BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa BD nghiệp vụ QLGD

30 3,349 40
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………  Họ và tên người viết TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐỀ TÀI: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Địa phương, tháng 3 năm 2015 1 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC 2 TIỂU LUẬN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - YYY - ZZZ. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người , chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia .Với đất nước Việt Nam ta cũng vậy,giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Tháng 12/1996 , Ban chấp hành Trung ương đảng khoá VIII đã ra Nghị quyết số 02/NQ-TW về định hướng chiến lược Giáo dục và Đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, tạo thời cơ thuận lợi chưa từng có cho ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục cấp Tiểu học nói riêng . Nghị quyết đã nhấn mạnh : “Thực sự coi Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển .Giáo dục Tiểu học là nền móng của quá trình đào tạo con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại đất nước." Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: "Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước". Để đạt được mục tiêu của giáo dục không phải ai khác mà chính là những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy, người thầy phải là người có đức có tài (vừa hồng vừa chuyên) . 3 Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện NQ và chỉ thị của Đảng về Giáo dục, đặc biệt là thực hiện chỉ thị 40 ngày 15-6-2004 của BBT Trung ương Đảng về việc “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời xưa của của ông cha ta đã từng nói:"Không thầy đố mày làm nên" đó cũng là lời khẳng định vị trí, vai trò quyết định của người thầy trong công tác giáo dục. Bậc Tiểu học là cấp học nền tảng có tính chất quyết định trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên Tiểu học là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục Tiểu học, là người tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường. Mỗi trường học muốn phát triển trước hết phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Đây là nguồn lực quý báu và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khoá mở cửa để tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “ vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu đào của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hoá về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn và luôn năng động sáng tạo. Vì vậy ta có thể khẳng định : việc quản lý nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong trường tiểu học nói chung và trường tiểu học huyện tỉnh nói riêng. 4 Đội ngũ trong trường tiểu học là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường.Trường Tiểu học XXX là một trường thuộc huyện XXX nằm ở phía Bắc của tỉnh XXX. Nhân dân trong địa bàn trường đóng còn nghèo, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng song còn bất cập với yêu cầu nhiệm vụ,trình độ chuyên môn không đồng đều. Một số giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chưa thực sự nỗ lực cố gắng trong công tác chuyên môn. Để khắc phục những nhược điểm đó cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên là một việc làm quan trọng và cần thiết. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá học Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX". 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để tìm ra biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có tư cách đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng nhân ái và lý tưởng nghề nghiệp. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Xác địnhh cơ sở lý luận và pháp lý của việc quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 5 Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục Đào tạo về quá trình dạy học của trường Tiểu học. Các tài liệu sư phạm có liên quan đến dạy học và quản lý dạy học. 5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát. Phương pháp đàm thoại. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục. 5.3. Nhóm các phương pháp hỗ trợ: Phương pháp thống kê toán học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lý luận Giáo viên Tiểu học là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng bậc Tiểu học trở thành bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí và trang bị những cơ sở ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam tương lai. Luật giáo dục đã ghi rõ: "Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển lâu dài và đúng đắn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở" 6 Lao động sư phạm của người giáo viên là lao động đặc biệt , hết sức phức tạp và tinh tế, đầy khó khăn và có một sứ mạng hết sức nặng nề là đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Nó vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật và tính nhân đạo cao. Sản phẩm lao động của người giáo viên là những con người toàn diện. Đặc biệt những sản phẩm đó không được phép có "phế phẩm". Bác Hồ đã dạy rằng: "Nghề dạy học trước hết phải đem cả con người và cuộc đời mình ra dạy sau đó mới dùng lời dể dạy". Nghĩa là người thầy giáo muốn dạy học sinh trở thành con người toàn diện trước hết người thầy phải dạy cho học sinh bằng chính nhân cách cuả mình. Như vậy người thầy giáo phải là người có đạo đức cách mạng có lý tưởng cao đẹp, có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng yêu thương học sinh. Người thầy không những dạy cho học sinh kiến thức mà còn phải hướng dẫn cho học sinh cách học để tự chiếm lĩnh tri thức, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Trong qúa trình tổ chức hoạt động dạy học, nếu có đủ những yếu tố nói trên, người giáo viên chắc chắn sẽ thành đạt trong sự nghiệp "Trồng người" của mình . Vì vậy, đòi hỏi người giáo viên tiểu học cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng của mình , cần phải có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn ; không ngừng học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ. Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền văn minh tri thức. Trong đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh chưa từng thấy. Thế giới đang bước vào thời kỳ hội nhập và xu thế toàn cầu hoá. Đây là vấn đề mang tính khách quan tất yếu. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập vào giai đoạn đầu cuả thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá. Muốn vậy phải phát triển mạnh nền giáo dục đào tạo nhằm tạo ra nguồn lực mới, nguồn vốn người có hàm lượng chất xám cao để phát triển kinh tế xã hội. Trong các văn kiện của Đại hội Đảng đã khẳng định: "Giáo dục Đào tạo là quốc sách hàng đầu" Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực đào tạo nhân tài để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực tế cho thấy hiện nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đã phát triển những bước nhảy vọt, nhưng khoa học kỹ thuật có phát 7 triển đến đâu thì đó cũng vẫn là những sản phẩm do con người phát minh, sáng chế ra. Để có được những con người như thế phải có một nền giáo dục phát triển tương xứng. Nghị quyết Trung ương 2 khoá XIII của Đảng đã khẳng định: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của Giáo dục và Đào tạo". Đội ngũ giáo viên phải là người có nhân cách, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao mới đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trong thời kì mới. Nếu cả một tập thể giáo viên đều có đủ những yếu tố nói trên thì sẽ phát huy được hết sức mạnh tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp và chắc chắn chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên, do đó công tác quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học cần phải đặt lên hàng đầu. 1.2. Cơ sở pháp lý Tháng 6 năm 2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài. Tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học thể hiện ở ba lĩnh vực: Phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thực và kỹ năng sư phạm. Ngày 20/6/2007 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh XXX khoá XIV đã ra Nghị quyết số 07-NQ/TU về việc phát triển nâng cao chất lượng Giáo dục Đào tạo tỉnh XXX đến 2010. Điều 15 chương I Luật Giáo dục quy định: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học". Điều 16 chương I Luật Giáo dục quy định vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục: "Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục". Từ những cơ sở pháp lý trên, ta có thể khẳng định rằng việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu mục 8 tiêu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước là việc làm hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương đường lối của ngành nói riêng , của Đảng và nhà nước nói chung . 1.3.Cơ sở thực tiễn Theo con số thống kê của Bộ Giáo dục, hiện nay số lượng giáo viên Tiểu học chiếm hơn 50% giáo viên các cấp. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về số lượng thì đôị ngũ giáo viên Tiểu học có một số đặc điểm đặc thù về chất lượng. Đa số giáo viên Tiểu học có trình độ đào tạo thấp, từ nhiều hệ khác nhau (7+2; 9+3; 12+2). Tại tỉnh XXX, do những năm chín mươi giáo viên tiểu học thiếu rất nhiều nên phải đào tạo cấp tốc một số lượng không nhỏ giáo viên hệ 9+3, 12+6 tại chức. Do các giáo viên được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau nên năng lực chuyên môn của họ cũng khác nhau. Một số giáo viên trẻ năng lực sư phạm còn non, thiếu kinh nghiệm giảng dạy.Mặt khác, do chạy theo thành tích, không ít giáo viên thiếu lương tâm nghề nghiệp đã tạo nên những chất lượng ảo, thành tích ảo.Giáo viên giỏi thì nhiều mà học sinh giỏi lại không có.Bên cạnh đó còn có không ít giáo viên tuy có nhiều năm trong nghề nhưng việc vận dụng phương pháp mới trong giảng dạy còn hạn chế, thiếu linh hoạt sáng tạo trong dạy học, không phát huy năng lực của học sinh Những tồn tại nêu trên đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng giáo dục. Một thực tế nữa cho thấy : kết quả đỗ tốt nghiệp THPT trong những năm gần đây của tỉnh XXX quả là rất thấp ( năm 2007 tỉ lệ đỗ là 14,28% ; năm 2008 là 59,85% ). Tuy là kết quả giáo dục của bậc phổ thông nhưng những người thầy ở bậc tiểu học chúng ta không khỏi không day dứt, trăn trở vì “nền móng” mà chúng ta xây nên đã bị lung lay vì những người thợ thiếu, yếu kĩ thuật ; thiếu lương tâm nghề nghiệp. Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII của Đảng đã chỉ ra những yếu kém của giáo dục nước ta hiện nay trong đó có sự yếu kém của đội ngũ giáo viên: "Giáo dục và đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu và nhất là về chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục, chưa đáp ứng kịp thời 9 những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội". Vì vậy cho nên Quản lý nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục phải đặc biệt quan tâm, đặt nó vào vị trí trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX - TỈNH XXX. 2.1. Đặc điểm chung của trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương: - Về vị trí địa lí: XXX là một xã nằm ở phía đông huyện lỵ XXX. - Diên tích tự nhiên là 3.614 ha, trong đó đất nông nghiệp: 258,03 ha; diện tích đất trồng rừng là: 2.415 ha; còn lại là các loại đất khác. - Dân cư: Có 1.055 hộ với 4.758 khẩu, có 09 dân tộc sống đan xen /13 thôn bản. Trong đó dân tộc Tày chiếm 87,9%. * Những thuận lợi ảnh hưởng đến công tác giáo dục: - Là một xã cách trung tâm huyện 5 km, giao thông đi lại khá thuận tiện, đất đai, nhân lực chưa khai thác còn dồi dào. - Công tác văn hoá-xã hội khá phát triển, trình độ dân trí tương đối đồng đều. Năm 1995 xã XXX đạt chuẩn quốc gia về phổ cấp tiểu học chống mù chữ, năm 2001 đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và đến tháng 11 năm 2003 đạt chuẩn về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Hiện nay xã vẫn duytrì và phát huy kết 10 [...]... chuyên môn nghiệp vụ Xuất phát từ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lí, phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên trường tiểu học XXX, huyện XXX, tỉnh XXX, trong tiểu luận đã đề xuất một số biện pháp quản lí nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường , hoàn thành được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra * Trong đề tài "Biện pháp quản lí nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học... kết luận * Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là công việc cần thiết, cấp bách trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay Người quản lý phải không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ phải là việc làm thường xuyên và liên tục về cả phẩm chất. .. định cho hợp lý 3.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân cách của giáo viên Đó là việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của đội ngũ Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học, người Hiệu trưởng cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3.4.1... giáo viên có trình độ đào tạo tin học để đáp ứng giảng dạy theo công nghệ thông tin quá khiêm tốn (5/ 30 đồng chí = 16 % ) CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX - TỈNH XXX 3.1 Lập quy hoạch nhân sự đội ngũ Lập quy hoạch nhân sự là việc xác định nhu cầu về số lượng, cơ cấu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ. .. XXX", người viết đã đưa ra được 08 biện pháp cụ thể, thiết thực góp phần quản lí nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên , Đó là : Lập quy hoạch nhân sự đội ngũ; Tuyển chọn và bổ sung nhân sự ; 28 Phân công bố trí giáo viên ; Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá ; Động viên kích thích vật chất , tinh thần cho giáo viên; Tăng cường cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học và... công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3.4.2 Nội dung và biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng: - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tư tưởng chính trị, lòng nhân ái + Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của người giáo viên trong nhà trường Những nhận thức đó tạo nên sức mạnh, niềm tin và lý tưởng của từng giáo viên từ đó giáo viên nhận thức rõ... nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng C hi bộ phải thường xuyên giúp đỡ các nhân tố tích cực trong đội ngũ giáo viên để họ đủ điều kiện tham gia tổ chức Đảng, tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên trong nhà trường * Kết quả công tác giáo dục và xây dựng đội ngũ giáo viên Xếp loại phẩm chất TS Năm học Xếp loại chuyên môn Tốt. .. nhà trường đã đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo bổ sung giáo viên cho đủ cơ cấu giáo viên dạy các môn chuyên biệt như: Anh văn, Âm nhạc, Mĩ thuật và đã được đáp ứng, đảm bảo đội ngũ giáo viên đủ về cơ cấu và số lượng 3.3 Phân công bố trí giáo viên Phân công bố trí giáo viên là quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng Đó là việc phân công giáo viên phụ trách các lớp trong trường Nếu phân công hợp lý sẽ... và chất lượng giáo dục mỗi ngày một tăng Đó là những thành quả lao động đã gặt hái được một cách xứng đáng, có sự đầu tư về thời gian, công sức , trí tuệ của mỗi thành viên trong tập thể nhà trường Đó cũng là phần thưởng cho người quản lý đã biết tìm đúng đường,đi đúng hướng ; biết tìm tòi và vận dụng sáng tạo các phương pháp, biện pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên trong nhà trường PHẦN KẾT LUẬN... về phương pháp giảng dạy theo hứơng đổi mới, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Xây dựng kế hoạch,tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học Cao đẳng, Đại học tại chức để nâng cao trình độ đào tạo (Trong năm học có 02 giáo viên học Cao đẳng sư phạm, 01 giáo viên học Đại học) Đồng thời nhà trường cũng đã lập danh sách đề nghị với phòng giáo dục cử giáo viên có năng lực, cóphẩm chất đạo đức tốt dự học . học quản lý được trang bị trong khoá học Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: " ;Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học. biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Xác địnhh cơ sở lý luận và pháp lý của việc quản lý nâng cao chất lượng. đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học XXX - huyện XXX - tỉnh XXX. 5 Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa BD nghiệp vụ QLGD, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa BD nghiệp vụ QLGD, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa BD nghiệp vụ QLGD

Từ khóa liên quan