Tiểu luận_ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS

50 1,039 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGỮ VĂN  Tiểu luận Môn: Ngữ Nghĩa Nghữ Dụng Học Đề tài: ỨNG DỤNG BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA HỌC DỤNG PHÁP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY PHÂN MÔN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (BỘ MÔN NGỮ VĂN) BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ Giảng viên hướng dẫn: Ts. Bùi Mạnh Hùng Nhóm thực hiện: 1. Nguyễn Thụy Ái Nhân 2. Mai Thị Duyên 3. Nguyễn Hoài Nam 4. Trần Thị Hà 5. Nguyễn Thị Vân Anh 6. Đàm Thị Hằng 7. Nguyễn Thị Linh Lớp Ngữ văn 4A Niên khoá 2005 - 2009 Tp Hồ Chí Minh 11 / 2008 1 DẪN NHẬP 1. Phương pháp nghiên cứu, cách thức khai thác vấn đề Bất kì một tác phẩm văn học nào, dù lớn hay nhỏ, đều tồn tại trong một dạng thức nhất định. Dựa vào đặc điểm của hiện tượng đời sống được miêu tả trong tác phẩm, phương thức chiếm lĩnh thực tai của tác giả, cách thức tổ chức tác phẩm và lời văn mà người ta phân chia ra các thể loại văn học. Thể loại văn học vừa có tính ổn định, vừa có tính biến đổi. mỗi thể loại được sinh ra trong một thời kì lịch sử nhất định, rồi duy trì, biến đổi hoặc được thay thế trong các thời kì tiếp theo. Đồng thời, thể loại cũng mang tính đặc thù của mỗi nền văn hóa dân tộc hay khu vực. Cách phân chia tác phẩm văn học căn cứ vào thể loại là cách có thể áp dụng cho gần như tất cả các tác phẩm. Nghĩa là, nếu đem một khối lượng tác phẩm phân chia nó trong các loại thể thì sẽ không có phần dư. Bởi lẽ phân chia tác phẩm văn học dựa trên thể loại đụng chạm đến cả ba ỵếu tố: nội dung văn bản, hình thức văn bản và phương thức chiếm lĩnh đời sống của tác giả. Dựa trên những kiến thức về thể loại trên đây, ta có thể thấy rằng, vấn đề thể loại tác phẩm văn học gắn liền chặt chẽ với vấn đề ngữ nghĩa học dụng pháp (Dựa vào thể loại văn học trong mỗi thời kì lịch sử, gắn với một ngữ cảnh hình thành tác phẩm nhất định để hiểu về tác phẩm, cũng có thể dựa vào đặc trưng trong cách thể hiện bình diện ngữ nghĩa học nói chung và bình diện nghữ nghĩa học dụng pháp nói riêng trong mỗi thể loại, …) Do đó, một trong những cách thức tiếp cận vấn đề “Ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học dụng pháp trong giảng dạy văn bản văn học” là dựa trên tiêu chí thể loại. Sách giáo khoa Ngữ văn THCS trình bày phần văn bản văn học dựa trên tiêu chí loại thể và tích hợp. Đây cũng là một cơ sở nữa để ta có thể khai thác vấn đề ứng dụg bình diện ngữ nghĩa học dụng pháp trong sách giáo khoa THCS theo sự phân chia loại thể. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp: - Phương pháp khảo sát, thống kê - Phương pháp phân tích tổng hợp 2 - Phương pháp so sánh Các phương pháp trên có liên quan chặt chẽ vào có ý nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, được sử dụng phối hợp trong quá trình nghiên cứu. 2. Ý nghĩa của việc ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS - Giúp giáo viên khai thác có cơ sở nội dung của các văn bản văn học vốn sâu xa và nhiều ý nghĩa. - Giúp giáo viên tự biết điều chỉnh quá trình đối thoại với học sinh (Quá trình dạy học chính là quá trình hội thoại giữa giáo viên và học sinh) dựa trên một số quy tắc, đặc điểm phương châm hội thoại. 3 NỘI DUNG I. Sơ nét về bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp và chương trình giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn)ở bậc THCS 1.1. Sơ nét về bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp Nội dung bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp bao gồm một số vấn đề sau: a. Vấn đề “Hành động ngôn từ” b. Vấn đề “Nghĩa hàm ẩn. Tiền giả định và hàm ý” * Tiền giả định * Hàm ý: - Hàm ý và suy ý - Hàm ý gồm hai loại: + Hàm ý quy ước + Hàm ý hội thoại: . Phép thử hàm ý hội thoại (Đặc điểm hàm ý hội thoại) . Nguyên tắc cộng tác – cơ chế sản sinh hàm ý hội thoại * Quan hệ giữa tiền giả định và hàm ý Từ những nội dung đã nêu trên, có thể khái quát một số đặc điểm về nội dung học tập vấn đề Ngữ nghĩa học Dụng pháp như sau: a. Nhằm hướng người học tới việc vận dụng kiến thức về Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giao tiếp b. Nội dung kiến thức xoáy sâu vào những vấn đề có tính thực hành cao c. Có những hình thức bài tập vận dụng hướng người học tới thực tiễn giảng dạy và học tập ở trường phổ thông. Điều này đặt ra cho người học nhiệm vụ không những có thể vận dụng những kiến thức thuộc bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp nói riêng, Ngữ nghĩa học nói chung để hiểu thấu đáo ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp sinh động, trong các tác phẩm văn học. Hơn nữa nó còn đòi hỏi người học, với tư cách là những giáo viên tương lai, biến những kĩ năng của 4 mình thành kĩ năng của học sinh thông qua giảng dạy. Vấn đề là vừa tự vận dụng lại vừa có thể giúp người khác vận dụng như mình. Vấn đề thứ hai có khó khăn hơn nhiều vì học sinh với trình độ phổ thông hầu hết chưa thể có khả năng tri nhận kiến thức của bậc Đại học.Do đó, phương pháp của giáo viên phải vô cùng khéo léo. 1.2. Sơ nét về chương trình giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS Trong sách giáo khoa THCS hiện hành, các văn bản văn học được giới thiệu theo nhóm thể loại và yêu cầu tích hợp của chương trình cải cách. Cụ thể, gồm các nhóm thể loại sau đây: a. Một số thể loại văn học dân gian Trên đại thể, có thể xếp thể loại văn học dân gian Việt Nam thành bốn nhóm: - Truyện: Thần thoại, Truyện cổ tích, Truyền thuyết. - Ca dao – dân ca - Tục ngữ - Sân khấu (chèo) b. Một số thể loại văn học trung đại - Thơ - Truyện, kí - Truyện thơ Nôm - Văn nghị luận (hịch, chiếu, biểu,…) c. Một số thể loại văn học hiện đại - Truyện, kí - Tuỳ bút - Kịch - Tiểu thuyết - Thơ - Văn nghị luận 5  Những yêu cầu đặt ra cho giáo viên khi giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản nói riêng, bộ môn Ngữ văn nói chung: - Giáo viên phải gợi ý cách thức khám phá, tiếp cận và chiếm lĩnh kiến thức về phân môn Đọc hiểu văn bản nói riêng, bộ môn Ngữ văn nói chung. - Giáo vịên hướng dẫn thực hành luyện tập để các em tự rèn kĩ năng Ngữ văn (nghe, nói, đọc, viết, cảm thụ văn học) - Giúp học sinh nhận ra mối liên hệ chặt chẽ giữa ba phân môn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn trong việc học tập bộ môn Ngữ văn theo hướng tích hợp. Như vậy, có thể thấy những yêu cầu về giảng dạy Văn bản văn học nói riêng, bộ môn Ngữ văn nói chung ở trường THCS luôn gắn liền với những yêu cầu học tập bộ môn Ngữ nghĩa Ngữ dụng ở trường Sư phạm, đặc biệt ở bình diện Ngữ nghiĩa học Dụng pháp. Việc ứng dụng những kiến thức của bộ môn Ngữ nghĩa Ngữ Dụng học vào thực tiễn dạy học phổ thông là vấn đề có tính cần kíp, thiết thực. II. Ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) ở bậc THCS 2.1. Ứng dụng trong phân tích tác phẩm văn học Nói đến khía cạnh ứng dụng này, chúng tôi muốn nhấn mạnh tới mặt “kiến thức” của bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp. Tức là vận dụng những kiến thức về Ngữ nghĩa học Dụng pháp để giải quyết những kiến thức trong văn bản văn học. Chẳng hạn, có thể lấy một số nét ứng dụng chính làm ví dụ như sau: a. Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn Ta biết rằng nghĩa hàm ẩn đi kèm với nghĩa tường minh, là phần thông báo ngoài những gì được nói thẳng ra. Đó là nội dung mà phải thông qua con đường suy luận, ta mới nắm bắt được. Khi một phát ngôn mang nghĩa hàm ẩn, ta nói, phát ngôn đó có nội dung hàm ẩn. Không phải bất kỳ loại văn bản nào cũng có nội dung hàm ẩn (Ví dụ: Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học, hành chính, …). Nội dung hàm ẩn là đặc điểm của văn bản nghệ thuật và văn bản hội thoại. Nghĩa hàm ẩn có thể được đến từ tiền giả định và hàm ý của phát ngôn. Nghĩa hàm ẩn không được nói thẳng ra nên nó làm cho nội dung ý nghĩa của phát ngôn sâu sắc và độc đáo. 6 Khi xuất hiện trong văn bản văn học, nó giúp phản ánh một trong những đặc trưng của văn học mà người ta hay gọi là “ý tại ngôn ngoại”, “thiểu ngôn đa nghĩa”, … Nói khác đi, lý thyết nghĩa hàm ẩn giúp ta rất nhiều trong việc giảng dạy Ngữ văn. Quá trình dẫn dắt học sinh từ nghĩa tường minh đến với nghĩa hàm ẩn của văn bản văn học cũng là quá trình phát hiện và phân tích giá trị ẩn dấu của tác phẩm văn chương. Nghĩa hàm ẩn là phần thông báo ngoài những gì được nói thẳng ra. Khi một phát ngôn mang nghĩa hàm ẩn, ta nói phát ngôn ấy mang nội dung hàm ẩn. Khi phân tích nghĩa của phát ngôn (đi từ nghĩa tường minh đến nghĩa hàm ẩn), giáo viên cần chỉ cho học sinh thấy tác dụng của nghĩa hàm ẩn, nhờ nghĩa hàm ẩn mà nội dung ý nghĩa của phát ngôn thêm sâu sắc, tác phẩm nhờ vậy trở nên đa nghĩa, nhiều tầng bậc. Quá trình đi từ nghĩa tường minh đến nghĩa hàm ẩn là một quá trình tư duy đòi hỏi người đọc, người nghe phải có một trình độ hiểu biết nhất định (kiến thức chuyên ngành lẫn các kiến thức trong thực tế cuộc sống). Do đó, tạo được một phát ngôn mang nghĩa hàm ẩn sâu sắc, tinh tế là một thành công của tác giả, tạo nên giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Yêu cầu: Giáo viên cần cung cấp cho học sinh kĩ năng phân tích nghĩa hàm ẩn, qua các bước sau: - Gạch dưới từ quan trọng. - Giải nghĩa từ, cụm từ. - Tìm mối liên hệ về mặt ngữ nghĩa, ngữ pháp giữa các từ, cụm từ để khái quát nghĩa tường minh. - Tìm mối liên hệ giữa các từ, cụm từ với các hiện tượng, sự vật khác trong đời sống (liên hệ tương đồng, tương cận, tương phản,…) - Xem xét các yếu tố thuộc ngữ cảnh có tác động gì đến ngữ nghĩa của phát ngôn. - Rút ra ý nghĩa hàm ẩn b. Hàm ý và suy ý: Hàm ý là cái mà người phát ngôn muốn nói nhưng không tường minh; suy ý là cái mà người nghe rút ra từ phát ngôn của người nói. Hàm ý và suy ý chẳng qua là hai mặt của một vấn đề. Điều quan trọng trong giao tiếp là tạo được quá trình cộng tác giữa hàm ý và suy ý (khi hàm ý phù hợp với suy ý). Giáo viên trong quá trình giảng dạy có thể bổ sung kiến thức 7 vừa nêu, đồng thời giải thích tại sao trong hội thoại có sự khập khiễng giữa người nói và người nghe theo kiểu “ông nói gà, bà hiểu vịt”. Từ đó đặt ra yêu cầu trong giao tiếp, cần có sự rõ ràng, tránh hàm ý không cần thiết dễ tạo nên suy ý sai lệch. c. Vấn đề hàm ý hội thoại Lý thuyết về hàm ý hội thoại áp dụng cho việc sử dụng ngôn ngữ nói chung, bất kể là hội thoại hay không phải hội thoại (chứ không phải loại hàm ý chỉ tồn tại trong hội thoại). Phạm vi mà hàm ý hội thoại có thể xuất hiện là tương đối rộng. Do đó, phạm vi ứng dụng nó trong giảng dạy các văn bản văn học cũng tương đối lớn. Các phương châm hội thoại và một số trường hợp bất chấp phương châm hội thoại giúp học sinh phát hiện và lý giải tại sao lại có hàm ý trong phát ngôn. Bên cạnh đó, lý thuyết này còn bổ trợ rất nhiều cho việc tạo lập lời nói của học sinh. Nói cách khác, nó là nền tảng để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của người học. Phép thử hàm ý hội thoại (Đặc điểm hàm ý hội thoại) cho phép giáo viên (và cả học sinh) phát hiện và chứng minh có hay không có hàm ý hội thoại của phát ngôn trong văn bản văn học đang xét. Trên đây là một số ví dụ về ứng dụng kiến thức Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong phân tích văn bản văn học. Những ứng dụng cụ thể sẽ được chúng tôi trình bày tiếp theo đây theo cách tiếp cận thể loại. 2.1.1. Ứng dụng các bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giảng dạy văn bản văn học thể loại văn học dân gian (Ngữ văn THCS). Các văn bản văn học thuộc thể loại văn học dân gian được giảng dạy ở các khối lớp 6 và 7. Cụ thể: thể loại tự sự dân gian được giảng dạy ở lớp 6; trữ tình dân gian, sân khấu dân gian, tục ngữ được giảng dạy trong sách giáo khoa lớp 7. a. Truyện: *Thể loại Truyện cười: Đây là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Tiếng cười được bật lên trong truyện cười thường liên quan đến vấn đề hàm ý và suy ý. Một khi người nói đưa ra một phát ngôn có chứa hàm ý, căn cứ trên nguyên tắc cộng tác, người nghe sẽ thực hiện quá trình suy ý để hiểu hàm ý trên. Khi suy ý phù hợp với hàm ý, 8 người nghe sẽ nhận ra ý mà người nói muốn chuyển tải một cách kín đáo. Do đó mà hiệu quả giao tiếp được nâng cao, quá trình hội thoại được tiến triển một cách tinh tế. Ngược lại, khi suy ý không phù hợp với hàm ý, người nghe hiểu sai về những gì người nói muốn nói, hiệu quả giao tiếp đương nhiên sẽ không như mong muốn, có khi tạo ra tiếng cười. Điều này ta rất dễ bắt gặp trong các câu chuyện cười có “môtíp nhầm lẫn” . Chẳng hạn, giáo viên có thể vận dụng kiến thức về hàm ý và suy ý để hướng dẫn học sinh phân tích, tìm hiểu đoạn hội thoại trong văn bản “Mất rồi! Cháy!” (Ngữ văn 6, tập 1) Ngữ cảnh của truyện: Ông khách đến chơi đúng ngày người cha vắng nhà, chỉ có người con ở nhà nên đã hỏi cậu bé: - Cha cháu có nhà không? Đứa bé đứng ngẩn ra một lúc rối sực nhớ, nó đưa tay vào túi tìm tờ giấy, không thấy tờ giấy đâu nó buột miệng: - Mất rồi! Câu nói “Mất rồi!” của đứa con nhằm chỉ sự việc để mất tờ giấy mà cha nó đưa cho. Nhưng trong hoàn cảnh này, ứng với câu nói của ông khách, câu trả lời của nó đã gây ra sự nhầm lẫn, ông khách tưởng lầm là cha đứa bé mất. Và sự nhầm lẫn cứ theo mạch câu chuyện tiếp tục: - Mất bao giờ? - Tối hôm qua. - Vì sao mà mất? - Cháy! Câu hỏi “Mất bao giờ?” của ông khách nhằm ý muốn hỏi thời gian chết của người cha. Nhưng trong hoàn cảnh này đứa bé cũng lầm tưởng ông khách hỏi về tờ giấy nên nó trả lời: - Tối hôm qua. Cứ như thế, người hỏi và người trả lời đều không hiểu ý nhau.Sự nhầm lẫn ấy gây lên tiếng cười vui vẻ, nhẹ nhàng nơi người đọc. Chính vì thế việc vận dụng lý thuyết trên trong việc lý giải tiếng cười được bật ra từ sự không phù hợp giữa hàm ý và suy ý trong các văn bản văn học là rất hữu dụng. Ngoài ra, tiếng cười trong các văn bản truyện cười dân gian còn đuợc bật lên khi có sự vi phạm phương châm hội thoại nhằm tạo hàm ý. Lấy văn bản “Lợn cưới – Áo mới” (Ngữ văn 6, tập 1, trang 126) làm ví dụ. Với văn bản này giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản, phân tích lời nói trong cuộc đối thoại của hai nhân vật để tìm ra các thông tin thừa, qua đó thấy được tính chất gây cười của truyện, và rút ra ý nghĩa của truyện. 9 Ngữ cảnh trong truyện: hai anh chàng khoe của gặp nhau. Dựa vào ngữ cảnh của câu chuyện, giáo viên có thể vận dụng kiến thức về hàm ý hội thoại để hướng dẫn học sinh phân tích, lí giải ẩn ý trong lời nói của từng nhân vật Anh có lợn cưới hỏi: “Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?” Vì anh chàng này đang trên đường tìm con lợn của mình bị xổng. Rõ ràng trong câu hỏi này anh ta đã vi phạm phương châm về lượng - nói thừa thông tin cần thiết. Do vậy, giáo viên cần chỉ ra cho học sinh thấy trong hoàn cảnh đó anh ta chỉ cần hỏi: “Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không?”, như thế đã đầy đủ thông tin cần thiết để người nghe hiểu anh ta muốn hỏi gì. Nhưng mục đích của anh chàng mất lợn này không chỉ dừng ở việc muốn hỏi về con lợn mà mục đích chính của anh ta là muốn khoe con lợn cưới. Hàm ý trong câu nói của anh ta là: anh ta muốn khoe anh ta sắp cưới vợ và con lợn mà anh ta đang tìm là con lợn cưới. Đến lượt anh có áo mới trả lời: “Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả”. Trong câu trả lời này, anh chàng có áo mới cũng vi phạm phương châm hội thoại, đó là phương châm về lượng. Giáo viên cần chỉ cho học sinh thấy rằng trong hoàn cảnh này đáng lẽ ra anh ta chỉ cần trả lời “Tôi không thấy con lợn nào chạy qua đây cả”. Rõ ràng trong câu trả lời của anh ta cũng dư thừa thông tin. Hàm ý trong câu trả lời của anh chàng có áo mới này cũng nhằm tranh thủ khoe của. Sau khi phân tích cuộc đối thoại và hiểu được ẩn ý trong từng lời nói của nhân vật, học sinh sẽ nhận ra đươc yếu tố gây cười trong câu chuyện. Đồng thời các em sẽ nhận ra ý nghĩa của truyện “Lợn cưới- Áo mới” là chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội. Như vậy, khi dạy thể loại văn học này, giáo viên cần chú ý đến nghệ thuật gây cười của chuyện và đồng thời giúp học sinh khái quát một số cách thức gây cười có liên quan đến bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp như đã nói ở trên. Thể loại truyện cổ tích: Đây là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số nhân vật quen thuộc ( nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh,…). Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, thể hiện niềm mơ ước, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đói với cái xấu, sự công bằng đối với sự 10 [...]... kín đáo, uyển chuyển của ca dao – dân ca Tục ngữ là thể loại đặc biệt của nghị luận văn học Do sự chi phối của đặc điểm thể loại như vậy nên sự vận dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp không thật đậm nét 14 2.1.2 Ứng dụng các bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giảng dạy văn bản văn học thể loại văn học trung đại (Ngữ văn THCS) Với các tác phẩm văn học Trung đại, chúng tôi xác định hai vấn đề... giữa các nhân vật Dựa vào các lời thoại đó ta tìm được tiền giả định và từ đó suy ra hàm ý của từng câu thoại, hàm ý của tác giả Cũng như trong việc giảng dạy các văn bản tự sự dân gian, đối với việc giảng dạy các văn bản truyện ngắn thì việc ứng dụng những bình diện của Ngữ nghĩa học dụng pháp vào bộ môn Đọc – hiểu văn bản là rất cần thiết 27 Chẳng hạn khi giảng dạy trích đoạn “Bài học đường đời đầu tiên”... phối của ngữ cảnh hẹp đến nghĩa hàm ẩn của phát ngôn trong văn bản Nhưng quan trọng hơn là việc khắc sâu ngữ cảnh rộng như một đặc trưng của việc ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giảng dạy văn bản văn học Trung đại Lý lẽ này được minh chứng trong nhiều tác phẩm thơ lẫn văn xuôi Trung đại * Thơ Trung đại 15 Trong bài thơ Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan), nếu không dựa vào Ngữ cảnh... thời kì văn học trung đại cần hướng cho HS tìm hiểu những kiến thức về thời đại, quan niệm thẩm mỹ, con người thuộc thời kì này để việc tiếp cận tác phẩm được dễ dàng hơn; đồng thời chỉ ra được cái hay của tác giả khi miêu tả rất chân thực cuộc sống và con người trong tác phẩm 2.1.3 Ứng dụng các bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giảng dạy văn bản văn học thể loại văn học hiện đại (Ngữ văn THCS) ... công việc đặc biệt và con người ấy rất “thèm người” 35 Đối thoại, kể về bản thân bằng cách tự vấn Tác dụng thông báo lớn đối với đối tượng trong hội thoại và người đọc; chân dung người “cô độc nhất thế gian” dần dần hé lộ b Trữ tình: Cũng giống như vấn đề ứng dụng kiến thức của Ngữ nghĩa học dụng pháp vào quá trình giảng dạy các văn bản tự sự, vấn đề ứng dụng những kiến thức của Ngữ nghĩa học dụng pháp. .. hiện nghĩa tường minh trên văn bản. nếu có nghĩa hàm ẩn đi chăng nữa thì dễ gặp hơn cả là ở tục ngữ về con người và xã hội Ví dụ: “Lá lành đùm lá rách” Dùng tiền giả định với hình ảnh tượng trưng để diễn tả hàm ý Tiểu kết: Tóm lại, về thể loại văn học dân gian trong sách giáo khoa Ngữ văn THCS (lớp 6, lớp 7), ta có thể vận dụng kiến thức Ngữ nghĩa học dụng pháp để giải quyết mặt nghĩa hàm ẩn cho văn bản. .. phẩm văn học luôn xây dựng nên cho chính nó một ngữ cảnh Người ta gọi nó là ngữ cảnh hẹp Ngữ cảnh hẹp của văn bản văn học là tất cả những nhân tố: người nói, người nghe, thời gian, địa điểm được nói tới trong tác phẩm Những nhân tố trên là những nhân tố chi phối trực tiếp quá trính khám phá nghĩa hàm ẩn của một phát ngôn trong văn bản Trong quá trình phân tích các văn bản văn học Trung đại (Ngữ văn THCS) ,... đề quan trọng giáo viên cần đặc biệt lưu tâm khi vận dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp trong giảng dạy Đó là vấn đề về ngữ cảnh (rộng và hẹp), hàm ý và suy ý a Vấn đề ngữ cảnh Trong các tác phẩm văn học Trung đại, vấn đề quan trọng nhất là ngữ cảnh mà tác phẩm được hình thành Có như vậy mới suy ra chính xác hàm ý mà nhà văn muốn nói Khi dạy văn học trung đại, GV cần chú ý tới bối cảnh giao tiếp... muốn diễn tả điều gì 11 Trong bốn văn bản ca dao được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn lớp 7, tập 1, có không ít những bài ca dao khiến học sinh khó khăn trong tiếp nhận Lý do nằm ở cách diễn đạt ý nhị, kín đáo của ca dao – dân ca Nếu không vận dụng những kiến thức về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của ngữ nghĩa học Dụng pháp thì không cách nào hiểu được văn bản Một ví dụ sinh động cho trường... một việc hệ trọng “lấy duyên chị buộc vào duyên em” Nàng biết rằng nếu không làm thế, Thuý Vân nhất định sẽ không nhận lời Đẩy Thuý Vân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan Qua đó cũng thấy được sự giằng xé trong tâm lý Thuý Kiều * Văn xuôi Trung đại: Trở lên, tiểu luận đã phân tích một số tác phẩm thơ Trung đại để thấy sự vận dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp (vấn đề ngữ cảnh rộng) trong giảng dạy . về bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp và chương trình giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) ở bậc THCS 1.1. Sơ nét về bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp Nội dung bình diện Ngữ nghĩa. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGỮ VĂN  Tiểu luận Môn: Ngữ Nghĩa Nghữ Dụng Học Đề tài: ỨNG DỤNG BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA HỌC DỤNG PHÁP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY PHÂN MÔN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (BỘ MÔN. của việc ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS - Giúp giáo viên khai thác có cơ sở nội dung của các văn bản văn học vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận_ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS, Tiểu luận_ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS, Tiểu luận_ứng dụng bình diện Ngữ nghĩa học Dụng pháp vào việc giảng dạy phân môn Đọc hiểu văn bản (bộ môn Ngữ văn) bậc THCS

Từ khóa liên quan