Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

166 2,781 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:43

§¹i häc quèc gia hµ néi Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ===================== CHU THỊ THU TRANG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC Xà HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuy i Hµ Néi – 2014 §¹i häc quèc gia hµ néi Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ===================== CHU THỊ THU TRANG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC Xà HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ  i  : 60 90 01 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn An Lịch Hµ Néi – 2014 CỘNG HÕA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **************** HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU XÁC NHẬN Đề tài : “ Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” Hc hin: Chu Th Thu Trang Lui  c sa cha Hng nghim thu. Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2014. TM. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU Xác nhận của GVHD Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa PGS.TS Nguyễn An Lịch LỜI CAM ĐOAN   c hin.  liu, kt qu t lu   bt k m m v u c Học viên Chu Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN L c ti tp th thy i hc Khoa h   y d  truyng kin thc, kinh nghi huyt vi ngh nghip. ng cn An Lng d bt tc hi   ch b ca thc nhiu kinh nghic tric hi u.        ng y, H    y ban       ca th      p Ph n th o miu kin thun l   i li c - nhi ph n  ng th  p   t c gt v n thc ca b v c c s , thu cn ch i nhng thit mong nhc s n t  Lu cht l Hà Nội, tháng 04 năm 2014 Tác giả Chu Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1   1 2. Tng quan v v u 3 c tin c  8 4. Mm v u 8 5. , phu 9 u 10 7. Gi thuyu 10 8u 11 9. Kt cu lu 18 NỘI DUNG 19 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 19 1.1. Các khái niệm công cụ 19 1.1.1. Phụ nữ 19 1.1.2. Phụ nữ đơn thân - Phụ nữ đơn thân nuôi con 19 1.1.3. Công tác xã hội 21 1.1.4. Vai trò 22 1.2. Các lý thuyết vận dụng 23 1.2.1. Lý thuyết hệ thống – sinh thái 23 1.2.2. Lý thuyết nhu cầu của A.Maslow 25 1.2.3. Lý thuyết thân chủ trọng tâm 29 1.3. Quan điểm, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về trợ giúp phụ nữ đơn thân 29 1.4. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 39 2.1. Khái quát chung về phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 39 2.2. Thực trạng phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 45 2.2.1. Đời sống vật chất của phụ nữ đơn thân nuôi con 45 2.2.2. Đời sống tinh thần của phụ nữ đơn thân nuôi con 49 2.2.3. Trình độ học vấn – nghề nghiệp của phụ nữ đơn thân 50 2.2.4. Tình trạng sức khỏe của phụ nữ đơn thân nuôi con 51 2.2.5. Phụ nữ đơn thân nuôi con và những trở ngại trong việc nuôi con . 54 2.2.6. Đặc điểm tâm lý của phụ nữ đơn thân nuôi con 57 2.3. Nhu cầu và mong muốn của phụ nữ đơn thân nuôi con 61 2.4. Thực trạng công tác hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 65 2.4.1. Quan điểm của chính quyền địa phương 65 2.4.2. Các chương trình hỗ trợ về mặt chính sách 66 2.4.3. Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ đơn thân đang được triển khai tại địa phương 67 2.4.4. Hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 69 CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH CÔNG TÁC Xà HỘI VỚI PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN 77 3.1. Phƣơng pháp và kỹ năng tiếp cận trong công tác xã hội đƣợc sử dụng khi làm việc với phụ nữ đơn thân 77 3.1.2. Phương pháp và kỹ năng tiếp cận thân chủ trong Công tác xã hội nhóm 80 p, h tr cho ph n  81 3.2.1. Mô hình Công tác xã hội cá nhân 81 3.2.2. Mô hình nâng cao năng lực cho phụ nữ đơn thân thông qua hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ đơn thân nuôi con” 95 3.2.3. Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con 100 3.3. Vai trò của nhân viên Công tác xã hội trong việc trợ giúp phụ nữ đơn thân 107 3.3.1. Vai trò là một nhà giáo dục 108 3.3.2. Vai trò là người trung gian - kết nối 109 3.3.3. Vai trò là người tạo thuận lợi 110 3.3.4. Vai trò là chất xúc tác 111 3.3.5. Vai trò là người biện hộ 111 3.3.6. Vai trò là người vận động/ hoạch định chính sách 111 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CTXH i NVXH i  Ph n  LHQ p Quc LHPN p ph n NXB t bn THCS Trung h THPT Trung hc ph  TCCN Trung cp UBND  DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG 2.1. PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON DƢỚI 18 TUỔI PHÂN THEO ĐỊA BÀN XÃ/PHƢỜNG 40 BẢNG 2.2. SỐ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON DƢỚI 18 TUỔI PHÂN THEO KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN 41 BẢNG 2.3. SỐ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI LÀM CHỦ HỘ VÀ KHÔNG LÀM CHỦ HỘ 42 BẢNG 2.4. PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON DƢỚI 18 TUỔI 42 BẢNG 2.5. ĐỘ TUỔI CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON DƢỚI 18 TUỔI TẠI THỊ Xà SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 43 BẢNG 2.6. CON CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN PHÂN THEO ĐỘ TUỔI 45 BẢNG 2.7. SỐ HỘ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI THUỘC HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO 46 BẢNG 2.8. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI Ở THỊ Xà SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 50 BẢNG 2.9. NGHỀ NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI Ở THỊ Xà SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 50 BẢNG 2.10. SỐ LẦN ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA PNĐT CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI 52 BẢNG 2.11. LÝ DO KHÔNG ĐẾN CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA PNĐT CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI 53 BẢNG 2.12. THỜI GIAN LÀM VIỆC TRUNG BÌNH TRONG NGÀY CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI 54 BẢNG 2.13. ỨNG XỬ TRONG GIAO TIẾP VỚI CON CỦA CÁC BÀ MẸ ĐƠN THÂN Ở THỊ Xà SÔNG CÔNG. 56 BẢNG 2.14. CÁC NHU CẦU CƠ BẢN CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN CÓ CON DƢỚI 18 TUỔI Ở THỊ Xà SÔNG CÔNG – THÁI NGUYÊN 62 BẢNG 3.2: TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN VỀ THÂN CHỦ. 85 BẢNG 3.3. KẾHOẠCH CAN THIỆP CỤ THỂ 88 [...]... vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Vai trò của công tác xã hội với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 5.2 Khách thể nghiên cứu Các đối tượng là phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đang nuôi con nhỏ dưới 18 tuổi 5.3 Phạm vi nghiên cứu 9 - Phạm vi không gian: Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Từ tháng 3/2013... mô hình hỗ trợ hiệu quả và mang tính bền vững Xuất phát từ những lý do đó, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Công tác xã hội 2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Trong các nhóm phụ nữ yếu thế ở Việt Nam hiện nay thì nhóm phụ nữ đơn thân là... 1: Nhóm phụ nữ đơn thân nuôi con tại xóm Bá Vân 1, xã Bình Sơn, thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên (7 phụ nữ) + Nhóm 2: Nhóm phụ nữ đơn thân nuôi con tại xóm Chúc, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (10 phụ nữ) + Nhóm 3: Nhóm phụ nữ đơn thân nuôi con tại Tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (7 phụ nữ) 8.3 Các phƣơng pháp CTXH đặc thù 8.3.1 Phƣơng pháp CTXH với... luận, phụ lục và danh mục TLTK nội dung được chia thành 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài Chƣơng 2: Thực trạng phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 3: Mô hình công tác xã hội với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 18 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Các khái niệm công. .. sống cùng con cái, gia đình, họ hàng 20 1.1.3 Công tác xã hội Đã có rất nhiều cách hiểu, các khái niệm khác nhau về công tác xã hội Những khái niệm này bắt nguồn từ những quan niệm khác nhau như: Công tác xã hội là việc thực hiện các chính sách xã hội; Công tác xã hội là hoạt động nhân đạo, từ thiện; Công tác xã hội là các thiết chế xã hội; Công tác xã hội là các dịch vụ xã hội; Công tác xã hội là phong... nhiều nguyên nhân khác nhau - Chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đã có những hoạt động trợ giúp đối với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn nhưng những hoạt động ấy chưa thực sự trở thành một giải pháp hiệu quả cho những khó khăn của phụ nữ đơn thân - Trên cơ sở các mô hình hỗ trợ cá nhân, nhóm và phát huy vai trò của cộng đồng, công tác xã hội khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, ... nghiên cứu - Phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công đang phải đối mặt với những khó khăn như thế nào? Những khó khăn ấy xuất phát từ những nguyên nhân gì? - Chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đã có những hoạt động trợ giúp nào đối với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn? Những hoạt động ấy đã đem lại những kết quả như thế nào ? - Công tác xã hội có vai trò gì trong quá trình... ngành Công tác xã hội: Công tác xã hội là một khoa học ứng dụng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của con người, tạo ra những chuyển biến xã hội và đem lại an sinh cho người dân trong xã hội Theo một cách tiếp cận mới của Liên đoàn Công tác xã hội chuyên nghiệp quốc tế: Công tác xã hội là hoạt động chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con. .. tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, luận văn này có một số đóng góp mới như sau: Về cách tiếp cận: Luận văn lần đầu tiên tiếp cận nghiên cứu về đời sống của người phụ nữ đơn thân nuôi con tại địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, những khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống cũng như các giải pháp, phương hướng trợ giúp cho nhóm đối tượng này gắn liền với các phương pháp tiếp cận và trợ giúp... rõ các vấn đề như: Phụ nữ đơn thân - họ là ai; những quan niệm, định kiến xung quanh phụ nữ đơn thân, thực trạng cuộc sống của họ, những khó khăn mà những người phụ nữ đơn thân phải đương đầu Nghiên cứu cũng chỉ ra tâm lý và nhu cầu của người phụ nữ đơn thân Đặc biệt, nghiên cứu đã dành riêng một phần để tìm hiểu và đánh giá về vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc hỗ trợ những đối tượng . về địa bàn nghiên cứu 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 39 2.1. Khái quát chung về phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã. thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 39 2.2. Thực trạng phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 45 2.2.1. Đời sống vật chất của phụ nữ đơn thân nuôi con 45 2.2.2 ===================== CHU THỊ THU TRANG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC Xà HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHỤ NỮ ĐƠN THÂN NUÔI CON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan