Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

30 2,541 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:48

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS Ở TRƯỜNG THCS Vì sao phải đổi mới PPDH ? Vì sao phải đổi mới PPDH ? Yêu cầu XÃ HỘI Đòi hỏi đổi mới GD trong đó có đổi mới PPDH MỤC TIÊU MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI - Nâng cao nhận thức về việc đổi mới PPDH - Nâng cao nhận thức về việc đổi mới PPDH ở trường THCS ở trường THCS - Hiểu định hướng về đổi mới PPDH ở Hiểu định hướng về đổi mới PPDH ở trường THCS trường THCS - Có kĩ năng xây dựng và triển khai kế hoạch Có kĩ năng xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV THCS về đổi mới PPDH bồi dưỡng GV THCS về đổi mới PPDH NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH YÊU CẦU CẤP THIẾT CỦA VIỆC ĐỔI MỚI PPDH ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TÂP HUẤN GV VỀ ĐỔI MỚI PPDH NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH PPDH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH TỔ CHỨC, VIỆC ĐỔI MỚI PPDH THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH Ở THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THCS - Vấn đề đổi mới PPDH đang là mối quan Vấn đề đổi mới PPDH đang là mối quan tâm không chỉ của GV mà còn của các cấp tâm không chỉ của GV mà còn của các cấp quản lí, chỉ đạo quản lí, chỉ đạo - Đã có những bước đi đáng khích lệ trong Đã có những bước đi đáng khích lệ trong việc đổi mới PPDH ở nhiều địa phương, việc đổi mới PPDH ở nhiều địa phương, nhà trường nhà trường - Tuy nhiên việc đổi mới PPDH diễn ra chưa Tuy nhiên việc đổi mới PPDH diễn ra chưa đồng bộ với việc đổi mới CT, SGK, chưa đồng bộ với việc đổi mới CT, SGK, chưa đồng bộ giữa các vùng miền trong cả nước đồng bộ giữa các vùng miền trong cả nước MỘT SỐ BẤT CẬP MỘT SỐ BẤT CẬP  PP thuyết trình, thông báo vẫn được sử dụng PP thuyết trình, thông báo vẫn được sử dụng thường xuyên thường xuyên  Chưa sử dụng thường xuyên các PPDH phát huy Chưa sử dụng thường xuyên các PPDH phát huy tính tích cực tính tích cực  Ít gắn việc dạy học với thực tiễn cuộc sống Ít gắn việc dạy học với thực tiễn cuộc sống  Thực hành còn hạn chế Thực hành còn hạn chế  Việc sử dụng CNTT còn nhiều khó khăn Việc sử dụng CNTT còn nhiều khó khăn  Vận dụng tri thức liên môn để GQVĐ chưa được Vận dụng tri thức liên môn để GQVĐ chưa được chú ý,…. chú ý,…. MỘT SỐ NGUYÊN MỘT SỐ NGUYÊN NH NH Â Â N N  GV chưa nhận thức đầy đủ và toàn diện về GV chưa nhận thức đầy đủ và toàn diện về đổi mới PPDH đổi mới PPDH  Công tác bồi dưỡng, chỉ đạo chưa đồng bộ Công tác bồi dưỡng, chỉ đạo chưa đồng bộ  Thiếu phương tiện, thiết bị cần thiết Thiếu phương tiện, thiết bị cần thiết  HS chưa quen với lối học chủ động,tích cực HS chưa quen với lối học chủ động,tích cực  Việc kiểm tra, thi cử chưa khuyến khích Việc kiểm tra, thi cử chưa khuyến khích cách học thông minh, sáng tạo cách học thông minh, sáng tạo  Chưa có sự đổi mới đồng bộ về CT và PP Chưa có sự đổi mới đồng bộ về CT và PP đào tạo tại các trường sư phạm…. đào tạo tại các trường sư phạm…. VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG → → Ch Ch úng ta đã có đủ các điều kiện cần thiết úng ta đã có đủ các điều kiện cần thiết cho việc đổi mới PPDH hay chưa? cho việc đổi mới PPDH hay chưa? → → Vi Vi ệc đổi mới PPDH cần được tiến hành ệc đổi mới PPDH cần được tiến hành đồng bộ với các yếu tố nào? đồng bộ với các yếu tố nào? PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC [...]... TRIN KHAI K HOCH TP HUN V I MI PPDH Nhiệm vụ Chia sẻ với đồng nghiệp về việc ông/bà sẽ chỉ đạo GV vận dung các PPDH nhằm phát huy tính tích cực của HS trong quá trình dạy học theo đặc thù bộ môn như thế nào? Trao đổi với đồng nghiệp về việc ông/bà sẽ triển khai kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá việc đổi mới PPDH của GV nh th no? ễng/b hóy xut mt gii phỏp m ụng/b cho l cú tỏc dng nht ... THễNG TIN PHN HI Feedback Feedback (englisch): Thông tin phản hồi Thụng tin phn hi trong quỏ trỡnh dy hc l giỏo viên và học sinh cùng nhận xét, đánh giá, đưa ra ý kiến đối với nhng yếu tố cụ thể có ảnh hưởng tới quá trỡnh học tập Mục đích là điều chỉnh, hợp lí hoá quá trỡnh dạy và học Phn hi mang tớnh xõy dng l mt k nng quan trng trong o to v bi dng GV, c bit l trong dy hc vi mụ Phn hi mang tớnh... THUT DY HC PP vi mụ Mễ HèNH BA BèNH DiN QĐDH là khái niệm có nội hàm rộng, định hư ớng cho việc lựa chọn các PPDH cụ thể PPDH là khái niệm hẹp hơn, đưa ra mô hình hành động KTDH là khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống hành động Một QĐDH có những PPDH phù hợp, một PPDH cụ thể có các KTDH đặc thù Tuy nhiên có những PP phù hợp với nhiều QĐDH, cũng như những KTĐH dùng trong nhiều PP khác nhau MT . CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THCS Ở TRƯỜNG THCS Vì sao phải đổi mới PPDH ? Vì sao phải đổi mới PPDH ? Yêu cầu XÃ HỘI Đòi hỏi đổi mới GD. nào? đồng bộ với các yếu tố nào? PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH. GV VỀ ĐỔI MỚI PPDH NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH PPDH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH TỔ CHỨC, VIỆC ĐỔI MỚI PPDH THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PPDH Ở THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS, Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS, Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

Từ khóa liên quan