ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học

8 801 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 10:57

ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 1 : Để mức cờng độ âm tăng thêm 20dB thì cờng độ âm I phải tăng đến giá trị I bằngA. 20I. B. I+100I0. C. 100I0. D. 100I.Câu 2 : Một nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ bớc sóng 1640nm= và một bức xạ màu lục, chiếu sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngời ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục thì số vân màu đỏ giữa hai vân sáng nói trên làA. 5. B. 4. C. 7. D. 6.Câu 3 : Điện từ trờng xuất hiện trong không gianA. xung quanh một tia lửa điện. B. xung quanh một cuộn dây điện.C. xung quanh một quả cầu tích điện.D. xung quanh một tụ điện.Câu 4 : Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nớc thìA. tần số tăng, bớc sóng giảm. B. tần số giảm, bớc sóng tăng.C. tần số không đổi, bớc sóng tăng. D. tần số không đổi, bớc sóng giảm.Câu 5 : Một con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lợng không đáng kể, một đầu cố định một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động theo phơng nằm ngang. Véc tơ gia tốc của viên bi luônA. hớng về vị trí cân bằng. B. ngợc hớng với lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên bi.C. cùng hớng chuyển động của viên bi.D. hớng theo chiều âm quy ớc.Câu 6 : Máy biến thế có số vòng cuộn dây sơ cấp nhỏ hơn số vòng cuộn dây thứ cấp thì máy biến thế có tác dụngA. giảm điện áp, tăng cờng độ dòng điện.B. giảm điện áp, tăng công suất sử dụng điện.C. tăng điện áp, giảm cờng độ dòng điện.D. tăng điện áp và công suất sử dụng điện.Câu 7 : Đặt một điện áp u = U0cost (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R không đổi. Khi có hiện tợng cộng hởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai ?A. Điện áp tức thời hai đầu mạch cùng pha với điện áp tức thời ở hai đầu R.B. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R luôn nhỏ hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch.D. Cờng độ hiệu dụng của dòng trong mạch đạt giá trị cực đại.Câu 8 : Sóng dọc truyền trong một môi trờng đàn hồi có bớc sóng 0,2m=. A và B là hai phần tử của môi trờng nằm trên cùng một phơng truyền sóng, khi cha có sóng truyền qua chúng cách nhau 0,1m. Biết biên độ sóng là 2cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử A và B trong quá trình dao động làA. 10 cm. B. 12 cm. C. 8 cm. D. 6 cm.Câu 9 : Mạch dao động ở lối vào của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15pF đến 860pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có thể bắt đợc các sóng điện từ có bớc sóng từ 10m đến 1000m. Cho c = 3.108m/s. Giới hạn biến thiên độ tự cảm của cuộn dây làA. 28,7.10-3H đến 5.10-3H. B. 1,85.10-6H đến 0,33.10-3H.C. 1,85.10-3H đến 0,33H. D. 5.10-6H đến 28,7.10-3H.Câu 10 : Một mạch dao động LC lí tởng đang dao động tự do. Biết điện tích cực đại trên tụ là Q0 và dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0, Cho c = 3.108 m/s. Bớc sóng của sóng điện từ phát ra làA. 3.108Q0/I0. B. 6.108Q0/I0.C. 6.108Q0.I0. D. 3.108 I0.Q0.Câu 11 : Cho mạch điện nh hình vẽ bên.Các điện áp hiệu dụng trên các đoạn mạch ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T A R0 B A R1 C1 M R2 C2 B VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com là UAB, UAM, UMB. Điều kiện để UAB = UAM + UMB làA. C2 + C1 = 1/(R1 + R2). B. R1 + R2 = C2 + C1.C. R1/R2 = C2/C1. D. R1/R2 = C1/C2.Câu 12 : Chất điểm M dao động điều hoà theo phơng trình x = 2,5cos(10t + /2) cm. Tốc độ trung bình của M trong một chu kì dao động làA. 50 cm/s. B. 50 m/s. C. 250 cm/s. D. 25 m/s.Câu 13 : Cho hai dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số, cùng biên độ 2cm và có các pha ban đầu lần lợt là 23 và 6. Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên làA.512; 2cm. B.3; 2 2cm. C.;2 24cm. D.2; 2cm.Câu 14 : Chọn câu đúng: Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nớc trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sángA. không có màu dù chiếu thế nào. B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.C. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.D. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.Câu 15 : Cho mạch điện RLC nối tiếp. Biết R = 203; C = 3104F và cuộn dây thuần cảm có L = 0,6H. Điện áp đặt vào mạch u = 2002cos(100t+4) (V). Biểu thức của dòng điện làA.i = 52cos(100t + 512) (A).B.i = 52cos(100t - 512) (A).C.i = 52cos(100t + 12) (A).D.i = 52cos(100t - 12) (A).Câu 16 : Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36eV. Chiếu vào quả cầu bức xạ có bớc sóng 0,3àm. Nếu quả cầu ban đầu trung hòa về điện và đặt cô lập thì điện thế cực đại mà nó có thể đạt đợc làA. 1,53 V. B. 1,78 V. C. 1,35 V. D. 1,1 V.Câu 17 : Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lợng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần làA. 6%. B. 3%. C. 9%. D. 94%.Câu 18 : Cho đoạn mạch RL nối tiếp, điện áp đặt vào mạch có U0 = 300V, f = 50Hz, điện áp hiệu dụng UR = 100 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 5010V, công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 100 W. Điện trở thuần của cuộn dây và độ tự cảm của cuộn dây làA.75và L = 1H.B.50và L = 34H.C.25và L = 34H.D.50và L = 12H.Câu 19 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên một mặt phẳng ngang. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lợt là 3s và 10cm. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 là lúc con lắc đi qua li độ +5cm và đang chuyển động theo chiều dơng. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu làA. 1,25 s. B. 1,5 s. C. 1,75 s. D. 1,125 s.Câu 20 : Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 3o (coi là góc bé), theo phơng vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Biết chiết suất của màu đỏ và màu tím đối với lăng kính lần lợt là nđ = 1,50 và nt = 1,60. Góc hợp bởi tia đỏ và tia tím sau khi ra khỏi lăng kính là ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T A R0 B VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com A. 1,5o. B. 0,3o. C. 1,8o. D. 3o.Câu 21 : Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song S1 và S2, đặt trớc một màn M, cách một khoảng D = 1,2m. Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, ngời ta tìm đợc hai vị trí của thấu kính, cách nhau một khoảng d = 72cm cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh S1, S2 là 3,8mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai khe bằng một nguồn điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có bớc sóng = 656nm. Khoảng vân giao thoa trên màn làA. 0,95 mm.B. 1,2 mm.C. 1,9 mm.D. 0,83 mm. Câu 22 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có b-ớc sóng lần lợt là 1 = 0,48 àm và 2 = 0,64 àm. Vân sáng của hai hệ vân trùng nhau tiếp theo kể từ vân trung tâm ứng với vân bậc k của bớc sóng 1. Giá trị của k làA. 6. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 23 : Cho đoạn mạch xoay chiều AB nh hình vẽ. Hộp kín X chứa 1 trong 3 phần tử R, L, C. Biết dòng điện qua mạch luôn nhanh pha so với điện áp hai đầu mạch. Hộp X chứaA. L. B. R. C. C. D. L hoặc C.Câu 24 : Khoảng cách i giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa trong thí nghiêm hai khe Y-âng đợc tính theo công thứcA.aDi=. B.iaD=. C.aiD=. D.Dia=.Câu 25 : Một con lắc vật lí đợc treo trong một thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên, T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc g/10, ta cóA. T = T1011. B. T = T911. C. T = T119. D. T = T1110.Câu 26 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cost (V) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(t - 6) (A). Đoạn mạch này luôn cóA. ZL = R. B. ZL > ZC. C. ZL < ZC. D. ZL = ZC.Câu 27 : Khi điện áp giữa hai cực của ống phát tia Rơnghen là U1 = 16 000V thì vận tốc cực đại của electron lúc tới anốt là v1. Bỏ qua vận tốc ban đầu của electron. Để vận tốc cực đại của electron khi tới anốt là v2 = 2v1 thì phải tăng thêm điện áp giữa hai cực của ống lênA. 64 000V. B. 48 000V. C. 32 000V. D. 16 000V.Câu 28 : Biên độ sóng làA. quãng đờng mà mỗi phần tử của môi trờng đi đợc trong 1s.B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngợc pha.C. một nửa khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.D. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng gần nhất trên phơng truyền dao động cùng pha.Câu 29 : Một sợi dây đàn hồi đợc treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Ngời ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số 21ff bằngA. 2. B. 4. C. 6. D. 3.Câu 30 : Khi nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng N bức xạ điện từ thì có thể bức xạ ra bao nhiêu loại phôtôn khác nhau ?A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T A R F L r D C B X A R0 B VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 31 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 50; cuộn dây thuần cảm L = 32H; tụ C có điện dung thay đổi đợc; điện áp đặt vào mạch có U0 = 2402V và tần số f = 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung C thì có một giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằngA. 120V. B. 240V. C. 480V. D. 1202.Câu 32 : Một nguồn điểm phát sóng trong không gian với công suất và tần số không đổi. Coi môi trờng truyền sóng là tuyệt đối đàn hồi. Phần tử N của môi trờng cách nguồn sóng một khoảng r dao động với biên độ a. Phần tử M của môi trờng cách nguồn sóng một khoảng 2r dao động với biên độ làA. a/4. B. a. C. a/8. D. a/2.Câu 33 : Chọn câu Đúng: Trong hiện tợng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đa đếnA. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.B. sự phát ra một phôtôn khác.C. sự giải phóng một electron liên kết.D. sự giải phóng một electron tự do.Câu 34 : Cho mạch điện RLC nối tiếp. Biết C = 4.10-4F; cuộn dây thuần cảm L = 310H, R là một biến trở. Đặt vào mạch điện áp u = 2002cos100t (V). Khi thay đổi R thì giá trị R ứng với công suất cực đại làA. 50. B. 25. C. 5. D. 2,5.Câu 35 : Một mạch dao động gồm một tụ điện có diện dung C = 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ làA.1,6 MHz. B. 19,8 Hz. C. 6,3.107 Hz. D. 0,05 Hz.Câu 36 : Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phơng dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vàoA. tần số chung của hai dao động. B. biên độ của dao động thứ nhất.C. biên độ của dao động thứ hai. D. độ lệch pha của hai dao động.Câu 37 : Cho mạch điện RLC nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là u = 10cost (V), thì điện áp hai đầu điện trở R là uR = 5cost (V). Khi đó chu kì của dòng điện làA. T = 0,2. B.T = 1/(2LC).C. T = 2LC. D. T = 2.Câu 38 : Tia laze không có đặc điểm nào dới đây ?A. Cờng độ lớn. B. Công suất lớn.C. Độ đơn sắc cao. D. Độ định hớng cao.Câu 39 : Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bớc sóng = 0,3 àm. Biết công suất chùm bức xạ là 2 W và cờng độ dòng quang điện bão hoà thu đợc là 4,8 mA. Hiệu suất lợng tử làA. 2%. B. 1%. C. 10%. D. 0,2%.Câu 40 : Trong mạch dao động LC có sự biến thiên tơng hỗ giữaA. năng lợng điện trờng và năng l-ợng từ trờng.B. điện tích và dòng điện.C. điện áp và cờng độ dòng điện. D. điện trờng và từ trờng.Câu 41 : Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S1 và S2 cách nhau S1S2 = 20m cùng phát một âm có tần số f = ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T Phần riêng : Thí sinh chỉ đ ợc chọn làm một trong hai phần (phần I hoặc phần II) Phần I. Ch ơng trình chuẩn 10 câu: Từ câu 41 đến câu 50. A R F L r D C B VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com 420Hz, có cùng biên độ a = 2mm và cùng pha ban đầu. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 336m/s. Xét hai điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lợt là 4m và 5m. Khi đó:A. tại M nghe đợc âm rõ nhất còn tại N không nghe đợc âm.B. tại N nghe đợc âm rõ nhất còn tại M không nghe đ-ợc âm.C. tại cả M và N không nghe đợc âm. D. tại cả M và N đều nghe đợc âm rõ nhất.Câu 42 : Biết bớc sóng ứng với 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy của dãy Ban-me là= 0,656àm, = 0,486àm, = 0,434àm, = 0,410àm. Bớc sóng dài nhất của dãy Pa-sen làA. 1,093àm. B. 7,414àm. C. 1,282àm. D. 1,875àm.Câu 43 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bớc sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm này làA. 0,48àm. B. 0,76àm. C. 0,60àm. D. 0,40àm.Câu4 4 : Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC (cuộn dây thuần cảm, R, L, C có giá trị không đổi). Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp u = U0sint (V); với có giá trị thay đổi, U0 không đổi. Khi = 1 = 200rad/s; hoặc = 2 = 50rad/s thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cờng độ dòng hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số góc làA. 40rad/s. B. 100rad/s. C. 125rad/s. D. 250rad/s.Câu 45 : Một mạch dao động LC có một tụ C = 25pF, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Biết ở thời điểm ban đầu của dao động cờng độ dòng điện có giá trị cực đại và bằng 40mA. Biểu thức c-ờng độ dòng điện và điện tích trên hai bản của tụ lần lợt làA. i = 4.10-2cos(2.107t - / 2) A; q = 2.10-9sin(2.107t - / 2) C.B. i = 4.10-2cos(2.107t) A; q = 2.10-9sin(2.107t) C.C. i = 8.10-3cos(2.107t + / 4) A; q = 4.10-9sin(2.107t - / 2) C.D. i = 8.10-2cos(2.107t - / 4) A;q = 4.10-9sin(2.107t + / 4) C.Câu 46 : Một vật dao động điều hoà theo phơng trình x = Asin(t+). Biết rằng trong khoảng thời gian 1/60 giây đầu tiên vật đi từ vị trí cân bằng và đạt li độ x = A3 / 2 theo chiều dơng của trục ox. Mặt khác tại vị trí li độ x = 2cm thì vận tốc của vật là v = 403cm. Tần số góc và biên độ dao động của vật lần lợt làA. 20rad/s; 4 cm. B. 40rad/s; 4 cm.C. 30rad/s; 2 cm. D. 10rad/s; 3 cm.Câu 47 : Chiếu lần lợt hai ánh sáng có bớc sóng 1= 0,47àm và 2= 0,60àm vào bề mặt một tấm kim loại thì thấy tỉ số các vận tốc ban đầu cực đại bằng 2. Giới hạn quang điện của kim loại đó làA. 0,72àm. B. 0,58àm. C. 0,62àm. D. 0,66àm.Câu 48 : Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC cuộn cảm có r0; uAB = 1752cost (V); UAF = 25 V; UFD = 25 V; UDB = 175V. Hệ số công suất của mạch làA. 7/25. B. 24/25. C. 1/7. D. 1/25.Câu 49 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Chiếu ánh sáng trắng có bớc sóng từ 0,4àm đến 0,75àm vào hai khe. Tại điểm cách vân sáng trung tâm 3,84mm có cực đại giao thoa của các bức xạ đơn sắcA. 0,64àm và 0,50àm. B. 0,60àm và 0,48àm.C. 0,64àm và 0,48àm. D. 0,40àm và 0,48àm.Câu 50 : Một tụ điện có điện dung C = 8nF đợc nạp điện tới điện áp 6V rồi mắc vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Cờng độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm làA. 1,2 mA. B. 12 mA. C. 0,12 mA. D. 1,2 A.Phần II. Ch ơng trình nâng cao : Từ câu 51 đến câu 60. ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T A R F L r D C B VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 51 : Một quả cầu đồng chất, bán kính R bắt đầu lăn không trợt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 12m và nghiêng 300 so với phơng ngang. Tốc độ dài của vật ở chân mặt phẳng nghiêng làA. 9,2 m/s. B. 7,1 m/s. C. 10,8 m/s. D. 6,2 m/s.Câu5 2 : Đối với vật rắn quay quanh một trục cố định, tính chất nào sau đây là sai ?A. ở cùng một thời điểm các điểm của vật rắn có cùng tốc độ dài.B. ở cùng một thời điểm các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc.C. ở cùng một thời điểm các điểm của vật rắn có cùng tốc độ góc.D. Trong cùng một khoảng thời gian các điểm của vật rắn quay đợc những góc bằng nhau.Câu 53 : Một thấu kính thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 20 cm. Chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng màu đỏ nđ = 1,50 và đối với ánh sáng màu tím nt = 1,54. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm đối với ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím bằngA. 2,9 cm. B. 2,12 cm. C. 0,74 mm. D. 1,48 cm.Câu 54 : Một momen lực không đổi bằng 4 Nm tác dụng vào vật có trục quay cố định, ban đầu đứng yên. Momen quán tính của vật đối với trục quay đó là 2kgm2 (bỏ qua mọi lực cản). Sau 10s đầu tiên vật có động năng làA. 0,80 kJ. B. 0,40 kJ. C. 0,08 kJ. D. 0,04 kJ.Câu 55 : Một thanh cứng, mảnh nhẹ, dài 1,0 m quay quanh một trục vuông góc với thanh và đi qua tâm. Hai quả cầu (coi là những hạt) có khối lợng 2,0 kg và 1,5 kg đợc gắn vào hai đầu thanh, tốc độ dài mỗi qủa cầu là 5,0 m/s. Momen động lợng của hệ làA. 8,75 kgm2/s. B. 17,5 kgm2/s. C. 4,375 kgm2/s. D. 35 kgm2/s.Câu 56 : Một vật có khối lợng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phơng, có các phơng trình dao động là x1 = 5sin(10t + ) cm và x2 = 10sin(10t - /3) cm. Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật làA. 5N. B. 0,53N. C. 53N. D. 503N.Câu 57 : Trong các trạng thái dừng của nguyên tử thìA. hạt nhân nguyên tử không dao động. B. mọi êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.C. êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng với bán kính lớn nhất có thể.D. nguyên tử không bức xạ.Câu 58 : Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4 kW và hệ số công suất 0,866 đợc đấu theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380 V lấy 3 = 1,732. Cờng độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị làA. 35 A. B. 60 A. C. 20 A. D. 105 A.Câu 59 : Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha theo phơng thẳng đứng tại hai điểm cố định A và B cách nhau 7,8 cm. Biết bớc sóng là 1,2cm. Số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn AB làA. 12. B. 13. C. 11. D. 14.Câu 60 : Một tụ điện có điện dung 10àF đợc tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1H. Bỏ qua điện trở dây nối (lấy 2 = 10). Khoảng thời gian ngắn nhất (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu làA. 3/400 giây. B. 1/1200 giây. C. 1/300 giây. D. 1/600 giây. ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ19) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com DAP AN MA DE 19 : 1D 2D 3A 4D 5A 6C 7C 8D 9B 10B 11C 12A 13A 14D 15C 16B 17A 18C 19A 20B 21D 22D 23C 24D 25A 26B 27B 28C 29D 30B 31C 32D 33B 34C 35A 36A 37C 38B 39B 40A 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48 A 49C 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56B 57D 58C 59B 60C Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ19) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&amp;ĐT ... 57D 58C 59B 60C Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ S 19) ... giây. D. 1/600 giây. ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ S 19) ... DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học , ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học , ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học

Từ khóa liên quan