Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD

33 2,303 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:17

     !"#"$%&'"%()* ()*+,&'-".#/ 01 23(* Địa phương, tháng 3 năm 2015  4# 56789:9;<=>?9@ABCDE;9;<=>F 'GH4IG"        'GH"     'GH(J#"$?(JK LH(J#"$ MH(JK '# 4# NOP E; #@Q=RP   H SCQTUTPVW@NCDXY9ZY[7;\79]T^ =N_7ZAN`Z\9[E:P97 aaa     !"   #$#  %  &'()#*+, /0$1/2$ 343+34-56!777 8 H 9b7E6cTb7=N_7ZAN`Z\9[ E:P97aaa 9  :$;!$<6=>>!?-56! 777 9  '@, /0$1/2$343+ 34-56!777   A!B4+'@ % H '9S9BXY9ZY[7;\cTb7=N_ 7ZAN`Z\9[E:P97aaa C  D--E C  F*#$# C ( TPVd 9e  TfP9;@d9X\   #.4g G6H->IJ36! !"H K#L7"3*='M#N;!1$!?(B$?K= 3;!(B2L$-5OPQR77S'@!IK?G*?B2 TUAV7WR77772 W@-56!777R77772!BK7772QR77S G<1KL71BX Y1)+!ZE(B$4AP2#Y: -5OPQR77W">-E[L6! !" B R\ '>/J@2 @3]3] =ZZ^Y !)!J2IO='L*=3J#?$(BL$ R+*=_   'G*1#4IG" F$` / ';!MaB'#$67W/b \=;!2'K#$`WJb#$6=E2@ !I);!* $IO K3K=/;!B=L2\/)#"$`= -53!a1P!c+ 'LK#$2K@$,-E!B 3"B2'#$6$`?-EY!@)2--7d3E3P O$` ;!H$(!, $`3@>!Y ,#2L$;!* $`YIe=K!;!* A+, /0$1/2$343+34f=$# dB4!(!?;!$>g=E->$`#gL2'K ;!6=hZ\Oh7TiPD7CZ799=R!i3AP;!B)!- IJjkkklh(9[P9j79D=8T9b79f79 T^7Y9ZE:Z\Oh7T Y9X=k7Af79c@T\=\6\`AlOmP79Pn98;=N_Z\ 7_97ZANiPXTUZ\Oh7W79U9Ee`o=6\=p7 [7;\cTb779P<@qiSAP;!B)/P (U,# !-G*IJjkkklhZ\T9[DiP< =e979]T^7r; Z\Oh7=^7as9Nq9`Z\Y9X78=r=p7`=rHi  Pm-E2nL-@n !BH;!1$!?+ /2$150 ++B4!=)2IOAb\=;!2 MW7+B' /0$3$1/;!* $`B L*2#( EJ#a=,@d3dOPH2>/ !B4=L2K#3`B +G/0BW$#d;! B4!(!++O2@+ '21c-N+2J##( 3Z .?'K#$=@?,-E !B42-EbB4!(!=E?'#$6$`5 IoLK#$2K@$2/0$1/2$343+34J b@)21,"#&H $34Y)!!2<1K$=L  !B42/!g!1>?/0$1/;!* 2$343+34 -H, !B4=L2K#3`?=/H$34- $#dB4!(!g=E#-#$#@Bf=#$!B'$@ ?)/2O$0Y-.# 2-@ / ' ?=@6#$!B=\?/0B, B5L- *=1* >>4YX#*\-57+B'/0$1/2$ 343+34=/$KG+B K=3`3]$#dB4!(! -E=Z23]=O)  +!2f='KL) #$6$`999p`4! 7+B'/0$3 $1/;!* $` !a$2*=1*, 2?3H 2 c1/3,!2<1KM+1* qOP2#a=,2 H H2 -+=2B?$SL;!3K;!* 2#$6M P-E3JK!;!*'K#$`6+, @ !c+ '2$#dbYXB?'K#L K#J2K@$,-E GH3E=r-56!2/0$1/2$343+34  ' ;!B)P), 3K!;!*$`?-52*= 1*'L??-g=E$`#gL2c5  ' ')#'K=`4!2I)@*@B2$`?-5 5I>LK#J2K@J,-EKB R!,#$]b OI$;!3?;!-W4!42c 5;!bI)d "#E#!,# !"OP sO3\d3>>')3/0$1/$343+ 34-56!777R7777L;!B)Plh4NCDXY9ZY 9t@[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[E :P97aaauaaaai6 =6! !"HK#!HIJ?=>3E= =!HJ#=/#(XLd?=>33K7+B'3#$6/ 0$1/2$343+34-56!777R7777G<1K 7+B  '/0$34t-E!aJ2+, 2*=1*? 3H 2c1/3,!S+1* qOP2#a=,@d2 HH2 -+=K#3>/!B4=L?-5$342 +343$1/;!* $#dYXB?'K#$ `L!/7+B'3aB=@LK#J2K@J, -ES7+B'3+, /0$34hj]c23] !B4i$#d!(!#$6I)u7W/P#-2'KH QP9v2Bw9w99?UUO-!-G*S j>>/\ '1*+J@254d!Z2Z Z6! !"^Y!)!Jx,='L*=?;!O(BL % 'G1" HgvI#w#"$04v%.''x*y #z{`|x| !"uuu1 LHSCQT}TPV1 LHLH[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[ E:P97aaauaaaaT@N9f@hiP;E=:=ZYp=^7 9P7RPY9ZE:7r;Z\Oh7:P978E9Z\Oh78 79PH G/0 "#.#HL-5yd\2K#.# =/ ' @/gdG/0?=/gd !c+ '?gdJ G/0$1/2$343+34-56! !c + '?-51c=l$1/;!* OzsK!-2DJK!- {2g-g!B4=L2$34g#`$/2g-g3\ #Y2$342+34-5 A+, /0$1/2$343+34 =/K= 3`-57!B4?-5$1/;!* Of=7+B'/0l |G?3H 2c1/3,!S  |A+, /0S  |GI)2H,6'K=`4!!?-5 G+B =/1K#$#)d,#1$5IoKBH3E=r -53$1/;!* Of=$#d!(!g=E->$ `#gL27+B'/0$J>/@!a34!a2 IL]"#21c-N3'1c-N6+#a=,@ d2>/!B4=L3K#3` C LHMH[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[9t@ =ZYp9P7RPY9ZE:7r;9EH jE#-+=lh4PD[7;\79]T^9fPiPXZ\Oh7 EB79 Y9X[7;\79]T^9R<i pr-56!=!H#$6 -E)#*J/0$ 1/;!* X2\/2$@2$=q2$= =2J$# =3K It= @K!;!*L3KSJ/0$34X2J@d HH$2 3=-5-B4!3OK=S/ 0+34K>2\g2O'=JJ#2H)3 #`3`$@/@B3 LH~H[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[9t@ =ZYp9P7RPZ\Oh77r;9E=ZYp9P7RP7r;as9NH 7W/2$`2$1"=}!<=2=B 33-53K$`t==>2J##(K +$6?+- ?,-E s !L=!H"#b(BLJ>-B4!2;!+= )2K>3J\ '!B4=LK#3` -56!2-5(BJ'$/=@);!$>> 3#$6+$?-5:$3E$ @>  /I$2 /-#@=?-5$34  @> /= O<yGH  /-#@=+B 3E d!gJ' #$63+= O2 D-K / +$-5(By $)1P@B2J+$-5(BJ3Y;!, 5 /?-5$34ILQ 5;!BP ->=(=O\/2$@/3E=B=4 K#3($K=-E)K~37W/sK!;!*3* #a= /-#@= +$#$6K@=`4!#$6 ?-5 8 G6$#d!(!BYX/0$1/2$343+34 -5#*-57!B4"#21c-N2• !BK2]J=E J?I*\'KK=3`?=>  jE-5$1/;!* -5(#*6!M(=;! ?L$7+B'3+, /0$1/2$343+ 34J 3,HY;!B)P, @B?-5 MHSCQY9ZYT}1 QP9wvBww99?UUO-!-G*3 3K7+B'2+, /0$hPhát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai tr> quan trọng”•  QPHwFBCw8w99??-EO#?3 H4!'3IZ#`1KO$`S €!B)PHC8w€GUFV•GBCw%w99?U/FV•G3 3K1I)@gd!/3"/nAJIL3E4!' m31KO$`nS QPH9wT?U/OP3gd!/3"/ns "#3 =t,=-@dscOpnS  |R+B'3#$6/0 'K;!6=3hGiáo dục là quốc sáchi3'KP;!B)vkj2I$ClhKhâu then chốt đó thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn€H  |AP;!B)s/P (dUsvG*I$jkkkW4!l•Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. 9 [...]... dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 2.2 Nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên - Nâng cao ý thức và kiến thức đối với những người tham gia đánh giá cán bộ, giáo viên và nhân viên - Đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm... yêu cầu hoạt đông dạy và học như thiếu nhà vệ sinh, nơi nghỉ của giáo viên, tường rào… 2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học xxx Xxxxx - Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 50 người Trong đó: + Cán bộ quản lý: 03 người; + Giáo viên Tổng phụ trách đội: 01 người; + Tổng số giáo viên: 39 người; + Tổng số nhân viên: 8 người - Trình... để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ - Bốn là, chưa đầu tư chuyên sâu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - Năm là, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng nhu cầu công việc tại đơn vị - Sáu là, tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa cao III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ... đánh giá cán bộ, giáo viên và nhân viên tuy thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của các cấp nhưng nhìn chung tính sàng lọc cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa cao, còn mang tính hình thức Cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa ý thức đầy đủ về công tác đánh giá cán bộ, giáo viên nên cũng có hiện tượng đánh giá chung chung, tính phê và tự phê chưa cao, nên đã chưa thúc... ủy xã, của các cấp chính quyền và sự tham gia toàn xã hội trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên 2.8 Có kế hoạch đưa số nhân viên chưa đủ trình độ chuyên môn theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng hệ vừa học vừa làm 29 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên có vai trò rất quan trọng trong... nhiều giáo viên có ddieeuf kiện phát triển về chuyên môn b Nguyên nhân hạn chế: 24 - Một là, kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí đôi khi chưa sâu sát - Hai là, nhận thức của cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa đầy đủ về công tác đánh giá cán bộ, giáo viên và nhân viên - Ba là, chưa có chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên và nhân viên tham... bộ, giáo viên và nhân viên Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong thời kỳ hiện nay - Hai là, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách và nghị quyết, chủ trương của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên 25 -... Ba là, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên - Bốn là, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài - Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá 2 Giải pháp: 2.1 Nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: ... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện abc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2011-2012 3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học xxx Xxxxx: - Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế tri thức, nhu cầu đối với nguồn nhân lực có trình... mới hệ thống trường, khoa sư phạm và công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chú trọng công tác đào tạo lại để nâng cao trình độ của cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường lên trên chuẩn 2.6 Hoàn thiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Có chính sách kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích những cá nhân điển hình tiên tiến 28 2.7 Cần . đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn€H  |AP;!B)s/P (dUsvG*I$jkkkW4!l• Giáo viên. |AP;!B)s/P (dUsvG*I$jkkkW4!l• Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. 9 Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”AP;!B)?s/PvI$jk0 <1K;!+=)7+B'/0$1/;!*. nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai tr> quan trọng”•  QPHwFBCw8w99??-EO#?3 H4!'3IZ#`1KO$`S €!B)PHC8w€GUFV•GBCw%w99?U/FV•G3 3K1I)@gd!/3"/nAJIL3E4!' m31KO$`nS QPH9wT?U/OP3gd!/3"/ns "#3
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD

Từ khóa liên quan