri thc mi trong thc hnh. Vì các em ch thc s nm vng c cái m chính các em ginh c thông qua hot ng ch ng v n lc ca bn thân nh L.NTôixtôi đã vit: Kiến thức Trờng Đại học SPHN 2 Khoa Giáo dục Tiểu học 10 [...]... dy ni dung s thp phân theo hng tích cc hoá hot ng ca hc sinh 1 Ni dung chng trình s thp phân Trờng Đại học SPHN 2 19 Khoa Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo S thp phân, các phép tính vi s thp phân c coi l ni dung trng tâm ca ton b Toán 5 v c ging dy trong 53 tit 2 Nhim v dy hc vn s thp phân 2.1 V khái nim s thp phân - Nhn bit c s thp phân Bit c, vit các phân s thp phân - Nhn bit... khi dy các ni dung toán Tiu hc theo hng tích cc hoá hot ng ca hc sinh 2.4.1 Khi dy khái nim toán hc Trờng Đại học SPHN 2 13 Khoa Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo Khái nin toán hc bao gm: - Khái nin v i tng VD khái nin v s thp phân - Khái nim v quan h gia các i tng VD: phép cng, phép tr dy hc khái nim toán hc theo nh hng tích cc hoá hot ng hc tp ca hc sinh, giáo viên không a ra khái... hc theo hng tích cc hoá 2.6.1 Hc cá nhân Trờng Đại học SPHN 2 17 Khoa Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo a) Nội dung Hc cá nhân l hình thc t chc m ó hc sinh t hc theo s hng dn ca giáo viên vi s b tr ca phiu hc tp, dùng hc toán chim lnh tri thc mi, luyn tp thc hnh theo kh nng ca cá nhân t kim tra, ánh giá kt qu hc tp b) ý ngha - Mi cá nhân u phi tích cc hon thnh các hoạt động. .. cu hc sinh t mình phi a ra ví d (các i tng hoặc quan hệ giữa các đối tợng) thoả mãn định nghĩa khái niệm và kiểm tra * Phát triển ngôn ngữ toán học trong dạy học định nghĩa khái niệm bằng cách yêu cầu học sinh nêu các cách phát biểu khác nhau về khái niệm theo cách hiểu của mình *Hot ng luyn tp cng c vn dng Sau khi hc sinh ã nm c khái niệm giáo viên t chc cho hc sinh hot ng cng c khái nim thông qua các... hc hi ln nhau - To môi trng hc sinh giúp nhau trong hc tp, hc sinh kém có iu kin hc tp các bn trong nhóm, có iu kin tin b trong quá trình liên tc hon thnh các nhim v c giao Trờng Đại học SPHN 2 18 Khoa Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo - Tng cng tính tích cc trong hc tp, phát trin s sáng to ca hc sinh To c hi cho hc sinh c tham gia phát biu, phân tích, phê phán, trình by, hot ng... phng pháp tích cc hoá hot ng ca hc sinh thc s phát huy c tính tích cc hot ng ca hc sinh trong mi gi hc thì trong dy hc: - Giáo viên phi kích thích c nhu cu v hng thú hc tp ca hc sinh Hc sinh s không hot ng nu không có nhu cu nhn thc Nhng hot ng s không hiu qu nu hc sinh không hng thú hc tp Mc tích cc hc tp ca hc sinh ph thuc vo nhu cu v hng thú với nội dung học tập Nhu cu nhn thc ca hc sinh cng cao... s thích hp vo ch chm: m 0 0 0 dm cm mm 5 0 7 0 0 9 * 5dm = m = m * 7cm = m = m Trờng Đại học SPHN 2 22 Khoa Giáo dục Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo * 9mm = m = .m Trờng Đại học SPHN 2 23 Khoa Giáo dục Tiểu học TG Hot ng ca giáo viên Hot ng ca hc sinh 5 phút 1 Kim tra bi c Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo - HS t lm, mt HS lên bng trình - Phát PGV, yêu cu HS lm phn by kim tra... 3,1 0 0 Phn trm (%) 62,5 18,7 12,5 Tng s hc sinh 32 Bi 3: Cng hai s thp phân (SGK5 - T49) 1 Mc tiêu: Giúp hc sinh: - Bit thc hin cộng hai s thp phân - Bit gii bi toán có liên quan n phép cng hai s thp phân 2 Các hot ng dy - hc ch yu Trờng Đại học SPHN 2 28 Khoa Giáo dục Tiểu học TG Hot ng ca giáo viên Hot ng ca hc sinh 5 phút 1 Kim tra bi c Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo - Phát phiu hc tp: ng... Tiểu học Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thảo - Bit s dng mt s tính cht ca phép nhân trong thc hnh tính giá tr ca các biu thc s 2.4 V phép chia s thp phân - Bit thc hin phép chia thng l s t nhiên hoc s thp phân có 3 ch s phn thp phân trong mt s trng hp +) Chia s thp phân cho s t nhiên VD: 135,5 : 25 +) Chia s t nhiên cho s t nhiên thng tìm c l s thp phân VD: 882 : 36 +) Chia s thp phân cho s thp phân. .. cht toán học Bc ny giáo viên t chc cho hc sinh: * Hot ng nhn dng v th hin tính cht toán hc Nhận dạng tính chất toán học ngha l t chc hc sinh kim tra xem mt tình huống toán học cho trớc có tho mãn tính cht hay không Thể hiện tính chất toán học là yêu cu hc sinh phi t mình a ra ví d tho mãn tính cht và kiểm tra * Phát triển ngôn ngữ toán học khi dạy tính chất toán học bằng cách yêu cầu học sinh nêu các . đại học s phạm hà nội 2 Khoa giáo dục tiểu học ****************** Nguyễn thị thảo Tổ chức dạy học theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chơng số thập phân lớp 5 Tóm tắt Khoá. ph¸p dạy học tÝch cực. - Làm s¸ng tỏ phương ph¸p dạy học theo định hướng đổi mới là việc quan trọng. - X©y dựng c¸c hoạt động dạy học một số bài về số thập ph©n theo định hướng tÝch cực. tÝnh vÒ số thập ph©n cho học sinh Tiểu học theo đÞnh hướng đổi mới phương ph¸p dạy học ph¸t huy tÝnh tÝch cực ho¸ hoạt động của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiªn cứu - Nghiªn cứu cơ sở lý luận về
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương số thập phân ở lớp 5_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương số thập phân ở lớp 5_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương số thập phân ở lớp 5_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan