Đề tài Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học_Luận văn thạc sĩ giáo dục tiểu học

114 1,574 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:23

COONGJ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẶNG XUÂN DŨNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC KIẾN TẠO KIẾN THỨC NĂNG LỰC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (CẤP TIỂU HỌC) MÃ SỐ: 60 14 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. ĐÀO TAM VINH - 2007 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 5 Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 5 1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 5 1.1.2. Một số khái niệm 8 1.1.3. Các quan niệm về trí tuệ và sự phát triển trí tuệ 10 1.1.4. Đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học 12 1.1.5. Quan điểm về dạy - học kiến tạo 14 1.1.6. Dạy và học toán ở Tiểu học theo quan điểm kiến tạo 17 1.2. Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1. Mục tiêu của môn Toán ở Tiểu học 19 1.2.2. Đặc điểm môn Toán ở Tiểu học 19 1.2.3. Một số dạng toán thường gặp 21 1.2.4. Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy - học toán 24 1.2.5. Thực trạng hoạt động dạy - học toán theo quan điểm kiến tạo26 1.3. Kết luận chương 1 28 Chương 2. Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học 30 2.1. Một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học 30 2.1.1. Nhóm các năng lực nắm vững kiến thức nền tảng 30 2.1.2. Nhóm các năng lực phát hiện vấn đề 31 2.1.3. Nhóm các năng lực giải quyết vấn đề 34 2.1.4. Nhóm các năng lực đánh giá, phê phán 36 2.2. Nội dung dạy học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 4, 5 37 2.2.1. Nội dung dạy - học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 4 37 2.2.2. Nội dung dạy - học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 5 37 2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán theo quan điểm kiến tạo 38 2.4. Định hướng về phương pháp dạy học toán lớp 4, 5 39 2.4.1. Về phương pháp dạy học bài mới 40 2.4.2. Về phương pháp dạy học các bài luyện tập, luyện tập chung 41 2.5. Một số biện pháp dạy - học nhằm bồi dưỡng năng lực kiến tạo 42 2.5.1. Căn cứ đề xuất biện pháp 42 2.5.2. Các biện pháp dạy - học toán theo quan điểm kiến tạo 44 Biện pháp 1 44 Biện pháp 2 49 Biện pháp 3 53 Biện pháp 4 56 2.6. Kết luận chương 2 66 Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 67 3.1. Mục đích thực nghiệm 67 3.2. Nội dung thực nghiệm 67 3.3. Các công thức sử dụng để xử lý số liệu 67 3.4. Thực nghiệm dạy học khái niệm toán 68 3.5. Thực nghiệm dạy học giải toán 77 3.6. Kết luận chương 3 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1. Kết luận 81 2. Kiến nghị 82 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Đề tài “Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học” được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc của tác giả. Tác giả luận văn xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS.NGƯT. Đào Tam, người đã định hướng ý tưởng và tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình hình thành, triển khai và hoàn thiện đề tài. Tác giả luận văn cũng bày tỏ và trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạy chuyên đề Cao học Tiểu học, các thầy giáo, cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Vinh đã tận tình giúp đỡ tác giải trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả luận văn trân trọng cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tân Kỳ đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực nghiệm ở cơ sở. Tác giả luận văn trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo các trường Tiểu học Giai Xuân, Tiểu học Tân Xuân, Tiểu học Nghĩa Thái đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thực nghiệm và hoàn thiện luận văn. Vinh, ngày 30/11/2007 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTLCT Chức năng tâm lý cấp thấp CNTLCC Chức năng tâm lý cấp cao TĐHT Trình độ hiện tại VPTGN Vùng phát triển gần nhất B 1 ; B 2 … Bước 1; Bước 2; …. TH Tiểu học TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XX đánh dấu một sự khởi đầu của các trường phát tâm lý học nói chung, tâm lý học mang quan điểm kiến tạo nói riêng. Tâm lý học liên tưởng, tâm lý học phát sinh, tâm lý học hoạt động là những trường phái trong nhiều trường phái tâm lý được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng nhiều vào các lĩnh vực khoa học khác nhau, trong đó có khoa học giáo dục. Ở nước ta đã có nhiều nhà khoa học sư phạm quan tâm nghiên cứu tư tưởng của các trường phái tâm lý nói trên, ứng dụng quan điểm kiến tạo nhận thức vào dạy - học nói chung, dạy - học toán nói riêng ở tất cả các cấp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, tư tưởng kiến tạo trong các trường phái trên mang tính trừu tượng cao, mặt khác, việc nghiên cứu, ứng dụng vào dạy học ở nước ta vẫn còn là vấn đề mới mẻ. Cho nên, việc tiếp cận những quan điểm này vào dạy - học quả là một vấn đề khó khăn và nan giải, không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định hoặc chưa bao quát hết tất cả các cấp học. Chương trình môn Toán ở Tiểu học về cơ bản được xây dựng trên cơ sở các hoạt động của người học và người dạy, thể hiện quan điểm kiến tạo. Mỗi kiến thức toán trong chương trình được thiết kế dưới dạng cung cấp thông tin và chỉ dẫn các hoạt động học tập, nhằm làm cho người học, bằng hoạt động của mình, dưới sự điểu khiển của giáo viên, tự xây dựng nên kiến thức cho bản thân. Tuy nhiên, có rất nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở các trường Tiểu học, vì nhiều lý do, chưa có sự nhận thức đúng đắn về quan điển kiến tạo trong nội dung và chương trình môn Toán, dẫn đến việc đổi mới chậm được thực hiện, trong đó có đổi mới về phương pháp dạy - học. Hoạt động dạy - học toán của một số không ít giáo viên còn mang tính cung cấp kiến thức, ứng dụng vào các tình huống hơn là việc tổ chức hình thành kiến thức một cách tự nhiên, khoa học cho học sinh, trên cơ sở đó để phát triển kiến thức cho người học. Hoạt động nhận thức của học sinh Tiểu học một phần phụ thuộc vào các năng lực học tập của các em, trong đó có năng lực kiến tạo - một loại năng lực tự tạo, là sản phẩm của quá trình dạy - học. Nên hoạt động dạy học phải chú trọng vào việc hình thành và phát triển các thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo, từ đó các em có thể vận dụng năng lực đó vào trong quá trình kiến tạo việc hiểu toán của mình. Việc nghiên cứu quan điểm kiến tạo trong các trường phái tâm lý học hiện đại, đến thời điểm hiện nay ở nước ta vẫn còn mang tính chất chung chung, chủ yếu thiên về việc tiếp cận nghiên cứu nhằm xác định một số luận điểm cơ bản của hoạt động dạy học theo quan điểm kiến tạo, hoặc thiết kế một số hoạt động dạy học theo quan điểm kiến tạo ở một số chủ đề toán ở các cấp trên Tiểu học. Gần đây có một vài tác giả quan tâm nghiên cứu quan điểm kiến tạo nhằm xác định một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh, nhưng chủ yếu vẫn tiếp cận ở các cấp học trên Tiểu học. Sự cần thiết tiếp cận nghiên cứu xác định năng lực kiến tạo kiến thức nói chung, kiến thức toán cho học sinh Tiểu học nói riêng là vấn đề cần quan tâm hiện nay. Với tư tưởng đó, chúng tôi chọn đề tài "Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học" nhằm xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo và lựa chọn một số biện pháp nhằm bồi dưỡng những năng lực đó cho học sinh Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học toán ở Tiểu học. 2. Mục đích nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: 2.1. Xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học. 2.2. Lựa chọn, xây dựng một số biện pháp nhằm bồi dưỡng, phát triển hệ thống những năng lực đó cho học sinh Tiểu học. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học toán của giáo viên và học sinh Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Năng lực kiến tạo kiến thức Toán học và biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ sau đây: 4.1. Nghiên cứu các quan điểm về trí tuệ trong Tâm lý học và lý luận dạy học nói chung, dạy học toán để làm căn cứ đề xuất các thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học. 4.2. Khảo sát nội dung, chương trình toán ở Tiểu học, thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở các trường Tiểu học vùng khó khăn thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 4.2. Xác định một số biện pháp dạy - học, xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nhằm mục đích tiếp cận nghiên cứu trí tuệ trong các trường phái Triết học, Tâm lý học để làm căn cứ xác định các năng lực kiến tạo; đồng thời nghiên cứu lý luận dạy học nói dung, dạy học toán (nói riêng) theo quan điểm kiến tạo để làm cơ sở tiếp cận một số biện pháp dạy học thích hợp vào dạy và học toán ở Tiểu học. 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhằm mục đích khảo sát hoạt động dạy và học toán ở các trường Tiểu học thuộc vùng khó khăn huyện Tân Kỳ làm cơ sở xác định thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo. 5.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học Nhằm mục đích thống kê các số liệu thu được qua tìm hiểu thực trạng, các kết quả điều tra trước và sau thực nghiệm, làm cơ sở đánh giá tính đúng đắn và khả thi của giả thuyết khoa học của đề tài. 6. Phạm vi nghiên cứu Hoạt động dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở các trường Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 7. Đóng góp của đề tài 7.1. Làm rõ thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở một số trường Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 7.2. Xác định được một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học. 7.3. Xây dựng một số biện pháp dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học. 8. Giả thuyết khoa học Nếu xác định được một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học, từ đó xây dựng một số biện pháp bồi dưỡng năng lực đó cho học sinh Tiểu học thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán ở Tiểu học. 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. [...]... Đây là một dạng bài toán tơng đối khó đối với học sinh Ngoài việc nắm vững các kiến thức, kỹ năng: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng, thì học sinh phải biết các kiến thức và kỹ năng khác nh: vẽ hình mở rộng để nhận biết diện tích phần mở rộng là diện tích tam giác, biết tính chiều cao tam giác khi biết diện tích và đáy tam giác, biết tính tổng hai đáy hình thang khi biết diện tích và chiều... bài toán đòi hỏi khi giải quyết học sinh phải biết chuyển đổi ngôn ngữ Việc chuyển đổi ngôn ngữ thờng diễn ra theo nhiều con đờng khác nhau: chuyển từ ngôn ngữ hình học sang ngôn ngữ đại số, chuyển từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ sơ đồ(dạng toán đòi hỏi năng lực điều ứng) Ví dụ 1.4 Bình nghĩ một số, nếu lấy số đó nhân với 3, rồi lấy kết quả đó cộng với 8 đợc bao nhiêu đem chia cho 5 thì đợc 10 Hỏi số. .. bng cỏc hot ng xut phỏt t nhu cu ca bn thõn Quan im ny hon ton phự hp vi thc tin nhn thc hc sinh cú khỏi nim v quan h ln hn v nh hn thỡ giỏo viờn khụng th núi cho hc sinh v iu ny thụng qua trỡnh din cho hc sinh quan sỏt 5 cỏi ko v 3 cỏi ko m bng cỏch t chc cho hc sinh hot ng vi cỏc vt tng ng Qua hot ng ú, hc sinh tin hnh so sỏnh, i chiu theo phộp tng ng 1 - 1, t ú cỏc em t rỳt ra c ý tng v quan h ln... nghĩ là số mấy Để giải quyết đợc bài toán này học sinh phải biết chuyển từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ sơ đồ Cụ thể, học sinh phải biết chuyển thành sơ đồ sau: ? x3 ? +8 :5 ? 10 T mi quan h gia cỏc phộp tớnh, da vo s trờn hc sinh gii ngc t cui (gii theo ng ch dn ) s tỡm ra s Bỡnh ngh (s 14) - Lp bi toỏn cn tỡm thờm cỏc iu kin mi gii quyt c Chng hn cú mt lp cỏc bi toỏn hỡnh hc, khi gii hc sinh phi... nng lc kin to cho hc sinh Tiu hc 1.2.4 Thc trng nhn thc ca giỏo viờn v dy - hc toỏn theo quan im kin to Dy hc toỏn theo quan im kin to l quỏ trỡnh giỏo viờn chuyn cỏc kin thc toỏn trong sỏch giỏo khoa cn hỡnh thnh cho hc sinh thnh cỏc tỡnh hung toỏn hc, t chc cho hc sinh thc hin cỏc hot ng toỏn hc tng ng, trờn c s ú, bng cỏc phng phỏp toỏn hc (thng l quy np), hc sinh t xõy dng nờn kin thc cho bn thõn... qua vic v s , hc sinh d dng gii quyt bi toỏn Cỏc dng bi toỏn trờn l im c bn v thun li cho vic phỏt hin v xut h thng nng lc kin to kin thc toỏn hc cho hc sinh Tiu hc Mi mt dng toỏn th hin mt nhúm cỏc nng lc khỏc nhau, mun gii quyt c cỏc bi toỏn ny, hc sinh phi cú nhng nng lc kin to tng ng Cỏc dng bi toỏn ny tn ti bờn cnh nhau, h tr cho nhau khi gii quyt c nú, cng ng thi trớ tu hc sinh c nõng lờn mt... [33], Glasersfeld (1991) cho rng "Dy cú nhim v y thỏc cho hc sinh nhng mụ hỡnh phng oỏn v khỏi quỏt húa nhng gi thit v tỡnh hỡnh hc sinh cú nhng c hi no tỏc ng n nhng cu trỳc ca h, sao cho dn n nhng hot ng toỏn hc mong i v mc ớch ca ngi dy" Trong [35] tỏc gi cho rng "Lý thuyt kin to l nim tin rng tt c cỏc tri thc u nht thit l mt sn phm ca nhng hot ng nhn thc ca chớnh chỳng ta v hc sinh cú th trỡnh by khỏi... th l nhng tỡnh hung m), t chc hng dn cho hc sinh tin hnh hot ng vi cỏc vớ d ú, sau ú giỳp hc sinh rỳt ra nh ngha v khỏi nim, v tin hnh gii cỏc bi tp cng c khỏi nim Thm chớ cú giỏo viờn cũn lm thay hc sinh cỏc hot ng nh gii cỏc vớ d, nờu nh ngha v khỏi nim cn hỡnh thnh Tin hnh cho hc sinh ỏp dng vo gii quyt cỏc bi tp Lm mt i tớnh c lp, tớch cc trong nhn thc ca hc sinh 1.2.5.2 Thc trng hot ng dy - hc... ng quen thuc m h s dng hỡnh thnh khỏi nim toỏn cho hc sinh thng l: Vớ d c th -> Dn dt hc sinh phõn tớch vớ d -> Rỳt ra khỏi nim -> Cng c khỏi nim õy l con ng chung hỡnh thnh mt cỏch tớch cc khỏi nim toỏn cho hc sinh Tiu hc Nhng vic giỏo viờn can thip sõu vo quỏ trỡnh hỡnh thnh khỏi nim ó lm mt tớnh ch ng, tớnh tin cy i vi cỏc khỏi nim hỡnh thnh hc sinh Theo con ng trờn, giỏo viờn da hon ton vo cỏc... tụi t [30], thỡ mi ngi chỳng ta sinh ra v ln lờn, phỏt trin l nh cỏc nng lc ngi Theo ú, mi con ngi cú 2 loi nng lc: nng lc t nhiờn v nng lc t to Nng lc t nhiờn (natural abilyty) l loi nng lc c ny sinh trờn c s nhng t cht bm sinh di truyn, c bc l dn trong quỏ trỡnh sng m khụng cn n cỏc tỏc ng giỏo dc, o to Nng lc t nhiờn cho phộp chỳng ta gii quyt nhng yờu cu ti thiu t ra cho mỡnh trong cuc sng S khỏc . COONGJ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẶNG XUÂN DŨNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC KIẾN TẠO KIẾN THỨC NĂNG LỰC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH. chọn đề tài " ;Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học& quot; nhằm xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo và lựa chọn một số biện. Kết luận chương 1 28 Chương 2. Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học 30 2.1. Một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học 30 2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học_Luận văn thạc sĩ giáo dục tiểu học, Đề tài Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học_Luận văn thạc sĩ giáo dục tiểu học, Đề tài Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học_Luận văn thạc sĩ giáo dục tiểu học, Hoạt động 3. Luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức, Bước 1. Tiếp cận với tình huống toán học

Từ khóa liên quan