Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS _TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP QLGDTHCS

39 2,352 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………  Họ và tên người viết TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐỀ TÀI: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Địa phương, tháng 3 năm 2015 1 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC 2 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1. Cơ sở lý luận: Hiếu học là truyền thống quí báu của dân tộc ta, từ ngàn xưa ông cha ta đã coi trọng sự nghiệp giáo dục trong đời sống xã hội, trong sự phát triển của đất nước, luôn coi giáo dục có quan hệ đến việc hệ trọng của quốc gia, đến an nguy, thịnh, suy của dân tộc. Các thế hệ cha ông đi trước cho rằng việc “ Quốc kế dân sinh” phải lấy giáo dục làm đầu. Sự giàu mạnh của đất nước không tách rời khỏi giáo dục. Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho con người, mà con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong 10 năm đổi mới (1986 – 1996) đã tạo tiền đề để nước ta phấn dấu và vạch ra mục tiêu cụ thể “ Từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII (Tháng 2 /1996) đã định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết đã đề ra 4 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong đó: “Đổi mới công tác quản lý giáo dục” là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Muốn nâng cao chất lượng GD-ĐT thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là một biện pháp cơ bản nhất. Bởi chúng ta đều nhận thức được rằng lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục góp phần quyết định nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu đào tạo đó chính là đội ngũ 3 giáo viên trong nhà trường. Từ xưa, ông cha ta đã nhận định rằng “ Không thầy đố mày làm nên”. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học cơ sở là cầu nối giữa Tiểu học với Trung học phổ thông, là nơi vận dụng và triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Bậc giáo dục THCS có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển GD-ĐT thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Không còn con đường nào khác cần phải tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV nói chung, đội ngũ CBGV trường THCS nói riêng về tất cả các mặt phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lý luận, nghiệp vụ quản lý và hiểu biết về văn hoá xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong nhà trường THCS sự phát triển nhân cách của học sinh không phụ thuộc và một giáo viên nào mà phụ thuộc vào cả tập thể sư phạm nhà trường đặc biệt là đội ngũ giáo viên những người trực tiếp giảng dạy. Vì vậy muốn nhà trường phát triển đi lên không ngừng thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ là vấn đề cần thiết và cấp bách. Bất kỳ trường tiên tiến nào cũng phải có một tập thể giáo viên vững mạnh. Trong tất cả các điều kiện thiết yếu của nhà trường thì yêu cầu về một đội ngũ cán bộ giáo viên là yêu cầu quan trọng không thể thiếu được. Bởi một nhà trường có một cơ sở vật chất kháng trang nhưng đội ngũ giáo viên yếu kém, không phát huy được vai trò trách nhiệm của mình thì sự đầy đủ về vật chất cũng trở nên vô nghĩa, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không thể nâng cao được. Chính vì vậy tập thể giáo viên có vai trò quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường, khẳng định uy tín của nhà trường nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có vị trí đặc biệt quan trọng. 2. Cơ sở thực tiễn: Giáo dục nói chung và giáo dục ở bậc học THCS nói riêng ở huyện abc trong những năm gần đây có nhiều bước tiến bộ rõ rệt trên tất cả các mặt. Tuy nhiên đội ngũ CBGV THCS ở Xxx vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. 4 Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, về trình độ lý luận: Trước năm học 2008 – 2009 đội ngũ giáo viên vừa thừa vừa thiếu, vừa yếu vừa không đồng bộ cả về số lượng và chất lượng. Một số giáo viên còn chưa đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Số giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ít được cập nhật về lý luận, nghiệp vụ chuyên môn và thực tiễn giáo dục hiện đại, giáo viên đã thiếu lại phân bố không đồng đều số giáo viên dạy khá, giỏi thường tập trung ở các trường trung tâm như Thị trấn, Abc. def, số giáo viên yếu thường tập trung ở các trường vùng trung du, vùng miền núi và vùng sâu vùng xa của huyện, số giáo viên này dược đào tạo từ nhiều hệ 7+3, 10 +3 hàm thụ cao đẳng, đại học sư phạm tại chức, liên thông Vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nói chung. Đối với trường THCS ABC năm học 2008 – 2009 đội ngũ giáo viên của nhà trường tuy đã tương đối đủ về số lượng và đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình của Bộ GD&ĐT quy định. Tuy vậy, chất lượng của một số bộ phận giáo viên còn hạn chế, một số giáo viên cao tuổi có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nhưng đi theo lối mòn của phương pháp cũ (do lịch sử để lại) và một số giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy và cuộc sống, phương pháp sư phạm còn non nớt, ít chịu học hỏi. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (nhất là chất lượng chuyên môn) để đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với trường THCS nói chung và trường THCS ABC nói riêng. Từ những lý do trên là một cán bộ quản lý của trường THCS tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS ABC- Xxx – TP Hà Nội ” để nghiên cứu với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương. II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. Đề tài nêu ra và giải quyết những vấn đề sau: 5 1- Một số cơ sở lý luận liên quan đến việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 2- Cơ sở thực tiễn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ hiện nay. 3- Thực trạng vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên trường THCS ABC- Xxx nói riêng. 4- Nguyên nhân của thực trạng trên. 5- Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường THCS ABC trong giai đoạn hiện nay. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên trường THCS ABC- Xxx và một số trường THCS trên địa bàn huyện và trong tỉnh TP Hà Nội năm học : 2008- 2009. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp xử lý số liệu thống kê. - Phương pháp phân tích, tổng hợp V. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU. - Lựa chọn và xác lập đề cương, kế hoạch từ ngày: 15/ 10 đến 01/ 11/ 2009 - Tìm hiểu thực tế, thu thập thông tin, số liệu : 02/ 11 đến 10/ 11/ 2009 - Xử lý thông tin, viết và duyệt bản thảo : 11/ 11 đến 23/ 11/ 2009 - Bổ sung và hoàn thành đề tài : 05/ 12 đến 15/ 12/ 2009 6 B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ CBGV TRƯỜNG THCS I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Đội ngũ: Theo từ điển Tiếng Việt do tác giả Hoàng Phê chủ biên thì đội ngũ được hiểu đó là “tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành một lực lượng”. - Đội ngũ trong trường THCS gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu mà kế hoạch đào tạo, là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của nhà trường. Vì vậy việc chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý nhà trường. Chính vì thế người cán bộ quản lí trường học nhận thức đựơc vị trí công tác này, đầu tư công sức và trí tuệ cho công tác này sẽ thu được những thành công trong công tác quản lý nhà trường. Quản lý trường học chủ yếu là tác động đến tập thể giáo viên và phối hợp hoạt động của họ trong quá trình thực hiện mục tiêu. 2. Chuyên môn: Theo tác giả Hoàng Phê thì từ “chuyên môn” được hiểu theo 2 nghĩa sau: 2.1. Chuyên môn chỉ lĩnh vực riêng, những kiến thức nói riêng và chung của một nghành khoa học kĩ thuật đi vào chuyên môn, trình độ chuyên môn (chuyên môn dạy học). 2.2. Chuyên môn chỉ làm hoặc hầu như chỉ làm một việc gì. Ví dụ: cửa hàng chuyên bán đồ gỗ, nhà máy chuyên sản xuất bánh kẹo …. 3. Bồi dưỡng: 3.1. Bồi dưỡng là làm gì cho tăng thêm sức của cơ thể bằng chất bổ. Bồi dưỡng sức khoẻ, tiền bồi dưỡng. 3.2. Bồi dưỡng là làm cho tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất. 7 Như vậy bồi dưỡng đội ngũ là làm cho năng lực và phẩm chất đội ngũ ngày một tăng thêm hoặc phát triển. 4. Chất lượng: Là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, một sự vật một sự việc. Ví dụ đánh giá chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng giảng dạy … II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1. Cơ sở lý luận; Bác Hồ kính yêu đã gửi gắm lòng mong muốn vào thế hệ trẻ “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời căn dặn đó cũng có nghĩa là những mầm non tương lai của đất nước phải phấn đấu trở thành “ Những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên cường, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu văn hoá tinh hoa nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực của cá nhân, làm chủ trí thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tính tổ chức kỷ luật cao, có sức khoẻ là những người kế thừa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Lực lượng duy nhất giúp thế hệ trẻ thắp sáng ngọn lửa tri thức, thực hhiện lời dạy của Bác Hồ chính là những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là đội ngũ những thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy. Chúng ta biết rằng trong sự nghiệp trồng người thì sự đóng góp của đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng, góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và hoàn thiện nhân cách công dân. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có tính nhân văn cao thì mới có chất lượng giáo dục cao, tạo sự chuyển biến của đội ngũ giáo viên hiện nay mới đảm bảo thực hiện nội dung và 8 phương pháp giáo dục. Đây là vấn đề then chốt của sự nghiệp giáo dục mà chúng ta phải trăn trở vượt qua mọi khó khăn để giải quyết cho bằng được”. Như vậy đội ngũ cán bộ giáo viên, lực lượng quyết định sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Chất lượng giáo dục của nhà trường cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của giáo viên. Nói đến chất lượng trước mắt, chất lượng sau này, chất lượng giáo dục, chất lượng đào toàn diện phổ thông. Chúng ta chủ yếu dựa vào đội ngũ giáo viên, thầy giáo, cô giáo và nhà trường là nơi tiếp nối duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại. Chính các thầy cô giáo trong nhà trường sáng tạo ra giá trị cao quý nhất. Đó là những con người có đủ phẩm chất và năng lực để tạo ra mọi giá trị khác cho cuộc sống của bản thân, cho gia đình, cộng đồng và cho đất nước. Bất kỳ một nhà trường nào muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đều phải chú ý đên việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Nghị quyết TW 2 khoá VIII khẳng định: “ Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định giáo dục”. Thực tế trong những năm gần đây nhu cầu giáo dục ở nhà trường đã trở nên rất đa dạng và biến đổi do những tác động về sự biến đôir toàn cầu về kinh tế văn hoá xã hội. Sự phát triển về dân số và sự thay đổi về cơ cấu lao động xã hội vấn đề bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên đã được xác định là một trong sáu chương trình mục tiêu của ngành giáo dục đó là: “ Từ Bộ đến Sở giáo dục đào tạo phải xây dựng được kế hoạch tổng thể về đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống mạng lưới các trường sư phạm ở địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên vừa để phục vụ cho những năm trước mắt vừa đón đầu nhu cầu những năm 2000 cả về số lượng và chất lượng. Nâng tỉ lệ hàng năm số giáo viên THCS được đào tạo các hệ cao đẳng, đại học có đủ phẩm chất và năng lực nhằm bổ sung đội ngũ có trình độ nghiệp vụ cao và cấp quản lý giáo dục THCS từ hiệu trưởng đến cấp Phòng, Sở. Cũng như cần tăng cường cho các trường trọng điểm những giáo viên giỏi đã qua quá trình đào tạo 9 chuẩn, 100% giáo viên dạy các chương trình chỉnh lý thay sách đổi mới phải qua đào tạo hoặc huấn luyện ngắn để nẵm vững và có khả năng dạy chương trình đó”. Như vậy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của giáo dục Trung học nói chung và của người cán bộ quản lý trường THCS nói riêng. Đẩy mạnh chất lượng đội ngũ giáo viên là đẩy mạnh tiến trình đào tạo những con người toàn diện, những con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Chính vì vậy đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có biện pháp toàn diện, những phẩm chất và năng lực tốt, tìm ra những biện pháp tối ưu phù hợp để khai thác những yếu tố có lợi, những hạt nhân trong đội ngũ cũng như hạn chế những bất lợi yếu kém. Có như vậy mới góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng được những yêu cầu chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay. 2. Vai trò của đội ngũ CBGV ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Hiện nay trong bối cảnh đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Vai trò và chức năng của người giáo viên càng nặng nề. Trước hết chức năng truyền đạt thông tin của người giáo viên thay đổi: Vừa mang tính định hướng, vừa mang tính hướng dẫn học sinh lựa chọn và xử lý thông tin cần thiết, Hơn nữa như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, ban chấp hành TW Đảng khoá VII đã coi học sinh là nhân vật trung tâm trong nhà trường, điều đó có nghĩa là người giáo viên trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình nhận thực của học sinh, quá trình hình thành phẩm chất năng lực cần thiết cho lao động và sinh hoạt trong một xã hội không ngừng biến đổi. Dạy học không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy người. Vì thế vai trò của đội ngũ giáo viên càng trở nên quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 3. Cơ sở thực tiễn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ hiện nay 10 [...]... động của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 24 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ABC, XYZ- NĂM HỌC: 2009- 2010 Căn cứ và cơ sở lý luận, thực trạng cũng như quan điểm, mục tiêu của vấn đề bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, là người quản lý ở trường THCS, tôi xin đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao. .. hiện một cách nghiêm túc có như vậy mới khắc phục được tâm lý đối phó của một bộ phận giáo viên vì thế đã nâng cao được chất lượng dạy và học của đội ngũ trong nhà trường 8 Bố trí đội ngũ giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo Đây cũng là một biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Những năm học vừa qua đội ngũ giáo viên của nhà trường thiếu về số lượng và bất cập về cơ cấu bộ môn vì thế việc bố trí chuyên. .. 100.000đ, giáo viên giỏi cấp Tỉnh chỉ được thưởng 100.000đ đến 200.000đ), UBND huyện thưởng đối với giáo viên giỏi Tỉnh không quá 200.000đ cho nên chưa động viên khuyến khích dược đội ngũ giáo viên nổ lực vươn lên trong giảng dạy Vì thế để nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên, để tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, đóng góp năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục tôi cho rằng nhà trường. .. khích, động viên giáo viên đạt giáo viên giỏi tỉnh có như vậy mới tạo điều kiện để giáo viên hứng thú trong quá trình công tác cống hiến hết sức mình cho phong trào dạy học ỏ nhà trường 10 Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên Sức khoẻ là một tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên, là một điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ Trong điều kiện hiện nay việc bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên là việc... dưỡng của bản thân Trên đây là một số thuận lợi và khó khăn trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường THCS ABC – Xxx c Một số bài học kinh nghiệm: Từ các biện pháp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS ABC trong những năm gần đây, tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực và bổ ích sau: 3.1 Muốn làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho. .. chuyên môn, tăng cường dự giờ thăm lớp … để đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay Vì vậy bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp bách đối với các nhà trường THCS hiện nay 11 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS ABC- XYZ NĂM HỌC: 2008- 2009 I Khái quát về tình hình địa phương 1 Tình hình huyện Xxx: Là một huyện nông nghiệp. .. theo tổ nhóm chuyên môn trên tinh thần giáo viên giỏi giúp giáo viên yếu về chuyên môn, giáo 27 viên có kinh nghiệm giảng dạy giúp giáo viên mới ra trường Tổ chức cho giáo viên trong trường tham gia các chuyên đề ở cụm, huyện, giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham dự đủ các buổi hội thảo chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức Cử giáo viên tham... sư phạm tốt phải giúp mỗi cán bộ giáo viên quán triệt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tư tưởng đặc biệt công tác chuyên môn, tổ chức cho giáo viên tham gia tốt các hoạt động bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh nhiệt tình có trách nhiệm, có năng lực chuyên môn vững vàn Muốn đạt được điều đó phải từ sự phân công sử dụng đội ngũ giáo viên hợp... đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí nhưng bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ đổi mới toàn diện đồng bộ của ngành giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý phải tìm ra những biện pháp thích hợp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đạt ra hiện nay 2 Thực trạng về công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CB giáo viên ở trường THCS ABC: a Về nhận... bộ môn để đánh giá việc thực hiện chuyên môn của giáo viên, kịp thời nhắc nhở, sửa chữa bổ sung những thiếu sót của giáo viên khi thực hiện quy chế chuyên môn hàng tuần, hàng tháng Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch hoạt động của từng khối chuyên môn, biên bản sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp và nâng cao sinh hoạt tổ nhóm Việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên . và trường THCS ABC nói riêng. Từ những lý do trên là một cán bộ quản lý của trường THCS tôi chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường. dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên trường THCS ABC- Xxx nói riêng. 4- Nguyên nhân của thực trạng trên. 5- Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường THCS ABC. thì đội ngũ được hiểu đó là “tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành một lực lượng”. - Đội ngũ trong trường THCS gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ giáo viên là lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS _TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP QLGDTHCS, Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS _TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP QLGDTHCS, Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS _TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP QLGDTHCS

Từ khóa liên quan