Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Y tế công cộng

110 700 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:40

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== PHẠM QUỲNH TRANG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== PHẠM QUỲNH TRANG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số : 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Thảo HÀ NỘI - 2013 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 10 1. Tính cấp thiết của đề tài 10 2. Tình hình nghiên cứu 12 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 12 4. Giả thuyết nghiên cứu 13 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 14 6. Phương pháp nghiên cứu 14 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 14 8. Dự kiến kết quả nghiên cứu 15 9. Cấu trúc của luận văn 15 NỘI DUNG 16 CHƢƠNG 1: TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNGTIN Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 16 1.1. Các vấn đề chung về tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế . 16 1.1.1. Nguồn lực thông tin 16 1.1.2. Nguồn lực thông tin y tế 17 1.1.3. Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin 19 1.2. Khái quát về Trƣờng Đại học Y tế công cộng 20 1.2.1. Lịch sử hình thành và tương lai phát triển 20 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ 23 1.2.3. Cơ cấu tổ chức 27 1.3. Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng Đại học Y tế Công cộng 29 1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ 30 1.3.2. Cơ cấu tổ chức 32 1.3.3. Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Y tế công cộng 32 4 1.4. Đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin tại Trung tâm 36 1.4.1. Người dùng tin tại Trung tâm 36 1.4.2. Nhu cầu tin tại Trung tâm 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC 46 NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 46 2.1. Thực trạng tổ chức nguồn lực thông tin y tế 46 2.1.1. Tổ chức các kho tài liệu 46 2.1.2. Tổ chức các công cụ tra cứu 55 2.1.3. Tổ chức website thư viện 66 2.2. Khai thác nguồn lực thông tin y tế 70 2.2.1. Khai thác các kho tài liệu 71 2.2.2. Khai thác các công cụ tra cứu 73 2.2.3. Khai thác website 80 2.3. Đánh giá công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm 81 2.3.1. Ưu điểm 81 2.3.2. Hạn chế 81 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 83 3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức nguồn lực thông tin y tế 83 3.1.1. Chuyển đổi kho tài liệu luận văn sang hình thức kho mở 83 3.1.2. Triển khai hoạt động xử lý nội dung cho báo, tạp chí 83 3.1.3. Nâng cao chất lượng website 84 3.1.4. Nâng cao chất lượng hệ thống tra cứu hiện có 84 3.1.5. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn 84 3.2. Nhóm giải pháp về khai thác nguồn lực thông tin y tế 85 3.2.1. Tạo lập trang Facebook/Fanpage 86 5 3.2.2. Tăng cường máy móc trang thiết bị 86 3.2.3. Tăng cường đường truyền Internet, hệ thống mạng không dây 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt: ĐHYTCC Đại học Y tế công cộng CSDL Cơ sở dữ liệu NDT Người dùng tin TT - TV TT TT-TV YTCC Thông tin - Thư viện Trung tâm Thông tin - thư viện Y tế công cộng Danh mục từ viết tắt Tiếng Anh: AACR2 Anglo - American Cataloguing Rules 2 Quy tắc biên mục Anh -Mỹ xuất bản lần 2 DDC Dewey Decimal Classification Khung phân loại thập phân Dewey ISBD International Standard Bibliographic Description Quy tắc mô tả thư mục theo tiêu chuẩn quốc tế MARC21 Marchine Readble Cataloguing Khổ mẫu biên mục đọc máy OPAC Onnine Puplic Access Catalogs Hệ thống truy cập công công trực tuyến 7 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Thống kê số đầu ấn phẩm theo dạng tài liệu 33 Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ đầu ấn phẩm theo dạng tài liệu 33 Biểu đồ 1.3: Thống kê số lượng bạn đọc tại Trung tâm 37 Biểu đồ 1.4: Tỷ lệ thời gian đọc sách báo, tìm kiếm thông tin của NDT tại Trung tâm 40 Biểu đồ 1.5: Mục đích đến thư viện của NDT 41 Biểu đồ 1.6: Nội dung tài liệu NDT quan tâm 44 Biểu đồ 2.1: Đánh giá của NDT về cách sắp xếp tài liệu tại kho mở 55 Biểu đồ 2.2: Thống kê số lượt mượn theo dạng tư liệu lưu thông 72 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ lượt mượn theo dạng tư liệu lưu thông 72 Biểu đồ 2.4: Thống kê số lượt mượn theo nhóm bạn đọc 73 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ lượt mượn theo nhóm bạn đọc 73 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ lượt mượn theo năm 74 8 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thống kê loại hình tài liệu của Trung tâm 34 Bảng 1.2: Thông tin về bản thân NDT tại Trung tâm 39 Bảng 1.3: Thời gian đọc sách báo, tìm kiếm thông tin của NDT tại Trung tâm 39 Bảng 1.4: Mục đích đến thư viện của NDT 41 Bảng 1.5: Nội dung tài liệu NDT quan tâm 43 Bảng 1.6: Loại hình tài liệu NDT sử dụng 44 Bảng 1.7: Ngôn ngữ NDT sử dụng 45 Bảng 2.1: Cách sắp xếp giáo trình photo tại kho đóng 49 Bảng 2.2: Mức độ chờ tài liệu của NDT tại kho đóng 51 Bảng 2.3: Đánh giá của NDT về cách sắp xếp báo, tạp chí 55 Bảng 2.4: Các yếu tổ mô tả NDT sử dụng khi tra cứu tài liệu 58 Bảng 2.5: Đánh giá của NDT về website của Trung tâm 71 Bảng 2.6: Khó khăn của NDT khi tra cứu tài liệu 75 Bảng 2.7: Mức độ khai thác các CSDL trực tuyến của NDT 81 9 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường ĐHYTCC 27 Hình 1.2: Sơ đồ các Khoa, Bộ môn Trường ĐHYTCC 28 Hình 2.1: Giao diện chính phân hệ tra cứu 57 Hình 2.2: Giao diện chính phân hệ biên mục 61 Hình 2.3: Minh họa một biểu ghi hoàn chỉnh 63 Hình 2.4: Minh họa một mẫu phiểu mục lục theo AACR2 66 Hình 2.5: Giao diện CSDL HINARI 67 Hình 2.6: Giao diện website của Trung tâm 69 Hình 2.7: Màn hình các website liên kết với Trung tâm 70 10 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ ra rằng sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật. Cùng với các ban ngành đoàn thể trong ngành y tế, công tác giáo dục đào tạo để tạo ra đội ngũ y bác sĩ, những cán bộ y tế có trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp đã góp phần to lớn hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành y tế. Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và thói quen giữ gìn sức khỏe của nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có đóng góp không nhỏ của hệ thống thông tin y tế với các nguồn lực thông tin rộng khắp. Hệ thống thông tin y tế cần phải củng cố hệ thống báo cáo thống kê, thông tin quản lý và cung cấp các thông tin kịp thời với độ tin cậy cao cho công tác quản lý ở các cấp. Nguồn lực thông tin y tế có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn trong công tác chăm sóc sức khoẻ và phòng chống bệnh tật cho con người. Hiện nay trên thế giới nguồn tin này đang được thu thập và phổ biến rộng rãi cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác y tế nói riêng và mọi cá nhân trong xã hội nói [...]... khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng 15 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNGTIN Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 1.1 Các... hoạt động thông tin thư viện của Trung tâm, không tập trung đi sâu và khâu tổ chức, khai thác nguồn lực thông tin y tế Đề tài Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng tập trung vào đối tượng chính là nguồn lực thông tin y tế với hướng tiếp cận đi sâu vào công tác tổ chức và khai thác các kho tài liệu, các CSDL và website thư viện chưa... nguồn thông tin y tế hiện có, tôi đã lựa chọn đề tài Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng làm luận văn tốt nghiệp của mình Với đề tài n y, tôi hy vọng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện công tác tổ chức và khai thác các nguồn lực thông tin y tế hiện có và đề xuất một số giải pháp để tổ chức và khai thác có hiệu quả hơn nữa nguồn lực thông. .. thác nguồn lực thông tin ở Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Y Hà Nội” đã chỉ ra các biện pháp để tăng cường tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin là phải đ y mạnh hệ thống các sản phẩm và dịch vụ thông tin Nghiên cứu về Trung tâm Thông tin - thư viện trường Đại học Y tế công cộng, luận văn “Tăng cường hoạt động thông tin – thư viện ở Trường Đại học Y tế công cộng trong giai đoạn hiện nay” của... lượng công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại TT TT-TV trường ĐHYTCC 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn được x y dựng gồm 3 chương: Chương 1: Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế trong hoạt động của Trung tâm Thông tin - thư viện trường Đại học Y tế công cộng Chương 2: Thực trạng tổ chức và khai thác nguồn. .. xếp các nguồn thông tin sao cho khoa học và hiệu quả Việc tổ chức các nguồn lực thông tin y tế bao gồm việc tổ chức các kho tài liệu, tổ chức các công cụ tra cứu và tổ chức website Khi nguồn lực thông tin y tế được tổ chức khoa học thì việc khai thác nguồn lực thông tin trở nên dễ dàng, thuận lợi Khai thác các nguồn lực thông tin là sự truy cập đến các nguồn tin và sử dụng chúng một cách hợp lý, hữu... khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giảng d y và học tập của nhà trường  Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu nguồn lực thông tin y tế trong hoạt động của TT TT-TV trường ĐHYTCC Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế bao gồm công tác tổ chức và khai thác các kho tài liệu, các CSDL và website của TT TTTV trường ĐHYTCC Trên... thông tin y tế tại Trung tâm 11 2 Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu về tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin đã có một số đề tài nghiên cứu của các tác giả thực hiện Trong luận văn Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin - thư viện Đại học Thái Nguyên”, tác giả Hà Thị Thu Hiếu đã chỉ ra các kênh chuyển giao thông tin là kênh văn bản và kênh điện tử để từ đó tổ chức khai thác nguồn lực thông tin của Đại. .. hệ giữa tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin có mối quan hệ mật thiết với nhau Nếu nguồn lực thông tin được tổ chức tốt, khoa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thông tin có hiệu quả Ngược lại, nếu nguồn lực thông tin tổ chức không tốt, lộn xộn, NDT sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi khai thác thông tin NDT sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức... thiện và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại TT TT-TV trường ĐHYTCC 4 Giả thuyết nghiên cứu Để đáp ứng nhu cầu tin của NDT và hiệu quả hoạt động của một cơ quan thông tin thì nguồn lực thông tin cần phải quan tâm phát triển Đối với TT TT-TV trường ĐHYTCC, nguồn lực thông tin y tế phải được chú trọng Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường ĐHYTCC, . và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại. tế. Đề tài Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng tập trung vào đối tượng chính là nguồn lực thông tin y tế với hướng. hiệu quả các nguồn thông tin y tế hiện có, tôi đã lựa chọn đề tài Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng làm luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Y tế công cộng, Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Y tế công cộng, Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Y tế công cộng, CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm