Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB GV và NV trường tiểu học_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

34 1,719 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:17

     !"#"$%&'"%()* ()*+,&'-".#/ 01 23(* Địa phương, tháng 3 năm 2015 4#  56789:9;<=>?9@ABCDE;9;<=>F 'GH4IG"        'GH"     'GH(J#"$?(JK LH(J#"$ MH(JK '#  4# NOP E; #@Q=RP  H SCQTUTPVW@NCDXY9ZY[7;\79]T^ =N_7ZAN`Z\9[E:P97 aaa     !"   #$#  %  &'()#*+, /0$1/2$ 343+34-56!777 8 H 9b7E6cTb7=N_7ZAN`Z\9[ E:P97aaa 9  :$;!$<6=>>!?-56! 777 9  '@, /0$1/2$343+ 34-56!777   A!B4+'@ % H '9S9BXY9ZY[7;\cTb7=N_ 7ZAN`Z\9[E:P97aaa C  D--E C  F*#$# C ( TPVd 9e  TfP9;@d9X\    #.4g G6H->IJ36! !"H K#L7"3*='M#N;!1$!?(B$?K= 3;!(B2L$-5OPQR77S'@!IK?G*?B2 TUAV7WR77772 W@-56!777R77772!BK7772QR77S G<1KL71BX Y1)+!ZE(B$4AP2#Y: -5OPQR77W">-E[L6! !" B R\ '>/J@2 @3]3] =ZZ^Y !)!J2IO='L*=3J#?$(BL$ R+*=_   'G*1#4IG" F$` / ';!MaB'#$67W/b \=;!2'K#$`WJb#$6=E2@ !I);!* $IO K3K=/;!B=L2\/)#"$`= -53!a1P!c+ 'LK#$2K@$,-E!B 3"B2'#$6$`?-EY!@)2--7d3E3P O$` ;!H$(!, $`3@>!Y ,#2L$;!* $`YIe=K!;!* A+, /0$1/2$343+34f=$# dB4!(!?;!$>g=E->$`#gL2'K ;!6=hZ\Oh7TiPD7CZ799=R!i3AP;!B)!- IJjkkklh(9[P9j79D=8T9b79f79 T^7Y9ZE:Z\Oh7T Y9X=k7Af79c@T\=\6\`AlOmP79Pn98;=N_Z\ 7_97ZANiPXTUZ\Oh7W79U9Ee`o=6\=p7 [7;\cTb779P<@qiSAP;!B)/P (U,# !-G*IJjkkklhZ\T9[DiP< =e979]T^7r; Z\Oh7=^7as9Nq9`Z\Y9X78=r=p7`=rHi  Pm-E2nL-@n !BH;!1$!?+ /2$150 ++B4!=)2IOAb\=;!2 MW7+B' /0$3$1/;!* $`B L*2#( EJ#a=,@d3dOPH2>/ !B4=L2K#3`B +G/0BW$#d;! B4!(!++O2@+ '21c-N+2J##( 3Z .?'K#$=@?,-E !B42-EbB4!(!=E?'#$6$`5 IoLK#$2K@$2/0$1/2$343+34J b@)21,"#&H $34Y)!!2<1K$=L  !B42/!g!1>?/0$1/;!* 2$343+34 -H, !B4=L2K#3`?=/H$34- $#dB4!(!g=E#-#$#@Bf=#$!B'$@ ?)/2O$0Y-.# 2-@ / ' ?=@6#$!B=\?/0B, B5L- *=1* >>4YX#*\-57+B'/0$1/2$ 343+34=/$KG+B K=3`3]$#dB4!(! -E=Z23]=O)  +!2f='KL) #$6$`999p`4! 7+B'/0$3 $1/;!* $` !a$2*=1*, 2?3H 2 c1/3,!2<1KM+1* qOP2#a=,2 H H2 -+=2B?$SL;!3K;!* 2#$6M P-E3JK!;!*'K#$`6+, @ !c+ '2$#dbYXB?'K#L K#J2K@$,-E GH3E=r-56!2/0$1/2$343+34  ' ;!B)P), 3K!;!*$`?-52*= 1*'L??-g=E$`#gL2c5  ' ')#'K=`4!2I)@*@B2$`?-5 5I>LK#J2K@J,-EKB R!,#$]b OI$;!3?;!-W4!42c 5;!bI)d "#E#!,# !"OP sO3\d3>>')3/0$1/$343+ 34-56!777R7777L;!B)Plh4NCDXY9ZY 9t@[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[E :P97aaauaaaai6 =6! !"HK#!HIJ?=>3E= =!HJ#=/#(XLd?=>33K7+B'3#$6/ 0$1/2$343+34-56!777R7777G<1K 7+B % '/0$34t-E!aJ2+, 2*=1*? 3H 2c1/3,!S+1* qOP2#a=,@d2 HH2 -+=K#3>/!B4=L?-5$342 +343$1/;!* $#dYXB?'K#$ `L!/7+B'3aB=@LK#J2K@J, -ES7+B'3+, /0$34hj]c23] !B4i$#d!(!#$6I)u7W/P#-2'KH QP9v2Bw9w99?UUO-!-G*S j>>/\ '1*+J@254d!Z2Z Z6! !"^Y!)!Jx,='L*=?;!O(BL C 'G1" HgvI#w#"$04v%.''x*y #z{`|x| !"uuu1 LHSCQT}TPV1 LHLH[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[ E:P97aaauaaaaT@N9f@hiP;E=:=ZYp=^7 9P7RPY9ZE:7r;Z\Oh7:P978E9Z\Oh78 79PH G/0 "#.#HL-5yd\2K#.# =/ ' @/gdG/0?=/gd !c+ '?gdJ G/0$1/2$343+34-56! !c + '?-51c=l$1/;!* OzsK!-2DJK!- {2g-g!B4=L2$34g#`$/2g-g3\ #Y2$342+34-5 A+, /0$1/2$343+34 =/K= 3`-57!B4?-5$1/;!* Of=7+B'/0l |G?3H 2c1/3,!S  |A+, /0S  |GI)2H,6'K=`4!!?-5 G+B =/1K#$#)d,#1$5IoKBH3E=r -53$1/;!* Of=$#d!(!g=E->$ `#gL27+B'/0$J>/@!a34!a2 IL]"#21c-N3'1c-N6+#a=,@ d2>/!B4=L3K#3` 8 LHMH[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[9t@ =ZYp9P7RPY9ZE:7r;9EH jE#-+=lh4PD[7;\79]T^9fPiPXZ\Oh7 EB79 Y9X[7;\79]T^9R<i pr-56!=!H#$6 -E)#*J/0$ 1/;!* X2\/2$@2$=q2$= =2J$# =3K It= @K!;!*L3KSJ/0$34X2J@d HH$2 3=-5-B4!3OK=S/ 0+34K>2\g2O'=JJ#2H)3 #`3`$@/@B3 LH~H[7;\79]T^=N_7ZAN`Z\9[9t@ =ZYp9P7RPZ\Oh77r;9E=ZYp9P7RP7r;as9NH 7W/2$`2$1"=}!<=2=B 33-53K$`t==>2J##(K +$6?+- ?,-E s !L=!H"#b(BLJ>-B4!2;!+= )2K>3J\ '!B4=LK#3` -56!2-5(BJ'$/=@);!$>> 3#$6+$?-5:$3E$ @>  /I$2 /-#@=?-5$34  @> /= O<yGH  /-#@=+B 3E d!gJ' #$63+= O2 D-K / +$-5(By $)1P@B2J+$-5(BJ3Y;!, 5 /?-5$34ILQ 5;!BP ->=(=O\/2$@/3E=B=4 K#3($K=-E)K~37W/sK!;!*3* #a= /-#@= +$#$6K@=`4!#$6 ?-5 9 [...]... trong dạy học - Năm là, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng nhu cầu công việc tại đơn vị - Sáu là, tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa cao III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ABC: 1 Phương hướng: Nghị Quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định “Giáo dục cùng với khoa học... yếu kém về chuyên môn và đạo đức - Phải đặt mọi CBGV vào thế có thể bị thay đổi, bị sa thải, nếu không nỗ lực phấn đấu để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm và luôn trau dồi đạo đức, nhân cách của người Thầy Phải coi đây như 1 việc làm tất yếu, thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ, là yếu tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo... nhân viên - Bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực nghề nghiệp theo chương trình bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên; tăng cường NCKH; quan tâm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 2.2 Nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên - Nâng cao ý thức và kiến thức đối với những người... quốc sách” và thực hiện nghị quyết TW IV, khoá 8: “Khâu then chốt đó thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn” + Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu:“ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của... viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011).”; - Công văn số 223/HD-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện abc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2011-2012 3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học xxx Xxxxx: - Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,... kỳ hội nhập kinh tế quốc tế II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX : 1 Khái quát đặc điểm tình hình chung của trường Tiểu học xxx Xxxxx: Trường Tiểu học xxx Xxxxx được thành lập theo Quyết định 1365/GDTCCB ngày 07 tháng 8 năm 1996 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Xxx, thời gian đi vào hoạt động chính thức từ ngày 05 tháng 9 năm 1996... vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên Chia theo chế độ lao Chia theo trình độ đào tạo động Tổn Nhân sự g số 50 H.Trưởng quản lý PH.Trưởng 2 Cao THSP THSP Dưới Biên Hợp Thỉnh học đẳng 12+ 2 9+3 THSP chế đồng giảng 25 5 15 1 C.Trách đội Cán bộ Đại ĐH Tổng số CB, GV, NV: Trên 1 1 2 5 42 8 1 2 1 1 Tổng số 38 12 23 3 36 2 Nữ 26 6 18 2 25 1 Tổng số 38 12 23 3 36 2 Tiểu học 32 11 19... dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai trò quan trọng”; - Chỉ thị số 33/CT-TTG... phương hướng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học xxx đó là: - Một là, cần tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng... chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.”; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu . phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn€H  |AP;!B)s/P. @B?-5 MHSCQY9ZYT}1 QP9wvBww99?UUO-!-G*3 3K7+B'2+, /0$hPhát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện. |AP;!B)s/P (dUsvG*I$jkkkW4!l•Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh.  Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”AP;!B)?s/PvI$jk0 <1K;!+=)7+B'/0$1/;!*
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB GV và NV trường tiểu học_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB GV và NV trường tiểu học_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB GV và NV trường tiểu học_Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

Từ khóa liên quan