Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

17 1,193 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 13:49

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TẤÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyệännThiThiChaChấáttLLưươợïngngCaoCaoVVĨĨNH VIỄN)NH VIỄN)Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải đứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K, Na, Ca, Mg, , Mn, Zn, Cr, Fe, …)Al9Ví dụ:CuO + CO →toCu + CO2MgO + CO →toKhông pứ ( vì Mg đứng trước Al)Bài tập áp dụng 1Khử hết 6,4 gam MxOy, thấy cần 2,688 lit CO (đkc)Tìm công thức của oxit ?Pứ: MxOy+ CO →toM + CO2 (1)xyyGiảinCO= 2,688/ 22,4 = 0,12 (mol)y6,4gam0,12molTheo (1) có:Mx + 16 y6,4=y0,12⇒M = 37,33. y/x=18,67.18,67.2y/x2y/x2y/xMVới 2y/x là hoá trò M12318,6737,3356Chọn: 2y/x = 3⇒M = 56 ⇒M : FeM : Fe⇒oxit:FeFe22OO33(Mx +16y)DẫnDẫnCO CO ddưưqua qua oốángngssứứnungnungnonóùngngchchứứaa21,6 g 21,6 g hỗnhỗnhơhợïpp: : MgOMgO, Fe, Fe33OO44. . SauSauppứứthuthưđươợïccm m gamgamrarắénnvavàøhhhhkhkhíí. . DẫnDẫnhehếáttkhkhíívavàøooddddCa(OH)Ca(OH)22ddưư, , thathấáyycocóù14 14 gamgamkekếátttutủûaa. . TTíínhnhm? m?  p dụng 2:(ĐHKTCN-2000) Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2COm g rắnm = ?ddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekếátttutủûaa Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2COm g rắnm = ?ddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekếátttutủûaasosốámol COmol CO2 2 = = hahằèngngsosốáCần thấy :CO CO không pứ vớiddCa(OH)ddCa(OH)22 Tính lượngCOCO22:CO2COddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekếátttutủûaaCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)Theo Theo đđeềàtatacocóùkekếátttutủûaalalàø: CaCO3⇒⇒sosốámol mol kekếátttutủûaa CaCO3 bằng 14/100 = 0,14 Ta Ta cocóùphaphảûnnứứngngtatạïookekếátttutủûaa::0,14 mol0,14 molVậy: số mol CO2 bằng0,14 mol0,14 mol Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m g rắnm = ?0,14 mol0,14 molMg đứng trước Al, nên MgO không pưvà Hiệu suất pứ đạt 100%, nênFe3O4Chuyển hết thành FeMgOFeSai sót của thí sinh :MgO pứ thành Mg Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m g rắnm = ?0,14 mol0,14 molMgOFemMgOmFem Fe3O4nFeppứứ Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m g rắnm = ?0,14 mol0,14 molMgOFemMgOmFem Fe3O4nFeppứứFe3O4 + 4 CO → 3 Fe + 4 CO2 (2)Theo đề ta có Pứ:0,14 mol0,105 mol0,035 molTheo (2) ⇒m Fe3O4 = 8,12mFe= 5,88⇒mMgO= 21,6 – 8,12 [...]... phần Tóm tắt áp dụng 2:MgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m gam rắnm = ?0,14 mol0,14 molhhAĐLBTKL GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TAÁÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyeäänn Thi ThiChaChaááttLLưươơïïngngCaoCaoVVĨĨNH VIỄN)NH VIỄN)  Tóm tắt áp dụng 2:21,6 gamMgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m... DẫnDẫnheheááttkhkhíívavaøøooddddCa(OH)Ca(OH)22ddưư, , thathaááyycocoùù14 14 gamgamkekeáátttutuûûaa. . TTíínhnhm? m?  p dụng 2:(ĐHKTCN-2000)  Tính lượngCOCO22:CO2COddCa(OH)ddCa(OH)22ddưư14 gamgamkekeáátttutuûûaaCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)Theo Theo đđeeààtatacocoùùkekeáátttutuûûaalalaøø: . VIỄN)Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải ứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TẤÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyệännThiThiChaChấáttLLưươợïngngCaoCaoVVĨĨNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học, Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học, Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn