Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ

366 2,269 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:56

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Thị Thanh Tâm TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ii Nguyễn Thị Thanh Tâm TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm. LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ Hà Nội – 2012 v MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, biểu đồ MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 8 1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề trí tuệ cảm xúc 8 1.2. Một số vấn đề lý luận về trí tuệ 15 1.3. Một số vấn đề chung về lý luận trí tuệ cảm xúc 25 1.4. Một số vấn đề lý luận về trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ 45 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ. 76 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 81 2.1. Giai đoạn 1: Tổ chức nghiên cứu lý luận 81 2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức nghiên cứu thực trạng 82 2.3. Giai đoạn 3: Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tác động 100 vi CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 1 10 3.1. Thực trạng trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 10 3.2. Tƣơng quan giữa năng lực trí tuệ cảm xúc và năng lực giao tiếp của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 49 3.3. Thực trạng nhận thức của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở về vai trò của trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ 1 51 3.4. Nghiên cứu một số trƣờng hợp điển hình về trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 53 3.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ 1 63 3.6. Kết quả thực nghiệm nâng cao trí tuệ cảm xúc cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 72 KẾT LUẬN 1 84 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 89 PHỤ LỤC 1 98 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt: Viết đầy đủ: BTĐN: Bài tập đo nghiệm BT THGT: Bài tập tình huống giao tiếp. THGT: Tình huống giao tiếp CBCC: Cán bộ chủ chốt CCS: Cấp cơ sở CV: Công vụ CX: Cảm xúc ĐC: Đối chứng ĐTB: Điểm trung bình ĐGKQ: Đánh giá khách quan GT: Giao tiếp GTCV: Giao tiếp công vụ HTX Hợp tác xã LĐ: Lãnh đạo MSCEIT: Trắc nghiệm Trí thông minh cảm xúc Mayer Salovey Caruso, version 2.0, 2000, Adapted, 2002. QL: Quản lý TTCX: Trí tuệ cảm xúc TĐG: Tự đánh giá TN: Thực nghiệm TNGT: Trắc nghiệm giao tiếp UBND: Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Mô hình cấu trúc trí tuệ cảm xúc của D.Goleman 37 Bảng 1.2: Mô hình cấu trúc trí tuệ cảm xúc của K.V.Petrides và A.Furhham 37 Bảng 1.3: So sánh ba mô hình tiêu biểu về trí tuệ cảm xúc 38 Bảng 1.4: Một số trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc phổ biến 41 Bảng 2.1.A: Đặc điểm của nhóm khách thể CBCC CCS 83 Bảng 2.1.B. Trình độ của nhóm khách thể CBCC CCS 83 Bảng 2.2: Độ tin cậy của Phiếu trƣng cầu ý kiến (mẫu 3.1) 92 Bảng 2.3: Độ tin cậy của Phiếu trƣng cầu ý kiến (mẫu 3.2) 93 Bảng 2.4: Độ tin cậy của Phiếu điều tra nhận thức của CBCC CCS 94 Bảng 2.5: Độ tin cậy của BTĐN “Bài tập tình huống GT” 97 Bảng 2.6: Độ khó của các item của “Bài tập tình huống GT” 97 Bảng 2.7: Tƣơng quan giữa các tiểu thang đo của “Bài tập tình huống giao tiếp” 99 Bảng 2.8: Sơ đồ phân tích cảm xúc 106 Bảng 3.1: Thực trạng mức độ TTCX của CBCC CCS qua thang đo MSCEIT 110 Bảng 3.2: Phân loại mức độ phát triển năng lực TTCX của các CBCC CCS qua thang đo MSCEIT 112 Bảng 3.3: Thực trạng các nhánh năng lực TTCX của CBCC CCS qua thang đo MSCEIT 113 Bảng 3.4: Thực trạng năng lực TTCX theo kinh nghiệm và TTCX mang tính chiến lƣợc của CBCC CCS qua thang đo MSCEIT 114 ix Bảng 3.5: Tƣơng quan về điểm số của các năng lực cấu thành TTCX của CBCC CCS. 115 Bảng 3.6: Mối tƣơng quan về điểm số giữa các tiểu thang đo MSCEIT 116 Bảng 3.7.A: Thực trạng mức độ TTCX của CBCC CCS trong GTCV qua thang đo “Bài tập tình huống giao tiếp” 117 Bảng 0.7.B: Phân loại mức độ phát triển năng lực TTCX của các CBCC CCS đo bằng MSCEIT 119 Bảng 3.8: Tƣơng quan giữa các nhánh năng lực TTCX trong GTCV của CBCC CCS 130 Bảng 3.9: Mức độ biểu hiện TTCX trong GTCV thông qua tự đánh giá của CBCC CCS 132 Bảng 3.10: Tự đánh giá của CBCC CCS về mức độ biểu hiện năng lực Nhận biết CX trong GTCV 135 Bảng 3.11: Tự đánh giá của CBCC CCS về mức độ biểu hiện năng lực Sử dụng CX trong GTCV 137 Bảng 3.12: Tự đánh giá của CBCC CCS về mức độ biểu hiện năng lực Hiểu nguyên nhân và tiến trình phát triển CX trong GTCV 139 Bảng 3.13: Tự đánh giá của CBCC CCS về mức độ biểu hiện năng lực Quản lý CX trong GTCV 141 Bảng 3.14: So sánh kết quả đánh giá khách quan và TĐG về mức độ biểu hiện TTCX trong GTCV của CBCC CCS 143 Bảng 3.15: So sánh năng lực TTCX, TTCX trong GTCV giữa các nhóm CBCC CCS theo thâm niên 144 Bảng 3.16: So sánh năng lực TTCX giữa các nhóm CBCC CCS theo độ tuổi 145 Bảng 3.17: So sánh năng lực TTCX giữa các nhóm CBCC CCS theo chức vụ 147 Bảng 3.18: So sánh năng lực TTCX, TTCX trong GTCV giữa các 148 x nhóm CBCC CCS theo giới tính Bảng 3.19: So sánh năng lực TTCX giữa các nhóm CBCC CCS theo chức vụ 149 Bảng 3.20: Tƣơng quan giữa điểm TTCX trong GTCV và điểm EQ đo bằng MSCEIT của CBCC CCS 150 Bảng 3.21: Tƣơng quan giữa điểm trắc nghiệm năng lực GTCV và điểm EQ, điểm TTCX trong GTCV của CBCC CCS 151 Bảng 3.22: Mức độ nhận thức của CBCC CCS về vai trò của TTCX trong GTCV 152 Bảng 3.23.A: Thứ bậc các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực TTCX của CBCC CCS. 164 Bảng 3.23.B: Mức độ các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực TTCX của CBCC CCS 166 Bảng 3.24: So sánh năng lực TTCX, TTCX trong GTCV của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trƣớc khi tác động thực nghiệm 173 Bảng 3.25: Phân loại mức độ điểm TTCX, TTCX trong GTCV của hai nhóm TN và ĐC 173 Bảng 3.26: So sánh điểm EQ của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 178 Bảng 3.27: So sánh điểm TTCX trong GTCV của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 181 xi DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1: Mô hình trí tuệ cảm xúc năm 1990 của P.Salovey và Mayer 33 Hình 2.1: Mô hình “Ống kính cảm xúc” 106 Hình 2.2: Mô hình “Kết quả mong muốn và Ống kính cảm xúc” 107 Biểu đồ 3.1: Phân phối điểm TTCX của CBCC CCS đo bằng MSCEIT 111 Biểu đồ 3.2: Phân phối điểm TTCX trong GTCV của CBCC CCS 118 Biểu đồ 3.3: So sánh các nhánh năng lực TTCX của nhóm thực nghiệm ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 179 Biểu đồ 3.4: So sánh các nhánh năng lực TTCX của nhóm đối chứng ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 180 Biểu đồ 3.5: So sánh điểm các nhánh năng lực TTCX trong GTCV của nhóm thực nghiệm ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 181 Biểu đồ 3.6: So sánh điểm TTCX trong GTCV của nhóm đối chứng ở thời điểm trƣớc và sau thực nghiệm 182 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài TTCX là năng lực nhận biết và vận hành CX của các cá nhân. Vấn đề này mới đƣợc đi sâu nghiên cứu trong khoảng từ năm 1990 đến nay nhƣng trong hơn hai thập kỷ qua nó đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều ngƣời, cả trong giới học thuật và công chúng. Bởi vì, một số công trình nghiên cứu tâm lý học khẳng định rằng TTCX là một dạng trí tuệ của con ngƣời và là một thành tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách; có mối quan hệ chặt chẽ giữa TTCX và sự thành công trong hoạt động học tập, hoạt động nghề nghiệp của các cá nhân (D.Goleman, 1995,1998, 2002; K.Law, C.Wong và cộng sự, 2005; J.Mayer và cộng sự, 2006,…). Đối với tuổi trẻ, TTCX giúp hạn chế sự thô bạo, sự hung hãn, cải thiện khả năng học tập. Đối với những ngƣời làm việc, TTCX tốt sẽ tạo ra ở họ tinh thần đồng đội, tinh thần hợp tác và giúp nhau học hỏi làm thế nào để làm việc có hiệu quả hơn. Trong hoạt động LĐ, QL, TTCX của cá nhân hoặc nhóm LĐ, QL đóng vai trò rất lớn trong việc dẫn đến thành công hay thất bại của một tập thể, một tổ chức. Nói chung, ở cƣơng vị càng cao trong một tổ chức, càng đòi hỏi nhiều hơn năng lực TTCX [21]. Trên thế giới, nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết TTCX vào thực tiễn cuộc sống nói chung đã rất phổ biến ở nhiều lĩnh vực (giáo dục, sản xuất, kinh doanh, y tế,…). Trong hoạt động LĐ, QL, việc nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết TTCX cũng đã và đang rất đƣợc quan tâm ở nhiều nƣớc trên thế giới (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapor, Nam Phi, ). Một trong những hƣớng nghiên cứu lý luận và ứng dụng TTCX trong quản lý là nghiên cứu TTCX trong hoạt động giao tiếp của cán bộ LĐ, QL. Bởi vì giao tiếp là một dạng hoạt động phổ biến của ngƣời LĐ, QL, có ảnh hƣởng quan trọng đến hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Hoạt động giao tiếp rất cần đến sự thông minh về CX của chủ thể giao tiếp. Vì vậy, TTCX đƣợc xem là một trong những yếu tố quyết định thành công [...]... chƣơng 14 tiết 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 1.1 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề trí tuệ cảm xúc 1.1.1 Nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc ở nƣớc ngoài Khi các nhà tâm lý học bắt đầu viết về vấn đề trí tuệ /trí thông minh, họ tập trung vào khía cạnh nhận thức, ví dụ nhƣ năng lực phát hiện logic của bài toán, năng lực... Mỹ, công bố tác phẩm “Lý thuyết đa trí tuệ (The theory of Multiple Intelligences – viết tắt là lý thuyết MI), các học giả và công chúng bắt đầu quan tâm đến nhiều thành phần khác nhau trong cơ cấu của trí tuệ của con ngƣời Cốt lõi của lý thuyết tâm lý học MI là sự thừa nhận nhiều thành phần trí tuệ trong năng lực ngƣời Những dạng trí tuệ khác nhau đó là: trí tuệ ngôn ngữ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ. .. nghiệm đo trí thông minh ít nói cho chúng ta biết cái gì tạo nên thành công của con người trong cuộc sống? Sau cuốn sách đầu tiên về TTCX, D.Goleman tiếp tục viết một loạt sách khác về TTCX nhƣ: + Trí tuệ cảm xúc: Làm thế nào để biến những cảm xúc của mình thành trí tuệ (1997), đề cập đến vai trò của TTCX đối với sự phát triển nhân cách và cách rèn luyện TTCX + "Trí tuệ cảm xúc ứng dụng trong công việc"... trung học cơ sở, sinh viên đƣợc thể hiện trong các luận văn, luận án Trong đó, luận án tiến sĩ "Trí tuệ cảm xúc của giáo 16 viên chủ nhiệm lớp trƣờng trung học cơ sở của Nguyễn Thị Dung (2008) đã khẳng định vai trò của TTCX đối với hoạt động chủ nhiệm lớp và có thể nâng cao TTCX cho giáo viên chủ nhiệm lớp bằng biện pháp tăng cƣờng nhận thức và tác động hồi tƣởng Luận án tiến sĩ "Trí tuệ cảm xúc của giáo... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động LĐ, QL của CBCC CCS Nghiên cứu lý luận và thực tiễn 2 nhằm phát triển năng lực TTCX trong GTCV cho nhóm CBCC CCS sẽ rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lƣợng hoạt động của nhóm CBCC CCS hiện nay Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ làm đề tài luận án tiến sĩ 2 Mục đích nghiên... thể xuất sắc trong một loại trí tuệ này mà không xuất sắc trong 2 loại kia (Robert Sternberg, 1986) [102] Lý thuyết của Robert Sternberg đã vƣợt ra ngoài các lý thuyết truyền thống về trí tuệ, đặt trí tuệ trong mối liên hệ với việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực Trong ba loại trí tuệ, trí tuệ sáng tạo và trí tuệ ngữ cảnh (thực tiễn) đƣợc đề cao hơn vì nó giúp cá nhân thành công trong cuộc... – toán, trí tuệ không gian, trí tuệ về vận động - cơ thể, và trí tuệ về con người (trí tuệ về con ngƣời lại bao gồm hai thành phần: trí tuệ về bản thân (intrapersonal intelligence) – hiểu mình, và trí tuệ về người khác (interpersonal intelligence)– hiểu về ngƣời khác) Theo H.Gardner (1983), một ngƣời có thể mạnh về dạng trí tuệ này nhƣng lại kém về dạng trí tuệ khác Kém cỏi về một dạng trí tuệ nào... thần kinh của các loại trí tuệ ở con ngƣời Thuyết đa trí tuệ đã gây một tiếng vang ở Mỹ Tuy nhiên, chính H.Gardner cũng thừa nhận rằng quan niệm của mình không giải thích đƣợc tất cả Một số loại trí tuệ của H.Gardner đƣợc đo bằng các trắc nghiệm trí tuệ truyền thống - đó là trí tuệ ngôn ngữ, trí tuệ logic toán, trí tuệ không gian Còn các loại khác đều không đƣợc đánh giá bằng trắc nghiệm trí tuệ truyền... khái niệm trí tuệ ngữ cảnh” là một đóng góp mới của Sternberg, là sự mở rộng khái niệm trí tuệ - Thuyết đa trí tuệ của Gardner Năm 1983, Howard Gardner xây dựng lý thuyết “Đa trí tuệ (Theory of Multiple Intelligence) Trong khi lý thuyết của Robert Sternberg đƣợc dựa trên cơ sở nghiên cứu về việc chế biến thông tin, thì thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner (1983) lại dựa trên luận điểm: não bộ đã tạo... nghiệm của cá nhân qua sự tƣơng tác giữa các tố chất sinh học và những cơ hội do môi trƣờng sống của cá nhân đó mang lại thông qua hoạt động và giao tiếp của cá nhân; trí tuệ con ngƣời chịu sự chế ƣớc và qui định của điều kiện văn hóa, lịch sử; nó có chức năng chủ yếu là đảm bảo sự thích ứng, sự tác động qua lại phù hợp của cá nhân với môi trƣờng xung quanh 1.2.2 Cấu trúc của trí tuệ Cấu trúc của trí tuệ . tuệ cảm xúc 25 1.4. Một số vấn đề lý luận về trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ 45 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp. cán bộ chủ chốt cấp cơ sở về vai trò của trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ 1 51 3.4. Nghiên cứu một số trƣờng hợp điển hình về trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ của cán bộ chủ chốt. trạng trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 10 3.2. Tƣơng quan giữa năng lực trí tuệ cảm xúc và năng lực giao tiếp của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1 49 3.3. Thực trạng nhận thức của cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ, CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC PHẦN PHỤ LỤC

Mục lục

Xem thêm