SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

50 3,344 47
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:45

Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I . TÁC GIẢ: Họ và tên: Phạm Thị Tám Ngày tháng năm sinh: 25/5/1964 Chức vụ: Phó hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn- phổ cập) Đơn vị công tác: Trường THCS TT Cát Bà ĐT: 0313688351; Di động: 0989 560 126 2. ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: “ Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà năm học 2012-2013”. 3 . CAM KẾT : Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ nội dung đề tài - SKKN, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở GD&ĐT về tính trung thực của bản cam kết này . Cát Bà, ngày 24 tháng 02 năm 2013 Người cam kết Phạm Thị Tám Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 1 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. Trong nhà trường hiện nay, mục tiêu giáo dục được xây dựng tương đối phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bao gồm cả thái độ năng lực, kĩ năng, kiến thức, cách học, cách làm, cách sống nhằm đào tạo con người tự chủ, năng động và sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra, lo được việc làm, lập nghiệp trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và trường THCS nói riêng phải có nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đạo đức và trí tuệ, về thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiêp cận trình độ giáo dục phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới trước xu thế hội nhập toàn cầu. Trường THCS TT Cát Bà là một trường học trong hệ thống giáo dục của huyện đảo Cát Hải đã hoàn thành xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai, đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 với tiêu chí về chất lượng dạy học là vô cùng quan trọng mà trong đó các hoạt động chuyên môn đóng vai trò then chốt. Vì vậy, để góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diên trong nhà trường nói chung và chất lượng dạy học nói riêng, giữ vững tiêu chí trường chuẩn quốc gia và chất lượng giáo dục cấp độ 3, tôi tiếp tục đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS TT Cát Bà năm học 2012-2013”. 2.Mục đích nghiên cứu: Đưa một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy- học trong trường THCS TT Cát Bà năm học 2012-2013 3.Kết quả cần đạt được: Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 2 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà - Xác định cơ sở khoa học của hoạt động dạy và học trong nhà trường. - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường nhằm từng bước duy trì và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 4.Phạm vi, đối tương và kế hoạch nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu: Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường là một nội dung lớn liên quan đến nhiều vấn đề: Từ nhận thức của giáo viên, phụ huynh, học sinh đến công tác bồi dưỡng đội ngũ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, CSVC …Tuy nhiên với đề tài này tôi chỉ đi sâu nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học tại trường THCS TT Cát Bà. - Đối tựơng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn và chất lượng hoạt động dạy- học của giáo viên- học sinh trường THCS thị trấn Cát Bà. - Kế hoạch nghiên cứu: + Nghiên cứu các tài liệu, Nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học, Quyết định 06/2006/QĐ- BNV về đánh giá xếp loại giáo viên, nhiêm vụ năm học, thông tư 58/2011/BGD ĐT về đánh giá xếp loại học sinh. + Thời gian: 01 năm học (năm học 2012-2013). Trên cơ sở các biện pháp đã thực hiện và kết quả đạt được của năm trước, năm học 2012-2013 tôi tiếp tục rút kinh nghiệm, đi sâu quản lý các hoạt động chuyên môn đặc biệt là đổi mới quản lý hoạt động của giáo viên, đổi mới phương pháp day học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp học tập của học sinh…, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý của cá nhân mình và thực hiện trong những năm tiếp theo. PHẦN II. NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận: Trong nhà trường, dạy- học là nhiệm vụ trọng tâm, là hoạt động giáo dục cơ bản, then chốt, được coi là là hoạt động có tính chất đặc thù. Họat động dạy học Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 3 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà bao gồm sự chuyển hóa kiến thức khoa học đã được tích lũy của nhân loại đến ng- ười học. Hai đối tượng trong quá trình đó là người dạy (thầy, cô giáo ) và người học (học trò). Quá trình đó gồm nội dung kiến thức và phương pháp tác động từ thầy đến trò. Với mục đích đó, trong giờ dạy giáo viên phải là người tổ chức điều khiển quá trình dạy học để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức; trò phải tích cực, độc lập suy nghĩ, chủ động và tự giác, ham hiểu biết để biến kiến thức của sách vở thành kiến thức của mình. Dạy là hoạt động của giáo viên nhằm định hướng tổ chức, điều khiển giúp người học tự tìm kiếm, chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng và hình thành hoặc biến đổi những tình cảm, thái độ. Học là quá trình tự biến đổi mình và làm phong phú mình bằng cách chọn nhập và xử lý thông tin lấy từ môi trường xung quanh. Việc dạy- học trong một nhà trường chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó cung cấp cho học sinh kỹ năng ban đầu và từng bứơc đi sâu vào kỹ năng thực hành. Qua đó học sinh có khả năng thực hành với những yêu cầu đòi hỏi thực hiện một cách chủ động ở tất cả các bộ môn và cũng nhờ đó mà học sinh có điều kiện phát triển tư duy, rèn phương pháp suy luận và bồi dưỡng phẩm chất trong thời đại CNH-HĐH, năng động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy- học phải có đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về đào tạo đồng thời nhà trường phải là một môi trường giáo dục thuận lợi để họ phát huy cao nhất năng lực của mình, không ngừng tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhập thông tin, tích cực đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, yêu nghề mến trẻ, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm để có bước đột phá đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá ngành giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội. Nhà giáo không ngừng học tập rèn luyện nêu gương tốt cho học sinh (Điều 14- Luật giáo dục). Và người quản lý phải xác định rõ vị trí trọng tâm của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy và Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 4 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà học - Đó là khâu xây dựng kế hoạch và quản lý các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ giáo dục, ngành chủ quản có nghĩa là quản lý việc lập kế hoạch và hoạt động của các tổ – nhóm chuyên môn, việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp học tập của học sinh… để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Vấn đề cơ bản là làm thế nào để tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn đó đạt hiệu quả cao. Điều này đòi hỏi có sự quan tâm chỉ đạo hợp lý của các nhà quản lý giáo dục: quản lý thế nào để thầy dạy tốt và trò học tốt. Với sự chỉ đạo đó người cán bộ quản lý phải tìm cách tác động tích cực đến đội ngũ giáo viên, học sinh để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trong những năm học qua công tác chuyên môn được trường THCS TT Cát Bà thực hiện một cách nghiêm túc, có kế hoạch trong từng năm học, học kỳ, các tháng và không ngừng cải tiến làm cho hoạt động chuyên môn càng phong phú, hiệu quả ngày một cao. Đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với trường THCS TT Cát Bà trong giai đoạn duy trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia và giữ vững chất lượng giáo dục cấp độ 3. II Thực trạng trường THCS TT Cát Bà : 1.Về đội ngũ giáo viên : Năm học 2012-2013 Nhà trường có 34 giáo viên hầu hết là nữ; độ tuổi trên 50 tuổi: 4 đ/c; độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi: 09đ/c; độ tuổi dưới 35 là 21 đ/c; Đảng viên 17 đồng chí. Trình độ đào tạo ĐH: 21 đ/c; CĐ: 13 đ/c trong đó về chuyên môn: Toán: 7, Lý: 1, Hoá: 2, Công nghệ: 2, Thể dục: 2, Văn: 8, Sinh: 1, Sử: 1, Địa: 1, Công dân: 1, Anh: 4, Nhạc: 1, MT: 1.Tin: 1, TLGD: 1. Cơ cấu tổ chức: biên chế 02 tổ chuyên môn với 5 nhóm chuyên môn: - Tổ KHTN:16 đồng chí với 2 nhóm: Toán - Lí- CN-Tin và Hoá-Sinh- TD - Tổ KHXH:18 đồng chí với 3 nhóm:Văn; Sử - Địa - CD và nhóm Năng khiếu (Tiếng Anh- ÂN- MT) Qua nghiên cứu đề tài này tôi nhận thấy: Đa số các giáo viên có ý thức trách Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 5 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà nhiệm, tâm huyết với nghề, thực hiện tốt các quy định của chuyên môn, có đủ các loại hồ sơ sổ sách và ghi chép đúng quy định. Một số giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong quản lí và giáo dục học sinh, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tự học tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực của mình, thường xuyên cập nhật thông tin, ứng dụng CNTT trong soạn giảng, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học… từng bước nâng cao chất lượng bộ môn mình phụ trách đặc biệt số lương giáo viên trẻ chiếm đa số nên thuận lợi cho công tác thi đua: tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy… Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết với nghề, thiếu kinh nghiệm giảng dạy, chưa đầu tư sâu cho bài giảng, vận dụng các phương pháp dạy học chưa linh hoạt, chưa thực sự phù hợp đối tượng học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đồng bộ, còn phụ thuộc vào sách giáo khoa, đôi khi chưa thật chủ động tổ chức đánh giá học sinh theo định hướng tích cực hoá việc học tập của học sinh, sử dụng ĐDDH đôi khi chưa hiệu quả, việc áp dụng phiếu học tập, bảng phụ và một số thiết bị phụ trợ khác tuy có hiệu quả song vẫn còn mang tính hình thức, còn để có tiết học trầm, chưa gây được hứng thú học tập cho học sinh. Quản lí tổ chức học sinh học tập còn hạn chế: bao quát, quán xuyến chậm, đôi khi chưa chú ý xây dựng được phong trào và phương pháp học tập bộ môn cho học sinh. 2.Về học sinh: Năm học 2012-2013 (Tính đến tháng 2/2013 ): 604 học sinh - 18 lớp. (07 học sinh học hoà nhập) Khối 6: 4 lớp - 157 học sinh; Khối 7: 5 lớp - 169 học sinh. Khối 8: 4 lớp - 127 học sinh; Khối 9: 5 lớp - 151 học sinh. Qua điều tra, nghiên cứu tôi thấy: Đa số các học sinh có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, có ý thức học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài, thực hiện tốt các quy định của nhà trường, có đủ sách vở và ghi chép đúng quy định. Một số học sinh tiếp thu nhanh, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực, tự học để bổ sung và nâng cao kiến thức, thường xuyên cập nhật Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 6 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà thông tin, là những cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Song vẫn còn một số học sinh không xác định được rõ động cơ, mục đích của việc học tập, không yêu thích và hứng thú học tập các môn văn hoá nên còn mải chơi, hổng kiến thức, chưa chăm chỉ, chưa chú ý học tập, được nhắc nhở nhiều nhưng chưa tiến bộ, sa đà vào các trò chơi ngoài xã hội; một số học sinh không có hoặc không đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tâp và còn có em do năng lực tiếp thu chậm, chưa thực sự cố gắng, cầu tiến. Ngoài ra một vấn đề nữa cũng đáng quan tâm trong khi nghiên cứu về đề tài này là: Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm việc giáo dục con em, phó mặc cho nhà trường, chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tâm sinh lý và kết quả học tập của con em, chưa phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Quá trình hội nhập mở … mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục học sinh của các nhà trường (dịch vụ:ka- ra-o-ke, trò chơi điện tử, vũ trường….) đồng thời sự kết hợp vào cuộc của các tổ chức xã hội chưa đều tay, chưa động bộ, địa phương vẫn còn tồn tại những môi trường chưa thực sự lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của các em: dịch vụ- tụ điểm chơi điện tử. 3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS TT Cát Bà năm học 2012-2013 Với thực trạng về đội ngũ giáo viên, nề nếp các hoạt động chuyên môn, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường, trên cơ sở các kết quả đạt được khi thực hiện các biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy- học trong những năm qua tôi thấy việc nâng cao chất lương dạy- học là một vấn đề nan giải đòi hỏi phải có đầu tư, phải kiên trì và quyết liệt. Để chất lượng dạy học trong nhà trường được duy trì và từng bước được nâng cao đòi hỏi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên và từng học sinh đều phải có sự cố gắng cao, đồng tâm nhất trí, tự giác thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung và chất lượng dạy- học trong nhà trường THCS TT Cát Bà nói riêng. Tôi chỉ xin nêu một số biện pháp mà tôi đã có điều kiện quản lý, bước đầu có hiệu quả trong quá trình công tác của mình năm học 2012-2013 . Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 7 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà Đó là: 1.Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn 2.Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng 3.Chỉ đạo đổi mới phương pháp học tập tích cực của học sinh. 4.Đổi mới kiểm tra đánh giá các hoạt động của tổ chuyên môn, hoạt động sư phạm của giáo viên. III. Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng day-học ở trường THCS TT Cát Bà 1. Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn 1.1 Đổi mới phân công chuyên môn- xây dựng thời khóa biểu * Phân công chuyên môn Phân công công tác giảng dạy và chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên một cách hợp lý, đúng năng lực, sở trường, cá tính và có tính đến các yếu tố phù trợ, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường sẽ góp phần quyết định nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện. Phân công hợp lý sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc và củng cố lòng tin của giáo viên, giảm thiểu áp lực trong công việc.Phân công giảng dạy phải xuất phát từ yêu cầu của việc giảng dạy và quyền lợi học tập của toàn thể học sinh. Phân công chuyên môn trước hết phải vì sự tiến bộ của cả tập thể sư phạm, tạo điều kiện người giỏi kèm cặp người chưa có kinh nghiệm, người còn yếu đồng thời chú ý đúng mức đến khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.để đảm bảo các yêu cầu đó, tôi đã căn cứ vào các tiêu chuẩn để phân công về yêu cầu của việc dạy, năng lực và sở trường của giáo viên, thâm niên nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân của giáo viên trên cơ sở đó đưa ra hình thức phân công phù hợp như dạy môn/ khối và theo lớp, kết hợp để giáo viên có cơ hội và điều kiện để trao đổi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời cùng với Hiệu trưởng xem xét và biên chế sĩ số lớp hợp lý, đều cả về học lực hạnh kiểm và sự phân bố trên địa bàn thị trấn Cát Bà, chọn giải pháp tối ưu để xếp lớp đầu cấp, các lớp khác thường giữ nguyên sĩ số và giáo viên chủ Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 8 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà nhiệm theo lớp lên trong cả khóa để có điều kiện nắm bắt tình hình học tập rèn luyện của học sinh, những biến đổi tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình …để có biện pháp tác động tích cực, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm ổn định tổ chức lớp bầu cán sự lớp, biên chế các tổ- nhóm học sinh học tập, cố vấn cho học sinh bầu ban chỉ huy chi đội. Với nhận thức về tầm quan trọng của phân công chuyên môn và chủ nhiệm, tôi đã thực hiện theo các bước sau: Bước1: Cùng với đồng chí Hiệu trưởng thống nhất các yêu cầu của việc phân công, chuẩn phân công ( đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, bồi dưỡng đội ngũ thiết thực nhất, đảm bảo giờ công lao động và có thể tham gia các hoạt động giáo dục khác…) Bước2: Phổ biến mục đích yêu cầu, chuẩn, dự kiến phương hướng phân công, quy trình phân công trong hội đồng sư phạm để giáo viên đăng ký nguyện vọng cá nhân. Bước 3: Dự kiến trước việc phân công căn cứ vào thực lực đội ngũ và yêu cầu thực tế của nhà trường, nguyện vọng của giáo viên. Bước 4: Thảo luận dự kiến phân công tại hội nghị liên tịch mở rộng đến các tổ trưởng chuyên môn. Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn tổ chức thảo luận trong tổ, giải thích thuyết phục giáo viên. Các tổ trưởng chuyên môn thông báo kết quả thảo luận, nhà trường điều chỉnh nếu có thay đổi. Bước 5: Ra quyết định phân công chuyên môn. Bên cạnh việc phân công giảng dạy các lớp cần kết hợp phân công các mặt hoạt động khác để giáo viên biết rõ khối lượng công việc của từng người và điều chỉnh nếu cần. Với cách làm như trên việc phân công chuyên môn, chủ nhiệm của nhà trường luôn tạo được sự đồng thuận, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường để đạt kết quả tốt. Phân công chuyên môn công bằng, khách quan như vậy đã có tác dụng thúc đẩy động lực làm việc, khả năng phát triển và nhu cầu cống hiến của giáo viên. Khi phân công chuyên môn tôi không chỉ căn cứ vào thâm niên chuyên môn, trình độ đào tạo mà đã tính đến sự kế thừa giữa các thế hệ giáo viên đồng thời chú trọng đến việc trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi của người học, sự Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 9 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà đồng đều giữa các khối lớp trên nguyên tắc khối nào cũng có giáo viên cốt cán và chế độ lao động đã quy định. Do đội ngũ giáo viên có nhiều biến động (Giáo viên nghỉ thai sản rải rác từ tháng 8/2012 đến hết tháng 5/2013) nên việc điều chỉnh phân công chuyên môn diễn ra thường xuyên hàng tháng. Trong học kỳ vừa qua trong quá trình hoạt động chuyên môn không có vướng mắc gì bởi khi có đề xuất của giáo viên, sau khi thống nhất với đồng chí Hiệu trưởng, tôi đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và động viên giáo viên nên ai cũng nhận nhiệm vụ một cách tích cực (dù có thể phải dạy trái ban trong một thời gian khi có giáo viên nghỉ thai sản) và hoàn thành nhiệm vụ được giao. * Xếp và quản lý thời khóa biểu Xây dựng thời khoá biểu hợp lý, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn tại trường; qua đó kế hoạch hoá việc theo dõi nề nếp dạy - học của giáo viên và học sinh; kịp thời giải quyết các giờ trống và các tình huống sảy ra trong quá trình thực hiện. Khi xây dựng thời khóa biểu tôi đặc biệt đến tính ổn định của thời khóa biểu, chính điều này làm cho nhịp độ hoạt động trong nhà trường được đảm bảo. Thời khóa biểu không ổn định sẽ gây rối loạn trong công việc của giáo viên và học tập của học sinh. Cùng với việc phân công chuyên môn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa của người học và phát huy tối đa năng lực sở trường của giáo viên thì thời khóa biểu của nhà trường đã góp phần tạo thuận lợi cho việc thực hiện cũng như điều kiện về sức khỏe, địa bàn công tác của mỗi người; đánh giá đúng trình độ năng lực của giáo viên, phản ánh tình hình dạy học của nhà trường một cách công bằng, minh bạch; đồng thời phát huy phong trào đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, khuyến khích ứng dụng CNTT, khai thác tối đa cơ sở vật chất trang thiết bị thí nghiệm, phòng học bộ môn vào dạy- học, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường. Một thời khóa biểu tốt phải được xây dựng trên các đặc điểm sư phạm và vệ sinh học đường như: Sắp xếp các giờ học phù hợp với lứa tuổi học sinh, bố trí phù hợp các lớp học theo ca chính, ca 2, các môn khó được xen kẽ và rải trong cả tuần và giờ giải lao giữa các tiết … Để làm được điều này bản thân tôi- hiệu phó phụ trách chuyên môn nghiên Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 10 [...]... tác động tích cực, có giải pháp giúp họ nâng cao hiệu quả quản lý của mình - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: Các kế hoạch, biên bản kiểm tra, hội họp, chất lượng giảng dạy bộ môn và các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề đổi mới… Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 32 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà - Kiểm tra chất lượng dạy. .. Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 27 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà hoạt sáng tạo và hiệu quả trong phạm vi môn/ lớp và môn/ khối và môn/ trường dưới sự quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ –nhóm chuyên môn và BGH nhà trường - Tổ chức hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp học tập của học sinh... phong trào học tập Điểm số các bộ môn ngày một nâng cao hơn 4 Đổi mới kiểm tra đánh giá các hoạt động của tổ chuyên môn, hoạt động sư phạm của giáo viên Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 31 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà Muốn quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng thực sự có “chuyển động nhất... pháp dạy học mới Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 19 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà Đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng luôn luôn đặt trong mối quan hệ với đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học, đổi mới cở sở vật chất và thiết bị dạy học; đổi mới các hình thức tổ chức dạy học để phù hợp giữa dạy học. .. học của thầy - coi đây là giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường - Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên gồm các thành viên trong nhà trường (BGH, TTCM, GVCN, GVBM) Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 26 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà quản lý theo dõi... + Học sinh được tham gia ý kiến về phương pháp học tậphiệu quả của mình + Học sinh được tham gia góp - xây dựng để phương pháp học tập bộ môn Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 28 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà của mình, của bạn hiệu quả hơn - Xây dựng phương pháp học tập bộ môn, triển khai và nhân rộng các điển hình học. .. theo đúng quy định - Có kế hoạch và các hình thức kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong giáo viên Tổ chức Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 14 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà thi hồ sơ, đồ dùng dạy học của giáo viên và vở sạch chữ đẹp trong học sinh 1.4 Đổi mới hoạt động của t - nhóm CM * Về tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn được xây dựng... tinh thần đổi mới trong quản lý, trong tổ chức sinh hoạt t - nhóm chuyên Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 18 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà môn học kỳ 1 vừa qua, nội dung và hình thức sinh hoạt t - nhóm chuyên môn khá phong phú, hiệu quả, giáo viên không còn cảm thấy gò bó, áp lực mà hăng hái thi đua dạy tốt và tham gia các... trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhân rộng các điển hình trong phong trào đổi mới PPDH nhất là với các phương pháp dạy học mới triển khai trong năm học này Ngay từ đầu năm học, trường luôn tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 21 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà bồi... bạch trên cơ sở theo dõi sát sao trong từng tháng Đây chính là động lực thúc đấy sử cố gắng phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên trong các tổ chuyên môn - Tổ chuyên môn còn hỗ trợ tốt giáo viên trong việc làm đồ dùng dạy học và Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 15 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà khuyến khích . cứu một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học tại trường THCS TT Cát Bà. - Đối tựơng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn và chất lượng. nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS TT Cát Bà năm học 201 2-2 013”. 2.Mục đích nghiên cứu: Đưa một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy- học. pháp dạy học mới . Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 19 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy hcoj ở trường THCSTT Cát Bà Đổi mới phương pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà, SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà, SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

Từ khóa liên quan