Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường THCS_Chuyên đề tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị

43 4,216 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 18:44

Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 LỜI NÓI ĐẦU  Trong các quá trình hoạt động của con người thì “ nghiên cứu khoa học” thực sự là một vấn đề quan trọng và cần thiết, sản phẩm của quá trình nghiên cứu khoa học là những kinh nghiệm lý luận và thực tiễn. Do vậy nghiên cứu khoa học là vấn đề cần thiết của mỗi ngành khoa học, mỗi nghề và mỗi người. Song đối với ngành giáo dục nó có một có ý nghĩa vô cùng to lớn. Việc nghiên cứu này đã hình thành và phát triển được những nhân tố giáo dục và mối quan hệ của giáo dục, cụ thể là sự phát hiện có kết quả của thành tố con người và các mối quan hệ của nó. Khám phá nghiên cứu hệ thống giáo dục nhà trường là quá trình nghiên cứu phức tạp, đòi hỏi người nghiên cứu phải phát hiện ra nhiều thực tế của đối tượng. Đối tượng nghiên cứu trong nhà trường là giáo viên và học sinh, từ đó đề ra những biện pháp hữu hiện để nâng cao chất lượng giáo dục, học tập. Trong công tác giáo dục, để học sinh lĩnh hội được tri thức một cách nhanh nhất thì mỗi giáo viên phải là một người nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực này để tìm ra những phương pháp dạy học phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. Muốn vậy thì người giáo viên phải hiểu sâu sắc vấn đề, bám sát vào thực tế, tập hợp tư liệu thông tin chính xác, phân tích tư liệu, xử lý thông tin một cách có hiệu quả nhất để tìm ra những giải pháp đáp ứng mục tiêu của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đối với giáo viên thì giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm nhất, nhưng đối với hiệu trưởng thì việc quản lý nhà trường lại là nhiệm vụ quan trọng. Trong quản lý nhà trường thì việc quản lý dạy và học các bộ môn văn hoá là nhiệm vụ cơ bản có tính chất quyết định đến chất lượng giáo dục và thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường. Ngành giáo dục đào tạo Thành phố Bắc Ninh nói chung và trường trung học cơ sở Đáp Cầu nói riêng, từ ngày tái lập tỉnh, thị xã Bắc Ninh trước kia và thành phố Bắc Ninh ngày nay đã có nhiều chuyển biến về việc nâng cao chất lượng giáo 1 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 dục đào tạo. Xong, những kết quả mà trường THCS Đáp Cầu đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa kịp được với chất lượng mặt bằng trọng phạm vi thành phố Bắc Ninh. Sở dĩ có hiện tượng trên theo chúng tôi ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan, đó là việc quản lý của nhà trường chưa thực sự có hiệu quả, đặc biệt là việc quản lý hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá của nhà trường, trịnh độ nhận thức của giáo viên trong công tác quản lý và thực hiện chức trách của người giáo viên nhân dân. Vấn đề bệnh thành tích trong giáo dục cũng tác động không nhỏ đến việc quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Nhằm nâng cao chức năng quản lý hoạt động dạy – học các bộ môn văn hoá, góp tiếng nói chung vào công tác phát triển giáo dục của tỉnh nhà, trường trung học cơ sở Đáp Cầu chúng tôi đã đi nghiên cứu nguyên nhân, tìm ra biện pháp để giải quyết những vấn đề trên. Sau đây, tôi xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến của mình thông qua công tác quản lý hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá ở trường Trung học cơ sở năm học 2005 – 2006. 2 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 PHẦN THỨ NHẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG  I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Như chúng ta đã biết, nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của trí tuệ, của chất xám, của khoa học và công nghệ. Trong đó “ chất xám” luôn đóng vai trò là nhân tố là nhân tố số một, quyết định năng suất lao động, quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội và nền văn hoá văn minh của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, “ chất xám” là yếu tốt mang tính tiềm ẩn trong nền kinh tế thông tin, trí tuệ, nền kinh tế tri thức tiến đến nền kinh tế sinh học trong xã hội loài người phát triển. Với luận điểm “ Con người vừa là mục tiêu phát triển, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội” nhân loại đã và đang nhận thức được vai trò của sự nghiệp cách mạng “giáo dục đào tạo”. Bởi lẽ: giáo dục đào tạo chính là sự thách thức giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và châu lục, giáo dục đào tạo là chìa khoá vàng thắng lợi mở ra sự phát triển khao học kỹ thuật, phát triển công nghệ và phát triển kinh tế xã hội. Vai trò của sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được các quốc gia nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn. Đặc biệt, với nước ta, Đảng và Nhà nước đã sớm nhận thức đầy đủ về giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy mà “ giáo dục đào tạo” đã và đang được khẳng định “ là quốc sách hàng đầu”, “nhân tài là nguyên khí quốc gia. Tình hình nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục của đất nước ta đặt ra ngày càng cao. Muốn đáp ứng được yêu cầu đó chúng ta phải thực sự nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để đào tạo ra những con người có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu của 3 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 thời đại. Đó là những công dân mới có tính sáng tạo, tự chủ, có kĩ năng cơ bản để thực hành nghề nghiệp giỏi, có khả năng giao tiếp, giàu lòng vị tha, nhân ái, hoà nhập với cộng đồng,và xu thế thời đại. Muốn đưa đất nước ta tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá thắng lợi phải coi trọng phát triển giáo dục để từ đó phát huy nguồn lực con người. Đây là yếu tố cơ bản để giáo dục đáp ứng với nhiệm vụ “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Trong sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung, chúng ta cần chú ý đến vấn đề quản lý giáo dục, đặc biệt là chức năng quản lý nhà trường. Hệ thống giáo dục nước ta hiện nay đang đứng trước những thách thức mới: Thực hiện tinh thần “nói không với bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử”, không phải của ngành giáo dục đòi hỏi giáo dục phải tiếp tục công cuộc đổi mới một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực về cơ cấu, nội dung chương trình, phương pháp tổ chức quản lý, cơ sở vật chất, điều kiệnvà thiết bị trường học, trong đó coi trọng việc dạy, học các bộ môn văn hoá. Bởi lẽ, dạy học các bộ môn văn hoá là trọng tâm, là nhiệm vụ và chức năng cơ bản của nhà trường nó là cơ sở khoa học để chúng ta tiến hành các hoạt động dạy, học, học sinh sẽ được cung cấp tri thức tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống, là cơ sở bước đầu quan trọng để hình thành nhân cách cho các em. Nâng cao chất lượng dạy học là vũ khí sắc bén đấu tranh với bệnh thành tích trong giáo dục và trên cả trong thi cử. Để thực hiện nhiệm vụ dạy học thì ngoài việc học tập ở nhà, quá trình dạy học trên lớp là quan trọng bởi nó được tiến hành chung cho cả lớp với số thời gian phù hợp, được quy định theo từng tiết học, môn học, từng loại, theo chương trình và thời khoá biểu quy định. 4 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 Chính vì thời gian dạy trên lớp là quan trọng nên việc chỉ đạo hoạt động dạy trên lớp của người quản lý quyết định đến chất lượng của nhà trường. Điều này đã được chứng minh trong thực tế ở các trường trung học cơ sở. Trường nào mà quản lý tốt, chỉ đạo tốt hoạt động dạy học trên lớp thì trường đó chất lượng giáo dục cao và ngược lại. Chính vì vậy mà bất kỳ người hiệu trưởng nào trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhà trường cũng đều quan tâm học hỏi, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng chỉ đạo quản lý hoạt động dạy và học. Trong thực tiễn, quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần trực tiếp thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, phát triển. Điều này đã được nghị quyết trung ương II khoá 8 khẳng định “ Giáo dục đào tạo đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo đội ngũ lao động và đông đảo đội ngũ cán bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội”. Chất lượng giáo dục đầo tạo có tiến bộ bước đầu, số học sinh khá giỏi, học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế ngày càng tăng nhanh. Đóng góp vào những thành tựu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có tiềm năng kinh tế mạnh, được quan tâm, đầu tư cho giáo dục cùng sự chuyển biến tương đối mạnh về chất lượng giáo dục. Giáo dục toàn diện được chú trọng chất lượng, văn hoá đại trà tăng nhanh, tỷ lệ học sinh xếp loại văn hoá giỏi tăng từ 6% (năm 1999 – 2000) lên 21,4% (Năm 2005 – 2006). Việc bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm chú ý. Tính đến thời điểm tháng 11/ 2001 có 10/10 xã, phường được sở GDĐT Bắc Ninh công nhận hoàn thành phổ cập THCS. Trong những thành tích ấy có một phần nhỏ của giáo dục trường THCS Đáp Cầu . Là một phường nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc quan tâm đến giáo dục đã có bước chuyển biến mới, song việc duy trì sĩ số còn khó khăn, chất lượng đại trà chưa cao. Với sự cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường sự chỉ 5 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 đạo sát sao của ban giám hiệu, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo đã từng bước phát triển và đạt chuẩn quốc gia Tiên tiến xuất sắc của tỉnh Bắc Ninh. II- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1/ Mục đích của đề tài: Đề tài này nêu lên các giải pháp về quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy và học các bộ môn văn hóa trong nhà trường. 2/ Yêu cầu của đề tài: Trình bày được các kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá ở trường trung học cơ sở Đáp Cầu trong năm 2005 – 2006 trên hai phương diện cơ bản: Quản lý cái gì? Quản lý cái đó bằng cách nào?.Từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng quản lý dạy học. 3. Nhiệm vụ của đề tài: Đề tài phải thực hiện được 3 nhiệm vụ cơ bản sau: a) Nêu được cơ sở lý luận của hoạt động dạy học b)Nhận xét, đánh giá hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá năm 2005 – 2006 ở trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh. c)Nêu được kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá của trường THCS Đáp Cầu – TP Bắc Ninh. III - PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 1/Về nội dung: Kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá của trường Trung học cơ sở. 2/ Về thời gian: 6 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 Tại trường THCS Đáp Cầu – TP Bắc Ninh. 3/ Về thời gian: Từ tháng 9/ 2005 đến tháng 12/ 2006. IV - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1. Tổng kết kinh nghiệm 2. Đọc tra cứu tài liệu có liên quan 3. Trao đổi, thảo luận, mạn đàm. 4. Lập biểu mãu: So sánh, đối chiếu. 5. Điều tra cán bộ quản lý của trường và giáo viên trực tiếp đứng lớp. 6. Nghiên cứu kinh nghiệm của các trường tiên tiến trong thành phố, tỉnh PHẦN THỨ HAI - NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  I - MỘT SỐ KHÁI NIỆM: 1/ Kinh nghiệm là gì ? Kinh nghiệm là những điều đúc kết được, rút ra được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu giáo dục. Kinh nghiệm được sử dụng làm cơ sở và điều kiện để cán bộ quản lý quan tâm, vận động, rút ra bài học cần thiết phù hợp, nâng dần thành lý luận, mang tính linh hoạt sáng tạo. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ đúng trong một thời gian, không gian điều kiện nhất định, hoàn cảnh nhất định, không mang tính chất vĩnh hằng, cố định, bất biến. 7 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 Nếu trong một thời gian, không gian, hoàn cảnh khác thì kinh nghiệm đó còn ít hoặc không có giá trị vận dụng. 2/ Quản lý và quản lý giáo dục là gì ? a) Quản lý: Khái niệm quản lý đã được rất nhiều nhà quản lý và thực hành quản lý nêu ra. Cho đến nay, đã có trên trăm định nghĩa, khái niệm khác nhau. Mỗi phạm trù, mỗi lĩnh vực có một khái niệm khác nhau. Còn trong lĩnh vực giáo dục, ta có thể hiểu phạm trù quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng như sau: “ Quản lý là một quá trình tác động có hướng đích, có tổ chức, có sự lựa chọn dựa trên các thông tin của hệ và môi trường của hệ để điều chỉnh các quá trình và hành vi của đối tượng quản lý nhằm làm cho hệ vận hành, phát triển tới mục tiêu đã được xác định. b) Quản lý giáo dục: Trên cơ sở đó ta có thể hiểu quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng là quản lý một hệ, phân hệ của quản lý hành chính Nhà nước, là hệ thống những nội dung có mục tiêu, có kế hoạch, hợp quy luật và đúng ý chí của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ thống giáo dục cho nhà trường vận hành theo đúng đường lối, nguyên lý giáo dục của Đảng, nhằm thực hiện tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà điểm hội tụ là quá trình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ đạt tới mục tiêu giáo dục đã xác định. 3/ Khái niệm về hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học là một hoạt động cơ bản, trọng tâm trong nhà trường, được diễn ra giữa thày và trò nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học nhằm phát huy những năng lực trí tuệ và xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn. Hoạt động dạy học thực chất là mối quan hệ biện chứng giữa hai hoạt động, dạy của thày và học của trò. 8 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra khái niệm hoạt động dạy học theo quan điểm của mình. Xong, tựu chung lại thì hoạt động dạy học là một bộ phận của quá trình hình thành nhân cách toàn vẹn. Nó chính là hoạt động của thày và của trò, trong đó thày giữ vai trò chủ đạo, trò đóng vai trò chủ động, tích cực nhằm đạt được mục đích dạy học. Nói cách khác nó là quá trình tác động qua lại giữa thày giáo và học sinh nhằm truyền thụ và lĩnh hội tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo thực hành và hoạt động nhận thức cho người học. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và phát triển năng lực tư duy sáng tạo, xây dựng phẩm chất nhân cách cho người học theo mục đích giáo dục. Như vậy kết quả trực tiếp của dạy học là nâng cao trình độ học vấn và phương pháp khoa học cho người học. Quá trình dạy học là một quá trình xã hội gắn liền với hoạt động của con người. Hoạt động dạy học phải nhằm đạt mục đích nhất định, nội dung nhất định, được thực hiện bởi chủ thể nhất định. Quá trình dạy học là một hệ thống bao gồm những nhân tố cơ bản sau: mục đích dạy học, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học, thầy với nhiệm vụ dạy học, trò với hoạt động học, các phương pháp, phương tiện dạy học, kết quả dạy học. Tất cả các nhân tố cấu trúc của quá trình dạy học tồn tại trong mối quan hệ lại thống nhất biện chứng với nhau. Mặt khác toàn bộ hệ thống quá trình dạy học này lại có mối quan hệ qua lại, tương hỗ và thống nhất biện chứng với môi trường của nó, môi trường kinh tế xã hội, môi trường cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ. Hoạt động dạy học nói chung và ở trường trung học cơ sở nói riêng phải trang bị cho học sinh hệ thống những kỹ năng, kỹ xảo, tri thức khoa học cơ bản phù hợp với thực tế của đất nước, rèn luyện những kỹ năng kỹ xảo đó, đồng thời phát triển ở các em năng lực hoạt động trí tuệ nhất là năng lực tư duy sáng tạo dưới tác động chủ đạo của người thày. Nội dung dạy học là một bộ phận được chọn lọc trong nền văn hoá của dân tộc và của loài người. Đó là những tri thức tự nhiên, xã hội về kỹ thuật và về cách thức hoạt động. Đó là hệ thống những kỹ năng hoạt động, kỹ xảo thực hành hoạt động trí óc và lao động chân tay. Đó là kinh nghiệm hoạt động sáng tạo, kinh nghiệm về thái độ đối với thế giới, đối 9 Nguyễn Quang Loan LỚP QUẢN LÝ HT KHOÁ 5 - 2006 với con người. Nội dung dạy học ở trường trung học cơ sở ( nói riêng ) là trang bị cho người học cơ sở khoa học cần thiết cho sự hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất quan trọng của nhân cách con người mới, đồng thời chuẩn bị cho người học tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như tiếp thu học vấn nghề nghiệp sau này. Những tri thức cơ sở khoa học mà người học cần phải nắm trong quá trình dạy học là những tri thức đáng tin cậy, có thể giúp người học hình dung ra được bức tranh sinh động về thế giới quan. Bản chất của quá trình dạy học là trang bị cho người học hệ thống những tri thức kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực trí tuệ và hình thành thế giới quan khoa học, giáo dục phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho họ. Do vậy mà dạy học được thực hiện động thời với cùng một nội dung và hướng tới cùng một mục đích. Nếu hai việc này bị tách rời sẽ lập tức phá vỡ khái niệm quá trình dạy học. Học tập không có giáo viên sẽ trở thành tự học, giảng dạy mà không có học sinh sẽ trở thành độc thoại, không bao giờ tồn tại, không tác dụng, phá huỷ quá trình dạy học. Trong dạy học, giáo viên là chủ thể của hoạt động giảng dạy, giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ tiến trình dạy học, người xây dựng và thực thi kế hoạch giảng dạy các bộ môn văn hoá, người tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học tập dưới nhiều hình thức trong không gian và thời gian khác nhau, người điều khiển các hoạt động trí tuệ và hướng dẫn thực hành của học sinh trên lớp. Trên nguyên tắc phát huy tính tích cực học tập của học sinh, giáo viên tổ chức và điều khiển quá trình nhận thức tư duy của học sinh, khai thác tiềm năng độc lập, ý thức và kinh nghiệm sống của học sinh, tìm ra phương pháp học tập sáng tạo nhất, tự nắm lấy kiến thức và hình thành các kỹ năng hoạt động. Học sinh là trung tâm của mọi sự cố gắng, là sự cải tiến đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, là trung tâm của mọi sự tìm tòi về cách tổ chức quá trình dạy học và giáo dục. Chính vì vậy ta tiến hành quá trình này bằng cách khơi dậy tiềm năng trí tuệ của người học. Học sinh vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá 10 [...]... né trách trong công tác đấu tranh cho chân lý trong dạy và học 4/ Vấn đề đặt ra: Từ thực tiễn chất lợng dạy học năm 2004 2005 bớc vào năm học 2005 2006, lãnh đạo nhà trờng và tập thể giáo viên đã trao đổi dân chủ, công khai, quyết tâm phấn đấu tạo bớc chuyển biến mới nhằm nâng cao chất lợng dạy học các bộ môn văn hoá, coi đó là bớc đột phá, là điểm mạnh để nâng cao chất lợng giáo dục của nhà trờng... ngồi nhầm lớp, nhầm chỗ , nhiều học sinh cha tìm ra phơng pháp học tập, cha thực sự tập trung, cha mạnh dạn học hỏi, cha hiểu bài - Một số học sinh do điều kiện gia đình khó khăn nên thiếu dụng cụ học tập, thời gian học tập ít nên ảnh hởng tới việc học tập - Việc tự học của học sinh còn hạn chế, ỷ lại cho việc học thêm Các phơng pháp tự học của học sinh yếu - Số học sinh giỏi còn ít, số học sinh trung. .. yếu, cha cập nhật đợc yêu cầu, phối hợp giữa các phơng pháp còn thiếulinh hoạt, cứng nhắc, đặc biệt việc sử dụng phơng pháp mới trong dạy học còn hạn chế, việc lạm dụng phơng tiện dạy học, kỹ năng sử dụng phơng tiện dạy học , chậm đổi mới về nhận thức Mặt khác việc tự học, tự bồi dỡng để nâng cao tay nghề còn ít Một số giáo viên còn có t tởng trung bình chủ nghĩa, bằng lòng với kết quả hiện có Hoạt... lòng Chính vì những nhợc điểm và tồn tại trên nên kết quả năm học 2004 2005 của nhà trờng còn nhiều hạn chế Tóm lại, chất lợng đội ngũ giáo viên trong công tác chuyên môn bên cạnh những yếu tố tích cực thì còn có một số hạn chế Điều đó đã làm ảnh hởng đến kết quả thi đua của nhà trờng 2/ Chất lợng học sinh: Hạnh kiểm Học lực TSHS Tt Khỏ T.Bỡnh Yu Gii Khỏ T.Bỡnh Yu 482 SL 124 % 28 SL 159 Tốt nghiệp lớp. .. huy, hoạt động của tổ chuyên môn còn bị động, yếu trong sinh hoạt,cha phát huy và kích thích đợc nhân tố tích cực Điều kiện, phơng tiện phục vụ cho dạy học còn thiếu, hiệu quả sử dụng khó khăn, dẫn tới sự bất cập trong giảng dạy Nhiều tiết học thiếu đồ dùng dạy học làm cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh có nhiều khó khăn Ban giám hiệu cha có biện pháp tích cực chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn... chúng chơng trình, chấm trả bài đúng quy định, ra vào lớp đúng giờ, giảng dạy đổi mới về phơng pháp dạy học, nhà trờng có đội ngũ cán bộ quản lý năng động, thực sự vì công việc - Về điểm yếu: Một số giáo viên cha nhận thức đầy đủ về công tác chuyên môn, còn hiện tợng ra vào lớp cha đúng giờ, cấy điểm cho học sinh, chấm trả bài cha đúng quy định, giảng dạy của một số giáo viên còn sai lệch về nội dung,... tích và tiêu cực trong thi cử CHNG III KINH NGHIM QUN Lí HOT NG DY HC CC B MễN VN HO TRNG THCS P CU - TP BC NINH NM HC 2005 - 2006 I KINH NGHIM: nõng cao cht lng dy hc cỏc b mụn vn hoỏ trong trng hc, theo chỳng tụi trong cụng tỏc qun lý, ch o cn lm tt cỏc ni dung sau: + Qun lý chng trỡnh qun lý t chuyờn mụn + Qun lý hot ng dy ca thy, qun lý i ng + Qun lý hot ng hc ca trũ + Qun lý cỏc iu kin phc... b) Về phía học sinh: - Nguyên nhân chủ quan: Các em cha thấy đợc tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học, do đó không có phơng pháp học tập thích hợp Động cơ học tập hạn chế, không cố gắng - Các em đi học thêm tràn lan, xong không chú ý đến việc tự học, tự nghiên cứu - Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, sự quan tâm của địa phơng ít c) Về công tác quản lý chỉ đạo của nhà trờng:... vng, nõng cao nng lc chuyờn mụn v nng lc s phm cho i ng giỏo viờn tham gia ging dy Túm li, qun lý hot ng dy hc chớnh l qun lý con ngi thc hin hot ng dy, qun lý vic thc hin k hoch, chp hnh quy ch chuyờn mụn, qun lý thi gian lờn lp ca giỏo viờn v qun lý phng phỏp ging dy t c mc tiờu nõng cao cht lng dy v hc nh trng 4/ Cỏc b mụn vn hoỏ: Cỏc b mụn vn hoỏ trong cỏc nh trng núi chung v trng trung hc c... môn: Năm học 2004 2005, nhà trờng có những điểm mạnh và điểm yếu sau: - Về điểm mạnh: Chất lợng giảng dạy của giáo viên đã có chuyển biến rõ nét Các đồng chí đã thực sự yên tâm công tác, có tâm huyết với nghề nghiẹp, phấn đấu vơn lên đạt khá giỏi, họ thực sự là những nhân tố tích cực của trờng về chuyên môn Nhà trờng đang từng bớc chuyển biến trong việc quản lý chuyên môn, thực hiện năm học kỷ cơng, . nhân dân. Vấn đề bệnh thành tích trong giáo dục cũng tác động không nhỏ đến việc quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Nhằm nâng cao chức năng quản lý hoạt động dạy – học các bộ. nào trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhà trường cũng đều quan tâm học hỏi, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng chỉ đạo quản lý hoạt động dạy và học. Trong thực tiễn, quản lý hoạt động dạy học. CỦA ĐỀ TÀI 1/ Mục đích của đề tài: Đề tài này nêu lên các giải pháp về quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy và học các
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường THCS_Chuyên đề tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường THCS_Chuyên đề tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường THCS_Chuyên đề tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Tổng số giáo viên

Từ khóa liên quan