Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học” (Trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

67 1,083 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:26

Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Phần 1: M U 1. Lý DO CHọN Đề TàI Trong xó hi con ngi luụn cú nhu cu giao tip vi nhau. Giao tip l s tip xỳc, giao lu gia ngi vi ngi trong xó hi. Qua ú con ngi bc l v truyn t cho nhau nhng nhn thc, t tng, tỡnh cm, thỏi vi nhau v vi iu c truyn t. Ngụn ng l phng tin quan trng nht trong giao tip. Nú khụng th b thay th. Ngụn ng tn ti hai dng: núi v vit. Ngụn ng núi a dng, phc tp hn ngụn ng vit. Ngụn ng vit c quy nh cht ch, rừ rng bng cỏc quy tc chớnh t, cu to ng phỏp, cỏch s dng cõu t. Ngụn ng núi ph thuc vo mc ớch, hon cnh, i tng giao tip. Nhng yu t ny khụng ngng bin i theo khụng gian, thi gian. Nú lm cho ngụn ng núi thay i theo. Mi quc gia, mi dõn tc cú nhng c im riờng to nờn bn sc ngụn ng cho quc gia ấy, dõn tc y. Ting Vit cng vy. Sỏu thanh iu; h thng õm, vn cng vi ng iu phong phỳ lm cho ngụn ng núi ca ta rt a dng nhng cũng phc tp. Ngay chớnh bn thõn chỳng ta c hc v thc hnh ting m sut cuc i nhng khụng trỏnh khi nhng lỳc dựng sai cõu, t, sai mc ớch núi gõy hiu lm. Thc tin l vy, lớ lun cng ó cú nhiu ti nghiờn cu, nhiu hi thảo khoa hc bn v ngụn ng núi. õy l vn rt cn cú s tỡm hiu, hc hi, nghiờn cu trỏnh nhng cỏi sai trong s dng ngụn ng. Khi giao tip thỡ mc ớch chớnh l nhõn t tr li cho cõu hi: Hi lm gỡ? Núi nhm mc ớch gỡ? Ta thy rng mc ớch cú th khỏc nhau trong tng hon cnh khỏc nhau nhng khỏi quỏt li cú hai mc ớch: - Giao tip nhm mc ớch th hin nhng hiu bit, nhng nhn thc ca ngi núi v truyn t nú n ngi nghe (mc ớch thụng tin hay mc ớch nhn thc). Bùi Thu Trang 1 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Giao tip nhm bc l nhng tỡnh cm, thỏi ca con ngi, xỏc lp hay cung cp nhng mi quan h gia cỏc nhõn vt giao tip (mc ớch bc l v khi gi tỡnh cm, cm xỳc) Vi nhng mc ớch núi trờn, cõu ting Vit phõn loi theo mc ớch núi gm bn kiu cõu: Cõu trn thut, cõu nghi vn, cõu cm thỏn, cõu cu khin. Tuy nhiờn nm c khỏi nim, cu to, phõn loi, hỡnh thc th hin, hon cnh s dng ca cỏc kiu cõu (c bit l cõu nghi vn) l rt khú. Cựng mt cõu núi nhng hon cnh núi khỏc nhau s cú ý ngha khỏc nhau. Vớ d ụ: Cụ y quỏt a nh: (1) - i! Cu ta ht hm hi: (2) - i? Rừ rng vớ d (1) v (2) cựng l mt cõu núi i nhng tỡnh hung (1) ni dung l cõu ra lnh ca ngi ph n vi a bộ (i), kốm thỏi bc dc. Quan h gia ngi núi v ngi nghe l quan h b trờn, b di. Tỡnh hung (2) ni dung l ngi núi hi ngi nghe cú i khụng. Quan h gia ngi núi v ngi nghe cú th ngang bng hoc b trờn vi b di. Tu thuc vo i tng, mc ớch, hon cnh m ngi phỏt (núi, vit) phi s dng cõu cho hp lớ. Lm c iu ny ngi phỏt v ngi nhn (nghe, c) cn nghiờn cu, nm chc cỏc kiu cõu giao tip chun xỏc v t hiu qu cao. Phõn mụn Luyn t v cõu thuc mụn Ting Vit giỳp m rng, h thng hoỏ v lm phong phỳ vn t ca hc sinh. Nú cung cp cho hc sinh kin thc s gin v t v cõu; rốn k nng dựng t t cõu v s dng cỏc kiu cõu th hin t tng, tỡnh cm ca mỡnh. ng thi giỳp hc sinh cú kh nng hiu c t tng, tỡnh cm ca ngi khỏc qua cõu núi ca h. Vỡ vy m phõn mụn ny úng vai trũ quan trng trong vic dy v hc Ting Vit. Cõu chớnh l yu t quyt nh tm quan trng ú, nht l cõu nghi vn. Ngay t lp 2, hc sinh ó c hc cỏc kiu cõu: Ai l gỡ? Ai lm gỡ? Bùi Thu Trang 2 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Ai th no?. Sang lp 3 li ụn tp. n lp 4 cỏc em mi hc v cõu hi (cõu nghi vn) v du chm hi; hc v cỏch dựng cõu hi vi mc ớch khỏc, gi phộp lch sự khi t cõu hi. Hc sinh c chun b kin thc trong sut quỏ trỡnh hc. iu ny ũi hi ngi giỏo viờn cn cú kin thc vng vng v cỏc kiu cõu núi chung v cõu nghi vn núi riờng. Cỏc bi c trong sỏch giỏo khoa Ting Vit t lp 1 n lp 5 chim s lng rt ln, thể loại đa dạng, phong phú,bao gm th, vn xuụi, cõu , vố, truyn. Cỏc bài đọc cha nhiu cõu nghi vn. Thụng qua vic c v tỡm hiu cỏc bi c ny hc sinh c lm quen v hiu thờm v cõu nghi vn. Cho nờn vic nghiờn cu, thng kờ, phõn tớch kiu cõu nghi vn qua cỏc bi c giỳp giỏo viờn truyn t rừ ni dung vn bn trong bi ging ca mỡnh, gúp phn m rng cho hc sinh v kiu cõu nghi vn. L ngi giỏo viờn Tiu hc trong tng lai, trc tip ging dy mụn Ting Vit trong ú cú phõn mụn Luyn t v cõu vi ni dung chng trỡnh mi, phng phỏp dy hc mi, chỳng tụi nhn thy rng mun dy tt mụn hc ny iu tt yu ngi giao viờn phi nm vng kin thc v cõu v cõu nghi vn. T ú giáo viên cung cp cho hc sinh kin thc mt cỏch chun xỏc, gúp phn gi gỡn s trong sỏng ca Ting Vit. Vi nhng lớ do thit thc trờn chỳng tụi quyt nh chn ti: Cỏc hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn trong sỏch giỏo khoa Ting Vit tiu hc (Trờn c s ng liu l cỏc bi c t lp 1 n lp 5). 2. Lịch sử vấn đề Tỡm hiu v cõu v cõu nghi vn l ti ó c nhiu nh khoa hc nghiờn cu. Ta cú th im qua mt vi tỏc gi v cun sỏch vit v khỏi nim, phõn loi, cu to, phng thc th hin cõu trong ú cú cõu nghi vn. Trong cun Ng phỏp ting Vit ca B Giỏo dc v o to (2003) cỏc tỏc gi ó a ra quan nim v cõu nghi vn, cu to v phõn loi cỏc kiu cõu nghi vn. Theo cỏc tỏc gi cõu nghi vn l cõu cú chc nng hi, tc Bùi Thu Trang 3 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 ngi núi mun ngi nghe thụng bỏo cho mỡnh tin m mỡnh cha bit hoc cũn hoi nghi [18.213] V mt phng thc cõu nghi vn thng s dng cỏc phng tin sau: - Cỏc i t nghi vn (i t phim nh dựng vo chc nng hi ) Vớ d: Bao gi anh i? - Quan h t hay (ch s la chn) Anh ly quyển sỏch ny hay ly quyn sỏch kia? Bn c hay t c? - Cỏc ph t (dựng vo chc nng hi) Vớ d: Cú quyn sỏch trong ngn kộo khụng? - Cỏc ng khớ t chuyờn dng (cho chc nng hi) Bn cha v ? - Ng iu (hi) Vớ d: - Tụi mua nú mi nghỡn ng. - Mi nghỡn ng ? (nhn mnh v lờn cao ging cui cõu) T cỏc phng tin trờn cỏc tỏc gi phõn ra thnh 5 kiu cõu nghi vn : - Cõu nghi vn dựng i t nghi vn. - Cõu nghi vn dựng quan h t hay. - Cõu nghi vn dựng ph t. - Cõu nghi vn dựng cỏc ng khớ t chuyờn dng. - Cõu nghi vn dựng ng iu nghi vn. Trong mi kiu cõu li cú cỏch hi, nội dung hỏi khỏc nhau. Tỏc gi Hong Trong Phin cng a ra mt s hỡnh thc ngụn ng c bn ca cõu nghi vn trong cun Ng phỏp ting Vit, tp II. ễng cho rng ng iu cõu cú vai trũ quan trng to cõu hi nht l cõu hi dng i Bùi Thu Trang 4 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 thoi [11.281]. dng ny cỏc t hi thng b nhoố v lt theo ng iu cõu. Vớ d: Bỏc tụi hi: - Nu nh m rng chin tranh trờn min Bc, H Ni cú th gi c bao lõu? Tỏc gi khng nh ng iu cựng vi cỏc ng khớ t lm thnh cụng c biu t tỡnh thỏi tớnh cõu hi v cỏc sc thỏi núi nng [11.281]. Mt s ng khớ t thng dựng l: - Nh: cõu + nh (to s ng tỡnh ca ngi tr li, cú lỳc khụng bt buc tr li) Vớ d: V õu nh? - : to cõu hi trc s l cn khng nh ỏnh tan s hoi nghi Vớ d: Ma ? - : cú bn trng hp: + To cõu hi khng nh mt ni dung ó bit nhng cha tin hoc khụng th tin vỡ quỏ bỡnh thng. Vớ d: Lan khúc ? + To cõu hi trc trng hp t xut, khỏc thng v mnh hn Vớ d: Nhiu th em my tui ri? + To cõu hi v mi bn khon Vớ d: Minh lm th tht ? + Dựng lit kờ vi ý ỏnh giỏ l quỏ nhiu th: Bùi Thu Trang 5 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 No tin ? No giy ? Ngoi ra cũn cú cỏc t nh: h, chng, sao, Bờn cnh ng iu, ng khớ t tỏc gi cũn a ra mt s t chuyờn dựng hi v quy thnh nhúm: - Biu th ch th hay khỏch th cha rừ: Ai? Cỏi gỡ? Gỡ? - Biu th tớnh cht, c trng ca ca s vt hay hnh ng: Nh th no? Ra sao? - Biu th nguyờn nhõn: Vỡ sao? ti sao? T õu? Ti lm sao? - Biu th khụng gian: õu? õu? Ch no? T õu? Phng thc tip theo l hỡnh thc khng nh - ph nh. Nú c th hin bng t ph nh hoc khụng cú t ph nh. Trong ting Vit ú l cỏc t "khụng" v "khụng cú". Cõu hi la chn thng cú mt cp t hi s đi lp: cú/khụng (khng nh - ph nh), ó/cha (hon thnh - cha hon thnh). Nguyn Thin Lng cng l mt trong s tỏc gi nghiờn cu v hỡnh thc th hin ca cõu nghi vn qua hnh ng núi. Tỏc gi a ra 4 du hiu hỡnh thc khỏ rừ rng trong cun "Cõu ting Vit": - Cỏc phú t nghi vn: cú khụng, ó cha, cú phi khụng, ó xong cha. Vớ d: Con ó lm bi xong cha? - Quan h t la chn hay: Vớ d: Anh hay tụi i õy? - Cỏc i t nghi vn: ai, gỡ, sao, no, ti sao, bõy gi, õu, bao nhiờu Vớ d: Em tờn l gỡ? Bùi Thu Trang 6 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Tiu t tỡnh thỏi: , , nh, nhộ, chc, chng, nh, sao, phng, , h Vớ d: Tụi i ? Cựng quan im trờn, tỏc gi Nguyn Kim Thn trong cun "Nghiờn cu v ng phỏp ting Vit", tp II nờu lờn cỏc phng thc biu th sau: - Cõu nghi vn chõn chớnh : + Cỏc i t nghi vn: ai, gỡ, no, õu, th no, vỡ sao Vớ d: Cỏi gỡ s tri ra ? + Cp phú t: cú khụng, ó . . .cha Vớ d: Chõm cú chi khụng ? + T "hay" Vớ d: Trai hay gỏi? + Cỏc t: phi khụng, cú phi khụng, phi chng + Ng khớ t n: , nh, nhộ, ch, , h, h, chc chng, chng v ng khớ t kộp: y, y ., kỡa - Cõu nghi vn tu t hc: trong ngụn ng vit kiu cõu ny c biểu th bng ng khớ t ru, chng, chng tỏ. Vớ d: Cỏi hụm khỏc y sau khụng bit cú chng? - Cõu nghi vn ph nh: thng dựng i t nghi vn: õu no, lm sao c, i no, bao gi, no ai, no Ngoi ra loi cõu ny cũn mang thờm sc thỏi tỡnh cm nờn cú th cú du than (!), du chm (.) cui cõu: Vớ d: To gỡ con ln! Nhn gỡ g vt! No cú nhc nhn gỡ vic y. [15.259] Bùi Thu Trang 7 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Cõu nghi vn khng nh: cú cỏc phng thc biu th nh cõu nghi vn chõn chớnh (cú khi cú phú t ph nh). Vớ d: Ai ch bit? [14.260] - Cõu nghi vn cu khin: loi cõu ny thng da vo hon cnh i thoi, dỏng iu, sc mt ca ngi núi. Cho nờn, trong ngụn ng vit hi khú phõn bit. Nguyn Kim Thn li khỏc vi Hong Trng Phin. Tỏc gi cho rng ng iu khụng úng vai trũ ỏng k trong cõu nghi vn. Cú chng ch cú trng õm logớc ca nhng t c nhn mnh v mt tõm lý, nht l nhng i t nghi vn [15.260]. Diệp Quang Ban cũng đa ra 5 hình thức giống tác giả Nguyễn Kim Thản. Ông dựa trên cấc hình thức này phân thành 5 loại câu nghi vấn: _Câu nghi vấn dùng các đại từ nghi vấn: ai, gì, nào _Câu nghi vấn dùng phụ từ nghi vấn (rút khuôn của câu nghi vấn sử dụng kết từ hay) _Câu nghi vấn dùng kết từ hay (lựa chọn): sử dụng các cặp từ "có không", "có phải không"; "dã cha", "xong rồi cha" . _Câu nghi vấn dùng tiểu từ chuyên dụng: à, , hả, chăng, ạ, a, đừng, chớ. _Câu nghi vấn dùng ngữ điệu thuần tuý (chỉ kể trờng hợp không có các phơng tiện nêu trên) : đặc thù là ngữ diệu cao, sắc, dành cho trọng tâm hỏi trong câu và phụ thuộc vào vị trí của trọng tâm ấy. Ngoi ra, cõu nghi vn v hỡnh thc ngụn ng th hin cõu nghi vn cũn nm trong mt s cụng trỡnh nghiờn cu v cõu, v ng phỏp ting Vit, v t ca cỏc tỏc gi: Dip Quang Ban, ỏi Xuõn Ninh, Trn Trng Kim cựng Bựi K v Phm Duy Khiờm, Nguyn Thin Giỏp, on Thin ThutTuy nhiờn, cỏc tỏc gi u nghiờn cu rt rng, bao quỏt tt c cỏc mt: vn bn, hnh ng núi. Qua tỡm hiu chỳng tụi thy hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn qua cỏc bi c trong sỏch giỏo khoa Ting Vit tiu hc cha c cp n. Vỡ vy chỳng tụi mnh dn nghiờn cu ti: Cỏc hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn trong sỏch giỏo khoa Ting Vit Bùi Thu Trang 8 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 tiu hc (trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5). 3. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Vic tỡm hiu cõu phõn loi theo mc ớch núi l ti rng. Trong khuụn kh ca bi khúa lun chỳng tụi ch cp nghiờn cu n mt khớa cnh nh ú l Cỏc hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn trong sỏch giỏo khoa Ting Vit tiu hc(trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5). thc hin ti ny chỳng tụi s dng cỏc ng liu trong cỏc bi c ca sỏch giỏo khoa khoa Ting Vit t lp 1 n lp 5. 4. Mục đích nghiên cứu Nghiờn cu ti ny chỳng tụi nhm cỏc mc ớch sau: - Tỡm hiu c s lý lun ca cỏc kiu cõu phõn loi theo mc ớch núi núi chung v cõu nghi vn núi riờng. - T c s lớ lun vn dng tỡm hiu v cõu nghi vn v hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn. Qua ú cú nhng nhn thc y hn v cõu nghi vn v hỡnh thc th hin ý ngha nghi vn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiờn cu ti ny chỳng tụi thc hin cỏc nhim v sau: - c ti liu cú liờn quan. - Thng kờ t liu nghiờn cu. - X lớ s liu, ng liu bng cỏch phõn loi, phõn tớch, so sỏnh, tng hp v nhn nh. 6. Phơng pháp nghiên cứu Thc hin ti ny chỳng tụi s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu sau: -Th phỏp kho sỏt, thng kờ, miờu t: thc hin trong quỏ trỡnh kho sỏt, thng kờ miờu t t liu. - Phng phỏp phõn tớch ngôn ngữ: phõn tớch cu to, hon cnh s dng ca cõu, ý nghĩa của câu. 7. cấu trúc khoá luận Ngoi phn m u, phn kt lun và phụ lục khoỏ lun gm: Bùi Thu Trang 9 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Chng I: C s lớ lun Chng II: Cỏc hỡnh thc ngụn ng th hin ý ngha nghi vn Phần 2: Nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận 1.1. Câu và phân loại câu trong tiếng việt 1.1.1. Cõu T thi kỡ c i n nay ó cú nhiu nh ngha v cõu. Th hin quan im v cõu Tuõn T cho rng cõu gm cỏc t phn ỏnh cỏc s vt khỏch quan khỏc nhau ghộp li núi lờn mt ý [15.137]. A-rit-xtt tin lờn mt bc. ễng ng ngha cõu l mt õm phc hp cú ý ngha c lp m mi b Bùi Thu Trang 10 K30A - GDTH [...]... Câu nghi vấn phủ định: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là phủ định - Câu nghi vấn khẳng định: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là khẳng định - Câu nghi vấn cầu khiến: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là cầu khiến( có thể. .. học đi ! Các hình thức thể hiện của câu cầu khiến rất tờng minh Vì vậy trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết dựa vào hình thức để xác định câu là dễ dàng nhất và tránh nhầm lẫn với câu nghi vấn cầu khiến Chơng 2 Các hình thức thể hiện ý nghĩa nghi vấn 2 .1 ý nghĩa nghi vấn 2 .1. 1 Cơ sở phân loại ý nghĩa nghi vấn ý nghĩa vấn chính là những mục đích của câu nghi vấn Ngời ta phân loại ý nghĩa nghi vấn dựa... loại thành 5 kiểu câu: - Câu nghi vấn chân chính: hình thức thể hiện là các đại từ nghi vấn, ngữ khí từ, các cặp phó từ nhằm thể hiện ý nghĩa nghi vấn rộng, ý nghĩa nghi vấn hẹp, ý nghĩa nghi vấn nhấn mạnh và ý nghĩa nghi vấn nửa tin nửa ngờ Bùi Thu Trang 16 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghi p đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Câu nghi vấn tu từ: có phơng thức thể hiện của câu nghi vấn chân chính nhng ngời hỏi... vấn tu từ học) Trớc khi tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong các bài đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 chúng ta cùng nhau xem xét ý nghĩa nghi vấn đợc giảng dạy nh thế nào trong chơng trình tiếng Việt Tiểu học Bùi Thu Trang 27 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghi p đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 2 .1. 3 Nhận xét về vấn đề câu nghi vấn trong Chơng trình Tiếng Việt Tiểu. .. thấy câu nghi vấn chân chính đợc thể hiện bằng 3 hình thức: - Sử dụng đại từ nghi vấn - Sử dụng các cặp phó từ - Sử dụng các ngữ khí từ Đây cũng chính là các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn với mục đích lấy thông tin Qua 83 bài đọc mà chúng tôi khảo sát và tìm đợc 16 5 câu nghi vấn chân chính Đồng thời thống kê đợc số hình thức thể hiện ý nghĩa nghi vấn nh sau: - Sử dụng 9 đại từ nghi vấn: ... ý nghĩa nghi vấn qua các bài đọc 2.2 Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn 2.2 .1 Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn với mục đích về thông tin ý nghĩa nghi vấn với mục đích hỏi để lấy thông tin đợc thể hiện rõ ràng qua câu nghi vấn chân chính Loại câu này có mục đích nêu lên sự hoài nghi của ngời nói và đòi hỏi ngời nghe phải trả lời Chính vì thế, khi sử dụng loại câu nghi vấn. .. chân chính đợc chia làm 3 loại (câu nghi vấn chân chính dùng đại từ nghi vấn, câu nghi vấn chân chính dùng cặp phó từ, câu nghi vấn chân Bùi Thu Trang 30 K30A - GDTH Khoá luận tốt nghi p đại học Trờng ĐHSP Hà Nội 2 chính dùng ngữ khí từ) Trong mỗi loại câu có hình thức thể hiện và ý nghĩa nghi vấn riêng Ta tìm hiểu từng trờng hợp cụ thể để làm rõ các hình thức thể hiện ý nghĩa nghi vấn chân chính với... 2.2 .1. 1.Câu nghi vấn chân chính dùng đại từ nghi vấn Qua thống kê, phân loại chúng tôi có bảng số liệu dới đây thể hiện các đại từ nghi vấn và số lợng câu chứa đại từ nghi vấn đó Đại từ Tổng số Lớp 1 2 3 4 5 nghi vấn câu ai 10 (9%) 4 1 1 2 2 gì 39 (35 ,1% ) 9 6 10 8 6 nào 18 (16 ,2%) 2 7 5 2 2 sao 25 (22,5%) 5 8 5 6 1 đâu 8 (7,2%) 1 2 3 2 bao nhiêu 6 (5,4%) 2 1 3 bao giờ 2 (1, 8%) 1 1 lâu mau 1 (1% ) 1 chi... phó từ: có không, đã cha - Sử dụng 8 ngữ khí từ: hả, , à, nhỉ, chắc là, chắc, chứ, chăng Ta có thể thấy rõ số lợng câu qua bảng số liệu sau: Số câu 16 5 (10 0 %) Dùng đại từ nghi vấn 11 1 (67,3 %) Dùng cặp phó từ 39 (23,6 %) Dùng ngữ khí từ 15 (9 ,1 %) Đại từ nghi vấn là hình thức đợc sử dụng nhiều nhất có 11 1 câu (chiếm 67,3%) Sau đó đến các cặp phó từ (chiếm 23,6%) Theo các hình thức trên câu nghi vấn. .. hai cơ sở: - Mục đích hỏi - Hình thức thể hiện 2 .1. 2 Phân loại ý nghĩa nghi vấn Dựa trên các cơ sở nêu ở trên ý nghĩa nghi vấn đợc phân ra làm hai mục đích: - Hỏi để lấy thông tin - Hỏi với mục đích khác Mục đích thứ nhất thể hiện qua câu nghi vấn chân chính Còn mục đích thứ hai đợc thể hiện qua bốn loại câu nghi vấn (câu nghi vấn khẳng định, câu nghi vấn phủ định, câu nghi vấn cầu khiến, câu nghi vấn . Câu nghi vấn chân chính: hình thức thể hiện là các đại từ nghi vấn, ngữ khí từ, các cặp phó từ nhằm thể hiện ý nghĩa nghi vấn rộng, ý nghĩa nghi vấn hẹp, ý nghĩa nghi vấn nhấn mạnh và ý nghĩa nghi. Câu nghi vấn phủ định: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là phủ định. - Câu nghi vấn khẳng định: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn. nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là khẳng định. - Câu nghi vấn cầu khiến: hình thức nghi vấn giống hình thức nghi vấn của câu nghi vấn chân chính nhng ý nghĩa nghi vấn là
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học” (Trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học” (Trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Các hình thức ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa nghi vấn trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học” (Trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan