Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá_Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục

24 1,364 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:22

Mở đầu I. Lý do chọn đề tài Bậc tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện con ngời, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông. Do đó các giáo dục TH cần có sự đổi mới sâu sắc. Cùng với việc đổi mới nội dung, phơng pháp, tăng thời lợng học tập, các nớc trên thế giới còn tăng số lợng các môn học dới hình thức tự chọn. DHTC trở thành xu thế chung của các nớc trong khu vực và trên thế giới. DHTC nhằm mục đích phát triển những đặc tính tự nhiên, tốt đẹp của trẻ, hình thành ở học sinh lòng ham hiểu biết và những đặc tính, kỹ năng cơ bản đầu tiên để tạo nên hứng thú học tập. Trẻ em chỉ phát triển nhận thức khi có nhu cầu và hứng thú thực sự. Chỉ khi đó trẻ mới tập trung mọi sức lực, trí lực để khám phá. Dạy học phải dựa trên những cơ sở tự nhiên vốn có của đứa trẻ để xây dựng và phát triển nhận thức, tạo cơ hội giúp học sinh sớm phát triển năng khiếu cá nhân. Nội dung dạy học phải xuất phát từ trẻ em, bắt nguồn từ hứng thú, sở thích, nguyện vọng của trẻ em vì hứng thú là nguồn gốc của tính tích cực nhận thức và sự phát triển. Ngoài ra với xu thế quốc tế hoá và khu vực hoá, các nớc trên thế giới xích lại gần nhau, nên việc trang bị cho học sinh kiến thức của các lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức DHTC là rất cần thiết. Do đó, bên cạnh những môn cốt lõi đợc dạy trong chơng trình tiểu học việc DHTC còn đợc tiến hành đối với một số môn không thuộc chơng trình dạy học bắt buộc Hiện nay một số nơi có điều kiện kinh tế phát triển đã thực hiện hình thức DHTC đạt hiểu quả cao. Tuy nhiên để những vùng gặp nhiều khó khăn cũng có thể tổ chức hình thức dạy học này thành công thì cần có những công trình nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lợng giáo dục TH nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung trong giai đoạn mới. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao chất lợng DHTC ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- TH" II. Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. III. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 1 1. Khách thể nghiên cứu Vấn đề dạy học tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Đối tợng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. IV. Giả thuyết khoa học - Chất lợng dạy học các môn tự chọn ở TH nói chung, trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá nói chung còn nhiều hạn chế. - Có thể nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn trên địa bàn huyện Thọ Xuân- TH nếu đề xuất đợc các giải pháp giải quyết đồng bộ những vấn đề liên quan đến nội dung, phơng pháp, hình thức DHTC ở bậc TH đồng thời chú ý đến các diều kiện đảm bảo cho DHTC ở bậc TH đạt kết quả cao. V. Nhiệm vụ nghiên cứu 1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề tổ chức dạy học các môn tự chọn ở tr- ờng tiểu học. 2. Khảo sát thực trạng việc dạy học các môn tự chọn ở trờng TH trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng tiểu học. VI. Phơng pháp nghiên cứu 1. Phơng pháp nghiên cứu lí luận 2. Phơng pháp quan sát, phỏng vấn 3. Phơng pháp điều tra khảo sát 4. Phơng pháp thống kê VII. Đóng góp của luận văn 1. Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lí luận của vấn đề dạy học các môn tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn một cách cụ thể chi tiết trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp đổi mới hình thức, phơng pháp tổ chức trên cơ sở thực trạng giáo dục TH thuộc địa bàn huyện nghiên cứu. VIII. Cấu trúc của luận văn Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung 2 Chơng 1: Cơ sở lý luận của việc dạy học tự chọn ở bậc tiểu học Chơng 2: Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiu hc trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. Chơng 3: Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. Phần 4: Mục lục. 3 Chơng 1 Cơ sở lí luận của việc dạy học tự chọn ở bậc tiểu học 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu ở nớc ngoài Các nớc trên thế giới đã tổ chức đa dạng các nội dung và hình thức dạy học và giáo dục, ngoài việc tăng thời gian học tập còn tăng số lợng các môn học dới hình thức DHTC. ở các nớc nh Thái Lan, Nhật Bản, CHLB Đức, Hoa Kỳ, bên cạnh những môn cốt lõi đợc dạy trong chơng trình, các trờng đã chú trọng đến việc dạy học chơng trình tự chọn. Các trờng đã đa vào nội dung tự chọn: Tiếng nớc ngoài, Tin học, Âm nhạc, Kịch, Thể thao, các kiến thức về kỹ năng sống nhằm cung cấp cho HS những kiến thức, kỹ năng tối thiểu và cần thiết cho cuộc sống sau này. Chơng trình DHTC ở các nớc còn chú trọng đến nội dung mang tính địa phơng. 1.1.2. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu trong nớc Trong những năn gần đây, vấn đề DHTC đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả. Các ý kiến đều thống nhất rằng: DHTC để kiến thức của HS nhuần nhuyễn hơn, rèn luyện các kỹ năng, phát huy hứng thú học tập của HS chứ không phải là nhồi nhét kiến thức. Theo tác giả Trịnh Quốc Thái: việc đa hình thức DHTC là một chủ trơng đúng đắn và khoa học. Khi ban hành chơng trình này, Bộ GD- ĐT khẳng định khuyến khích DHTC từ lớp 3 đến lớp 5 ở tiểu học và DHTC ở tiểu học là tự chọn không bắt buộc. Vấn đề đặt ra là DHTC nh thế nào, dạy cái gì và cách thức tổ chức ra sao là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý bậc học cũng nh của các địa phơng. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Dạy học và dạy học tự chọn 1.2.1.1. Dạy học 1.2.1.2. Dạy học tự chọn DHTC ở tiểu học là DHTC không bắt buộc. Bắt đầu từ lớp 3, thời lợng tự chọn dùng để dạy học các nội dung tự chọn và hai môn tự chọn: Ngoại ngữ và Tin học. 1.2.2. Chất lợng và chất lợng DHTC 1.2.2.1. Chất lợng 4 1.2.2.2. Chất lợng DHTC Chất lợng DHTC ở bậc tiểu học là kết quả đạt đợc của quá trình dạy và học hai môn tự chọn và nội dung tự chọn các môn trong chơng trình TH. Cụ thể kết quả về các kỹ năng nh: hoạt động tập thể, kỹ năng sống và ph- ơng pháp tự học. 1.2.3.Biện pháp và biện pháp nâng cao chất lợng DHTC 1.2.3.1. Biện pháp 1.2.3.2. Biện pháp nâng cao chất lợng DHTC Biện pháp nâng cao chất lợng DHTC là cách thức tác động vào các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng DHTC nh: nội dung DHTC, phơng pháp DHTC, cách thức tổ chức DHTC và đảm bảo các điều kiện cho DHTC ở bậc TH. 1.3. Nội dung, chơng trình dạy học ở bậc TH 1.4. Đặc điểm tâm sinh lý học sinh TH liên quan đến việc DHTC - Trẻ em chỉ phát triển nhận thức khi nó có nhu cầu và hứng thú thực sự, chỉ khi đó trẻ mọi sức lực, trí lực để hoạt động, khám phá. - Nhn thc ca tr gn lin vi cm xỳc v hng thỳ. - Hng thỳ, s thớch ca tr em khụng xut phỏt t mụi trng m xut phỏt t hot ng ca nú vi mụi trng. - Hng thỳ, nhu cu nhn thc v s quan tõm ca tr i vi th gii phỏt trin ngy cng a dng v m rng. Nh vy mỗi HS là một cá nhân có nhu cầu và năng lực phát triển, có cách học và tốc độ học không hoàn toàn giống nhau. Trong cùng một lứa tuổi sự phát triển trí tuệ, hứng thú, nhu cầu, năng lực, sở trờng và động cơ học tập cũng khác nhau. 1.5. Sự cần thiết phải tổ chức DHTC ở tiểu học 1.5.1. DHTC ở tiểu học để góp phần thực hiện có chất lợng chơng trình giáo dục phổ thông 1.5.1.1. Chơng trình giáo dục phổ hông có hai loại nội dung: nội dung bắt buộc và nội dung tự chọn 1.5.1.2. DHTC ở tiểu học để góp phần thực hiện có chất lợng chơng trình giáo dục phổ thông 5 1.5.2. DHTC ở tiểu học để đáp ứng nhu cầu của thực tế phát triển giáo dục tiểu học. 1.5.2.1. Khả năng thực hiện giáo dục toàn diện ở bậc TH đang trở thành hiện thực và nhu cầu DHTC ở TH ngày càng trở nên cấp thiết. 1.5.2.2. Tăng thời lợng dạy học ở tiu hc và hội nhập quốc tế càng thôi thúc DHTC ở tiểu học. Kết luận chơng 1 - DHTC là việc tổ chức dạy học dựa trên nhu cầu, hứng thú, sở thích của HS để tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy khả năng, năng lực vốn có của HS, góp phần nâng cao chất lợng dạy học. - Hình thức tổ chức DHTC là một hớng mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT cũng nh phù hợp với xu thế chung của khu vực và trên thế giới, với nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của bản thân HS. 6 Chơng 2 Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá 2.1 Khái quát về tình hình kinh tế- xã hội, giáo dục của huyện TX- TH 2.1.1. Tình hình kinh tế- xã hội 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục 2.2. Thực trạng DHTC ở bậc TH trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá 2.2.1. Khảo sát thực trạng 2.2.2. Phân tích kết quả khảo sát 2.2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý bậc học, giáo viên TH về ý nghĩa của DHTC ở bậc TH - Phần lớn các cán bộ quản lý, giáo viên TH đã nhận thức đợc ý nghĩa và tầm quan trọng của DHTC. - Các ý kiến cho rằng DHTC: là để kiến thức HS nhuần nhuyễn hơn, rèn luyện các kỹ năng, phát huy hứng thú học tập chiếm 100%, là giúp HS phát triển các kỹ năng: hoạt động tập thể, kỹ năng sống và phơng pháp tự học chiếm 97,8%. DHTC tạo điều kiện phát triển năng khiếu của cá nhân chiếm 91,4%. DHTC là phù hợp với xu thế của thời đại chiếm 86,7%, là để đáp ứng sở thích và nhu cầu đợc giáo dục toàn diện và phát triển hứng thú của HS. Có rất ít ý kiến cho rằng DHTC là "phụ đạo", "bồi dỡng" thêm cho HS, là nhồi nhét kiến thức nên chỉ chiếm 44,6%. 2.2.2.2. Thực trạng về nội dung DHTC ở các trờng TH của huyện Thọ Xuân - TH - Các nội dung DHTC cha đáp ứng tốt mục tiêu và nội dung dạy học, nội dung học tập nhàm chán, lặp lại, không có tính sáng tạo, không khai thác và tạo điều kiện cho HS phát huy đợc hết các năng lực, sở trờng vốn có của mình. - Một số GV chỉ xem đây là một chơng trình phụ, không biết dạy cái gì và dạy nh thế nào Chỉ có 30,6% số GV thực hiện rất tốt và có 43,1% số GV thực hiện tốt khi dạy các chủ đề tự chọn. Nhiều GV cha biết xây dựng và lựa chọn các nội dung DHTC nh: các kiến thức về kỹ năng sống, nội dung dạy học mang tính địa phơng nên chỉ có 25,3% số GV thực hiện rất tốt, 38,5% số GV thực hiện tốt và 36,2% số GV thực hiện cha tốt khi dạy các kiến thức này. 7 - Nhu cầu đợc học hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tin học là rất lớn, nhng không có điều kiện phát triển, do thiếu GV, cơ sở vật chất. Vì thế chỉ có 32,5% số GV thực hiện rất tốt và có 35% số GV thực hiện tốt khi dạy môn Ngoại ngữ và Tin học. 2.2.2.3. Thực trạng sử dụng phơng pháp trong DHTC ở các trờng TH của huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá - Trong quá trình DHTC, có 56,5% số GV sử dụng thờng xuyên và 43,5% số GV không sử dụng thờng xuyên các phơng pháp truyền thống. - Các phơng pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hiện nay đang đợc khuyến khích sử dụng trong quá trình dạy học, đáp ứng nhu cầu đổi mới phơng pháp dạy học. Tuy nhiên, chỉ có 47% số GV sử dụng thờng xuyên và 53% số GV không sử dụng thờng xuyên các phơng pháp dạy học tích cực trong quá trình DHTC. - Số GV thờng xuyên sử dụng kết hợp các phơng pháp chiếm 65,3% và có 34,7% số GV không thờng xuyên sử dụng. 2.2.2.4. Thực trạng về hình thức tổ chức DHTC ở trờng TH của huyện Thọ Xuân - TH - Có 42,5% số GV thực hiện rất tốt và có 51,5% số GV thực hiện tốt hình thức tổ chức DHTC theo lớp. - Hình thức tổ chức chia lớp thành các nhóm cũng đang đợc sử dụng phổ biến trong DHTC, có 40% số GV thực hiện rất tốt, có 50,2% số GV thực hiện cha tốt và 11,8% số GV thực hiện cha tốt hình thức dạy học này. - Có 40% số GV thực hiện rất tốt, 47,5% số GV thực hiện tốt và 12,5% số GV thực hiện cha tốt hình thức tổ chức cho HS các họat động tham quan, tìm hiểu thực tế địa phơng. - Có 35,5% số GV thực hiện rất tốt, 43% số GV thực hiện tốt và 21% số GV thực hiện cha tốt các hình thức DHTC khác, trong đó có hình thức CLB. Những đánh giá chung Thuận lợi - Ngành GD- ĐT huyện Thọ Xuân nói chung, GDTH nói riêng đang đi vào ổn định về hệ thống trờng lớp, số lợng HS và đội ngũ GV, các điều kiện thiết yếu phục vụ cho dạy và học đang dần đợc hoàn thiện. - Công tác xã hội hóa GD ngày càng đợc sự quan tâm của toàn xã hội 8 - Đội ngũ GV luôn có ý thức tự học, tự bồi dỡng để không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề. Khó khăn - Cha đầu t bài bản về trang thiết bị cũng nh đội ngũ GV đáp ứng nhu cầu DHTC. - Một số cán bộ quản lý cha nhận thức đợc mục đích của việc tổ chức hình thức DHTC ở bậc tiểu học, cha chủ động xây dựng kế hoạch DHTC. 2.3. Nguyên nhân của thực trạng 2.3.1. Nguyên nhân thành công - GDPT trong đó có GDTH đang có sự đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt. Xu hớng đổi mới của GDTH trong giai đoạn hiện nay vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nớc, vừa phải tiến kịp các nớc trong khu vực và trên thế giới. - Chơng trình DHTC đợc sự đồng tình, ủng hộ và hởng ứng của các cấp, các ngành, của đa số GV và phụ huynh HS. - Việc sử dụng phơng pháp dạy học tích cực, HS chủ động, tích cực,sáng tạo trong quá trình tiếp thu tri thức, phát huy khả năng, sở trờng trong quá trình học tập. 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót - Cơ sở vật chất thiếu thốn. - Do thói quen sử dụng phơng pháp cũ. - GV không có thời gian chuẩn bị bài nên cha lựa chọn đợc nội dung, phơng pháp DHTC phù hợp. - HS không có khả năng làm việc độc lập. - Chỉ đạo của trờng và phòng GD về bố trí GV cha hợp lí. Kết luận chơng 2 - Đa số cán bộ quản lý và đội ngũ GV đã nhận thức đợc tầm quan trọng của hình thức DHTC ở bậc TH. - Chất lợng DHTC ở các trờng TH của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá không cao do nhiều nguyên nhân: cơ sở vật chất phục vụ cho DHTC còn thiếu. Các phơng pháp dạy học của GV cha phát huy hết hứng thú, năng lực sở trờng của HS, làm hạn chế khả năng tự học, tự làm việc của HS. Hình thức tổ chức DHTC cha linh hoạt, phong phú và đa dạng. Nhiều 9 trờng tự xây dựng nội dung DHTC, chỉ mới có chơng trình DHTC của Bộ quy định. - Tuy nhiên chơng trình DHTC thể hiện nhiều u điểm, đợc sự đồng tình, ủng hộ và hởng ứng của các cấp, các ngành, của đa số GV và phụ huynh HS nên chất lợng dạy học và giáo dục của các trờng tổ chức DHTC đang có những biến chuyển rõ rệt. 10 [...]... Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá 3.1 Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lợng DHTC 3.1.1 Nguyên tắc mục tiêu 3.1.2 Nguyên tắc hiệu quả 3.1.3 Nguyên tắc khả thi 3.2 Các biện pháp 3.2.1 Nhóm biện pháp liên quan đến việc xây dựng nội dung DHTC 3.2.1.1 Tăng cờng tính khoa học và s phạm trong nội dung hai môn tự chọn: ... lựa chọn phơng pháp dạy học tự chọn 3.2.2.1 Bồi dỡng phơng pháp tự học cho học sinh - Phơng pháp tự học là việc GV tổ chức cho HS tự đặt mình vào vị trí ngời học, tự nghiên cứu và tự tìm ra cách giải quyết vấn đề Ngời học tự tìm hiểu, tự nhận thức vấn đề bằn chính hoạt động của mình dới sự hớng dẫn của GV, giúp HS phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và làm chủ quá trình học tập của mình - Hình... cho DHTC Kết luận chơng 3 - Cả 4 nhóm giải pháp đều phù hợp với thực tiễn giảng dạy của các trờng tiểu học và với địa phơng - Độ tin cậy về mặt lí luận và tính khoa học của các nhóm biện pháp là cao và khá cao đã tạo sự tin cậy để thực hiện các nhóm biện pháp đồng bộ - Khả năng thực hiện các nhóm biện pháp nhìn chung là tốt và khá tốt - Hiệu quả của việc thực hiện các nhóm biện pháp là cao 3.4 T chc... bi dng ti nng theo c im ca cp tiu hc v ca a phng 22 Kết luận và kiến nghị 1 Kết luận - Tổ chức DHTC ở các trờng tiểu học là phù hợp với xu thế phát triển và sự đòi hỏi ngày càng cao của GD - Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề về lí luận của hình thức DHTC - Từ thực trạng tình hình tổ chức DHTC ở bậc TH trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá, cho thấy đội ngũ CBQL và độ ngũ GV đã nhận thức... DHTC, đổi mới phơng pháp và cách thức tổ chức DHTC ở các nhà trờng đã chú trọng, nhng còn nhiều hạn chế - Các giải pháp đợc xây dựng theo nguyên tắc: mục tiêu, hiệu quả, khả thi và trên cơ sở thực trạng DHTC ở các trờng tiểu học của huyện Thọ XuânThanh Hoá - Để nâng cao chất lợng DHTC ở bậc TH, cần tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp mà chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất: + Nhóm biện pháp liên quan đến... cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bài bản hơn - Mở rộng quy mô phòng học, hệ thống phòng chức năng (phòng học vẽ, phòng học nhạc, phòng học tiếng, phòng thực hành, phòng đa năng, ) - Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho DHTC nh : máy vi tính, đàn ocgan 3.2.4.3 Có chế độ chính sách đối với giáo viên dạy học tự chọn - Đối với các trờng cha có GV chuyên biệt, thì ngoài việc dạy các môn học trong... + Nhóm biện pháp liên quan đến lựa chọn phơng pháp DHTC + Nhóm biện pháp liên quan đến cách thức tổ chức DHTC + Nhóm biện pháp đảm bảo các điều kiện cho DHTC ở bậc TH 2 Kiến nghị - Trách nhiệm quản lý của Phòng GD & ĐT: + Giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất, chế độ làm việc cho GV dạy tự chọn + Tổ chức nghiên cứu tài liệu DHTC của Bộ, của các địa phơng khác + Tổ chức bồi dỡng GV dạy tự chọn + Tổ... trí đơn giản, làm một số mô hình kĩ thuật - Môn thể dục ở mỗi lớp 3, 4, 5 có các chủ đề: thể dục nhịp điệu, võ cổ truyền, bóng bàn, bơi lội, cờ vua c Môn khoa học, Lịch sử và Địa lý - Môn khoa học (lớp 4 và lớp 5) có các chủ đề: tìm hiểu nguồn nớc, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt, thời tiết ở địa phơng, chuỗi thức ăn trong tự nhiên, vật liệu, sự biến đổi của vật chất, sử dụng một số nguồn năng lợng,... tập của mình - Hình thành phơng pháp tự học cho HS gồm 3 bớc: + Thầy hớng dẫn- trò tự tìm hiểu vấn đề + Thầy tổ chức- trò thể hiện + Thầy kết luận- trò tự kiểm tra, tự điều chỉnh 3.2.2.2 Bồi dỡng phơng pháp hợp tác cho học sinh - Phơng pháp hợp tác là phơng pháp trong đó GV tổ chức cho HS hoạt động hợp tác với nhau trong các nhóm Phơng pháp hợp tác tăng cơ hội thảo luận, trao đổi, hợp tác để từ đó... k nng sng v phng phỏp t hc ca hc sinh 20 - ở lớp đối chứng: Khả năng hoạt động tập thể, kỹ năng sống và phơng pháp tự học của học sinh còn hạn chế - ở các lớp thực nghiệm: Học sinh tham gia hoạt động học tập một cách tích cực chủ động, hào hứng trong việc tìm hiểu và chiếm lĩnh tri thức Khả năng hoạt động tập thể, kỹ năng sống và phơng pháp của học sinh rất cao 3.4.6.3 ỏnh giỏ v hng thỳ hc tp ca HS . rệt. 10 Chơng 3 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá 3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lợng DHTC 3.1.1 3: Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. Phần 4: Mục lục. 3 Chơng 1 Cơ sở lí luận của việc dạy. đề dạy học tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Đối tợng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. IV. Giả thuyết khoa học - Chất lợng dạy học các môn tự chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá_Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá_Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá_Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục, VI. Phương pháp nghiên cứu

Từ khóa liên quan