SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9

28 1,541 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

"Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " .phần mở đầu !"#$ %"&'(")"*#+,-./0 ( %"&'12% (3$ 456"( 78"9:)" (4;2 !" #$%"&' ((")"<=%>>+ 5;%)"?$#++#;@ . (==;78AB;+05&? C%"&'0?%?!&)=,(" )"#D5#")9#+E>! ("(! %@/?;!?# F5"DG ?C.@ 556 ("5;?#(H9"( !$24I .CJ$6 .5 J: :%@D12.,#2 ./;K&5C7L9#( # %#MA"%(#$%( "):>;%L/ N(O>%P5. ((M =A&Q!N7 N RA:#>#S#(2?C:#>#T CH#T UVW +Q!NC#S' X4W5Q!N7 RA:#>#S,.:"UV?./ 0A &%(;+9#W0 4W 5 ( @ . : ?YZ(2[?%\;2 (=67 ]+?C5&:#>S, '#(;2!8UOVUV95( ?2"<@9@=#8U^8 (9#+> 2? 5;2":D7 Sách giáo khoa Địa lý lớp 9 (theo chơng trình đổi mới) đợc biên soạn theo tinh thần cung cấp các tình huống, các thông tin đã đợc lựa chọn để giáo viên có thể tổ chức, hớng dẫn cho học sinh tập phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, tạo điều kiện cho học sinh trong quá trình học tập vừa tiếp nhận đợc các kiến thức, vừa rèn luyện đợc các kỹ năng và nắm đợc ph- ơng pháp học tập. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 1 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " Bên cạnh các bài học chính, bài đọc thêm, chơng trình địa lý lớp 9 có 11 bài thực hành và sau mỗi bài học đều có phần câu hỏi và bài tập để củng cố kiến thức và kĩ năng của học sinh. Các bài thực hành Địa lý và phần bài tập Địa lý trớc đây thờng bị xem nhẹ mặc dù nó rất quan trọng. Hiện nay, dạy học đợc coi là quá trình phát triển của bản thân học sinh, việc học tập không chỉ là quá trình lĩnh hội kiến thức có sẵn mà còn là quá trình học sinh tự khám phá, tự tìm đến với kiến thức mới nhờ sự giúp đỡ, hớng dẫn của giáo viên. Quá trình này đợc thể hiện rất rõ trong các bài thực hành Địa lý và các bài tập Địa lý lớp 9. Trong các bài thực hành và phần bài tập Địa lý lớp 9, sách giáo khoa không còn chỉ là tài liệu trình bày các kiến thức có sẵn để học sinh dựa vào đó xác định, vẽ biểu đồ rồi trả lời câu hỏi. Do đó cùng với việc đổi mới về kiến thức, chơng trình sách giáo khoa thì cần phải có sự đổi mới về phơng pháp để tổ chức các hoạt động học tập tự giác, tích cực và độc lập của học sinh. Để học sinh có thể tự xác định và vẽ đợc biểu đồ và làm trọn vẹn đợc các bài tập Địa lý. Với phơng pháp và kinh nghiệm của bản thân, tôi mạnh dạn xin đa ra "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 ", để đồng nghiệp tham khảo và rất mong nhận đợc sự đóng góp của các đồng nghiệp để bản báo cáo này đợc hoàn thiện hơn. b- nội dung của đề tài 1- Tên đề tài: "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " 2.Cơ sở khoa học: Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 2 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " ở nớc ta Việc dạy học nói chung và bồi dỡng nhân tài nói riêng đợc chú trọng ngay từ khi dựng nớc vì nh Thân Nhân Trung đã nói Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thế nớc lên nguyên khí suy thế nớc xuống Ngày nay dới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nớc Việc dạy học nói chung và bồi dỡng nhân tài nói riêng càng đợc chú trọng nhằm hình thành những con ngời có ý thức và đạo đức XHCN, có trình độ, có văn hoá, có hiểu biết kỹ thuật, có năng lực lao động cần thiết, có óc thẩm mĩ và có kiến thức tốt để kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí Đào tạo nhân lực - Bồi dỡng nhân tài Môn Địa lí có khả năng bồi dỡng cho học sinh một khối lợng tri thức phong phú về tự nhiên Kinh tế xã hội và những kỹ năng kỹ xảo hết sức cần thiết trong cuộc sống , đặc biệt là kỹ năng vẽ biểu đồ . Và còn có khả năng to lớn trong việc bồi dỡng học sinh thế giới quan khoa học và những quan điểm nhận thức đúng đắn, khả năng hình thành cho học sinh nhân cách con ngời mới trong xã hội. 3. Cơ sở thực tiễn: ở bậc học phổ thông từ trớc tới nay quan niệm vẫn cho rằng bộ môn Địa lí là môn học phụ. Một phần do thiếu giáo viên dạy Địa lí nên ở nhiều trờng hiện phân công giáo viên dạy bộ môn khoa học xã hội sang dạy chéo ban, nên chất lợng giảng dạy thấp. Giáo viên lên lớp chủ yếu đọc cho học sinh chép bài vì vậy hầu hết học sinh đều không thích học và không có hứng thú học,khi học lại chủ yếu là học vẹt để đối phó với giáo viên khi kiểm tra nên chất lợng rất thấp và số lựơng học sinh giỏi bộ môn cấp trờng rất ít, càng không có học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh.Đa số học sinh cha biết cách nhận biết và vẽ biểu đồ. Là một giáo viên trẻ đợc đào tạo chính ban mới ra trờng về nhận công tác tôi thấy rất băn khoăn trớc chất lợng bộ môn Địa lí trong nhà trờng và những quan niệm đó tôi thấy mình phải có trách nhiệm thay đổi quan niệm đó và không có cách gì tốt hơn là chứng minh bằng thực tiễn rằng Địa lí là một môn học chính và học Địa lí có vai trò hết sức to Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 3 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " lớn trong đời sống hằng ngày và trong sản xuất. Muốn vậy tôi phải xây dựng cho mình một kế hoạch thật cụ thể để trong thời gian ngắn nhất đạt đợc kết quả cao nhất.Là đa chất lợng nói chung và chất lợng môn Điạ lí nói riêng đi lên. 4- Mục đích: Giúp học sinh nhận biết, xác định đợc cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giảng dạy các bài thực hành và các bài tập trong ch- ơng trình sách giáo khoa Địa lý lớp 9. a- Đối với giáo viên: Hệ thống các loại biểu đồ, phân loại các dạng bài tập biểu đồ. Qua đó tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng giảng dạy bài thực hành và hớng dẫn học sinh làm bài tập Địa lý lớp 9. b- Đối với học sinh: - Học sinh nhận thức đợc các loại biểu đồ: dạng cột, tròn, đờng, miền - Xác định đợc kiểu biểu đồ khi đọc bất kì một bài tập thực hành. c- quá trình thực hiện đề tài Khảo sát thực tế Trớc khi tiến hành việc vận dụng cách vẽ và xác định biểu đồ cho học sinh trong chơng trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam lớp 9, chúng tôi đã tiến hành khảo sát. I.Thực trạng thực tế khi cha khảo sát: - Học sinh không xác định đợc yêu cầu của đề bài - Học sinh không xác định đợc kiểu biểu đồ sẽ vẽ là gì. - Học sinh cha vẽ đợc biểu đồ thích hợp và đúng với yêu cầu đề bài -Kỹ năng vẽ biểu đồ của học sinh còn lúng túng -Học sinh cha nắm đợc các bớc tiến hành khi vẽ biểu đồ. Từ đó tỉ lệ học sinh đọc và phân tích bảng số liệu, xác định loại biểu đồ thích hợp đối với bài yêu cầu thấp, số lợng học sinh xác định ngay đợc cách vẽ biểu đồ đúng chiếm tỉ lệ không cao. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 4 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " II- Số liệu điều tra trớc khi thực hiện: (Đối tợng điều tra học sinh khối 9 trờng THCS Chí Tân) Lớp T/số học sinh Biết xác định và vẽ đúng Cha biết cách xác định 9A 38 25 13 9B 37 26 11 Vì vậy mà kết quả bài tập trong quá trình điều tra cha cao Lớp T/số học sinh Điểm giỏi, khá Điểm TB Điểm Yếu 9A 38 25 11 2 9B 37 26 10 1 Tổng HS 75 51 21 3 Tỷ lệ % 100 68 28 4 III.Biện pháp thực hiện: 1.khái niệm biểu đồ. Để xác định đợc yêu cầu bài ra và tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ. Các loại biểu đồ rất phong phú, đa dạng. Mỗi loại biểu đồ thể hiện nhiều chủ thể khác nhau, nên khi vẽ biểu đồ cần đọc kĩ yêu cầu đề ra, xác định chủ thể thể hiện trên biểu đồ (động thái phát triển, so sánh t- ơng quan độ lớn, hay thể hiện cơ cấu) chọn biểu đồ thích hợp nhất. Biểu đồ là một hình vẽ cho phép mô tả một cách dễ dàng động thái phát triển của một hiện tợng (nh quá trình phát triển kinh tế qua các năm), mối tơng quan về độ lớn giữa các đại lợng (so sánh sản l- ợng thủy sản giữa các vùng kinh tế) hoặc cơ cấu thành phần của một tổng thể (cơ cấu ngành của nền kinh tế) 2.Các loại biểu đồ: +Biểu đồ miền. +Biểu đồ tròn. +Biểu đồ hình cột:Gồm cột đơn,cột kép, cột chồng,thanh ngang. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 5 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " +Biểu đồ đờng. +Biểu đồ kết hợp (cột và đờng). 2.1- Biểu đồ miền: - Giá trị đại lợng trên trục đúng là %. Nếu bài ra cho số liệu đơn vị tuyệt đối thì cần phải xử lý số liệu từ đơn vị tuyệt đối sang số liệu đơn vị tơng đối. - Dùng để thể hiện cả hai mặt cơ cấu và động thái phát triển của đối t- ợng. - Ranh giới của biểu đồ miền là đờng biểu diễn. 2.2-Biểu đồ tròn: Đối với biểu đồ hình tròn: nếu đề bài cho số liệu tơng đối thì không cần xử lý mà tiến hành các bớc vẽ luôn. Song nếu số liệu là tuyệt đối (thô) thì cần xử lí số liệu về tơng đối trớc khi vẽ. - Biểu đồ hình tròn (vuông) thờng đợc dùng để thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 6 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " 2.3-Biểu đồ hình cột Sử dụng biểu hiện trạng thái phát triển so sánh tơng quan về độ lớn giữa các đại lợng hoặc thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể. * Yêu cầu: + Chọn kích thớc biểu đồ phù hợp với khổ giấy + Các cột khác nhau về độ cao (tùy theo số liệu đề tài), còn bề ngang phải bằng nhau. + Tên biểu đồ, ghi chú 2.3- Biểu đồ đờng: Đờng biểu diễn đợc vẽ trên hệ trục toạ độ vuông góc mà trục đứng thể hiện độ lớn của đại lợng (số ngời, sản lợng hay tỉ lệ % ) trục ngang thể hiện năm. - Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục sao cho biểu đồ phù hợp với khổ giấy (cân đối) - Với biểu đồ này nếu bài ra có 2 đại lợng khác nhau (đơn vị tính khác nhau) thì vẽ 2 trục đứng. - Đợc dùng để thể hiện tiến trình động thái phát triển của một hiện tợng qua thời gian - Yêu cầu: + Hệ trục toạ độ: trục đứng thể hiện đơn vị sản lợng. + Trục ngang thể hiện năm. + Xác định khoảng cách cân đối phù hợp + Hai đại lợng khác nhau thì vẽ 2 trục đứng: trục biểu hiện đơn vị A, trục biểu hiện đơn vị B. Cũng có thể bài ra yêu cầu có nhiều đại lợng cùng đơn vị tính (%) thì cần biểu hiện rõ đờng biểu diễn (ký hiện) tránh từng ký hiệu. + Ký hiệu đờng biểu diễn cần đợc phân biệt: - Màu sắc (đen, xanh, đỏ) - Ký tự riêng (thờng đợc dùng nhiều) 2.4- Biểu đồ kết hợp (cột và đờng). Biểu đồ kết hợp : Kết hợp biểu đồ mục 2.1 và 2.3. cần chú ý thể hiện mối tơng quan giữa hai biểu đồ đợc thể hiện. - Dùng để thể hiện động lực phát triển và mối tơng quan về độ lớn giữa các đại lợng. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 7 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " - Yêu cầu: Kết hợp yêu cầu của biểu đồ cột và biểu đồ đờng. 3- Đọc kĩ yêu cầu Có nhiều loại biểu đồ. Để vẽ biểu đồ, học sinh cần đọc kĩ bài ra vẽ biểu về quá trình gia tăng dân số, cơ cấu lao động, tình hình sản xuất lơng thực ở một vùng kinh tế hay của Việt Nam.Để chọn biểu đồ thích hợp : + Biểu đồ cột (thanh ngang) + Biều đồ tròn (vuông) + Đồ thị (đờngbiểu diễn) + Biểu đồ kết hợp (cột+đờng) + Biểu đồ miền. Các bớc xác địnhđể vẽ biểu đồ thích hợp L=.(4%:&).@* _ XN.(9 _.@*?C%&).@* _#(.@*5*.@*.@*C77XN;2 #!#(`H42=; _&).@*CY"M .@*5*[;2#!-`H#C _&).@ *7 XN.(6 _.@*@!%:25aC &).@* _9&)D.@&bY*:[.@*5 ?.@*5?59.@*a YN9[ L#(&).(6(DD;2#!% :!2YNCc*!"a[d%&'".@*? 7L2 #").(6(.K.5=;/@-;2#! !2;;2#!?27 L@>$%:?2=;B0 %%:!2Y80deffg[ 8"D$9.(D"0% 2;"=;5%2#)C hY>?[ C 6#6./4I#i;2#!=;/5%2 %Y./;2#![ XOc#!"5%'.%>D a jL2 .@*? Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 8 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " N#(.@*CY _-;2#!!2W4I#i;;2 #!?2[C=;/>.%>\"A k l dk e e l S S k l #(.%>.@*l k e #(.%>.@*eYD$B\"%: !2[ V e #(%:!2DeY.@*.@*e \"B[ V l #(%:!2Dl N#(.@*5*.@*Cc#!'D ##(ef"effgYedeg[-9=;&3@ _7 O&('"('5 (";2"M;2%2 _ Y555".@*5*##(e;"B% 5C9@m555"M55"/ %%[ N#(.@*5?.@*5?59.@* DaY _\"%:!2[C=;<i !c #!'7Hớng dẫn%\ (";2#!"@ 4%:"'"(4 &( '"(782?#(=;&+5&('\"c#! 7 O23#("(!%;2#!%'.@*a Y.@*#[7 Nếu là biểu đồ thanh ngang thì trục tung sẽ biểu hiện số năm còn trục hoành biểu hiện %.Cách chia tỷ lệ giống biểu đồ cột chồng và cột đơn. !"# ni"=;/ _##$-2 XN#(.@*CC _##$%2\" B** XN#(.@*C _-2-&# (##$ B% O23#(</YZ;I&'5</"/% .@*92[và tên biểu đồ7 5- Một số lu ý khi vẽ biểu đồ - Đọc kĩ số liệu bài ra. - Tuyệt đối không dùng màu để tô, nên dùng các kí hiệu. Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 9 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " - Nếu là biểu đồ tròn: khi vẽ đờng tròn, vẽ 1 bán kính trùng với ph- ơng kim đồng hồ chỉ 12 giờ và vẽ theo chiều kim đồng hồ. - Bất cứ một biểu đồ nào cũng cần chú giải và tên biểu đồ. *- Kết luận: Khi vẽ bất cứ một biểu đồ nào cũng phải đảm bảo đợc. - Khoa học, chính xác. -Trực quan rõ ràng,dễ đọc, dễ hiểu. - Đảm bảo tính thẩm mĩ. 6- bài tập áp dụng * BI U MI N oI#i;2#!Y9[ Q>&'4 d 7777McMbMa Ma ++ 4effg ]+.@* p%" "=;&3@&+ _ Q.@*D&3ef"effg2 ' (;2"%?YQ>&'9efC?;_#( ef[ N64q.@* XN64qnY."#[ XN64qV+0-2Y/." #[ Xp/> ;+09YO9#&h[ rni XO9./;2#!4I#i=;/5;2 2 ("" XO<i-")Y86X." #[ XV";%%2 YO#!;2#[ Ví dụ:(Bài tập thực hành 16 trang 60 -Đề thi HSG 2006-2007). Cho bảng số liệu sau : Cơ cấu GDP nớc ta thời kỳ 1991-2002 (%) Tổng số 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nông, lâm, ng nghiệp 40,5 29,2 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 10 [...]... với 199 0 thì năm 199 4 tăng 1,5 lần: năm 199 8 tăng 1,2 lần so với 199 4 : năm 2002 tăng 1,5 lần so với 199 8) - Qua biểu đồ ta thấy sản lượng khai thác thuỷ sản nước ta tăng nhanh vào giai đoạn 199 0- 199 4 ( 1,5 lần) nhưng chậm vào giai đoạn Phan ThÞ Ngut THCS ChÝ T©n – Kho¸i Ch©u – Hng Yªn 18 "Kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ vÏ biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " 199 4- 199 8 (Tăng 1,2 lần), sau đó lại tăng nhanh vào... thác(Nghìn tấn) 199 0 728.5 199 4 1120 .9 199 8 1357 2002 1806 a, Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản nước ta qua các năm theo bảng số liệu b, từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ em hãy rút ra nhận xét tình hình khai thác thuỷ sản ở nước ta Bai lam a, Vẽ biều đồ Biểu đồ sản lượng thuỷ sản khai thác nước ta giai đoạn: 199 0-2003 1120 .9 b, Nhận xét * Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ ta thấy - Qua bảng số liệu... Từ bảng số liêu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét Phan ThÞ Ngut THCS ChÝ T©n – Kho¸i Ch©u – Hng Yªn 14 "Kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ vÏ biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " Bai lam a, vẽ biểu đồ - xử lý số liêu ta được bảng (Số liệu %) Năm 199 5 2000 Dun hải Nam Trung Bộ 5.4 5.5 Các vùng khác 94 .6 94 .5 Cả nước 100 100 Từ bảng số liệu đã xử lý ta vẽ được biểu đồ sau 2002 5.6 94 .4 100 Biểu đồ cơ câu giá trị... Yªn 19 % "Kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ vÏ biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " 0 199 0 Gia cÇm N¨m 199 5 2002 2000 BiĨu ®å thĨ hiƯn chØ sè t¨ng trëng ®µn gia sóc , gia cÇm Bß qua c¸c n¨m 199 0- 2002 Tr©u * BiĨu ®å kÕt hỵp Bµi tËp mÉu: BiĨu ®å kÕt hỵp Cho b¶ng sè liƯu sau : DiƯn tÝch vµ s¶n lỵng cµ phª (nh©n) N¨m 198 0 198 5 199 0 199 5 199 7 199 8 DiƯn tÝch c©y trång 22,5 (Ngh×n ha) 44,7 1 19, 3 186,4 270 370,6 12,3 92 ... biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " nhu cầu về rau quả ở các đơ thị(đặc biệt là thực phẩm sạch) ngày càng tăng… * BIỂU ĐỒ CỢT CHỒNG Bước 1: Xử lý số liệu-Nếu có(Tương tự như phần vẽ biểu đồ miền và biểu đồ hình tròn Bước 2: Dựng khung biểu đồ Trục tung: 10cm cho 100% Trục hồnh: chiều dài cm tuỳ thuộc vào các năm nhiều hay ít hoặc tuỳ thuộc vào các yếu tố cần vẽ Bước 3: - Vẽ biểu đồ: Phải vẽ lần lượt... t¨ng trëng (%) con) con) con) Gia cÇm (ngh×n ChØ sè con) t¨ng trëng (%) 199 0 2854,1 100,0 3116 ,9 100,0 12260,5 100,0 107,4 100,0 199 5 296 2,8 103,8 3638 ,9 116,7 16306,4 133,0 142,1 132,3 2000 2 897 ,2 101,5 4127 ,9 132,4 20 193 ,8 164,7 196 ,1 182,6 2002 2814,4 98 ,6 4062 ,9 130,4 231 69, 5 1 89, 0 233,3 217,2 C¸c bíc tiÕn hµnh: Bíc 1: Xư lý sè liƯu (®¬n vÞ %) Bíc 2: - KỴ hƯ trơc to¹ ®é vu«ng gãc Trơc tung thĨ... cét vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c n¨m réng 300 300 200 200 100 100 0 198 0 198 5 199 0 199 5 199 7 199 8 0 20 Phan ThÞ Ngut THCS ChÝ T©n – Kho¸i Ch©u – Hng Yªn DiƯn tÝch c©y trång (Ngh×n ha) S¶n lỵng (ngh×n tÊn) "Kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ vÏ biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " BiĨu ®å diƠn biÕn diƯn tÝch gieo trång vµ s¶n lỵng cµ phª ë níc ta thêi kú 198 0- 199 8 (* Chó ý : Khi vÏ biĨu ®å ®êng kÕt hỵp cét : tut ®èi kh«ng... s÷a Phơ phÈm ch¨n nu«i 199 0 100,0 63 ,9 19, 3 12 ,9 3 ,9 2002 100,0 62,8 17,5 17,3 2,4 100 C¸c bíc vÏ biĨu ®å: 3 .9 2.4 - KỴ hƯ trơc to¹ ®é (trơc tung thĨ hiƯn %, trơc hoµnh thĨ hiƯn n¨m) 19. 9 19. 9 - Chän tØ lƯ thÝch hỵp (®é cao cđa cét kh¸c nhau, nhng ®é réng cđa cét 80 b»ng nhau) vµ chän kho¶ng c¸ch phï hỵp víi c¸c n¨m 13 .9 17.5 Phơ phÈm ch¨n nu«i 60 S¶n phÈm trøng, s÷a 40 63 .9 199 0 2002 Gia cÇm cÇm Gia... giíi * BIỂU ĐỒ HÌNH TRỊN Bước 1: Phan ThÞ Ngut THCS ChÝ T©n – Kho¸i Ch©u – Hng Yªn 11 "Kü n¨ng x¸c ®Þnh vµ vÏ biĨu ®å trong bµi tËp ®Þa lý líp 9 " Xử lý số liệu (Tương tự như phần vẽ biểu đồ miền) Bước 2: Quy đổi từ từ tỷ lệ % ra góc ở tâm để dùng thước đo độ vẽ Bước 3: Tính tỷ lệ bán kính (Áp dung cho số liệu tuyệt đối) M2 M1 R2 = R1 (Bán kính R1 là nhỏ nhất) Bước 4: Vẽ biểu đồ - Vẽ theo chiều kim đồng... ®Çu tiªn sau ®ã ta vÏ thµnh phÇn thø 3 vÏ tõ trªn xng coi 100% = 0% - PhÇn chó gi¶i thĨ hiƯn ngay trong biĨu ®å 100% 0% DÞch vơ vơ 50% 50% C«ng nghiƯp, x©y dùng N«ng, l©m, ng nghiƯp 0% 100% 199 1 199 3 199 5 Bíc 3 : nhËn xÐt biĨu ®å 199 7 199 9 2001 2002 - TØ träng BiĨu ®å miỊn thĨ hiƯn c¬ cÊu GDP thêi kú 199 1-2002 cđa N«ng-L©m-Ng nghiƯp gi¶m liªn tơc - TØ träng cđa C«ng nghiƯp-X©y dùng t¨ng liªn tơc => . "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " 2.Cơ sở khoa học: Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 2 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý. Yên 7 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " - Yêu cầu: Kết hợp yêu cầu của biểu đồ cột và biểu đồ đờng. 3- Đọc kĩ yêu cầu Có nhiều loại biểu đồ. Để vẽ biểu đồ, học. 199 1-2002 0% 100% 50% 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Dịch vụ vụ Nông, lâm, ng nghiệp Công nghiệp, xây dựng 100% 0% 50% "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " oI#i;2#!Y8?+
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9, SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9, SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9

Từ khóa liên quan