Dạy học Luyện từ và câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

60 2,005 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:26

Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 Phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Một trong những mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trờng tiểu học là hình thành và phát triển ở học sinh kĩ năng sử dụng tiếng Việt để học tập và giao tiếp trong môi trờng hoạt động của lứa tuổi. Là một bình diện quan trọng của ngôn ngữ, ngữ pháp chi phối việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ để tạo thành lời nói, làm cho ngôn ngữ thực hiện đợc chức năng là công cụ giao tiếp. Vai trò của ngữ pháp trong hệ thống ngôn ngữ đã quy định tầm quan trọng của việc dạy ngữ pháp ở trờng tiểu học. Nếu từ đợc xem là đơn vị trực tiếp nhỏ nhất để tạo câu thì chơng trình ngữ pháp ở tiểu học lấy câu làm trung tâm dạy học, trang bị cho học sinh một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc câu và quy luật hành chức của nó. Bên cạnh đó, chơng trình cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề thành phần câu - một nội dung quan trọng trong ngữ pháp tiếng Việt nói riêng và ngữ pháp học nói chung. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu đến trờng, học sinh đã làm quen với ngữ pháp, đợc cung cấp những kiến thức sơ giản về câu và các thành phần câu, về cấu tạo ngữ pháp của câu. Thông qua dạy câu và các thành phần câu mà rèn luyện cho học sinh các kĩ năng về sử dụng từ theo đúng từ loại, nói đúng ngữ điệu câu, sử dụng dấu câu và rèn luyện các thao tác t duy. Yên cầu đặt ra là học sinh nắm vững kiến thức về thành phần câu, biết cách phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu, xác định đúng kiểu câu và các thành phần câu đợc học và có kĩ năng vận dụng thành phần câu để tạo ra những câu đúng ngữ pháp, câu gợi tả, gợi cảm. Có nh vậy học sinh mới có đợc nền tảng để hình thành và bồi d- ỡng năng lực hoạt động ngôn ngữ, nói - viết đúng chuẩn ngữ pháp, rèn luyện t duy và phát triển năng lực thẩm mỹ cho các em. Nói ngắn gọn, kiến thức và kĩ năng vận dụng câu và thành phần câu định hớng cho học sinh nói đúng, viết đúng tiếng Việt văn hoá. Thực tế hiện nay vẫn phổ biến hiện tợng học sinh tiểu học còn đặt câu sai ngữ pháp, còn nhiều lúng túng trong phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu hay diễn đạt câu mà nội dung cha trọn vẹn. Chủ yếu là do học sinh cha nắm vững kiến thức về câu và thành phần câu. Vấn đề câu và thành phần câu là nội dung rất phong phú với nhiều quan điểm khác nhau của nhiều nhà nghiên cứu song lợng kiến thức dành cho học sinh tiểu học chỉ ở một mức độ nhất định, phù hợp với lứa Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 tuổi; đảm bảo cho các em có cơ sở lý thuyết để thực hành luyện tập, đặt câu, dùng câu đúng quy tắc tiếng Việt và xây dựng tiềm năng cho trẻ học lên các bậc học cao hơn. Muốn làm đợc điều đó trên cơ sở chung, mỗi giáo viên tiểu học cần tìm tòi và xác định phơng pháp dạy học về câu và thành phần câu thực sự phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Hiểu rõ vai trò rất quan trọng của câu trong rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt - ngôn ngữ giao tiếp của dân tộc - đồng thời qua tìm hiểu thực tế dạy học của giáo viên và học sinh tiểu học cũng nh điều tra khả năng nắm bắt kiến thức của học sinh, chúng tôi đã chọn đề tài: Dy hc Luyn t v cõu cho hc sinh khi lp 4,5 ( Kiu bi hỡnh thnh khỏi nim v kiu cõu v thnh phn cõu). Bên cạnh những ứng dụng thiết thực cho bản thân với vai trò là một giáo viên tiểu học, đề tài sẽ góp phần cụ thể hóa lý thuyết chung về việc dạy và học , nâng cao chất lợng dạy học câu và thành phần câu nói riêng cũng nh chất l- ợng dạy học tiếng Việt ở tiểu học nói chung. 2. Lịch sử vấn đề Vấn đề câu và thành phần câu đã đợc các nhà ngữ pháp học quan tâm từ khá sớm. Các công trình nghiên cứu về ngữ pháp có bàn đến câu và thành phần câu t- ơng đối nhiều. Liên quan đến những vấn đề đợc đề cập trong luận văn và phù hợp với phạm vi, mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xin điểm qua lịch sử vấn đề việc dạy học câu và thành phần câu ở tiểu học. - Lê Phơng Nga, Bồi dỡng kiến thức, kĩ năng ngữ pháp cho học sinh tiểu học, các dạng bài tập và những vấn đề cần lu ý. Tạp chí Giáo dục Tiểu học số 5/1997. - Lê Phơng Nga (2002), Dạy học ngữ pháp ở tiểu học, Nxb Giáo dục HN. - Lê Hữu Tỉnh, Trần Mạnh Hởng (1999), Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học, Nxb Giáo dục. - Lê Phơng Nga (2004), Giáo trình phơng pháp dạy học Tiếng Việt 2, Nxb Đại học s phạm. - Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2006), Hỏi đáp về dạy - học Tiếng Việt 2,3,4,5, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Tác giả đã trình bày những vấn đề chung về dạy học Tiếng Việt và giải đáp các thắc mắc về dạy ngữ pháp ở tiểu học. - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4,5, Nxb Giáo dục Hà Nội Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 - Bộ giáo dục và Đào tạo, Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 2,3,4,5, Nxb Giáo dục Hà Nội Trong các tài liệu trên có hai loại tài liệu : Hỏi đáp về dạy - học Tiếng Việt các khối và SGV các khối là đã bàn đến vấn đề dạy câu và thành phần câu nhng đó là các gợi ý chung cho tất cả các vùng miền. Cha có một tài liệu nào nghiên cứu việc dạy câu và thành phần câu trên một địa bàn xác định và đa ra những định h- ớng cụ thể cho việc dạy loại kiến thức này. Vì thế đề tài của chúng tôi vẫn có h- ớng đi riêng, thiết thực cho việc phục vụ giảng dạy trên một phạm vi xác định cho học sinh tiểu học. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Tìm ra phơng pháp dạy học có hiệu quả nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức về câu và thành phần câu, qua đó góp phần nâng cao chất lợng dạy học phân môn Luyện từ và câu nói chung. 3.2. Nhiệm vụ Để đạt đợc mục đích trên, luận văn phải giải quyết những nhiệm vụ sau: - Trình bày khái quát những vấn đề lí luận có liên quan đến câu và thành phần câu, đặc biệt là những kiểu câu và thành phần câu đợc dạy và học ở tiểu học. - Hệ thống các kiểu bài và nội dung bài học về câu và thành phần câu trong SGK Tiếng Việt hiện nay (SGK Tiếng Việt sau năm 2000). - Điều tra thực tế việc dạy và học các kiểu câu và các thành phần câu ở một số trờng tiểu học. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học về câu và thành phần câu ở tiểu học. 4. Đối tợng nghiên cứu Hoạt động dạy - học câu và thành phần câu cho học sinh lớp 4, 5 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài đi sâu nghiên cứu việc dạy - học câu và thành phần câu trong các bài hình thành khái niệm, không mở rộng đến các bài luyện tập về câu nói chung. Nghiên cứu trên đối tợng học sinh lớp 4, 5 của ba trờng tiểu học: - Trờng Tiểu học Phù Lỗ A - Sóc Sơn - Hà Nội - Trờng Tiểu học Trng Nhị - Phúc Yên - Vĩnh Phúc - Trờng Tiểu học Phong Hải - Yên Hng - Quảng Ninh 6. Phơng pháp nghiên cứu Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 Để giải quyêt đề tài một cách có cơ sở, chúng tôi đã vận dụng các phơng pháp sau: - Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết - Phơng pháp phân tích - Phơng pháp điều tra, khảo sát, thống kê - Phơng pháp thực nghiệm Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lý thuyết 1.1. Cơ sở tâm lý Tâm lí học, đặc biệt là tâm lí học lứa tuổi có vai trò rất quan trọng đối với việc dạy học Tiếng Việt nói chung và dạy học ngữ pháp nói riêng, thể hiện ở mối quan hệ chặt chẽ : không có kiến thức về quá trình tâm lí ở con ngời nói chung và ở trẻ em nói riêng thì không thể giảng dạy tốt và phát triển lời nói, rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập và giao tiếp cho học sinh. Rất nhiều kết quả của tâm lí học đợc vận dụng trong dạy học ngữ pháp ở tiểu học nh: các quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kĩ năng kĩ xảo Giáo viên cần nắm đợc khái niệm ngữ pháp đợc hình thành ở trẻ em ra sao, đặc điểm phát triển t duy của học sinh tiểu học qua 2 giai đoạn, vai trò của ngôn ngữ trong sự phát triển t duy, Tâm lí học cung cấp cho phơng pháp những số liệu cụ thể về quá trình nắm ngữ pháp, tiếp thu khái niệm khoa hoc, cho phép xác định mức độ vừa sức của tài liệu học tập. Đặc biệt các khái niệm, đặc điểm, cấu tạo câu và thành phần câu nh các khái niệm khoa học khác đều là kết quả hoạt động nhận thức, mang tính trừu t- ợng cao trong khi ở lứa tuổi học sinh tiểu học t duy kinh nghiệm, t duy cụ thể vẫn chiến u thế (giai đoạn lớp 1,2,3); t duy trừu tợng bắt đầu phát triển và vẫn phải dựa trên t duy cụ thể (giai đoạn lớp 4,5). Mỗi khái niệm đều hàm chứa một tập hợp các đặc trng. Nắm đợc khái niệm phải nắm đợc các đặc trng của nó và các mối quan hệ của nó trong hệ thống. Vì vậy, nắm khái niệm về câu và thành phần câu là quá trình lâu dài và phức tạp đối với học sinh tiểu học, có thể nói là việc khó đối với các em. Quá trình truyền thụ, giúp học sinh nắm vững các vấn đề về câu và thành phần câu cũng không đơn giản. Và ngời giáo viên cần dựa vào tâm lý học, sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu của tâm lý học lứa tuổi (đặc Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 điểm bậc tiểu học, đặc điểm quá trình nhận thức của học sinh tiểu học, những tiền đề phát triển tâm lý học sinh tiểu học, dấu hiệu bản chất và không bản chất của các khái niệm) trong quá trình hình thành khái niệm về câu và thành phần câu, giúp học sinh lĩnh hội các khái niệm khoa học trên cơ sở khoa học, có nh vậy mới đem lại hiệu quả dạy học nh mục tiêu đề ra. 1.2. Cơ sở ngôn ngữ học 1.2.1.Khái quát về vấn đề thành phần câu 1.2.1.1.Thành phần câu và việc phân định các thành phần câu Thành phần câu và việc phân định các thành phần câu là vấn đề không đơn giản và quan niệm của mỗi nhà ngôn ngữ học cũng không giống nhau. Một cách nhìn khá phổ biến trong ngôn ngữ học là chỉ coi những từ và tổ hợp từ có khả năng phản ánh những mối quan hệ giữa các yếu tố cấu trúc của câu mới là thành phần câu. Nói cách khác, thành phần câu là chức vụ cú pháp mà thực từ đảm nhiệm trong mối quan hệ cấu trúc với những thực từ khác trong câu (theo Diệp Quang Ban, 2006). Hay đơn giản, có quan điểm cho rằng thành phần câu là những từ tham gia nòng cốt câu hoặc phụ thuộc trực tiếp vào nòng cốt câu (theo Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp, 2004). Trên cơ sở những tiêu chí khác nhau nh: quan hệ ý nghĩa, chức năng cú pháp hay đặc trng hình thức của từ trong câu, việc phân định thành phần câu của mỗi nhà nghiên cứu cũng khác nhau. Có nhiều ý kiến về số lợng và tên gọi các thành phần câu. Dựa vào những nét tơng đồng giữa các quan điểm nghiên cứu, có thể chia hệ thống thành phần câu tiếng Việt nh sau: - Thành phần chính của câu, gồm: chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) và các thành phần bao quanh CN, VN nh bổ ngữ, định ngữ (Nói khác đi, đó là kết cấu C - V nòng cốt) - Thành phần phụ của câu, gồm: trạng ngữ (TN), thành phần xen kẽ, thành phần chuyển tiếp (Nói khác đi, đó là thành phần ngoài nòng cốt) 1.2.1.2. Cơ sở lý thuyết về thành phần câu (có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài) Sau đây chúng tôi xin trình bày các vấn đề lý thuyết về thành phần câu (là các thành phần câu đợc dạy ở tiểu học) theo quan điểm của tác giả Diệp Quang Ban - tác giả đợc coi là có nhiều đóng góp về vấn đề câu và thành phần câu tiếng Việt. Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 Theo phạm vi nghiên cứu của đề tài về các thành phần câu đợc dạy ở ch- ơng trình tiểu học thì hệ thống thành phần câu bao gồm: - Thành phần chính của câu: Thành phần chính của câu là những thành tố tham gia nòng cốt câu. Đây là thành phần bắt buộc, không thể thiếu trong những câu đơn bình thờng (câu đơn 2 thành phần), nó giúp ta nhận diện kiểu câu này. Thành phần chính của câu gồm có CN và VN. Trên cơ sở quan hệ chủ - vị, CN và VN tạo nên nòng cốt câu, đảm bảo cho câu có tính trọn vẹn. - Thành phần phụ của câu: Thành phần phụ của câu là thành phần không tham gia nòng cốt câu (nằm ngoài nòng cốt câu) nhng có quan hệ về nghĩa với nòng cốt câu. Nó bổ sung, biểu thị ý nghĩa về tình huống của sự việc ở nòng cốt câu. TN là thành phần phụ phổ biến nhất của câu. * Hệ thống thành phần câu a. Chủ ngữ a.1. Khái niệm CN là một trong hai thành phần chính của câu, có quan hệ qua lại với VN, thể hiện đối tợng đợc thông báo trong câu. CN chỉ ra đối tợng mà câu nói đề cập đến và hàm chứa hoặc có thể chấp nhận các đặc trng (quan hệ, tính chất, trạng thái, hành động ) sẽ đợc nói đến trong VN. a.2. Vị trí CN thờng đứng trớc VN song trong một số trờng hợp CN có thể đặt sau VN. Thông thờng, CN đứng ở đầu câu theo trật tự C - V. Tuy nhiên trật tự đó sẽ bị đảo ngợc khi ngời nói muốn nhấn mạnh nội dung thông báo, muốn ngời nghe chú ý đến VN hay khi thể hiện một giá trị biểu cảm nào đó. Ví dụ: Rất đẹp / hình anh lúc nắng chiều. a.3. Đặc trng CN là một trong hai thành phần chính của câu, cùng với VN tạo thành nòng cốt câu. Nó nêu lên chủ thể nh ngời, sự vật, sự việc có đặc trng miêu tả hoặc nhận xét ở VN. Trong mối quan hệ với VN: CN nêu lên chủ thể thông báo (cái đợc thông báo), VN nêu lên nội dung thông báo (cái thông báo). a.4. Cấu tạo CN có thể đợc cấu tạo là một từ, một cụm từ, một kết cấu chủ - vị hay một số kiểu kiến trúc khác. Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 - CN đợc cấu tạo là một từ: Từ làm CN có thể thuộc những từ loại khác nhau, thờng là danh từ, đại từ. Ngoài ra, từ cấu tạo nên CN có thể thuộc động từ, tính từ hay số từ. Ví dụ: Trời / sập tối. (CN là danh từ) Yêu thơng / cho ta sức mạnh phi thờng. (CN là động từ) - CN đợc cấu tạo từ một cụm từ: có thể là cụm từ đẳng lập, cụm từ chính phụ hay cụm từ cố định, một cụm chủ - vị. Ví dụ: Hiếu động, cơng cờng, quả cảm / là thói thờng của những kẻ mới lớn và sung sức. (CN là cụm từ đẳng lập) Cách mạng tháng Tám thành công / đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. (CN là cụm C-V) a.5. Cách xác định Có thể xác định CN bằng cách xác định nòng cốt câu, xác định thành phần chính của câu (sử dụng phép lợc câu), cuối cùng tìm những từ ngữ nêu đối tợng thông báo của câu. b. Vị ngữ b.1. Khái niệm VN là một trong hai thành phần chính của câu, thể hiện nội dung thông báo của câu. VN nêu lên những đặc trng về hoạt động, trạng thái, tính chất, đặc điểm, quan hệ hay nhận xét của đối tợng đợc nêu ở CN. b.2. Vị trí VN thờng đứng sau CN, nhng VN cũng có thể đứng trớc CN nhằm nhấn mạnh nội dung thông báo hoặc đem lại giá trị tu từ, biểu cảm. Ví dụ: Bỗng xuất hiện / một ngời lạ mặt. (gây ấn tợng về sự xuất hiện của ng- ời lạ mặt đợc nói đến ở CN) b.3. Đặc trng VN là một trong hai thành phần chính của câu, VN cùng với CN tạo nên nòng cốt câu. VN biểu thị tính vị thể, miêu tả đặc trng của sự vật đợc nói đến ở CN. Nó thông báo rõ hành động, trạng thái, tính chất của CN, thờng trả lời cho câu hỏi: Làm gì?, Thế nào?, Là gì? VN có quan hệ trực tiếp, chặt chẽ với CN; kết hợp với CN tạo thành cấu trúc ngữ pháp cơ bản biểu thị nội dung mệnh đề. b.4. Cấu tạo Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 + Về mặt từ loại: động từ, tính từ thờng làm VN; ngoài ra danh từ, đại từ, số từ cũng có thể làm VN trong câu. + Về mặt cấu trúc: VN có thể đợc tạo nên bởi một từ (động từ, tính từ, danh từ, đại từ, số từ), một cụm từ (cụm từ đẳng lập, cụm từ chính phụ, cụm từ cố định), một kết cấu chủ - vị hay một số kiểu kiến trúc khác. Ví dụ: Anh ta / là nhà báo. (VN là một từ) Hoa đào / đang nở rộ. (VN là cụm từ chính phụ) Làng tôi / đờng sá rất sạch sẽ. (VN là cụm C-V) + Về mặt nối kết với CN: VN có thể kết hợp trực tiếp với CN (không cần hệ từ là) hay có thể kết hợp gián tiếp với CN (nhờ hệ từ là). b.5. Cách xác định Muốn tìm VN của câu ngời ta tiến hành các bớc phân tích câu, đó là: xác định nòng cốt câu (tối giản), xác định CN và phần còn lại là VN của câu (chính là phần nêu lên thông báo về đối tợng đợc nói đến ở CN). c. Trạng ngữ c.1. Khái niệm TN là thành phần phụ của câu dùng để bổ sung ý nghĩa tình huống (nh thời gian, không gian, phơng tiện, cách thức, mục đích, nguyên nhân ) cho nòng cốt câu. c.2. Vai trò quan hệ ngữ pháp, quan hệ ngữ nghĩa của trạng ngữ trong câu - Xét về mặt kết cấu ngữ pháp của câu, TN là thành phần phụ của câu, có thể bỏ đi mà câu không sai ngữ pháp. - Xét về mặt ý nghĩa, TN có tầm quan trọng đặc biệt với nòng cốt câu. Nó là phần bổ sung ý nghĩa cho câu. c.3. Vị trí - TN có thể có 3 vị trí sau trong một cấu trúc câu: + Đứng đầu câu (trớc nòng cốt C - V) + Đứng xen giữa CN và VN + Đứng cuối câu (sau nòng cốt C - V) - Vị trí thờng gặp của TN là đứng trớc nòng cốt C - V (đứng đầu câu). Trong một số điều kiện có trờng hợp TN đứng xen giữa CN và VN hoặc đứng sau nòng cốt C - V. Khi chuyển vị trí nh vậy thì trạng ngữ đợc nhấn mạnh tách rời bằng ngữ điệu (chỗ ngắt) khi nói hay bằng dấu phẩy khi viết và có thể kèm theo một Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 kết từ thích hợp. Nếu không đợc nhấn mạnh, tách rời thì trong trờng hợp đó nó sẽ trở thành một thành phần phụ của từ (giữ vai trò là bổ ngữ hoặc định ngữ). c.4. Cấu tạo của trạng ngữ TN có thể đợc cấu tạo từ một từ, một cụm từ hay một kết cấu C - V Ví dụ:: + Buổi sáng, trời trong và xanh. + Bằng phơng pháp học tập mới, Linh đã đạt kết quả rất cao. + Mắt đeo kính trắng, ngời đàn ông nhìn về phía cổng trờng. c.5. Phân loại trạng ngữ Căn cứ vào ý nghĩa và đặc điểm cấu tạo của TN, một cách khái quát có thể chia TN thành mấy kiểu sau: - TN chỉ thời gian: Nêu thời điểm hoặc thời đoạn diễn biến sự việc biểu thị ở nòng cốt câu. TN chỉ thời gian có thể có hoặc không có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ: Lúc ấy, trời cha sáng. - TN chỉ không gian: Nêu địa điểm, nơi chốn, phạm vi không gian trong đó sự việc ở nòng cốt diễn ra. TN chỉ không gian có thể dùng hoặc không dùng quan hệ từ đứng trớc, trờng hợp phổ biến là có dùng quan hệ từ. Ví dụ: Ngoài sân, các bạn đang nô đùa. - TN chỉ nguyên nhân: Nêu nguyên nhân diễn biến sự việc ở nòng cốt câu. TN chỉ nguyên nhân có quan hệ từ đứng trớc. Quan hệ từ thờng dùng là: do, vì, tại, bởi Ví dụ : Do nắng nóng, măt đờng nhựa phồng rộp lên. - TN chỉ mục đích: Biểu thị mục đích của sự việc nêu ở nòng cốt câu. TN chỉ mục đích có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ : Vì Tổ quốc, thanh niên luôn sẵn sàng. - TN chỉ phơng tiện - cách thức : Nêu lên các phơng tiện và cách thức của sự việc diễn ra ở nòng cốt câu. TN chỉ phơng tiện cách thức có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ : Với chiếc xe cũ kĩ, anh vẫn đi về hàng ngày. - TN chỉ đối tợng - phơng diện: Trình bày phạm vi, phơng diện hay đối tợng có quan hệ với sự việc nêu ở nòng cốt . TN chỉ đối tợng, phơng diện có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ: Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. - TN chỉ trạng thái: TN chỉ trạng thái bổ sung thêm ý nghĩa trạng thái (tâm lí, sinh lí hay vật lí) lúc diễn ra sự việc ở nòng cốt câu. TN chỉ trạng thái không có Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp Tr ờng ĐHSP Hà Nội 2 quan hệ từ đứng trớc và thờng do động từ ( cụm động từ), tính từ ( cụm tính từ) biểu thị. Ví dụ: Bình tĩnh, chị nhìn khắp mấy gian nhà. - TN chỉ điều kiện - giả thiết: Biểu thị điều kiện để việc nêu ở nòng cốt trở thành hiện thực. TN chỉ điều kiện - giả thiết có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ: Hễ đọc sách (thì) ông phải đeo kính. - TN chỉ ý nhợng bộ - tơng phản: Chỉ một hành động, trạng thái hay tính chất t- ơng phản (với ý nhợng bộ) đối với sự việc nêu ở nòng cốt câu. TN chỉ ý nhợng bộ - tơng phản có quan hệ từ đứng trớc. Ví dụ: Tuy nghèo, (nhng) chị vẫn sống trong sạch. c.6. Cách xác định trạng ngữ TN có thể đợc xác định bằng cách xác định thành phần chính của câu (nòng cốt câu), sau đó xác định thành phần phụ của câu và đa vào dấu hiệu có dấu phẩy tách nó với nòng cốt câu, kết hợp với ý nghĩa chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phơng tiện - cách thức của TN để phân biệt với đề ngữ. 1.2.1.3.Các thành phần câu trong chơng trình tiểu học Chơng trình, SGK Tiếng Việt sau năm 2000 cung cấp kiến thức về thành phần câu một cách đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Lý thuyết về thành phần câu gắn với các mẫu câu kể: câu kể Ai làm gì?, câu kể Ai thế nào?, câu kể Ai là gì? Các thành phần câu đợc dạy trong chơng trình tiểu học gồm có: + Chủ ngữ (bộ phận chính của câu) + Vị ngữ (bộ phận chính của câu) + Trạng ngữ (bộ phận phụ của câu) a. Chủ ngữ - Chỉ sự vật (ngời, con vật hay đồ vật, cây cối đợc nhân hoá) có hoạt động đợc nói đến ở VN. (Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?, Tiếng Việt 4, tập 2, tr 6) - Chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất, trạng thái đợc nêu ở VN. (Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, Tiếng Việt 4, tập 2, tr 36) - Chỉ sự vật đợc giới thiệu, nhận định ở VN. (Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, Tiếng Việt 4, tập 2, tr 68) - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì? - Chủ ngữ thờng do danh từ (cụm danh từ) tạo nên. b. Vị ngữ Lê Thị Nguyên K30B - GDTH 10 [...]... thành phần câu khối lớp 4,5 2.1 Hệ thống bài học hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu 2.1.1 Kết quả thống kê và phân loại nội dung bài học Ngay từ các lớp 2,3 học sinh đã đợc làm quen với những kiến thức có liên quan đến câu và thành phần câu Song các bài học Luyện từ và câu ở lớp 2, 3 đợc biên soạn dới dạng các bài tập; khái niệm về câu và thành phần câu cha đợc cung cấp và phân tích,... 2.2 Thực trạng dạy học kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu ở Tiểu học Học sinh tiểu học đợc cung cấp kiến thức về câu và thành phần câu trong SGK Tiếng Việt thông qua sự truyền thụ của giáo viên Cùng với việc học lý thuyết, các em cũng đợc thực hành luyện tập các bài tập về thành phần câu (xác định CN, VN, TN) và các kiểu câu (câu đơn, câu ghép), dần dần hình thành và phát triển... trúc câu, bộ phận chính của câu và các bộ phận khác trong câu qua các dạng bài tập: đặt câu theo mẫu, xếp từ thành câu, viết tiếp câu, trả lời câu hỏi dựa vào kiểu câu cho trớc Lớp 3: học sinh đợc củng cố hiểu biết về các kiểu câu và thành phần câu đã đợc học ở lớp 2 Ôn tập cho học sinh về các kiểu câu đã học: Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? Học sinh nắm đợc một số kiến thức ban đầu về câu đơn (gồm... tiêu cụ thể trong dạy học câu và thành phần câu cho học sinh đó là : Về thành phần chính của câu : cung cấp lí thuyết cơ bản về chủ ngữ, vị ngữ; giúp học sinh nhận biết chủ ngữ, vị ngữ (gắn với các kiểu câu kể); nắm đợc đặc điểm về ý nghĩa và cấu tạo của thành phần chủ ngữ, vị ngữ; biết đặt câu đảm bảo các thành phần chính của câu Về thành phần phụ của câu : giúp học sinh nắm đợc khái niệm trạng ngữ,... dung kiến thức về câu và thành phần câu trong SGK Tiếng Việt sau năm 2000 tơng đối đơn giản, cơ bản và phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học Lý thuyết về thành phần câu chỉ dạy ở lớp 4 và học sinh tự rút ra khái niệm trong quá trình làm bài tập về câu, về các thành phần câu Học sinh tiếp thu khái niệm dễ dàng, nhẹ nhàng và nắm chắc kiến thức, có cơ sở để vận dụng thực hành tốt Mục tiêu... câu, cách đặt câu Về thành phần câu, học sinh chỉ biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu và trả lời câu hỏi để mở rộng câu Lớp 4 : Cung cấp những kiến thức sơ giản về cấu tạo, công dụng và cách sử dụng các kiểu câu đã học ở lớp 2, 3 là : Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì? Học sinh nắm đợc các câu kể thờng có hai bộ phận chính qua các bài học về thành phần câu (VN trong câu kể, CN trong câu kể) và biết mở... quan đến câu và thành phần câu 2.2.2 Đối tợng điều tra Đối tợng điều tra là các em học sinh khối lớp 4, 5; học sinh lớp 4 vừa học xong lý thuyết thành phần câu, học sinh lớp 5 đã đợc ôn tập củng cố kiến thức về thành phần câu và đợc cung cấp những hiểu biết về câu đơn, câu ghép Cụ thể ở đây là các em học sinh khối lớp 4, 5 của 3 trờng thuộc 3 địa phơng khác nhau đó là: + Trờng Tiểu học Phù Lỗ A (Sóc Sơn... đợc cấu tạo câu đơn Đến lớp 4, học sinh đợc củng cố và rèn luyện về câu đơn gắn với ba mẫu câu kể và nắm đợc các thành phần câu, cấu trúc câu Học sinh không tiếp thu khái niệm khoa học một cách phức tạp mà nắm đợc khái niệm câu đơn chủ yếu qua quá trình luyện tập thực hành, rèn luyện các kĩ năng Các em hiểu về câu đơn, hiểu câu đơn do hai thành phần chính là CN, VN tạo nên Lên lớp 5, học sinh đợc củng... trúc câu bằng cách thêm trạng ngữ cho câu Học sinh đợc luyện tập rèn các kĩ năng nhận diện, phân tích cấu trúc câu và vận dụng thành phần câu qua các dạng yêu cầu, bài tập nh: xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu, nhận diện các kiểu trạng ngữ, thêm trạng ngữ cho câu, đặt câu theo mẫu, dùng từ cho sẵn để đặt câu, ghép từ ở cột A và cột B để tạo câu Nội dung kiến thức về câu và thành phần câu ở lớp 4 đợc dạy. .. ở cả cấu trúc nội dung bài học hình thành khái niệm phân môn Luyện từ và câu Mỗi bài lí thuyết về câu và thành phần câu có cấu trúc gồm 3 phần : I Nhận xét: Phần này SGK đa ra các bài tập yêu cầu học sinh phân tích ngữ liệu để từ đó tìm ra dấu hiệu nội dung bài học (thao tác khái quát phần ghi nhớ) II Ghi nhớ: Chính là những nội dung lí thuyết cơ bản mà học sinh vừa rút ra ở phần nhận xét Nội dng ghi . việc dạy học kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu khối lớp 4,5 2.1. Hệ thống bài học hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu 2.1.1. Kết quả thống kê và phân. tiếp câu, trả lời câu hỏi dựa vào kiểu câu cho trớc. Lớp 3: học sinh đợc củng cố hiểu biết về các kiểu câu và thành phần câu đã đợc học ở lớp 2. Ôn tập cho học sinh về các kiểu câu đã học: Ai. thức của học sinh tiểu học. Lý thuyết về thành phần câu chỉ dạy ở lớp 4 và học sinh tự rút ra khái niệm trong quá trình làm bài tập về câu, về các thành phần câu. Học sinh tiếp thu khái niệm dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học Luyện từ và câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Dạy học Luyện từ và câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Dạy học Luyện từ và câu cho học sinh khối lớp 4,5 ( Kiểu bài hình thành khái niệm về kiểu câu và thành phần câu)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan