Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mền

171 838 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 21:57

SVTH: Lờm Nguyùợn Trung Nam - Lờm Quang Vuọ 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MUC LUC LI CAM N 19 LI M ấèU 20 MệT Sệậ T VIẽậT TặT 22 Chỷỳng 1 23 TệNG QUAN 1 23 1.1. Yùu cờỡu thỷồc tùở 23 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 2 24 1.2. Giỳỏi thiùồu UML 24 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 3 25 1.3 Nguyùn nhờn ra ỳõi 25 1.3. Nguyùn nhờn ra ỳõi 25 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 4 26 1.4. Tờỡm quan troồng cuóa viùồc mử hũnh hoỏa 26 Chỷỳng 1 27 TệNG QUAN 5 27 1.5. Xu hỷỳỏng phaỏt triùớn trong ngaõnh cửng nghùồ phờỡn mùỡm 27 Chỷỳng 1 28 TệNG QUAN 6 28 1.3.3. Sỷồ hửồi tuồ cuóa caỏc cửng nghùồ 28 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 7 29 1.7. UML hỳồp nhờởt caỏc yỏ tỷỳóng nửợi bờồt vaõ nhỷọng vờởn ùỡ thỷồc tùở trong quaỏ trũnh phaỏt triùớn cuóa cửng nghùồ phờỡn mùỡm 29 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 8 30 1.8. UML ửồc lờồp vỳỏi ngửn ngỷọ lờồp trũnh vaõ qui trũnh phaỏt triùớn phờỡn mùỡm 30 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 9 30 1.9. UML laõ ngửn ngỷọ mử hũnh hoỏa a duồng (general purpose) 30 Chỷỳng 1 TệNG QUAN 10 31 1.10. UML ỷỳồc hửợ trỳồ bỳói caỏc cửng ty, cửng cuồ phaỏt triùớn phờỡn mùỡm 31 1.10.1. UML laõ mửồt chuờớn cửng nghiùồp 31 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com 1.10.2. Cấc lúåi đch ca UML 31 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 11 32 1.11. Àưëi vúái ngûúâi sûã dng UML 32 1.11.1. UML cung cêëp cú chïë múã rưång vâ àùåc biïåt hốa àïí múã rưång cấc khấi niïåm cưët lội 32 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 12 33 1.12. UML àêíy mẩnh tấi sûã dng trong nïìn cưng nghïå phêìn mïìm. 33 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 13 34 1.13. So sấnh vúái cấc phûúng phấp khấc 34 Chûúng 1 35 TƯÍNG QUAN 14 35 Chûúng 1 36 TƯÍNG QUAN 15 36 1.15. Lõch sûã phất triïín 36 Chûúng 1 36 TƯÍNG QUAN 16 36 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 17 37 1.17. Kiïën trc tưíng quan ca UML 37 1.17.1. Kiïën trc ca UML 37 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 18 38 1.18. Cấc mư hònh 38 1.18.1. Cêëu trc View 38 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 19 39 1.19. Nhûäng lûúåc àưì 39 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 20 39 Chûúng 1 TƯÍNG QUAN 21 40 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 22 41 2.1. Giúái thiïåu 41 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 23 42 2.2 Tưíng quan vïì cấc loẩi quan hïå giûäa cấc thânh tưë 42 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 24 43 2.3. Quan hïå tưíng quất hốa (generalization) 43 2.3.1. Quan hïå kïët húåp (association) 43 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 25 44 2.5. Quan hïå ph thåc (dependency) 44 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 26 45 2.6. Tưíng quan vïì cấc thânh tưë vâ cêëu trc UML metamodel 45 2.6.1. Phên loẩi thânh tưë trong UML metamodel 45 2.6.2. Cêëu trc UML metamodel 45 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 27 46 2.7. Package Foundation (gối nïìn tẫng) 46 2.7.1. Package Core (gối cưët lội) 46 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 28 47 2.8. Mư hònh Backbone (sûúân) 47 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 29 48 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 30 49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 31 49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 32 50 2.12. Mư hònh Relationships (cấc quan hïå) 50 2.12.1. Quan hïå tưíng quất hốa (generalization) 50 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 33 51 2.13. Quan hïå kïët húåp (Association) 51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 34 51 2.14. Lúáp kïët húåp (AssociationClass) 51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 35 52 2.15. Mư hònh Classifiers (cấc àùåc biïåt hốa ca classifiers) 52 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 36 52 2.16. Class (lúáp) 52 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 37 53 2.17. Interface (giao diïån) 53 2.17.1. DataType (kiïíu dûä liïåu) 53 2.17.2. Node (nt) 53 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 38 54 2.38. Component (thânh phêìn) 54 2.38.1. Mư hònh Dependencies (cấc quan hïå ph thåc) 54 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 39 55 2.39. Binding (gùỉn) 55 2.39.1. Abstraction (trûâu tûúång hốa) 55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 40 55 2.40. Usage (sûã dng) 55 2.40.1. Permisson (cho phếp) 55 2.41.2. Mư hònh AuxiliaryElements (cấc thânh tưë bưí sung) 55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 41 56 2.41. TemplateParameter (tham sưë cho mêỵu) 56 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 42 56 2.42. PresentationElement (thânh tưë biïíu diïỵn trûåc quan) 56 2.42.1. Package Extension Mechanisms (gối cú chïë múã rưång) 57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 43 57 2.43. Constraint (râng båc) 57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 44 58 2.44. Tagged Value (thễ giấ trõ) 58 2.44.1. Cấc kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types) 58 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 45 59 2.45. Cấc kiïíu dûä liïåu trong Data Types 59 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 46 59 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 47 60 2.47. Package Behavioural Elements (gối thânh tưë hânh vi) 60 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 48 61 2.48. Package Common Behavior (gối hânh vi tưíng quất) 61 2.48.1. Mư hònh Signals (tđn hiïåu) 61 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 49 62 2.49. Reception (thânh tưë nhêån tđn hiïåu) 62 2.49.1. Signal (tđn hiïåu) 62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 50 62 2.50. Exception (lưỵi biïåt lïå) 62 2.50.1. Mư hònh Actions (tấc àưång) 62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 51 63 2.51. Argument (àưëi sưë) 63 2.51.1. Action (tấc àưång) 63 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 52 64 2.52. ActionSequence (tấc àưång phûác) 64 2.52.1. Mư hònh Instances and Links (thïí hiïån vâ liïn kïët) 64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 53 64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 54 65 2.54. Stimulus (tấc nhên) 65 2.54.2. AttributeLink (thễ thåc tđnh) 65 2.54.2. LinkEnd (mưëi liïn kïët) 65 2.54.3. Link (liïn kïët) 65 2.54.4. Instance (thïí hiïån) 65 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 55 66 2.55. Package Collaborations (gối cưång tấc) 66 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 56 66 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 57 67 2.57. AssociationEndRole (vai ca mưëi kïët húåp) 67 2.57.1. AssociationRole (vai ca quan hïå kïët húåp) 67 2.57.2. ClassifierRole (vai ca Classifier) 67 2.57.3. Collaboration (cưång tấc) 67 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 58 68 2.58. Message (thưng àiïåp) 68 2.58.1. Package Use Cases (gối Use Cases) 68 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 59 69 2.59. Actor (tấc nhên) 69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 60 69 2.60. Extend (múã rưång) 69 2.60.1. Include (bao gưìm) 69 2.60.2. UseCase 69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 61 70 2.61. Package State Machines (gối mư hònh trẩng thấi) 70 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 62 71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 63 71 2.63. StateVertex (àiïím trẩng thấi) 71 2.63. State (trẩng thấi) 71 2.63.1. PseudoState (trẩng thấi giẫ) 71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 64 73 2.64. Transition (chuín trẩng thấi) 73 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 65 73 2.65. CompositeState (trẩng thấi phûác) 73 2.65.1. StateMachine 74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 66 74 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com 2.66. Mư hònh Events (sûå kiïån) 74 2.66.1. Package Activity Graphs (gối lûúåc àưì hoẩt àưång) 74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 67 75 2.67. ActionState (trẩng thấi hoẩt àưång) 75 2.67.1. ActivityGraph (àưì thõ hoẩt àưång) 75 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 68 76 2.68. ObjectFlowState (trẩng thấi àưëi tûúång ln chuín) 76 2.68.1. Partition (vng) 76 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 69 76 2.69. Package Model Management (gối quẫn trõ mư hònh) 76 2.69.1. Elementimport 77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 70 77 2.70. Model (mư hònh) 77 2.70.1. Package (gối) 77 2.70.2. Subsystem (hïå thưëng con) 77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 71 78 2.71. Tốm tùỉt 78 Chûúng 3 78 HÏÅ THƯËNG K HIÏÅU (UML Notation) 72 78 3.1. Giúái thiïåu 78 Chûúng 3 HÏÅ THƯËNG K HIÏÅU (UML Notation) 73 79 3.2. Cấc thânh phêìn cú bẫn ca lûúåc àưì 79 3.2.1. Àưì thõ vâ nưåi dung (Graphs and their Contents) 79 Chûúng 3 80 HÏÅ THƯËNG K HIÏÅU (UML Notation) 74 80 3.3. Cấc àûúâng dêỵn (Drawing Paths) 80 3.3.1. Cấc liïn kïët êín vâ vai trô ca cưng c 80 3.3.2. Thưng tin nïìn (Background Information) 80 3.3.3. Chỵi (String), tïn (Name),nhận (Label) vâ tûâ khốa 81 Chûúng 3 81 HÏÅ THƯËNG K HIÏÅU (UML Notation) 75 81 3.4. Biïíu thûác (Expression) 81 SVTH: Lờm Nguyùợn Trung Nam - Lờm Quang Vuọ 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com 3.4.1. Ghi Chuỏ (Note) 81 Chỷỳng 3 82 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 76 82 3.5. Sỷồ tỷỳng quan giỷọa caỏc loaồi thaõnh tửở vaõ thùớ hiùồn cuóa noỏ 82 Chỷỳng 3 82 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 77 82 3.6. Caỏc thaõnh phờỡn quaón trừ mử hũnh (model management) 82 3.6.1. Goỏi (Package) 82 Chỷỳng 3 83 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 78 83 3.7. Caỏc thaõnh phờỡn quaón trừ mử hũnh (model management) 83 Chỷỳng 3 84 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 79 84 3.8. Subsystem 84 3.8.1. Ngỷọ nghụa 84 3.8.2. Kyỏ hiùồu 84 Chỷỳng 3 85 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 80 85 3.9 Caỏc thaõnh phờỡn quaón trừ mử hũnh (model management) 85 Chỷỳng 3 85 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 81 85 3.10. Model 85 3.10.1. Ngỷọ nghụa 85 3.10.2. Kyỏ hiùồu 85 Chỷỳng 3 86 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 82 86 3.11. Caỏc cỳ chùở mỳó rửồng tửớng quaỏt 86 3.11.1. Raõng buửồc (Constraint) vaõ chuỏ thủch (Comment) 86 Chỷỳng 3 87 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 83 87 3.12. Kyỏ hiùồu 87 Chỷỳng 3 87 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 84 87 Chỷỳng 3 88 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 85 88 3.13. Thuửồc tủnh cuóa caỏc thaõnh tửở (Element Properties) 88 Chỷỳng 3 89 SVTH: Lờm Nguyùợn Trung Nam - Lờm Quang Vuọ 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 86 89 3.14. Caỏc mờợu (Stereotypes) 89 Chỷỳng 3 89 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 87 89 3.15. Caỏc lỷỳồc ửỡ 89 3.15.1. Giỳỏi thiùồu 89 Chỷỳng 3 90 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 88 90 3.16. Lỷỳồc ửỡ lỳỏp (Class Diagram) 90 Chỷỳng 3 91 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 89 91 Chỷỳng 3 91 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 90 91 3.17. Chỷỏc nựng 91 3.17.1. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 91 Chỷỳng 3 92 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 91 92 Chỷỳng 3 93 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 92 93 3.18. Interface 93 Chỷỳng 3 94 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 93 94 3.19. Caỏc loaồi quan hùồ 94 3.19.1. Quan hùồ kùởt hỳồp (association) 94 Chỷỳng 3 94 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 94 94 Chỷỳng 3 95 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 95 95 Chỷỳng 3 95 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 96 95 Chỷỳng 3 96 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 97 96 Chỷỳng 3 97 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 98 97 3.20. Quan hùồ tửớng quaỏt hoỏa 97 Chỷỳng 3 97 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 99 97 SVTH: Lờm Nguyùợn Trung Nam - Lờm Quang Vuọ 10 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chỷỳng 3 98 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 100 98 Chỷỳng 3 98 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 101 98 3.21. Quan hùồ phuồ thuửồc (Dependency) 98 Chỷỳng 3 99 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 101 99 3.22. Caỏc thaõnh tửở ỷỳồc tủnh toaỏn (hay ỷỳồc dờợn xuờởt derived Element) 99 Chỷỳng 3 100 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 103 100 3.23. Lỷỳồc ửỡ ửởi tỷỳồng (Object Diagram) 100 Chỷỳng 3 100 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 104 100 3.24. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 100 3.24.1. Caỏc ửởi tỷỳồng (Objects) 100 Chỷỳng 3 101 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 105 101 3.25. ửởi tỷỳồng gheỏp (Composite Object) 101 Chỷỳng 3 102 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 106 102 3.26. Caỏc liùn kùởt (Link) 102 Chỷỳng 3 103 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 107 103 3.27. Lỷỳồc ửỡ Use Case (Use Case Diagram) 103 Chỷỳng 3 103 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 108 103 Chỷỳng 3 104 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 109 104 3.29. Caỏc thaõnh phờỡn chủnh 104 3.29.1. Caỏc Use case 104 3.29.2. Caỏc taỏc nhờn (Actors) 104 Chỷỳng 3 105 Hùồ thửởng kyỏ hiùồu (UML Notation) 110 105 3.30. Caỏc quan hùồ trùn Use case 105 Chỷỳng 3 Hẽ THệậNG KY HIẽU (UML Notation) 111 106 3.31. Caỏc quan hùồ trùn actor 106 Chỷỳng 3 106 [...]... UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 149 135 4.12 ÛÁng dng UML trong RUP .135 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 150 135 4.13 Mư hònh àưëi tûúång nghiïåp v (Business Object) .135 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 151 136 4.13 Xấc àõnh u cêìu (requirements) 136 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY. .. Lêm Quang V http://www.ebooks.vdcmedia.com 14 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 146 132 4.9 RUP lâ quy trònh lùåp vâ tùng trûúãng tûâng bûúác 132 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 147 133 4.10 ÛÁng dng UML trong RUP .133 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 148 134 4.11 Mư hònh... TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 152 137 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 153 137 4.14 Phên tđch (analysis) 137 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 154 138 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 139 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 156 140 4.15... DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 170 153 4.27 Phất triïín mưåt ûáng dng quẫn l giấo v theo RUP 153 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 171 153 4.28 Thiïët kïë mưåt use case 153 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 172 155 4.28 Thiïët kïë mưåt lúáp 155 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY. .. DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 141 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 141 4.16 Câi àùåt (implementation) 142 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V http://www.ebooks.vdcmedia.com 15 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 159 143 4.16 Kiïím chûáng (test) 143 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML. .. chûác nùng 146 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 164 148 4.21 Cêëu trc cấc use case bùçng cấch xấc àõnh cấc quan hïå giûäa .148 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 165 148 4.22 Phên tđch (analysis) 148 4.22.1 Phên tđch kiïën trc hïå thưëng 148 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 166... 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 167 150 4.24 Phên tđch mưåt analysis class 150 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 168 151 4.25 Thiïët kïë (design) .151 SVTH: Lêm Nguỵn Trung Nam - Lêm Quang V http://www.ebooks.vdcmedia.com 16 4.25.1 Thiïët kïë kiïën trc ûáng dng .151 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT... Process (RUP) 127 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 141 128 4.4 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) 128 4.4.1 Kiïën trc ca RUP 128 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 142 128 4.5 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) 128 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 143 ... Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 174 157 4.29 Thiïët kïë mưåt hïå thưëng con .157 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 175 157 4.30 Câi àùåt (implementation) .157 4.30.1 Kiïën trc câi àùåt (architectural implementation) .157 4.30.2 Câi àùåt vâ tđch húåp hïå thưëng 158 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT... HIÏÅU (UML Notation) 137 .125 3.53 Tốm tùỉt 125 Chûúng 3 125 HÏÅ THƯËNG K HIÏÅU (UML Notation) 138 .125 3.54 Tốm tùỉt 125 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY TRỊNH PHẤT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 139 126 4.1 Giúái thiïåu 126 4.2 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) 126 4.2.1 Khấi quất vïì RUP .126 Chûúng 4 ÛÁNG DNG UML TRONG QUY . DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 156 140 4.15. Thiùởt kùở (design) 140 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 155 141 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG QUY TRềNH. (Business Use Case) 134 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 149 135 4.12. ng duồng UML trong RUP 135 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 150 135 . DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 151 136 4.13. Xaỏc ừnh yùu cờỡu (requirements) 136 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG QUY TRềNH PHAT TRIẽN PHấèN MẽèM 152 137 Chỷỳng 4 NG DUNG UML TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mền, Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mền, Ứng dụng UML trong quy trình phát triển phần mền

Từ khóa liên quan