Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay

95 1,571 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 17:39

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ MẠNH HÙNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tôn giáo học Hà Nội - 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ MẠNH HÙNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học Mã số: 60.22.90 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ Hà Nội - 2012 3 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 2 Chương 1 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO 10 1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo 10 1.2. Hồ Chí Minh về đối tượng và mục tiêu của đoàn kế t lương giáo 21 1.3. Hồ Chí Minh về nội dung của đoàn kết lương giáo 31 1.4. Hồ Chí Minh về phương pháp thực hiện đoàn kết lương giáo 36 Chương 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51 2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng đoàn kết lương giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị 51 2.2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng đoàn kết lương giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn 55 2.3. Phương hướng và giải pháp tăng cường đoàn kết lương giáo theo tư tưởng của Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay 76 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tôn giáo là một hiện tượng lịch sử - xã hội tồn tại từ hàng vạn năm cùng với xã hội loài người. Từ khi xuất hiện, tôn giáo luôn là yếu tố tham gia vào các quá trình xã hội, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống con người. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra nguồn gốc, bản chất, chức năng và tính chất của tôn giáo trong xã hội loài người, đồng thời cũng chỉ rõ vai trò tác động trở lại của tôn giáo đối với xã hội. Có nhiều ý kiến lưu tâm, nhấn mạnh và cảnh báo về hiện tượng “xâm lăng văn hóa” qua “xuất khẩu” tín ngưỡng, tôn giáo. Chiêu bài “tôn giáo”, “dân tộc” là hai trong những vấn đề thường được các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc nhận thức đúng vấn đề này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay; đồng thời tránh được những vấn đề đáng tiếc có thể xảy ra mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng. Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, chính sách đối với tôn giáo, tín ngưỡng một cách đúng đắn và nhất quán nên đã vận động được đông đảo quần chúng có tôn giáo tham gia vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc, đồng bào có tôn giáo đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đương thời, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn đề cao vai trò của quần chúng nhân dân bởi quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội và quần chúng nhân dân có vai trò to lớn, không thể thay thế trong sản xuất tinh thần. 5 Tiếp thu tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò của quần chúng nhân dân, trong đó có quần chúng có tín ngưỡng, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, đời sống của mọi tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, các thế lực phản động, thù địch với nước ta và với chủ nghĩa xã hội dùng mọi thủ đoạn, trong đó có âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Âm mưu của chúng là chia rẽ giữa những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Từ đó dẫn đến nguy cơ chia rẽ dân tộc qua chia rẽ tôn giáo. Vì vậy, muốn đoàn kết toàn dân thì phải đoàn kết lương giáo. Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết lương - giáo là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng, thể hiện những quan điểm đổi mới, khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, bình thường của quần chúng tín đồ và chức sắc tôn giáo, làm cho họ phấn khởi tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội. Song tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta những năm qua diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt nghiêm trọng là một số phần tử chống phá cách mạng đã đưa ra những yêu sách chính trị phản động, gây nên những hậu quả nhất định, làm tổn hại khối đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã 6 hội ở một số địa phương, tạo điều kiện cho các thế lực phản động bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Đứng trước tình hình đó, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới; tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong di sản tư tưởng của Hồ Chủ tịch, đoàn kết lương giáo chiếm một vị trí quan trọng. Theo Người, chỉ có “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” thì mới có “thành công, thành công, đại thành công” được. Trong quá trình tìm tòi lý luận để phục vụ thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và cũng nhờ đó mà Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua những thách thức, nguy cơ để tận dụng tốt nhất những thời cơ, đưa nước ta sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì lý do đó, học viên chọn vấn đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (từ năm 1991 đến nay) làm đề tài luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Đại đoàn kết dân tộc nói chung, đoàn kết lương giáo nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề lớn đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống. Có thể kể đến các công trình, bài viết sau: Thứ nhất, các đề tài, các sách đã được xuất bản và luận văn, luận án. - Lê Hữu Nghĩa - Nguyễn Đức Lữ (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. Đây là cuốn sách có ý 7 nghĩa rất lớn đối với luận văn của Học viên. Cuốn sách đã trình bày rõ cơ sở hình thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. - Nguyễn Đức Lữ (2009), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, Nxb. CT - HC, Hà Nội. Đây là cuốn sách có ý nghĩa rất lớn đối với luận văn của Học viên. Cuốn sách đã nêu lên cơ sở hình thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và việc vận dụng tư tưởng này của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay. - Nguyễn Đức Lữ (Chủ biên) (2007), Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. Cuốn sách đã nêu lên những vấn đề lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam; đó là những vấn đề được tổng kết từ thực tiễn Việt Nam qua các thời kỳ; những vấn đề đặt ra hiện nay. - Quan điểm Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo, Luận án Tiến sĩ Triết học, năm 2007 của tác giả Phạm Hữu Xuyên. Trong Luận án, tác giả đã làm rõ được khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo; những yếu tố ảnh hưởng đến quan điểm tín ngưỡng, tôn giáo của Hồ Chí Minh; nêu được quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Đỗ Quang Hưng (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam, Nxb QĐND. Cuốn sách đề cập trực tiếp tới nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quan điểm đoàn kết với đồng bào Công giáo của Hồ Chí Minh… - Nguyễn Đức Lữ (2009), Tôn giáo - Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, Nxb. CT - HC, Hà Nội. Cuốn sách nêu lên những vấn đề cơ bản về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay và những vấn đề cấp bách đang đặt ra. 8 - Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX 02 - 07 “Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh” do PGS.TS. Phùng Hữu Phú chủ biên, xuất bản năm 1995. Đây là công trình nghiên cứu về chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh một cách hệ thống, sâu sắc từ quá trình hình thành đến nội dung, nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong các giai đoạn, thời kỳ cách mạng Việt Nam. - Đoàn kết với đồng bào Công giáo ở tỉnh Ninh Bình hiện nay theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ khoa học Chính trị, năm 2011 của tác giả Lê Thị Sáu. Trong Luận văn, tác giả đã hệ thống hóa và làm rõ nội dung cơ bản quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết với đông bào Công giáo; làm rõ thực trạng đoàn kết với đồng bào Công giáo ở tỉnh Ninh Bình hiện nay; tìm ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường đoàn kết với đồng bào Công giáo theo quan điểm của Hồ Chí Minh ở tỉnh Ninh Bình. Thứ hai, các bài viết công bố trên các báo, tạp chí. - Nguyễn Đức Lữ (1995), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo, Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 3. Trong bài viết này, tác giả đã nêu lên mục tiêu đoàn kết lương giáo, đối tượng, nội dung và phương pháp thực hiện đoàn kết lương giáo. - Nguyễn Đức Lữ (2002), Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 9. Trong bài viết, tác giả đã nêu ra giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trong kho tàng lí luận Mác - Lênin, trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, trong việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Ngoài ra còn có các bài viết của các tác giả như: - Đỗ Quang Hưng (2007), Đổi mới nhận thức và chính sách về tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 5. - Nguyễn Đức Lữ (2007), Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế và luật pháp Việt Nam, Tạp chí Quản lý Nhà nước, Số 142. 9 - Hồ Trọng Hoài (2003), Hồ Chí Minh và sự khoan dung tôn giáo, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, Số 1. - Nguyễn Đức Lữ (1992), Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tôn giáo, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, Số 8. Trên đây là những công trình quan trọng, có đóng góp rất lớn trong việc nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam cũng như trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Các công trình nghiên cứu, những luận văn, luận án, các bài viết đăng trên các báo, tạp chí ở các cách tiếp cận khác nhau đã phần nào làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo, ý nghĩa của quan điểm này trong chiến lược đoàn kết dân tộc nói chung, đoàn kết lương giáo nói riêng ở Việt Nam hiện nay. Đó là nguồn tài liệu quý cho học viên trong quá trình hoàn thành luận văn của mình. Đây là thuận lợi vô cùng to lớn. Tuy nhiên, thực tiễn xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng; bản thân các tôn giáo với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội cũng luôn vận động. Trong những năm gần đây, tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng trở thành vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt. Do đó, việc nghiên cứu những di sản tư tưởng của quá khứ, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo, việc tổng kết thực tiễnViệt Nam và đề ra những chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp là rất quan trọng. Đây là một thử thách lớn đối với học viên. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: + Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. + Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng đoàn kết lương giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay như thế nào. - Nhiệm vụ nghiên cứu: 10 + Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng đoàn kết lương - giáo ở Hồ Chí Minh. + Hệ thống hóa và phân tích những nội dung tư tưởng cơ bản về đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp của đoàn kết lương giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. + Phân tích và đánh giá sự vận dụng tư tưởng đoàn kết lương giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở những nguyên lý, những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo và chính sách tôn giáo hiện nay. Trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật, luận văn đã kết hợp sử dụng một số phương pháp cụ thể sau: Phương pháp Lôgic lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh và hệ thống hóa… nhằm tái hiện một cách chân thực những quan điểm về đoàn kết lương giáo trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Phạm vi: Luận văn chỉ tập trung tìm hiểu những quan điểm cơ bản về đoàn kết lương giáo trong tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sự vận dụng tư tưởng đó của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng từ năm 1991 đến nay. - Đối tượng: Tư tưởng đoàn kết lương giáo của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 6. Đóng góp của luận văn Luận văn góp phần vào tìm hiểu, kế thừa, hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm nhận thức về tư tưởng đoàn kết lương giáo của Hồ Chí Minh. Tìm hiểu và đánh giá sự vận dụng tư tưởng đó của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai [...]... thực sự và họ là lực lượng của cách mạng, là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc Tư tưởng đoàn kết tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, đó là sự vận dụng sáng tạo và phát triển những quan điểm cơ bản của. .. và các dân tộc bị áp bức Đây cũng chính là nét độc đáo trong chiến lược đoàn kết lương giáo của Hồ Chí Minh Chính Người đã bổ sung và làm phong phú thêm vào kho tàng lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo Có thể nói, trong thời kỳ đó, tư tưởng đoàn kết lương giáo về mặt chính trị là rất quan trọng so với các hình thức đoàn kết khác 1.3.2 Đoàn kết lương giáo trên lĩnh vực kinh tế Với Hồ Chí Minh, .. .đoạn hiện nay Từ đó, luận văn cung cấp thêm cứ liệu để làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành: 2 chương và 7 tiết 11 Chương 1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo Theo tác giả Nguyễn Như Ý thì: Tư. .. nào ảnh hưởng đến những quan điểm đoàn kết lương giáo của Người? Tất nhiên, không thể tìm nguồn gốc tư tưởng, quan điểm đó ở bên ngoài môi trường sống và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo được hình thành trên sự kết hợp sâu sắc giữa những hiểu biết về truyền thống gia đình, xã hội Việt Nam, về tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo nước ta và thế giới;... tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện hiện tại, người theo đạo vẫn vào Đảng được” [89, tr.115] Đồng thời, Người cũng khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những không tiêu diệt tôn giáo mà còn bảo hộ tôn giáo Đảng Cộng sản chỉ tiêu diệt 34 tội ác người bóc lột người Quan điểm này của Hồ Chí Minh chính là sự khẳng định cho tư tưởng đoàn kết lương giáo không phải là một thủ đoạn chính... việc của một, hai người; vì vậy, phải vận động mọi người cùng tham gia Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một truyền thống tốt đẹp của ta Vì vậy, mục tiêu của đoàn kết lương giáo của Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi sự nô dịch, áp bức, bất công và cơm no, áo ấm cho mọi người 1.3 Hồ Chí Minh về nội dung của đoàn kết lương giáo Thực tiễn Việt Nam cho thấy, trong. .. những tư tưởng tiến bộ của nhân loại và sự tổng kết, khái quát thành lý luận thông qua hoạt động thực tiễn Toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng về đoàn kết lương giáo nói riêng đều thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, một tình yêu bao la đối với con người, trước hết là con người Việt Nam, đó là những người dân lao động trong mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể Những quan điểm về đoàn kết lương giáo của. .. vực chính trị Khi tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã sử dụng thủ đoạn tuyên truyền trong đồng bào Công giáo rằng cộng sản là kẻ thù của Công giáo, Hồ Chí Minh là cộng sản nên người giáo hữu không thể đồng hành với Chính phủ Hồ Chí Minh Từ thực tế này, Người đã rất quan tâm đến công tác đoàn kết trong vùng đồng bào Công giáo nói riêng, trong đồng bào có các tín đồ các tôn giáo nói chung và. .. được thành lập năm 1949, phong trào Tam tự của Công giáo và Tin lành ở Trung Quốc thực sự ra đời Nó phản ánh chính sách độc lập và tự quản của hoạt động tôn giáo Có thể nói, đây là một kinh nghiệm đặc sắc của Trung Quốc Sau này, trong cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến sự độc lập của tôn giáo nói chung và của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng 18 Chính sách về tôn giáo nêu trên... sản xuất vật chất xã hội chứ không phải bởi cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo Trên đây là những cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành lên tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, về đoàn kết tôn giáo Qua đó giúp chúng ta nhận thấy rằng những tư tưởng về tôn giáo, tín ngưỡng của Người là sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa trí tuệ nhân loại và ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.2 Hồ Chí Minh . DỤNG TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51 2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng đoàn kết lương giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các. 1 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO 10 1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo 10 1.2. Hồ Chí Minh về đối tư ng và mục tiêu của đoàn kế t lương. XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ MẠNH HÙNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay, Chương 1TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO, Chương 2ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm