Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel

127 806 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 08:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ _„„oOo— - ĐẠI HỌC ỌUÓC GIA HÀ NỘI NGUYÈN THỊ PHƯƠNG THẢO ÌÍN C . DỤNG MÔ HÌNH “QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TRONG VIỆC XÂY DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL Chuyên ngành: Ọuản trị kinh doanh Mã sổ: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG VÃN HẢI Hà N ội-2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ứng dụng mô hình "Quản lý và lãnh đạo bản thân" trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel” là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sổ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực. Kết quà nghiên cứu trong luận văn này chưa từng được công bổ tại bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầv cô giáo trong trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã truyền đạt cho tôi kiến thức trong suổt thời gian học lại trưừng. Tôi xin chân thành càm ơn PGS.TS. Hoàng Văn Hải đã tận tình hướng dần tôi hoàn thành tốt luận văn này. Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2010 Tác già luận văn Nguyễn Thị Phương Thảo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT i DANH MỤC BẢNG ỉi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIÉU ĐÒ iiỉ LỜI MỞ ĐÀU 1 CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ LẢNH ĐẠO BẢN THÂN (SML) 4 1.1. Giới thiệu học viện lãnh đạo Oxford 4 1.2. Giói thiệu tác giả mô hình - TS. Brian Bacon 5 1.2.1. Các nhà lãnh đạo nói về Brian Bacon 5 1.2.2. Các hoạt động của Brian Bacon 6 1.3. Giới thiệu mô hình quản lý và lãnh đạo bản thân 7 1.3.1. Thực tế 8 1.3.2. Thấu hiểu 13 Ị.3.3. Muc đich / 7 í.3.4. Giả trị 20 1.3.5. Tầm nhìn . . 25 1.3.6. Rào cản 28 Ị.3.7. Mục tiêu 31 1.3.8. Chiến lược . 35 1.3.9. Ke hoạch hành động 37 1.4. Một số giao điểm của mô hình 39 1.4.1. Thưc tế - Tầm nhìn 40 1.4.2. Thấu hiểu - Rào cản 40 1.4.3. Muc đích - Muc tiêu 42 • • 1.4.4. Giá trị - Chiến lược 42 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TY VỈẺN THÔNG VIETTEL 44 2.1. Giói thiệu Công ty Viễn thông Viettel 44 2.1. /. Lịch sử hình thành và phát triển 44 2.1.2. Nhửng thành tựu của công ty Viễn Thông Viettel 46 M Ụ C L Ụ C 2.2. Đánh giá hiện trạng Công ty Y'iễn thông Viettel dưới góc nhìn của mô hình « Trọng tâm hóa chiến lược » 48 2.2.1. Đánh giá tổng quan - 9 yếu tố của mô hình SML tại Vietteỉ 48 2.2.2. Đội ngũ nhân lực và các chương trình đào tạo hiện tại 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỬNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIẺN THÔNG VIETTEL 77 3.1. Định hướng ứng dụng mô hình 77 3.1.1. Úng dụng xây dựng chương trình đào tạo “Quản lý và lãnh đạo bản thân ” cho các lãnh đạo tại Việt Nam 77 3.1.2. ửng dụng xây dựng chương trình tư vẩn chiến lược cho các doanh nghiệp tại Việt Nam 77 3.2. Giải pháp xây dụng chương trình đào tạo “Quản lý và lãnh đạo bản thân” tai Viettel 78 3.2.1. Trang chiếu giảng dạy 10 buổi 78 3.2.2. Lịch trình đào tạo chi tiết 10 buổi 88 3.2.3. Các công cụ chuẩn bị giảng dạy 96 3.2.4. Một số ghi chú cơ bản 96 KÉT LUẢN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC D A N H M Ụ C C Á C T Ù V IẾ T T Ắ T Ký hiệu Nguyên Nghĩa Tiếng Anh Tiếng Việt BT Bài tập CNKT Chi nhánh kỹ thuật CNTT Công nghệ thông tin CTV Cộng tác viên GV Giáo viên HV Học viên TT Thuyết trình SML Self managing leadership Lãnh đạo và quản lý bản thân Viettel Viettel Telecom Company Công ty Viền Thông Viettel WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới D A N H M Ụ C B Ả N G STT Số hiệu Tên bàng Trang 1 BảnR 2.1 Hệ thông chi nhánh và cửa hàng cùa Viettel tại các tỉnh 52 2 Bàng 2.2 Thông kê các khóa đào tạo đã thực hiện năm 2009 của Viettel 67 3 Bảng 2.3 Tông kêt khảo sát lớp đào tạo bên ngoài Quản lý dự án 2009 74 4 Bàng 2.4 Tông kêt khảo sát lớp Đào tạo 20 KS CNTT Trung Tâm Phần Mềm _ TTĐHKV3 TP. Hồ Chí Minh 74 D A N H M Ụ C C Á C H ÌN H V Ẽ V À B IÉ U Đ Ò STT Sổ hiệu Tên hình và biểu đồ Trang 1 Biểu đồ 1.1 Những chuyển biển trong hệ thổng con người 9 2 Biểu đồ 1.2 Đường cong s trong cuộc đời 11 3 Hình 1.1 Quàn lý và lãnh đạo bản thân - SML 8 4 Hinh 1.2 Tam giác xác định mục đích 19 5 Hình 1.3 Các lớp giá trị bàn thân 22 6 Hình 1.4 Tông hợp tâm nhìn, mục tiêu, chiên lược và kê hoạch hành động 32 7 Hỉnh 2.1 Cơ sở hạ tầng của mạng di động Viettel 53 8 Hình 2.2 Cơ cấu ban đào tạo của Viettel 70 9 Hình 2.3 Cơ cấu các hình thức đào tạo cùa Viettel 70 10 Hình 3.1 Mô hình các yếu tố quàn lý bàn thân 96 11 Hình 3.2 Mô hình cá nhân tập trung năng ỉượng và thời gian 103 L Ờ I M Ở Đ À U 1. Tính cấp thiết của đề tài Cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo ra những thay đổi to lớn trên thế giới, vè mức sống cùa con người, về đời sổng xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa tạo ra một xu hướng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Có những tác động tổt và xấu. Trong công tác đào tạo con người, đòi hòi phài có một cách nhìn nhận mới và những khái niệm mới về đào tạo gắn liền với thời đại. SML là một mô hình hướng tới hai hướng chuyển động: ổn định và thích nghi; nhìn nhận hoàn cành thực tế và sáng tạo ra tương lai Công ty Viễn Thông Viettel là một doanh nghiệp Viễn Thông liên tục đạt được các thành tựu lớn trong 5 năm triển khai hoạt động. Cùng hòa nhịp trong xu thế « cạnh tranh hay là chết », Công ty Viễn thông Vietteỉ liên tục cải tiến, liên tục sáng tạo, liên tục thích ímg nhanh dựa trên những giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh chẩc chắn, ổn định và thống nhất của mình. Việc tiến hành một chương trình đào tạo « Quản lý và lãnh đạo bản thân » cùng với việc thực hiện triển khai nhìn nhận lại doanh nghiệp dưới góc nhìn của mô hình « Trọng tâm hóa chiến lược » là một việc làm hết sức cần thiết, nhẳm giúp Viettel tiến vững, mạnh và nhanh hơn nữa trên con đường đi đến sự phát triển bền vừng. 2. Tình hình nghiên cửu Học viện lãnh đạo Oxford đã nghiên cửu và cho ra đời mô hình « Lành đạo và quản lý bản thân » - Self Managing Leadership (SML) nhằm tư vấn chiến lược và đào tạo lãnh đạo cúa nhà nước cho nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới như Nhà nước Mexico, Chính phủ Austraylia, doanh nghiệp Macdonal, doanh nghiệp Cocacola , các nhà lãnh đạo như tỷ phú Warren Buffet Mô hình SML là chươnu trinh giảna dạy chính thức và thường niên cho các lành đạo trên toàn thế giới tại Học viện Lãnh đạo Oxford. Năm 2004, TS.Brian Bacon - Tác eià mô hình SML đã đến Việt Nam và tổ chức hội thảo « Lãnh đạo đề trường tồn trong một thế giới đầy biến động ». Hội 1 thảo được tổ chức tại khách sạn Sofitel Hà Nội cho hơn 400 nhà lãnh đạo cùa các doanh nghiệp Việt Nam. Mô hỉnh SML đã được trường Đại Học tinh thần Braskumaris - Ấn Độ (Trường học được điều hành bời MS Dadi Janki- Người được giải thường Nobel hoà bình thế giới nãm 2007) đã tiến hành đưa chương trình SML vào giảng dạy chính thức. Hàng năm, lớp học SML được tổ chức một tháng thường niên tại Ẩn Độ cho các lãnh đạo trên toàn thế giới. Tổ chức văn hoá Unesco tại Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo chương trình SML hàng năm cho sinh viên, các doanh nghiệp tại trung tâm 39 Hoàng cầu - Hà Nội. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: ứng đụng và phát triển nhằm hồ trợ các chương trình đào tạo về lãnh đạo và quàn lý bàn thân cho Công ty Viễn thông Viettel ; ứng dụng thiết thực cho quá trinh nghiên cứu lâu dài về đào tạo lãnh đạo bàn thân, nhằm nhân rộng và pháì triển đào tạo cho các tổ chức khác. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực Công ty Viễn thông Viettel, từ đó tạo dựng chương trình đào tạo « Lành đạo và quàn lý bản thân » cho Công ty Viền thông Viettel, để đáp ứng công tác xây dựng và phát triển Viettel bền vững. 4. Đối tưọng và phạm vỉ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là mô hinh « Lãnh đạo và quản lý bản thân » của học viện Lãnh đạo Oxford - Anh. Phạm vi nghiên cứu là Công ty Viền thông Viettel dưới góc nhìn cùa mô hình «Trọng Tâm Hóa chiến lược » - hay Mô hình « Lãnh đạo và quàn lý bàn thân ». 5. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu, sách, báo và các bài tiểu luận về mò hình « Ọuàn lý và lãnh đạo bàn thân » ; tham gia lớp học trực tiếp « Lãnh đạo và quản lý bản thân » tại Việt Nam, do đại diện của Học viện Lành đạo Oxford giảng dạy; thực hiện khảo sát 2 tại công ty Viễn thông Viettel về tinh hình nguồn nhân lực, các chương trình đào tạo và một số tấm gương điển hình của doanh nghiệp Viettel. 6. Những đóng góp mói của luận văn Đóng góp mới cùa luận văn là tạo ra một chương trình đào tạo 10 buổi (5 ngày) về Quàn lý và lãnh đạo bản thân cho các cấp lãnh đạo và quản lý cùa công ty Viền thông Viettel và triển khai ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp và lãnh đạo Việt Nam. 7. Nội dung của Luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu 3 chương : Chương 1 : Mô hình « Quản lý và lãnh đạo bản thân » (Self Managing leadership) Chương 2 : Thực trạng Công ty Viễn thông Viettel Chương 3 : Định hướng và giải pháp ứng dụng mô hình SML trong việc xây dựng chương trình đào ĩạo Ọuản lý và lãnh đạo bàn thân cho Công ty Viễn thông Viettel 3 [...]... tiếng quốc tế về Lãnh đạo và các lực đẩy kiến tạo tương lai cùa chúng ta Ông là người sáng lập môn Quản lý và Lãnh đạo bản thân, một chương trình phát triển kỳ năng lãnh đạo Riêng tại Oxford chương trình này đã đào tạo hơn 100 ngàn học viên là lãnh đạo, giám đốc Mồi năm số lượng này tăng gẩp đôi Ỏng cũng là người sáng lập Học viện Lãnh đạo Oxford tại Anh Quốc có văn phòng làm việc tại Oxford, Cophenhagen,...CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN (SML) 1.1 Giới thiệu học viện lãnh đạo Oxford Học viện Lãnh đạo Oxford là một tổ chức phát triển việc thực hiện và tư vấn quàn lý quốc tế đào tạo các kỹ năng lãnh đạo cho các doanh nghiệp, chính phù và các tổ chức quốc tế ở Anh, Châu Âu, Mỹ, Mỹ La tinh và Viền Đông Học viện thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn về quán lý và triển khai việc thực... về tái cơ cấu tổ chức và thay đổi văn hoá trong các bộ cùa Chính phủ liên bang úc và các tổ chức cộng đồng với những nỗ lực cài cách kinh tế vi mô trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và viễn thông 1.3 Giới thiệu mô hình quản lý và lãnh đạo bản thân Mô hình SML ban đầu được phát triển bời Brian Bacon - Chủ tịch Học viện lãnh đạo Oxford, nhàm giúp các tổ chức lớn trong việc quàn lý chiến lược Mục đích... PfiSÏ Hình 1.1: Mô hình quản lý và lãnh đạo bản thân (SML) Nguồn: Oxford Leadership Acadamy (2000), Manual for Facilitators Mô hình SML được xem xét từ thực tại Khi vẽ mô hình, trước tiên người ta sẽ vẽ một dấu chấm vào giữa hình tròn, xác định đó là thực tại Sau đó xác định hai điểm tiếp theo là quá khứ và tương lai Ở bên phải và bên trái là các yếu tố Cứng/ Mềm bao gồm sự phân tích logic và sáng tạo, ... Các chương trình đào tạo - Khoá học đào tạo Thạc sỹ về Lãnh đạo - Kỹ năng trọng tâm hóa chiến lược - Phương pháp lãnh đạo nhóm - Kỹ năng hướng dẫn tiên tiến cho nhà quản lý - Kỹ năng giải quyết xung đột cho nhà quản lý - Tự quản lý cho ỉănh đạo - Trí tuệ cám xúc - Quản lý Stress 4 Nghiên cứu VÀ điểu tra - Phân tích và đánh giá quàn lý - N g h iê n c ứ u m ô i tr ư ờ n g tồ ch ứ c - Đánh giá văn hóa và. .. Bộ Giao thông và Bộ Bưu chính Viễn thông Nguyên thành viên cùa hội đồng cố vấn chiến lược quốc tế cùa Thụy Điển về gán kết xã hội 6 Hiện tại đang lãnh đạo việc thành lập Học viện Lãnh đạo Hoà bình (LEAP) tại Trung Đông như một phẩn cùa dự án phát triển trị giá một tỷ USA tại Doha Cựu giảrm viên về môn lãnh đạo tại MIT, Harvard, Notre Dame, Copenhagen Business School và IHM Business School tại Thụy... đặt tại Oxford, Copenhagen, Stockholm và Hồng Kông Các hội viên và giảng viên chính thức làm việc ở 15 nước trên thế giới với các chương trình sau: Các kỹ năng quản lý chiến lược - Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh và tạo dựng văn hoá - Trọng tâm hóa chiến lược - Phát triển và trường tồn - Tái tạo và sắp xếp tổ chức Con người và vàn hoả - Thay đổi văn hoá và đổi mới - Thay đổi tổ chức - văn hoá và. .. trực giác Như vậy mô hình này được xem xét tổng thể vừa trực giác, vừa khoa học Hồ trợ cá nhân đánh giá từ quá khứ đến tương lai Xem xét từ cảm xúc, động lực đến suy nghĩ và trí tuệ Chín yểu tố của mô hình SML được phân tích cụ thể như sau: 1.3.1 Thưc tế Thực tế là mảnh ghép đầu tiên của mô hình Thực tế nằm trong phẩn cứng cùa mô hình và nàm sát trẽn đường ray của Quá khứ và hiện tại Nối một đầu là... hiện nay mô hình SML đã được tổ chức Brahma Kumaris ứng dụng và dạy cho đại bộ phận cá nhân SML giúp mồi cá nhân: • Học cách quàn lý tốt hơn cuộc sổng bên trong; từ đó quản lý hiệu quả tốt hơn cuộc sống bên ngoài của mồi cá nhân • Phát triển ý thức về mục đích và sự định hướng qua một vài kế hoạch thực tế về tự quản lý bản thân 7 • Học cách làm thế nào để điều khiển tốt hơn suy nghĩ, tình cảm và cách... người quàn lý có thể đương đầu tốt hcm với sự thay đổi và nâng cao khà năng cũng như các tố chất iãnh đạo của mình SML là khóa học dựa trên một phần cơ sở cùa những lý thuyết được dạy cùa Học viện Tinh thần Thế giới Brahma Kumaris (BKWSU) Hiện nay, mô hình SML chuyển từ mô hình tập trung cho doanh nghiệp sang những vấn đề về sự lãnh đạo nội tại, đây là nền tàng cho tính hiệu quà, hướng mục đích và hạnh . leadership) Chương 2 : Thực trạng Công ty Viễn thông Viettel Chương 3 : Định hướng và giải pháp ứng dụng mô hình SML trong việc xây dựng chương trình đào ĩạo Ọuản lý và lãnh đạo bàn thân cho Công ty Viễn. chương trình đào tạo hiện tại 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỬNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIẺN THÔNG VIETTEL 77 3.1 77 3.1. Định hướng ứng dụng mô hình 77 3.1.1. Úng dụng xây dựng chương trình đào tạo “Quản lý và lãnh đạo bản thân ” cho các lãnh đạo tại Việt Nam 77 3.1.2. ửng dụng xây dựng chương trình tư vẩn chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel, Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel, Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel, CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN (SML), CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “Q UẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan