Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

130 4,083 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 08:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỖ THU HƯỜNG VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỖ THU HƯỜNG VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số : 60 22 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VĂN SINH HÀ NỘI - 2010 MỤC LỤC MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1 Chƣơng 1. CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA TÔN GIÁO 6 1.1. Một số quan điểm ngoài mácxít về vai trò xã hội của tôn giáo 7 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò xã hội của tôn giáo 12 1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã hội của tôn giáo 18 1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò xã hội của tôn giáo 18 1.3.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã hội của tôn giáo 26 Chƣơng 2. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 36 2.1. Quá trình du nhập, phát triển và đặc điểm của Phật giáo ở Việt Nam 36 2.1.1. Quá trình du nhập, phát triển của Phật giáo ở Việt Nam 36 2.1.2. Đặc điểm của Phật giáo ở Việt Nam 40 2.2. Thực trạng phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra 44 2.2.1. Thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay 44 2.2.2. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay 56 2.3. Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam- nhìn từ giác độ lịch sử phát triển tư tưởng và sinh hoạt văn hoá, xã hội Việt Nam 58 2.4. Vai trò của Phật giáo với đạo đức 62 2.5. Vai trò của Phật giáo với văn hoá dân tộc 81 2.6. Vai trò của Phật giáo với chính trị tư tưởng 91 Chƣơng 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 96 3.1. Tôn trọng và quản lý tốt hoạt động của Phật giáo theo đúng pháp luật và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước 96 3.1.1. Tăng cường bảo vệ các cơ cở vật chất và tôn trọng các nghi lễ của Phật giáo 103 3.1.2. Tăng cường công tác quản lý của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động và tổ chức của Phật giáo 104 3.2. Từng bước khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực trong sinh hoạt Phật giáo hiện nay 106 3.2.1. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân 107 3.2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức đúng về vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội 112 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 BẢNG QUY ƢC NHỮNG CỤM T VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNXH: Chủ nghĩa xã hội CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CTQG: Chính trị quốc gia GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nxb: Nhà xuất bản 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đang diễn ra những biến động to lớn về nhiều mặt như: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, khủng bố, bệnh tật hiểm nghèo, chiến tranh, xung đột tôn giáo, khủng hoảng kinh tế, tài chính, đói nghèo… đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bối cảnh đó, sự hồi sinh và gia tăng mạnh mẽ của các tôn giáo cũ và một số hình thức tôn giáo mới lạ đã làm cho mối quan hệ giữa con người ngày càng phức tạp. Trong xu thế chung của sự gia tăng tôn giáo thì ở nước ta đời sống tôn giáo đang có vận động mạnh mẽ trong những năm gần đây, trong đó có Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới, đồng thời cũng là một tôn giáo mà có những nội dung, tư tưởng mang đậm tính triết học sâu sắc. Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng đầu công nguyên, vốn có tư tưởng truyền thống gắn liền với sinh hoạt văn hóa nông nghiệp lúa nước, một nền văn hóa nhân văn, bao dung, trí tuệ, khai phóng, đượm sắc thái hiếu sinh, hiếu hòa và giải thoát với đặc tính từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, v.v Chính vì thế, Phật giáo đã được nhân dân Việt Nam đón nhận một cách trân trọng có sự tiếp biến để trở thành tôn giáo truyền thống của dân tộc. Trải qua hơn hai ngàn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của nhân dân. Ngày nay với nhiều lý do, Phật giáo ở nước ta đang có sự vận động và phát triển một cách nhanh chóng. Sự phát triển của Phật giáo một mặt đã kéo theo nhiều hậu quả trong sinh hoạt xã hội như: một số kẻ lợi dụng chùa làm nơi bói toán, lên đồng, xem sao, xem tướng, giải hạn để kiếm tiền bất chính (họ không phải là những người phật tử chân chính). Trước cổng chùa một số người dân bày bán đủ loại sách tử vi, cúng sao, giải hạn không có nguồn gốc xuất xứ, làm mê hoặc quần chúng… Trên thực tế sự gia tăng của 2 sinh hoạt Phật giáo đâu đây xuất hiện những vụ gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị xã hội mà ai cũng biết rằng sau chúng là mưu toan của những thế lực thù địch tìm cách lợi dụng các tôn giáo trong đó có Phật giáo như là công cụ để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” hòng xoá bỏ mọi thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Mặt khác bên cạnh những sinh hoạt tiêu cực thì Phật giáo đang vận động để thích nghi với xã hội hiện đại ngày nay như: về hình thức các cơ sở Phật giáo được tu sửa và xây dựng khang trang hơn, bên trong sinh hoạt Phật giáo được cải tiến, tuyên truyền giáo lý nhà Phật được tăng cường, công tác đào tạo chức sắc được đẩy mạnh để từ đó nâng cao vị trí vai trò tích cực của mình trong đời sống chính trị - xã hội. Phật giáo là một hiện tượng xã hội đã tồn tại và khả năng còn tồn tại lâu dài và ngày càng gia tăng, phát triển bởi lẽ nó có những điều phù hợp nhất định đáp ứng một số nhu cầu nào đó của con người, của xã hội. Mặt khác trong thực tế thì từ khi du nhập, phát triển ở nước ta đến nay Phật giáo có những ảnh hưởng tích cực trong đời sống nhân dân trên nhiều lĩnh vực, như đạo đức, lối sống, văn hoá, chính trị, kiến trúc… Vậy những hợp lý của Phật giáo đó là gì? Và biểu hiện vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội ra sao? Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên tôi đã chọn đề tài: “Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay”. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Phật giáo là một tôn giáo lớn nhất ở nước ta do vậy đã luôn được quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu các công trình tiêu biểu như: “Phật giáo nguyên thuỷ đến thế kỷ XIII” của Trần Văn Giáp; “Việt Nam Phật giáo sử lược” của Thích Mật Thể; “Phật giáo Việt Nam” của nhiều tác giả do giáo sư Nguyễn Tài Thư chủ biên, hay “Lược sử Phật giáo Việt Nam” của Thượng tọa Thích Minh Tuệ…các công trình này đã tổng kết khái quát tiến trình lịch sử Phật giáo tại Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều các các công trình nghiên cứu của các tác giả về Phật giáo ở Việt Nam như: “Tư tưởng Phật giáo” của Nguyễn 3 Duy Hinh đã đi sâu nghiên cứu nội dung tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Đặc điểm Phật giáo Việt Nam được hình thành trên cơ sở tín ngưỡng, tâm linh của cư dân bản địa có tiếp thu tôn giáo ngoại nhập. Còn tác giả Thiền sư Đinh Lực và Cư sĩ Nhất Tâm trong công trình “Phật giáo Việt Nam và Thế giới” đã mô tả Phật giáo và những vấn đề cơ bản của Phật pháp, thiền. Tôn giáo hiện hành và sự ảnh hưởng của nó tới văn hoá, kinh tế, chính trị của các quốc gia, các dân tộc. Trong “Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam” của Nguyễn Hùng Hậu tác giả viết về Lược sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIV với những tông phái tiêu biểu. Phân tích về thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam. Hay “Tư tưởng Phật giáo” của Thích Trí Quảng gồm các bài giảng và bài viết của Hoà thượng Thích Trí Quảng về tư tưởng Phật giáo, cách tu niệm Phật pháp, giới luật của phật tử và những thành quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. “Phật giáo với văn hoá Việt Nam” của Nguyễn Đăng Duy, tác giả đã nghiên cứu các khái niệm, tư duy triết lý văn hoá về Phật giáo với văn hoá Việt Nam; việc du nhập và mở rộng Phật giáo ở Việt Nam; Lý luận Phật giáo với văn hoá hữu hình; Phật giáo với văn hoá tinh thần và Phật giáo với văn học. Trong cuốn “Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 20 năm thành của lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã Giới thiệu các báo cáo hoạt động của Giáo hội Phật giáo về những thành tựu, những kinh nghiệm, nguyên tắc, ý nghĩa, phương pháp tổ chức và thực hiện về phương hướng sắp tới của Giáo hội. “Hồi ký thành lập Hội Phật giáo Việt Nam” của Thích Trí Hải là công trình giới thiệu quá trình thành lập Hội Phật giáo Việt Nam (1934) và các thời kỳ: Lục hoà Tịnh lữ, Phật học Tùng thư, chùa Quán Sứ - Hội Bắc kỳ Phật giáo, Hội Phật giáo Việt Nam, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Tăng già Việt Nam. Giới thiệu về tổ chức, công việc gắn liền với từng thời kỳ. 4 Phật giáo với văn hóa - xã hội Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Nguyễn Hồng Dương chủ biên công trình đã tập hợp các tham luận khoa học đề cập đến nhiều góc độ của Phật giáo tham gia đóng góp vào lĩnh vực văn hoá - xã hội Việt Nam trong thời kỳ hiện đại hoá, công nghiệp hoá của đất nước. Phật giáo là một hệ tư tưởng - một tôn giáo lớn ở Việt Nam, đã đồng hành cùng dân tộc ta hơn 2000 nghìn năm do vậy Phật giáo đã thu hút nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Các công trình này rất có giá trị giúp tôi khi nghiên cứu về vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận văn là quá trình du nhập và phát triển của Phật giáoViệt Nam, đặc biệt đi sâu tìm hiểu vai trò của Phật giáo trong đời xã hội Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích Luận văn làm rõ vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay, từ đó nêu ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực và hạn chế tiêu cực trong sinh hoạt Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay.  Nhiệm vụ Nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống lý luận của triết học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã hội của tôn giáo. Phân tích, nghiên cứu quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo và thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay để từ đó đi nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. 5 5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận của đề tài là phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra luận văn có tham khảo một vài công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài để thực hiện luận văn này, bên cạnh việc dựa vào phương pháp lịch sử triết học, đồng thời luận văn sử dụng các phương pháp cơ bản sau: phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh - đối chiếu, phương pháp lịch sử, phương pháp hệ thống - cấu trúc. 6. Đóng góp của luận văn - Luận văn góp phần phân tích một cách có hệ thống lý luận về vai trò của tôn giáo nói chung dựa trên cơ sở những luận điểm do các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin đề ra. - Phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vai trò xã hội của tôn giáo. - Phân tích quá trình du nhập, phát triển và thực trạng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. - Phân tích vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. - Đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực và hạn chế tiêu cực trong sinh hoạt Phật giáo. Với những kết quả đó tác giả hi vọng luận văn này có thể góp phần vào thực tiễn nghiên cứu vai trò của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo; luận văn gồm có 3 chương, 11 tiết. Chương 1: Các quan điểm khác nhau về vai trò xã hội của Tôn giáo. Chương 2: Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. [...]... tư tưởng của các nhà khoa học ngoài mácxít, đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề vai trò xã hội của tôn giáo cùng với những đặc điểm của tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam từ đó trên cơ sở này nghiên cứu vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay để từ đó phát huy vai trò tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói... đề tôn giáo theo quan điểm cụ thể và xuất phát từ thực tế sinh động của cuộc sống Vì thế vai trò xã hội của tôn giáo được các ông nhìn nhận trong những điều kiện lịch sử nhất định và trong những hình thái xã hội cụ thể Khi nghiên cứu vai trò xã hội của tôn giáo thì các ông cũng thừa nhận, trong những điều kiện lịch sử nhất định, tôn giáo cũng có mặt tích cực và sự tác động của nó đối với xã hội cũng... đến tôn giáo hiện đại trong xã hội có giai cấp Tất nhiên trong xã hội có áp bức giai cấp thì "mặt thuốc phiện" của tôn giáo được tăng thêm do sự lợi dụng của các giai cấp áp bức bóc lột Chính trong điều kiện đấu tranh chính trị của xã hội nước Đức thế kỷ XIX mà Mác đã nêu ra quan điểm trên về tôn giáo Và xét về vai trò chính trị - xã hội khách quan của tôn giáo (cả ý thức và tổ chức) thì cho tới nay quan... triển của lịch sử, mà bản thân các thành phần của kiến trúc thượng tầng xã hội trong đó có tôn giáo cũng đóng góp vai trò tích cực đối với đời sống xã hội và tác động trở lại sự phát triển kinh tế Do vậy khi năng lực nhận thức và cải tạo thế giới của con người tăng lên, khi điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội thay đổi thì tôn giáo cũng biến đổi theo Do vậy, khi nghiên cứu vai trò xã hội của tôn giáo. .. thực tiễn cách mạng Việt Nam Tín đồ tôn giáo ở Việt Nam thực hiện tư tưởng của Người về chính sách tôn giáo, đã và đang sống theo phương châm: "Sống phúc âm trong lòng dân tộc", "tốt đời đẹp đạo", "đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội" Phật giáo là tôn giáo được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm bởi Phật giáo là một trong sáu tôn giáo lớn du nhập vào nước ta từ rất sớm và đóng vai trò như một bộ phận... đặc biệt, đánh giá đúng mức trước những đóng góp của đồng bào Phật giáo Nó thể hiện những nhận thức sâu sắc của Người về vai trò của Phật giáo và đồng bào Phật giáo Đánh giá đúng vai trò của đạo Phật, Hồ Chí Minh chủ trương đưa thành phần Phật giáo yêu nước tham gia vào mặt trận Liên - Việt, sau này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người khẳng định: Việt Nam độc lập đồng minh không phải là một đảng mà... và Phật giáo nói riêng trong đời sống xã hội hiện nay ở nước ta 6 1.1 Một số quan điểm ngoài mácxít về vai trò xã hội của tôn giáo Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, tôn giáo luôn có những đổi phản ánh sự thay đổi của lịch sử nhân loại Thực tế đã chứng minh rằng, một tôn giáo cụ thể ở một quốc gia nhất định có thể lụi tàn, hưng thịnh hoặc mất đi, song nhìn chung, từ khi ra đời cho đến nay, ... rằng tôn giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất của khoa học [30, tr.27] Khác với cách tiếp cận trên, nhà triết học, xã hội học Durkheim nghiên cứu tôn giáo và vai trò xã hội của tôn giáo từ góc độ xã hội học Ông đã đi sâu nghiên cứu các hình thức tôn giáo nguyên thủy, tìm hiểu vai trò của tôn giáo qua các hình thức thờ cúng, nghi lễ và qua các hoạt động của các tổ chức tôn giáo Durkheim cho rằng mọi tôn giáo đều... thời đại, quá khứ cũng như hiện nay, dù một quốc gia có thể chế chính trị ra sao, cũng cần quan tâm đến vai trò xã hội của tôn giáo Nghiên cứu vai trò xã hội của tôn giáo có rất nhiều quan điểm, tư tưởng không thống nhất với nhau và diễn ra cuộc đấu tranh kéo dài hàng ngàn năm 7 cho đến nay vẫn chưa kết thúc Nhưng do nhận thức khác nhau mà khi xem xét vai trò xã hội của tôn giáo đã có những cách tiếp... ví dụ như Ăngghen khẳng định vai trò của tôn giáo trong các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Trung cổ và vai trò của các cuộc cải cách tôn giáo đối với chủ nghĩa tư bản Mác và Ăngghen và Lênin khi xem xét vai trò xã hội của tôn giáo, được các ông gắn liền với thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và không tách rời điều kiện lịch sử cụ thể của nước Đức và của xã hội tư sản Âu Châu vào nửa đầu . về vai trò xã hội của Tôn giáo. Chương 2: Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò tích cực của Phật giáo trong đời. vai trò của Phật giáo trong đời xã hội Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích Luận văn làm rõ vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay, . của Phật giáo đó là gì? Và biểu hiện vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội ra sao? Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên tôi đã chọn đề tài: Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Chương 1 CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA TÔN GIÁO, Chương 2 VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY, Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm