NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập

29 1,458 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC BÀI 12 : “TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT - ĐỊA LÍ 6” ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP ” Người thực hiện : Đào Thị Thu Hằng Năm học : 2012- 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I. TÁC GIẢ Họ và tên : Đào Thị Thu Hằng Ngày, tháng, năm sinh: 28/07/1984 Đơn vị công tác : Trường THCS TT Cát Bà Điện thoại : 0977821406 II. SẢN PHẨM Tên sản phẩm : Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12:“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập. III. CAM KẾT Tôi xin cam đoan : Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lánh đạo sở GD&ĐT về tính trung thực của bản cam kết này Cát Bà, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Người cam kết Đào Thị Thu Hằng MỤC LỤC Trang TÊN ĐỀ TÀI MỤC LỤC 1 2 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3 II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Giả thiết nghiên cứu 4 4 4 5 5 III. PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu 3.2. Thiết kế nghiên cứu 3.3. Quy trình nghiên cứu 3.4. Đo lường va thu thập dữ liệu 3.5. Kiểm chứng độ tin cậy 5 5 6 7 7 8 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU ĐƯỢC VÀ BÀN LUẬN 1. Phân tích kết quả dữ liệu 2. Bàn luận 8 8 10 V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Khuyến nghị 10 10 11 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 VII. PHỤ LỤC 13 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn trong trường học là yêu cầu cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.Trường THCS TTCát Bà nói riêng cũng như các trường học khác rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn trong đó có bộ môn Địa lí. Vì nội dung dạy môn Địa lí nói chung và ở lớp 6 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng. Ở chương trình địa lí lớp 6 có rất nhiều kiến thức tổng quát. Ví dụ các bài về địa hình bề mặt Trái Đất, lượng mưa, khoáng sản, gió Để hỗ trợ việc dạy các nội dung này SGK cũng có nhiều hình ảnh minh họa, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, mô tả, giải thích để giúp các em hiểu hơn song cũng có những hình ảnh rất trừu tượng, khó tưởng tượng, nội dung khó như các thí nghiệm thì học sinh không hình dung được nên việc hiểu bài của các em còn hạn chế. Nhiều học sinh thuộc kiến thức của bài nhưng vẫn chưa hiểu được rõ bản chất của các hiện tượng nên kĩ năng vận dụng vào bài thực hành và liên hệ thực tiến chưa thật tốt. Giải pháp của tôi là sử dụng phù hợp một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy bài 12 : “ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT - ĐỊA LÍ 6” thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp học sinh hiểu nội dung của bài học và giúp học sinh hiểu rõ hơn bản chất các hiện tượng. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương là lớp 6A3 và lớp 6A4 năm học 2012- 2013 trường THCS TT Cát Bà. Nhóm 1 là nhóm đối chứng – lớp 6A3, nhóm 2 là nhóm thực nghiệm – lớp 6A4. Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi học bài “Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất” bằng việc sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong quá trình giảng dạy theo thời khoá biểu trên lớp. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : nhóm thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn nhóm đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy làm nâng cao kết quả học tập của học sinh về bộ môn Địa lí lớp 6. II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng Trong chương Địa lí lớp 6 các em học sinh đã được quan sát với các tranh ảnh trong SGK về hình ảnh của Trái Đất để tìm hiểu về những hiện tượng tự nhiên nhưng đó chỉ là những hình ảnh tĩnh, kích cỡ nhỏ, kém sinh động. Công nghệ tiến tiến của máy vi tính và máy chiếu Projector đã tạo ra những hình màu 3D rực rỡ, sinh động kèm theo những âm thanh, tiếng động, sự vật có thể chuyển động theo thời gian, nước chảy, các hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng ngày góp phần nâng cao chất lượng, công cụ, thiết bị đồ dùng dạy học trong nhà trường và phù hợp với học sinh THCS. Qua việc dự giờ thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động nghiên cứu, tôi thấy nhiều giáo viên giảng dạy bộ môn này chỉ sử dụng các phiên bản tranh ảnh trong SGK treo lên cho học sinh quan sát. Họ đã cố gắng đưa ra những câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh có thuộc nội dung của bài học bài nhưng chưa hiểu sâu sắc về sự vật hiện tượng, vì vậy kĩ năng vận dụng vào thực tế và các bài thực hành còn chưa cao. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này sử dụng các tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP thay cho các phiên bản tranh ảnh và khai thác nó như một nguồn dẫn đến kiến thức. 2. Giải pháp thay thế Giải pháp sử dụng một số tệp có định dạng FLASH miêu tả sự tác động của nội lực và ngoại lực lên bề mặt Trái Đất các VIDEO CLIP mô tả hiện tượng núi lửa, động đất và hoạt động của chúng trên bề mặt Trái Đất Giáo viên trình chiếu hình ảnh và video cho học sinh quan sát, nêu hệ thống câu hỏi dẫn dắt giúp học sinh phát hiện kiến thức của bài. Vấn đề sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP cũng đã được các thầy cô giáo trong các trường sử dụng trong các bài giảng khác nhau trong bộ môn địa lí THCS , tôi muốn có được nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học khi dạy một số kiến thức trừu tượng trong bài “Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lí 6 ” từ đó làm cho các em hứng thú học tập bộ môn và nắm bắt kiến thức một cách chắc chắn. 3. Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng các tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP vào giảng dạy bài “Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lí 6 ”, có góp phần làm tăng tính tự giác, hứng thú học tập bộ môn Đia lí của học sinh lớp 6 hay không? 4. Giả thuyết nghiên cứu Sử dụng các tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP vào giảng dạy trong bài học “Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lí 6 ”, sẽ góp phần làm tăng tính tự giác, hứng thú học tập bộ môn địa lí của học sinh lớp 6 - trường THCS TT Cát Bà. III. PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu. Tôi lựa chọn trường THCS TT Cát Bà là trường học nơi tôi làm việc, có đối tượng học sinh ham hiểu biết và tích cực học tập, có điều kiện thuận lợi cho việc NCKHSPƯD. a. Giáo viên Cô Đào Thị Thu Hằng – giáo viên dạy địa lí khối lớp 6. b. Học sinh Chọn học sinh 2 lớp 6 của trường THCS TT Cát Bà (6A3, 6A4) - chia hai nhóm tham gia nghiên cứu, hai nhóm có nhiều điểm tương đồng nhau về tỷ lệ giới tính, lực học, khả năng nhận biết kiến thức. Lớp 6A4 là nhóm thực nghiệm; lớp 6A3 là nhóm đối chứng. Bảng 1: Giới tính và kết quả học tập năm học trước. Lớp Sĩ số Nam Nữ Kết quả học tập năm học trước Giỏi Khá Trung bình Dưới Tb 6A3 38 22 16 7 17 14 0 6A4 39 23 16 9 15 15 0 Về ý thức học tập các em đều có ý thức học tập tương đối, tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức .Về thành tích học tập cả hai lớp đều tương đương nhau ở năm học trước. 3.2. Thiết kế nghiên cứu. Chọn hai lớp nguyên vẹn và chia thành hai nhóm : + Nhóm 1- lớp 6A4 là nhóm thực nghiệm + Nhóm 2 – lớp 6A3 là nhóm đối chứng. + Dùng kết quả bài kiểm tra định kì học kì I làm bài kiểm tra trước tác động và bài kiểm tra sau khi học xong các nội dung về bài : “ Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất ” làm bài kiểm tra sau tác động để so sánh. Dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động . Kết quả : Bảng 2: Kiểm chứng xác định hai nhóm tương đương Nhóm Đối chứng Nhóm Thực nghiệm Trung bình chung 5.86 5.87 p 0.994 P = 0.994 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch về điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa => hai nhóm được coi là tương đương. Bảng 3 : Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng Flash và video clip O3 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng Flash và Video clip O4 Ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập . 3.3. Quy trình nghiên cứu. * Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo viên Đào Thị Thu Hằng (lớp 6A3 - nhóm đối chứng ): thiết kế bài dạy không sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip, chuẩn bị bài học như các tiết bình thường. - Giáo viên Đào Thị Thu Hằng ( lớp 6A4 - nhóm thực nghiệm ) thiết kế bài dạy có sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip phù hợp trong sách giáo khoa địa lí 6, sưu tầm tài liệu trong các website baigiangdientu.com; giaovien.net và tham khảo các giáo án của giáo viên dạy địa lí 6 ở trường bạn: (Cô Phạm Thị Bình Nguyên - trường TH&THCS Hà Sen; cô Đoàn Thị Dung - trường TH&THCS Gia Luận ) * Tiến hành dạy thực nghiệm : Thời gian tiến hành thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khoa học. Dạy 2 nhóm tách rời nhau theo hai tiết học. 3.4. Sử dụng công cụ đo, thang đo : Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra định kì học kì I môn địa lí của học sinh lớp 6. Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các nội dung về bài : Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất” do giáo viên dạy thiết kế. Bài kiểm tra sau tác động gồm các câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn và gạch nối. * Kiểm chứng độ giá trị nội dung Sau khi thực hiện dạy học xong các bài học trên, tôi tiến hành bài kiểm tra 15’ (nội dung kiểm tra trình bày ở phần phụ lục ) cho cả hai nhóm đối chứng và thực nghiệm. Sau đó tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng. 3.5. Kiểm chứng độ tin cậy: - Kiểm chứng độ tin cậy của kết quả kiểm tra bằng cách kiểm tra HS thường xuyên; lấy ý kiến phản hồi, đánh giá chính từ phía HS.  Kết luận: Các dữ liệu thu được là đáng tin cậy IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN 1. Phân tích dữ liệu kết quả đạt được Bảng 4: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 6.88 7.9 Độ lệch chuẩn 1.307 0.867 Giá trị p của T-test 0.0001 Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) 0.78 Như trên đã chứng minh rằng kết quả hai nhóm trước tác động là tương đương, sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T-test cho kết quả p = 0.001 cho thấy : Sự chênh lệch giữa điểm trung bình nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.78 Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.78 cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học có sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm. Giả thuyết của đề tài “Sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip vào giảng dạy trong bài học “Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất ” đã được kiểm chứng. * Biểu đồ so sánh trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng [...]... cho học sinh lớp 6 Thể loại Năm học Môn Mĩ thuật 2009- 2010 Kết quả B Rèn kĩ năng sử dụng đồ 2 dùng trực quan trong dạy bài Môn Địa lí 2010 - 2011 B 3 mới bộ môn Địa lí lớp 8 Sử dụng video clip trong đổi Môn Địa lí 2011 - 2012 B mới phương pháp dạy học những bài về địa hình Trái Đất - Địa lí 6 Giải pháp sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO trong dạy học bài 12: " Tác động của nội lực 4 và ngoại. .. định dạng FLASH và VIDEO CLIP đổi mới phương pháp giảng dạy vào giảng dạy trong bài học “ Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - địa lí 6 ” đã thay thế các hình ảnh tĩnh có trong SGK; góp phần thúc đẩy sự ham học hỏi, nâng cao kết quả học tập bộ môn của học sinh, làm cho học sinh hứng thú và sáng tạo trong học tập bộ môn, tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực... gì? Ngoại lực là gì? -Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ nội lực và GHI BẢNG 1 Tác động của nội lực và ngoại lực a, Nội lực - Nội lực là những lưc sinh ra ở bên trong Trái Đất - Làm cho đất đá bị uốn nếp thành núi đứt gãy hạ thấp địa hình ngoại lực - Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau ? b, Ngoại lực - Em hãy lấy những ví dụ về nội lực và ngoại - Ngoại lực là những lực lực tác động. .. giữa nội lực và ngoại lực tìm một số ví dụ về nội lực và ngoại lực Hiểu được nguyên nhân sinh ra hai lực đối nghịch nhau là nội lực và ngoại lực - Biết địa hình của Trái Đất là kết quả tác động của nội lực và ngoại lực Hai lực này luôn có tác động đối nghịch nhau - Hiểu được nguyên nhân sinh ra các hiện tượng núi lửa, động đất 2 Kỹ năng - Nhận biết trên tranh ảnh, mô hình các bộ phận hình dạng của núi... Trái Đất mà chúng ta cảm nhận được là nguyên nhân do đâu? Cùng tìm hiểu bài hôm nay để trả lời câu hỏi này *Bài mới: Hoạt động 1: Tác động của nội lực và ngoại lực * Mục tiêu: Phân biệt được sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực tìm một số ví dụ về nội lực và ngoại lực Hiểu được nguyên nhân sinh ra hai lực đối nghịch nhau là nội lực và ngoại lực Biết địa hình của Trái Đất là kết quả tác động của nội. .. CLIP trong giờ học môn địa lí ở THCS là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên cần phải có thời gian, trình độ công nghệ thông tin cơ bản, có kỹ năng thiết kế giáo án điện tử, biết khai thác tìm kiếm các nguồn thông tin trên mạng Internet phù hợp nội dung bài giảng, biết thiết kế bài học khoa học hợp lý V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Việc sử dụng các tệp có định dạng. .. thông tin, có kỹ năng thành thạo trong việc soạn giảng giáo án điện tử áp dụng vào các bài dạy khác nhau Với kết quả của đề tài nghiên cứu này tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm chia sẻ và rút kinh nghiệm để việc giảng dạy bộ môn Địa lí trong trường học đạt hiệu quả cao và tạo hứng thú cho học sinh tích cực học tập và sáng tạo Trên đây là NCKHSPUD mà bản thân tôi đã áp dụng trong năm học vừa qua... lí 6 Giải pháp sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO trong dạy học bài 12: " Tác động của nội lực 4 và ngoại lực trong việc hình Môn Địa lí 2012 - 2013 thành địa hình bề mặt Trái Đất - địa lí 6" để nâng cao kết quả học tập KẾT QUẢ CHẤM KẾT QUẢ CHẤM HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG KẾT QUẢ CHẤM HỘI ĐỒNG CẤP CỤM - Tổng điểm : - Tổng điểm : - Xếp loại : - Xếp loại : T/m HĐKH T/m HĐKH HỘI... trên quả Địa Cầu và chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Nam D Đường thẳng đi qua đài thiên văn Grin - uyt của Luân Đôn 4 Bản đồ là gì? A Hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay bề mặt Trái Đất B Bức ảnh chụp bề mặt Trái Đất C Bức tranh vẽ thể hiện bề mặt Trái Đất D Bức ảnh vệ tinh thể hiện bề mặt Trái Đất 5 Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả nào sau đây? A Một. .. 2011 - 2012 - Bài tập trắc nghiệm toán 9 - Thuvientailieu.bachkim.com; giaoandientu.violet.vn; http: // flash. violet.vn; thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; giaovien.net, - Chuẩn kiến thức kĩ năng môn địa lí VII PHỤ LỤC 1 Phụ lục 1 : Giáo án bài 12 : Tiết 14 - Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức : Sau bài học, HS cần - . KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MỘT SỐ TỆP CÓ ĐỊNH DẠNG FLASH VÀ VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC BÀI 12 : “TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT. có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12:“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập. III. CAM KẾT Tôi xin. tốt. Giải pháp của tôi là sử dụng phù hợp một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào giảng dạy bài 12 : “ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập, NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập, NCKHUD Một số giải pháp sử dụng tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy bài 12“Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất”- Địa lí 6 để nâng cao kết quả học tập

Từ khóa liên quan

Mục lục