Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

53 2,146 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 18:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐỀ TÀI: Người viết: Họ và tên Địa phương, tháng 3 năm 2015 1 MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi) PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3 1. Lý do chọn đề tài 4 2 3 4 5 PHẦN II. NỘI DUNG 1 2 3 4 PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN 2 Trong quá trình học tập tại trường Đại học xxx và qua chuyến đi học tập kinh nghiệm thực tế ở tỉnh yyy, liên hệ tình hình thực tế của trường Tiểu học zzz, huyện aaa, tỉnh bbb, đã giúp cho tôi có thêm hiểu biết sâu sắc hơn về công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động Dạy và học của nhà trường. Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc, đến Ban Giám hiệu cùng quí thầy cô giảng viên trường Đại học xxx, đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quí báo, bổ ích trong suốt thời gian theo học tập tại trường. Đặc biệt là Thầy Phạm Minh Giản đã tận tình hướng dẫn cho tôi thực hiện luận văn tốt nghiệp này đúng thời gian qui định. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quí thầy cô trường Đại học xxx đã tạo mọi điều thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. 3 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 1.Lý do chọn đề tài 2 2.Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 3.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4 4.Mục đích nghiên cứu 4 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 5 6.Giả thiết khoa học của đề tài 5 7.Phương pháp nghiên cứu 5 8.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 6 PHẦN NỘI DUNG 10 Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu 10 1. Lược sử vấn đề, quan điểm, nhận xét tầm quan trọng của đề tài 10 2. Tầm quan trọng của việc quản lý Dạy và học 10 3. Nhiệm vụ cụ thể của đề tài 13 Chương II: Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu 17 1. Đặc điểm tình hình 17 1.1- Thuận lợi ………………………………………………… 17 1.2- Khó khăn ………………………………………………… 19 2. Các công việc đã làm của Ban giám hiệu từ đầu năm học 16 Chương III : Giải pháp-Các kết quả nghiên cứu 24 1. Nhiệm vụ quản lý hoạt động Dạy 24 2. Quản lý hoạt động học của học sinh 35 3. Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập của học sinh 36 4. Mọi hoạt động lao động đều phải tính đến hiệu quả 37 5. Về phía giáo viên 39 6. Về phía học sinh 39 7. Chất lượng đạo đức - hoạt động ngoài giờ lên lớp 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 1. Những việc mà Hiệu trưởng cần thực hiện 45 2. Kết luận …… ………………………………………………….46 3. Những kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 4 PHẦN MỞ ĐÀU 1. Lí do chọn đề tài Trong công tác quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động Dạy và học trong nhà trường là hết sức quan trọng, nó quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường. • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã khẳng định: “Trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước những chính sách, giải pháp đúng trong phát triển giáo dục và đào tạo phải hướng tới hình thành một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa -hiện đại hoá trong thời đại ngày nay. Đó là một nguồn nhân lực bao gồm những người có đức, có tài, ham học hỏi, thông minh sáng tạo, làm việc quên mình vì nền độc lập và sự phồn vinh của Tổ quốc, được chuẩn bị tốt kiến thức văn hoá, được đào tạo thành thạo về kĩ năng nghề nghiệp, về năng lực quản lí sản xuất kinh doanh, điều hành vĩ mô kinh tế và toàn xã hội, có trình độ khoa học kĩ thuật vươn lên ngang tầm thế giới”. Như chúng ta đã biết nhiệm vụ giáo dục trẻ em được cả xã hội quan tâm nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường. Đặc biệt là trường tiểu học là nơi kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục trẻ em. Trường tiểu học chân chính không chỉ là nơi trẻ tiếp thu kiến thức khoa học mà còn là nơi giáo dục các em trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, trẻ em phải được giáo dục toàn diện. Bác Hồ người thầy vĩ đại của ngành giáo dục có nói: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Như vậy trường tiểu học có nhiệm vụ dạy trẻ về tri thức khoa học và phẩm chất đạo đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được. 5 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định : “Về giáo dục và đào tạo, chúng ta phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Những biện pháp cụ thể là : đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng "chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá". Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học. Phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và hệ thống hướng nghiệp, dạy nghề. Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau đại học; gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ với sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện phân cấp, tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở, các chủ thể tiến hành giáo dục. Nhà nước tăng đầu tư tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các chương trình quốc gia phát triển giáo dục, hỗ trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện miễn giảm việc đóng góp và cấp học bổng cho học sinh nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh giỏi.” - Trường Tiểu học zzz vừa được chia tách ra từ trường Tiểu học Tràm Chim 1, lấy hai điểm lẻ của tuyến dân cư khóm. 3, cụm dân cư , khóm 5, được thành lập từ này 06 tháng 11 năm 2009 nên cần có sự chú tâm của người Hiệu trưởng trong công tác. quản lý, chỉ đạo : “Dạy tốt- học tốt để giữ vững chất lượng năm sau cao hơn năm trước.” 6 Vậy là từ trước đến nay, Hiệu trưởng quản lý tốt hoạt động Dạy và học của nhà trường và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Ngày nay trong đời sống công nghệ và khoa học phát triển, những người làm công tác quản lí giáo dục, chúng tôi hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động dạy và học viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của trường mình nói riêng. Vì vậy, việc quản lý hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chính vì thế, tôi quyết tâm chọn đề tài : “Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học zzz, huyện aaa, tỉnh bbb “. 2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu : - Hiệu quả quản lý hoạt động dạy và học của trường Tiểu học zzz. - Giáo viên,học sinh và phụ huynh học sinh trong phạm vi quản lý của nhà trường. 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu : Vì điều kiện thời gian không cho phép nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu truyền thống dạy tốt và học tốt của trường Tiểu học zzz. 4. Mục đích nghiên cứu : Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ lý luận và thực tiễn của đề tài, từ đó đề xuất các giải pháp giáo dục học sinh của giáo viêntrường Tiểu học zzz, theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu : 7 - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của các biện pháp quản lí, công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động dạy và học trong phạm vi trường Tiểu học Tràm Chỉm 3, huyện aaa, tỉnh bbb. - Tìm hiểu thực trạng của nhà trường về công tác quản lý của năm qua khi trường chưa tách là trường Tiểu học Tràm Chim 1 Áp dụng các biện pháp quản lí vào việc dạy và học ở trường có truyền thống dạy tốt và học tốt của trường Tiểu học zzz. - Đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả quản lí việc dạy và học. của trường Tiểu học zzz 6. Giả thiết khoa học của đề tài : Tìm hiểu công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động Dạy và học của nhà trường Nếu sử dụng tốt các biện pháp quản lí dạy và học của đề tài nghiên cứu sẽ góp phần giữ vững được truyền thống Dạy tốt và học tốt thành công từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của trường Tiểu học zzz, huyện aaa, tỉnh bbb và phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo. 7. Phương pháp nghiên cứu : 7. 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới việc quản lý dạy và học. mà tôi đã được Thầy cô trường Đại học xxx truyền thụ qua lớp cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học, tài liệu tham khảo và các ý kiến của các bạn đồng nghiệp. 7. 2. Phương pháp điều tra: + Điều tra về giáo viên. + Điều tra về học sinh. 8 + Điều tra về phụ huynh. + Dựa vào kết quả giảng dạy và học tập của năm trước đề ra kế hoạch cho năm học này. 7. 3. Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng những lý luận về quản lý dạy và học vào việc quản lý dạy và học của giáo viên và học sinh trường Tiểu học zzz, huyện aaa, tỉnh bbb. . 7. 4. Phương pháp quan sát: Dự giờ dạy của giáo viên và kiểm tra chất lượng học tập của học sinh qua các bài kiểm tra. 7. 5. Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lý các số liệu và kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu. 8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài : - Thực hiện được các yêu cầu về thực hiện chương trình dạy học, bài soạn, giảng bài, thăm lớp dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn, sử dụng đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. - Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kiểm tra, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường - Công tác quản lý hoạt động dạy và học của trường từng bước đi vào nề nếp ổn định . • Tham khảo vài nghiên cứu của Thế giới đối với người quản lý trong nhà trường (Hiệu trưởng) 9 Đảm bảo chất lượng giáo dục phải là một trong những quan tâm hàng đầu của người làm quản lý giáo dục, trong đó có giáo dục Tiểu học. Sau đây là một vài ví dụ về vai trò và trách nhiệm mà một người Hiệu trưởng trường Tiểu học phải thực hiện: - Hiệu trưởng phải hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường; - Hiệu trưởng cần kết nối các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục với mục đích, mục tiêu giáo dục đã được đề ra cho nhà trường và chiến lược, các kế hoạch hành động để thực hiện các mục đích, mục tiêu đó. Khuynh hướng hiện nay trên thế giới là người quản lý chuyển đổi từ việc kiểm soát chặt chẽ đầu vào sang việc cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu giáo dục ở đầu ra. Điều đó cũng dễ hiểu vì ở các nước, giáo dục Tiểu học cũng là giáo dục bắt buộc, vì vậy việc hạn chế đầu vào là không có. Tuy nhiên, để đầu ra đạt chất lượng, cần phải có nhiều nỗ lực và kế hoạch để đảm bảo là các em khi ra khỏi trường phải có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản, cần thiết để tiếp tục học lên. - Hiệu trưởng cần phải thấy rõ vấn đề chất lượng giáo viên là một trong những vấn đề cốt lõi của công tác đảm bảo chất lượng học tập. - Hiệu trưởng cần phải có phong cách lãnh đạo, cỗ vũ học tập, tạo điều kiện cho tính hợp tác trong cơ quan phát triển, khuyến khích sự đa dạng, ủng hộ sử dụng công nghệ, thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm, phát triển việc giảng dạy theo cách hướng dẫn, và chủ trương ủng hộ các gương làm việc tốt. - Việc quyết định nội dung gì thích hợp cho học sinh Tiểu học không phải lúc nào cũng dễ. Chương trình kiểm tra hiện nay thường điều 10 [...]... đất nước” - Trường Tiểu học zzz mới được thành lập và tách ra từ trường Tiểu học Tràm Chim 1 từ năm học 2009-2010 nhiệm vụ quản lý hoạt động Dạy và học hết sức quan trọng , nhằm củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục của trường 13 2 Tầm quan trọng của việc quản lý Dạy và học: 2.1 Nhiệm vụ của hoạt động dạy và học ở trường tiểu học Tiểu học zzz , là làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học một cách... khiển Với tác động sư phạm của mình, thầy tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của trò Điều khiển hoạt động dạy và học của hiệu trưởng chủ yếu tập trung vào hoạt động dạy của thầy và là trực tiếp với thầy, gián tiếp với trò;Thông qua hoạt động dạy của thầy, quản lý hoạt động học của trò • Tính ưu việt của một mô hình học tập mới kinh nghiệm của Thầy Nguyễn Hữu Tâm -Hiệu trưởng trường Tiểu học Đống Đa... các trường học của huyện aaa nói chung và trường Tiểu học zzz nói riêng, để các em học sinh chúng ta yên tâm hơn trong học tập, đời sống và phát huy được hết mọi khả năng sáng tạo của mình 3 Nhiệm vụ cụ thể của đề tài Vấn đề quan trọng nhất, bao trùm nhất trong hoạt động của nhà trường đó là hoạt động dạy và học Với một trường vừa mới được thành lập vào đầu năm học, thì việc quản lý hoạt động dạy và học. .. cao nhất về chuyên môn trong nhà trường, người Hiệu trưởng phải điều khiển hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò theo những yêu cầu, nội dung, hướng dẫn của chương trình dạy học Sự nắm vững chương trình dạy học của người Hiệu trưởng là một đảm bảo đầu tiên để quản lý giáo viên thực hiện tốt chương trình dạy học Muốn đựơc như vậy, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phổ biến những thay đổi (nếu... hiện có và phát huy hơn nữa 18 truyền thống tốt đẹp của nhà trường Vì vậy, vấn đề cần nghiên cứu trong đề tài của tôi là: Hiệu trưởng quản lý hoạt động dạy và học trường Tiểu học zzz, huyện aaa tinh Đồng Tháp nhằm giữ vững và phát huy những truyền thống dạy tốt và học tốt để giữ vững chất lượng “ Chương II : CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 19 1 Đặc điểm tình hình 1 1 Thuận lợi - Trường Tiểu học. .. tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan Sự hình thành nhân cách của học sinh không thể tách rời sự tham gia các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động xã hội Tuy vậy nổi bât lên tất cả vẫn là hai hoạt động chính của nhà trường :Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò Nó là cơ sở của các hoạt động giáo dục khác của nhà trường - Hiệu trưởng phải chuyên tâm, say sưa trong công việc quản lý. .. sáng tạo, sở trường, kinh nghiệm trong hoạt động dạy và học phù hợp với từng đối tượng và điều kiện cụ thể của từng lớp, bởi vì hoạt động dạy và học là môn khoa học vừa là một hoạt động nghệ thuật ; đối tượng học tập là con người cụ thể Các cấp quản lý giáo dục không cần phải mất thời gian vào việc kiểm tra giáo án mà cần phải tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng học tập của học sinh,... Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học Tuổi thiếu niên ngày nay không thể thiếu một trình độ văn hoá phổ thông được lĩnh hội từ nhà trường Hoạt động dạy và học ở trường đem lại cho tuổi thiếu niên một vốn văn hoá tuy chưa phải là đủ cho cuộc đời nhưng tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống và cơ bản, là cơ sở ban đầu rất quan trọng hình thành nhân cách học sinh, để từ đó các em lao động và tiếp tục học. .. 25 + Số học sinh dự thị cấp huyện :01 HS - Đạt 1 giải ba Với những thành tích về giảng dạy, chủ nhiệm và chất lượng học tập mà giáo viên và học sinh đã đạt được trong năm học qua Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của năm học mới, để giữ vững và phát huy được các truyền thống dạy tốt và học tốt của nhà trường trong những năm học qua thì người Hiệu trưởng cần có các biện pháp quản lý dạy của... dục có cơ sở, sẽ hướng dẫn các nhà lãnh đạo chương trình trong các đánh giá của họ về chương trình đào tạo nhà trường - Qua tham khảo, nghiên cứu các ý kiến trên của thế giới, tôi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý việc thực hiện chương trình nghiêm túc sẽ mang lại hiệu quả cao trong quản lý hoạt động Dạy và học của nhà trường Hoạt động giáo dục ở tiểu học là một quá trình tổ chức hoạt động phức . việc quản lý hoạt động dạy và học viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của trường mình nói riêng. Vì vậy, việc quản lý hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng. người Hiệu trưởng trong công tác. quản lý, chỉ đạo : Dạy tốt- học tốt để giữ vững chất lượng năm sau cao hơn năm trước.” 6 Vậy là từ trước đến nay, Hiệu trưởng quản lý tốt hoạt động Dạy và học. của năm qua khi trường chưa tách là trường Tiểu học Tràm Chim 1 Áp dụng các biện pháp quản lí vào việc dạy và học ở trường có truyền thống dạy tốt và học tốt của trường Tiểu học zzz. - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD, Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học _Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp QLGD

Từ khóa liên quan