Đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế

121 802 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:29

1 Đại học Quốc Gia Hà Nội Khoa luật đề c-ơng luận văn cao học Đề tài: đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế Chuyên ngành : Luật hình sự - Luật tố tụng hình sự mã số 5.05.14 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Phạm Văn Lợi Học viên: Nguyễn Thị H-ơng Lan Hà Nội 2005 1 Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Trang Phần mở đầu 4 Ch-ơng 1. Lý luận chung về đấu tranh phòng chống tội trốn thuế 9 1.1. Tội trốn thuế trong pháp luật hình sự Việt Nam: 1.1.1. Khái quát về thuế 1.1.2. Tội trốn thuế trong lịch sử pháp luật Việt Nam 1.1.3. Các quy định của Bộ luật hình sự 1999 về tội trốn thuế 1.1.3.1. Khái niệm tội trốn thuế 1.1.3.2. Các dấu hiệu pháp lý của tội trốn thuế 1.2. Nhận thức chung về đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm hoạt động đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế. 1.2.2. Nội dung đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế và các yếu tố có ảnh h-ởng đến hoạt động này. Ch-ơng 2.Thực trạng tội trốn thuế, và công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong 5 năm gần đây (từ năm 2001 đến năm 2005) 9 9 20 28 28 37 54 54 56 58 2 2.1 . Tình hình tội phạm trốn thuế trong 5 năm gần đây (từ năm 2001 đến năm 2005) 2.1.1. Các yếu tố tác động đến tình hình tội trốn thuế 2.1.2. Thực trạng tội trốn thuế 2.1.3. Diễn biến và cơ cấu tình hình tội trốn thuế 2.1.4. Nhân thân ng-ời phạm tội trốn thuế 2.2 . Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội trốn thuế 2.2.1. Nguyên nhân và điều kiện thuộc về tâm lý xã hội 2.2.2. Nguyên nhân và điều kiện về kinh tế - xã hội 2.2.3. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến quản lý nhà n-ớc 2.2.4. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến chính sách pháp luật 2.2.5. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến công tác phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm 2.2.6. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 2.3. Thực trạng công tác đấu tranh phòng chống tội trốn thuế trong 5 năm 2001 - 2005 2.3.1. Tổ chức lực l-ợng phòng chống tội trốn thuế 2.3.2. Kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội trốn thuế 2.3.3. Những tồn tại và nguyên nhân trong phòng chống tội trốn thuế. 58 58 66 79 83 84 84 85 88 90 96 97 97 97 98 100 Ch-ơng 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế trong thời gian tới 101 3 3.1 Dự báo tính hình tội trốn thuế trong thời gian tới 3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội có tác động đến tội trốn thuế trong thời gian tới 3.1.2. Dự báo một số diễn biến chính của tội trốn thuế trong thời gian tới 3.2 Định h-ớng, quan điểm về đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.2.1. Cơ sở xây dựng định h-ớng, quan điểm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.2.2. Định h-ớng, quan điểm về đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.3.1. Các giải pháp về kinh tế - xã hội 3.3.2. Các giải pháp về quản lý 3.3.3. Các giải pháp về chính sách, pháp luật 3.3.4. Các giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm 3.3.5. Các giải pháp về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 101 101 105 107 107 109 112 112 115 116 Kết luận 118 Tài liệu tham khảo 120 4 Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Những năm qua, thực hiện đ-ờng lối phát triển nhiều thành phần, nền kinh tế n-ớc ta có điều kiện phát triển khá thuận lợi, số l-ợng ngành nghề, quy mô, hình thức kinh doanh rất đa dạng và phong phú. Số thuế thu đ-ợc từ các nguồn đều tăng, tạo điều kiện cho việc cân đối thu chi ngân sách, tái đầu t- phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên do ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của hầu hết các đối t-ợng nộp thuế ch-a cao, ch-a tự giác, hệ thống quản lý thuế của chúng ta còn nhiều bất cập, nên tình trạng trốn thuế diễn ra phổ biến, đáng báo động. Theo thống kê của cơ quan thuế, số thuế thu đ-ợc chỉ bằng 25% số thuế phải nộp. Số hành vi trốn thuế đã xảy ra đủ dấu hiệu cấu thành tội trốn thuế khá nhiều, song do nhiều nguyên nhân l-ợng tội phạm bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự rất khiêm tốn. Theo thống kê của Toà án nhân dân tối cao, trong năm 2005 cả n-ớc chỉ có 30 vụ trốn thuế đ-ợc đ-a ra xét xử. Thực trạng trên cho thấy trốn thuế là một trong những lĩnh vực có tỷ lệ tội phạm ẩn cao nhất hiện nay. Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà n-ớc, đồng thời là công cụ quan trọng trong điều tiết nền kinh tế đất n-ớc, vì vậy để ổn định phát triển đất n-ớc, đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả nhận thức đ-ợc rằng: việc nghiên cứu một cách nghiêm túc tình hình tội phạm trốn thuế, tìm ra nguyên nhân, điều kiện và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm này là hết sức cần thiết, cả về lý luận lẫn thực tiễn, đáp ứng đ-ợc yêu cầu của quản lý nhà n-ớc về thuế trong giai đoạn hiện nay. 5 2. Tình hình nghiên cứu: Thực tế cho thấy ch-a có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên biệt vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. Một số công trình nghiên cứu cũng đề cập một cách khái quát vấn đề trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về đấu tranh phòng chống các tội phạm kinh tế nói chung, hoặc chỉ tập trung về các hành vi trốn thuế có liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng. Vì vậy nghiên cứu vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế một cách cơ bản, t-ơng đối có hệ thống và t-ơng đối toàn diện từ góc độ lý luận và thực tiễn là h-ớng nghiên cứu thiết thực trong giai đoạn hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 . Mục đích: Việc nghiên của vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế trong luận văn này nhằm đạt đ-ợc những mục đích sau: - Làm sáng tỏ về mặt lý luận tội phạm trốn thuế theo pháp luật hình sự Việt Nam và lý luận về vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. - Tổng kết tình trạng tội phạm trốn thuế trong thời gian 5 năm vừa qua (2001 - 2005), phân tích rõ cơ cấu, diễn biến, động thái, và đánh giá một cách khoa học về nguyên nhân, điều kiện của tội phạm trốn thuế hiện nay, đồng thời đ-a ra những dự báo cơ bản về tình hình tội phạm này trong giai đoạn tới. - Phân tích thực trạng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế của Nhà n-ớc ta thời gian qua (2001 2005), đánh giá những mặt đạt đ-ợc và những mặt còn hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của hiện t-ợng này. - Trên cơ sở lý luận khoa học, thực tiễn ở n-ớc ta và kinh nghiệm của một số n-ớc trên thế giới đối với vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế, đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế có hiệu quả. 6 3.2 Nhiệm vụ: Để thực hiện đ-ợc mục đích nghiên cứu nói trên, luận văn tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau: - Khái quát một số vấn đề lý luận về tội phạm trốn thuế và đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. - Phân tích thực trạng tội phạm trốn thuế và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế trong giai đoạn 5 năm (từ năm 2001 đến năm 2005). - Nghiên cứu và kiến nghị các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế, để hoạt động này thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 4. Đối t-ợng nghiên cứu: Những đối t-ợng đ-ợc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế trong của luận văn này là: 4.1. Các đặc điểm tội phạm trốn thuế ở n-ớc ta trong những năm 2001- 2005, các vụ án về trốn thuế điển hình; 4.2. Hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế của Nhà n-ớc ta trong thời gian qua; 5. Cơ sở khoa học: 5.1 . Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của luận văn này là các thành tựu của các ngành khoa học: Tội phạm học, Khoa học luật hình sự, Tâm lý xã hội, Xã hội học, Triết học, Kinh tế học; hệ thống các quan điểm của Đảng và Nhà n-ớc ta về xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền, và các luận điểm khoa học trong các công trình nghiên cứu về lĩnh vực có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 5.2 . Cơ sở thực tiễn: Cơ sở thực tiễn của luận văn là các kết quả thống kê của Cục thống kê tội phạm - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bản án, quyết định hình sự của 7 Toà án nhân dân các cấp về tội phạm trốn thuế. Các thống kê của Tổng Cục thuế, Cục thuế, Chi Cục thuế các địa ph-ơng về tình trạng trốn thuế. Các bài báo phản ánh tình hình tội phạm trốn thuế, hành vi trốn thuế diễn ra trong cả n-ớc. 6 Ph-ơng pháp luận của việc nghiên cứu: Các ph-ơng pháp luận của việc nghiên cứu trong luận văn chủ yếu là: chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, ph-ơng pháp đặc tr-ng của khoa học luật hình sự nh-: phân tích, so sánh, tổng hợp, lôgíc, thống kê, ph-ơng pháp trao đổi chuyên gia Đồng thời có sự kết hợp với việc nghiên cứu các văn bản pháp luật hình sự, pháp luật thuế, thực tiễn xét xử, tham khảo các tài liệu trong n-ớc và n-ớc ngoài. 7 Điểm mới về mặt khoa học của luận văn: 7.1 Về lý luận: Đây là công trình nghiên cứu một cách t-ơng đối có hệ thống và t-ơng đối toàn diện ở cấp độ một luận văn thạc sỹ đề cập tới lý luận về tội phạm trốn thuế và đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. Qua đó đ-a ra cách tiếp cận vấn đề một cách lôgíc, toàn diện và khoa học, đồng thời tìm kiếm phát hiện những điểm còn hạn chế, bất cập trong các quy phạm pháp luật hình sự có liên quan, mạnh dạn đ-a ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 về đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. 7.2 Về thực tiễn: - Tổng kết những ph-ơng thức, thủ đoạn của tội phạm trốn thuế, đồng thời làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm trốn thuế một cách có hệ thống, khoa học, sâu sắc và toàn diện. - Dự báo tình hình trốn thuế ở n-ớc ta trong thời gian tới; 8 - Đề cập các giải pháp đấu tranh có hiệu quả các tội phạm trốn thuế một cách toàn diện và có tính khả thi để các cơ quan lập pháp, hành pháp, t- pháp có ch-ơng trình, kế hoạch tổ chức đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này. 8. Bố cục của luận văn: Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu, ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đ-ợc chia làm 3 ch-ơng với các nội dung cụ thể nh- sau: Ch-ơng 1. Lý luận chung về đấu tranh phòng chống tội trốn thuế Ch-ơng 2. Thực trạng tội trốn thuế, và công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong 5 năm gần đây (từ năm 2001 đến năm 2005) Ch-ơng 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế trong thời gian tới Mặc dù đã rất cố gắng, song do kiến thức còn hạn hẹp, nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong sự góp ý của các thầy, cô giáo, bạn bè và những ai quan tâm đến đề tài này. 9 Ch-ơng 1 Lý luận chung về đấu tranh phòng chống tội trốn thuế 1.1 Tội trốn thuế trong pháp luật hình sự Việt Nam 1.1.1 Khái quát về thuế : 1.1.1.1 Khái niệm thuế: Lịch sử nhân loại đã chứng minh sự ra đời và thay đổi của thuế gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Nhà n-ớc. Chế độ t- hữu xuất hiện, xã hội phân chia thành giai cấp, và nhà n-ớc tất yếu phải ra đời. Chức năng chính của nhà n-ớc là bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị và giải quyết một số vấn đề chung của cộng đồng. Nhà n-ớc cần phải có nguồn của cải vật chất cần thiết phục vụ việc thực hiện những chức năng đó. Chế độ t- hữu phát triển dẫn đến ph-ơng thức huy động nguồn của cải vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng bằng sự đóng góp tự nguyện của nhân dân nh- trong xã hội cộng sản nguyên thủy không còn phù hợp. Nhà n-ớc đã sử dụng quyền lực của mình ấn định và bắt buộc các công dân phải đóng góp một phần của cải mà họ làm ra vào nguồn ngân quỹ chung của nhà n-ớc, và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này bằng bộ máy c-ỡng chế nhà n-ớc. Sự xuất hiện của nguồn của cải và quan hệ thu nộp này chính là thuế và quan hệ thu nộp thuế. Nh- vậy thuế ra đời nh- một tất yếu khách quan trong lịch sử, xuất phát từ nhu cầu đáp ứng chức năng của Nhà n-ớc và tồn tại không tách rời quyền lực Nhà n-ớc. Do đó nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định "thuế vừa là phạm trù kinh tế, vừa là phạm trù lịch sử" (1) . Định nghĩa về thuế, d-ới các giác độ khác nhau nhiều nhà nghiên cứu đã đ-a ra những khái niệm về thuế khác nhau. [...]... đối với các tội phạm kinh tế nói chung và đối với tội trốn thuế nói riêng 27 1.1.3 Các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội trốn thuế 1.1.3.1 Khái niệm tội trốn thuế: a Khái niệm trốn thuế: Tr-ớc khi nghiên cứu về khái niệm "tội trốn thuế" , tr-ớc hết cần làm rõ thế nào là hành vi trốn thuế Theo Tụ điển tiếng Việt thì trốn l hnh động lng trnh một nhiệm vụ nào đó Bản chất hành vi trốn thuế là việc... chịu thuế xuất nhập khẩu Trên thực tế, hành vi buôn lậu gắn với trốn thuế, trong cuộc sống hay trên các ph-ơng tiện thông tin th-ờng nhắc đến buôn lậu trốn thuế như l một cặp phm trù thức chất để chỉ hnh vi buôn lậu 32 b Khái niệm tội trốn thuế: Khái niệm tội trốn thuế có nội hàm hẹp hơn khái niệm trốn thuế nói chung, những hành vi trốn thuế nếu có tính nguy hiểm đáng kể mới bị coi là tội phạm Tội phạm... phạm Tội phạm trốn thuế là tội phạm thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lí kinh tế, đ-ợc quy định trong luật hình sự Tội phạm trốn thuế đ-ợc quy định tại Điều 161- Bộ luật hình sự năm 1999 nh- sau: Điều 161 Tội trốn thuế 1 Ng-ời nào trốn thuế với số tiền từ năm m-ơi triệu đồng đến d-ới một trăm năm m-ơi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc... Việt Nam nói chung và pháp luật hình sự nói riêng Để góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi trốn thuế, nhằm chống thất thu thuế, Bộ luật này đã xác định hành vi trốn thuế ở mức độ nguy 26 hiểm nhất định (đáng kể) bị coi là một tội phạm hình sự độc lập Điều 169 Bộ Luật hình sự 1985 quy định về Tội trốn thuế nh- sau: "Ng-ời nào trốn thuế với số l-ợng lớn hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi... phải nộp thuế tìm mọi thủ đoạn để "che mắt" cơ quan quản lý thuế nhằm không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Theo tác giả Nguyễn Ngọc Điệp : "Trốn thuế là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để không phải đóng thuế hoặc để đóng thuế ít hơn phần thuế lẽ ra phải đóng" Theo nhà một số nhà nghiên cứu pháp lý thì trốn thuế là: "việc ng-ời nộp thuế có các hành vi khai man để tránh phải nộp thuế Hành vi trốn thuế có... ng-ời nộp thuế và ng-ời chịu thuế là một Thuế trực thu bao gồm các loại thuế đánh vào tài sản, và thuế đánh vào đối 16 t-ợng th-ờng trú Ví dụ nh-: thuế thu nhập đối với ng-ời có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế chuyển quyền sử dụng đất Loại thuế này th-ờng gặp sự phản ứng của ng-ời gánh chịu thuế do nghĩa vụ thuế không thể chuyển dịch, và có thể bị đánh nhiều lần Thuế gián... chính, đâu là hành vi trốn thuế bị coi là tội phạm là trị giá của số tiền trốn thuế Bên cạnh đó là tính chất của hành vi, vi phạm lần đầu hay tái phạm cũng là một 33 căn cứ để phân biệt giữa vi phạm hành chính và tội phạm Nh- vậy hành vi trốn thuế bị coi là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự trong các tr-ờng hợp sau: - Trốn thuế với số tiền từ năm m-ơi triệu đồng trở lên; - Trốn thuế với số tiền... - Các việc gian lậu thuế kể trên sẽ do Nha thuế trực thu tố cáo tr-ớc toà án trừng trị. Từ quy định tại Sắc lệnh số 49 trên có thể thấy, quy định về tội phạm trốn thuế đ-ợc hình thành, tuy nhiên ch-a có sự phân biệt rõ ràng ranh giới giữa hành vi trốn thuế là vi phạm hành chính và hành vi trốn thuế là tội phạm Cũng với điều luật kể trên, quyền điều tra thuế đ-ợc giao cho cơ quan thuế trực tiếp thụ lí,... này hành vi trốn thuế tuân theo đ-ờng lối xét xử chung của các hành vi kinh doanh trái phép, đã đáp ứng đ-ợc phần nào nhu cầu xử lý tội phạm trong lĩnh vực thuế Tuy nhiên do tính chất của hành vi trốn thuế ngày càng trở nên phức tạp, xâm phạm đến khách thể trực tiếp riêng nên quy phạm về tội trốn thuế cần phải đ-ợc ban thành một chế định độc lập nhằm phân hóa tội phạm và có các biện pháp đấu tranh xử... luật thuế, Nhà n-ớc thực hiện việc điều tiết thu nhập của các đối t-ợng nộp thuế và các thành viên trong xã hội Sự thay đổi của pháp luật thuế về cơ cấu các loại thuế trong hệ thống thuế, vế thuế suất đều có tác động đến thu nhập và sử dụng thu nhập trong xã hội 1.1.1.4 Phân loại thuế: a Căn cứ vào mục đích điều tiết, thuế có hai loại cơ bản: thuế trực thu và thuế gián thu Thuế trực thu là loại thuế . đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế. 1.2.2. Nội dung đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế và các yếu tố có ảnh h-ởng đến hoạt động này. Ch-ơng 2.Thực trạng tội trốn thuế, và công tác đấu. vấn đề lý luận về tội phạm trốn thuế và đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. - Phân tích thực trạng tội phạm trốn thuế và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế trong giai đoạn. tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.2.2. Định h-ớng, quan điểm về đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế 3.3.1. Các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế, Đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế, Đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế, Chương 1 Lý luận chung về đấu tranh phòng chống tội trốn thuế, 1 Tội trốn thuế trong pháp luật hình sự Việt Nam, 2 Nhận thức chung về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế, Chương 2. Thực trạng tội trốn thuế, và công tác đấu tranh phòng chống lọai tội phạm này trong 5 năm gần đây (từ năm 2001 đến năm 2005), Chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế trong thời gian tới, 3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm