NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS

23 1,625 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:00

Trang 1 ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: “MT S PHƯƠNG PHP TCH HP GIO DC BO V MÔI TRƯ!NG TRONG GING D"Y B MÔN ĐỊA L THCS” I/GIỚI THIU CHUNG : A.PHẦN MỞ ĐẦU  !"#$%&'&(&)*$+%',-%.&/ 0.!12!."#!$%&'&34!$5!6)7!82!9-%&!:';)& !< !"#;2,3$=%>:?)7!83@!A2!BC 4D:*)E 2 F3@!A$A$@3G:>:$#!85&'&%.C.$H1)!9!I J&!KL4.$4M!0N!O>!B)&83@!A0/:P&!-%M!B 9(&';:>:LG!BCQHRO0& $!93:.*4M! "#!;B!7!C HHA0&$"N$!+:$H2!&)*$+!@.PS !"#.DTU!1V! M8!"%WG$"N)*$+&'.X:@JON3)&.2!BGF  MCON3!@.PSL4.)9 !"#.P'M$=%0O0&)WPSY N3@2!BG2Z[-%@3/ $=%0OC62@ON3R\0& )!98]PS@2!BG12Z[-%@ M2@H0!;X:%$B$=%0OC ^!9ON3)*$+L4.)9 !"#.P'M$=%0O0&)*$+>X:%/ !_3M8!WG$_)+ !"#.#!$!7!C ?)7!83@!A2.%M2Z:W1!G!4P'.&"#0& I2!BG`L41!9$!8@B0&`8($A..@B9a0& &%."`0%!C^!9!@.PS !"#.L&!M$=%0O%L= I!A:L!Bb0:'92Z[)&:*3.M8!3@!A24 [ON32!BG)WPS)&.B)98!8$c3)"#"#1!%$J1 )&$=%3"`CF$H_%HA!B&ON3!@.PS !"#H!9: X:4. M$=%0OC B.I[!4P'!"#&3"7L4/ !0:  Trang 2 $Y!7!3"`3@3P'Md."7OCOH%@.$UM W31b0:'9-%M8!1J&@3"`3@3P'MO1!@M W31-$U2%!@2!BG1!B0Z!GL&!MC !0: )WPS0e f3ON3@2!BG`L4L&!M)7!)!9ON3!@.PS !"# . $=%0OC:')W'1"7';:>:7!-%gUhQ10&B&.$A)W PS0!;9!@.PSL4.)9 !"#)&. $=%0O:')W'"7';:>:7! -%gUiQ10&B&.$A)WPS0!;9!@.PSL4.)9 !"#)&.  $=%0OU@!;&!9:X:4$AM8!WG$"N!@.PSL4. )9 !"#. M0&$!+:& !0: [(C^7!0OP.; !M$+ &!jMột số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học địa lí ở cấp THCSCk lm Tên đề tài MT S PHƯƠNG PHP TCH HP GIO DC BVMT TRONG GING D"Y ĐỊA L THCS. nmo^:'<^[! pmQq^rhYsthuhQrh hvwxyC PHẦN II/ CC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU . I.a L DO CHỌN ĐỀ TÀI : [Mnzln{nzlp0&[M!B3S!9:U)W$UjMW3 )&0&d.*"`$.$GeO!kCH!2 )7!!;:)&L9& O.!@.PSCV!>' !@.0&U*"`$.$GM)&8@.$A M8!.!d.C|/'P"#M/!9)&M8!OCQY!7! 3"`3@3P'M1/%.*0"N!@.PS1GPS 9 !C !9%'1ON30&U.IX:%$!A!@.PS$%$"NX:%/C !9ON3.P'M8}%0!!+:0N!O.)!9H33>J &13@!A[0&$U1[0!4!X:'B)*$+.M8!C ^+L4*1V! M0&U0Z)!G2.%MHO0!;&1 L%.eU95I2!BG`L4)&>!B$"N2BN30!;` 8(!+:&2.%M)&2~:W!9$!1"#!%M!$/'0&U95! G2.%MON3•2BN30!)7!%:1\%W3)&.%:10ef3)&. Trang 3 %:€C 'MON3$"NJ&;`8(-%IX:%!9O)+ X:@JMW3)&X_%JP'M1!9X:%$!AON3.!@.PS8} H33>3@!A"P:'YN31[0!4!X:'B)*$+)&0&.)!9M W3(;H•Z%`)7!M8!8.)7!)!9MW3)&!9@6!@. PSU@!;}C@8)W1!9"N!;1DTU!)52 e!U @#!1$`0a1_0&IAYN3.&‚)&H5!X:%96 })7!%:C @&2.%M$T.;8GYN3.)!9:'+S2!BG -%!@.)!;)&8!B3W2!BG-%M8!U@!@CROP. $6$!A$H&!@.PSL4.)9 !"#$"N$"%)&.U!P:!@.PS3Y  -'B:LK.$"#ON31G0&0!;2B10ef3)7!@ MH 8ƒ."`J!@.PS3Y U@N30•C  !"#0&2 !%8!85-%."#!)&8!)W10&`!G% $@:e&!:';>!B.$#!85)&84D:*1L4.)9 !"#!9 %'0&U.!+:5!X:%/%O.&>:1("7%L4.)9 ! "#R0&)*$+$"NX:%/8/:8,C K$="7.)!9!A2%!!9!9)SCgU!@.PS)&$&. .D/'P)&$"%)&.!4P'ON3!@.PSL4.)9 !"#.@  M1.$HH Q=%0•C QH0&0•P.)J8%. !M$+&!Một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Địa lW THCS . LC Mc đch nghiên cu: h!!4P'ON3!@.PSL4.)9 !"#)&.LU Q=%0•!_3M 8!!A:)&,)IU!P:MW3`C hM8!!A:$"N5!X:%9X:%0!!I%@$U0 !"#)&@/ 52@-%*0"N:U85)&IX:'B$=N30•C hHI!A:L!B)+I&)!:U)+0Z) !"#1K4!!9 *0"N:U85-%L4/J)&!%$J1U`I%0&U$e1 X:5!%1X:5B)&B!7!C Trang 4 hJ&.M8!!+!P%;`8(2.%M)+24[-%. "#!H!:)&-%OL4/JH!!;.)!9$!+:2!AX:@J @!84D:*."#!C hJ&.M8!•G!@1:'9$+%.JIX:'B$= $_$,1H•G@!91H@!$U)&&$U%'$Y!&)!N30•)+  !"#.3)!&"#1!%$J)&U$eC h@8?0631ef.!I%@ MC.$H1ON38}!_3.)!9 !B2!9$"N#!!%MW3)&@8&@.MW3-%M8!C h!_3M8!3@!A"P:'1[0&$U1[0)WPS2!BG 2~[)&.BU@H!9:X:4;`8(!A:L4*-%)*$+C hs&.U!P:MW38!$U1*3PE`C h!_3M8!WGB!7!U@YA)&.&P!9`C II. THỰC TR"NG TRƯỚC KHI THỰC HIN GIO DC TCH HP. hUB!9%'1.X_%JP'MQ=%0O("#)*$+3@ !A2!BG12Z[)&J&@!$U-%@d)&ON3)*$+!@.PS  !"#.@L&!MQ=%0O"%$!9:X:4%.CFI2!BGM /L&!M0!;X:%$B)*$+ !"#1>:B@d!A:2!BGL&!M \3>0!;9@2!BGH0!;X:%7!)*$+ !"#$AON3)&.@  M@d"%3@:'5!$%)WPS@2!BG$HC@d‚7!!A: )&,$"N2!BG8@!@.2.%\3>(UJ"%!+:CQ!+:$H* 2H2[.!@.)!;P'Q=%0OH!!;)&@LU H0!;X:%$B ! "#H!:C^J)W'X:@J0ZU!2!BG-%@d\B!+: .2!';:>:-%@ M&'&%.C M8!"%WG$_)+)%!\@PS-%)*$+ !"#)&O N3 !"#.@L&! M, I M&.1"%*'$"N5!0!;9 !I%@ MH0!;X:%$B)*$+ !"#$AF$H@d0!;9B $!9:X:4!@.PS%.C ^7!I;:;$A/%.*0"N!@.PS)+LU &J !B3!4P'.)*$+ON3!@.PS !"#.P'MQ=%0O1 L4/ !$T8]PSU85L!93@38%: Trang 5 III. NI DUNG ĐỀ TÀI. 1. Cơ s l lun: hON3.P'MQ=%0•0&8)WPSYN3@2!BG12~[ -%@3/ -%Q=%0•!;)&Q=%0•2!BDTU!)&.)!9!;G: YN3)+Q=%0•@/:0S1U2:)UX:5!%C62@ON3R \0&)!98]PS@2!BG12~[-%@ M2@H0!;X:%" %:"s=]1!M„)&.P'MQ=%0•1!_3M8!!A:)&,)I @U!P:MW3K/%.*0"NP'MC hs&.M8! !A:)&L!B$@!@$_$,JJ !"# !9%'("7%)&;B!7!1WG…&5!X:%9!I% !"# )7!3@!A2!BhDTU!14"(-% !"#$5!)7!*0"N:U 85DTU!1!%$J!9!)&"`0%!C h.B!4P'1!@.)!;‚_M)!9:*3I2!B G7!1I3>M/-%L&!MG"%_M0ef3I 2!BG34!ON31L(!)JI2!BG34!ON3‚0&U$`)=† .UL&!MC !@.)!;.!U$`)=2!BG>34!!4P'ON30&K. LU 2@8}!4P'" Q=%0•*3?N3$AON3!@.PSL4.)9  !"#(.)&.&!&"#1F$HM8!H@!$UO%!% )&.L4.)9 !"#C^J)W' !M$+&!&'$AGPS)&.!4P'( "#C 2. Nội dung, biện pháp thực hiện của đề tài ^7!V!3"`3@38}HJGP'M"`GC"7!$/' !D!$"%% U853"`3@31JGYGP'M&d. !J@3"`3@3)& JGYGP'M&'H!+:24[$AON3U!P:!@.PSL4. )9 !"#X:% Q=%0•*3C 2.1. Phương pháp đàm thoại. Q&.!0&3"`3@3P'MH0=8]0/:$#!)&$"N8]PS"# D:';.!4P'Q=%0•("#3Y F"7$B%'CQ&.!)+ *0&3"`3@3P'M&($H!@.)!;8]PS95/:†!$APEP,1 Trang 6 ‚$.M8!J!A:)&0ZU!U!P:-%L&!MC")W'195/:†! 0&50…!-%3"`3@3$&.!C ^OPS'SnQ =H%1@8!;:$ =g&!p‡:>"CQ =H%C Câu hỏi‡:@J3@!A3@-%@8!;:$ =)&$ =7!$T/'; IW:X:4D*:J. !"#ˆs!;9BFP/85[%@4! F2:P/"„.6SADH0&4"("B&.ˆ Hình 11.2h:&Y:U(‰QU  F$HM8!*'I@!$B !"#)&8G2†d."#!)& G$U4"(&'&07C%:$H.M8!WDfC!@.)!;YN3 •2!B)&2f0:W:Š2!BGC 2.2. Phương pháp sử dụng tranh, ảnh Địa lW. ^!98]PS%4HU!P:)+ !"#!_3M8!HAP< P&WL!B$"NI)*$+-% !"#"!9"N !<2  2O1 !<"71!9"NDH!\$*(I)?$*51$e!MCCC ?)7!ILG%8@!@.2.%1.2!P'$=%0•!@.)!;;8] PSI4!.HU!P:3?N3)&8,3DB3d.F-$+C !"7PEM8!X:%8@1"7B!@.)!;>D@$=S$O1 ';:>:-%)!9X:%8@%C%:$H1';:>:M8!;:;-%LG%$A D@$=DdLG%$HA!9!9"NJ1)*$+J1($/:)& 4!9 "NC:5!?N!•M8!;::';/)&W:X:4-%!9"NC ^OPS‹JlŒCnCN!.d8:'ZJ)+)*$+ !<2 2Oˆ Trang 7 Hình 17.2h/'5!L=B2 )J"%%D! JlŒCnCWDf)+%!.P."%%D!/'%ˆ M8!4.0:W)&$"%%2BX:41!@.)!;WDfLY8:C .P'MQ=%0•1!@.)!;;!9$A8]PSI%4!. .8@!@.2.%1L(!)J$/'0&I3"`!9!M%$T$"N0%M$A A!9@!9"NU@SA1$!AJ*C ^OPS!@.)!;.M8!X:%8@%!4lŒCp)&lŒC•h';:>:M8!. L!B@:';//' !<:e"7@8 )&"7L!AC@!A 2%!5S&'0&.M8!%.$Y!H18%:$H.M8!JL&'•2!B -%HC:5!?!@.)!;8}YN3@/:40#!1LY8:2!BG)&.& ‚2!BG.M8!CF$H0!;9($=%3"`d$%851 ;$*"7%1"74!F2:P/"12: !931:5F8/:F$e :U4"($B:e"7"B&.ˆ   Trang 8  Hình 17.3j-'!+:$dk;Q!/'"`JlŒC•h"74!F@&@'$Y P.%!-%&:(P>:)&.8 \!(.! %h!•3@3€ ")W'12!8]PS%41!@.)!;>:ŠL=I/:†!"7 PEM8!2%!@U!P:>$"NA!9;LG%14)&I/: †!';:>:M8!)WPSI2!BG$EM$A!4!O@!9"N $"NA!9;LG%14C ^OPS]PS4lŒCphQ=%0OŒC hS$OX:%8@J!A:)*$+ !<"7($7! \%C h;LG%j-'!+:$d;Q!/'"`P.%!-%&:( P>:kCgG4A!9!9"N !<"7L!A(Q!/'"`C h 4!9"N^@P>:0.%;)?L!AC h:';/.%!-%&:(P>:C h/:X:4^@P>:0& !<"7L!AC 2.3. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. "`3@3$6)&!4!X:'B)*$+.P'MON3L4.)9 ! "#>!9)&@3PS"8%: ^OPSP'L&!.$U !93($7!Ž\%•L&!l•€.6.$U  !93($7!Ž\%•L&!l•€Q=%0OŒC h Bước 1!@.)!;;:)*$+1.J:5H)*$+ Trang 9 JG0&"`E')7!2~:W84D:*0W:(U85"7$% 3@!A$T0&8:'.@!$*)&8:'!4P!9OFC^W'.PU2!B( @"73@!A)7!)!9@3PS2Z:W!;!B8}H4"("B&. $B !"#ˆ  Hình 8.1 hQ5F0&"`E' h Bước 2!4!X:'B)*$+C M8!HA$"%%@!4:'B.84D:* !931@"7 3@!A$T8]PS!+:3/H%M)&:5F8/:‹@"73@!A0& I"7H+ !93!9$!183@!A$\!†!8]PS!+:!; 0!9:1$T0&[0"N*4!F@&@'DO!93„ Trang 10 H!LS!P..$U-%DdU)&2: !934!% Bước 3B0:W2O4!1*4!F@&@'1DO!93)&0"N3/LH1 :5F8/:P"F%CCC$T0& !<2 2O1$*)&"7CCCC  "74!1*4!-%@2: !93 2.4 Phương pháp thảo luận. g4*-%3"`3@34.0:W0&!@.)!;YG.M8!4.0:W •d.073.6d.H€$A!4!X:'B@)*$+H0!;X:%$BU!P:L&!MC [...]... thân tôi trong việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Địa lý THCS. ” 2 Kiến nghị -Giáo dục bảo vệ môi trường là một hoạt động giáo dục liên bộ môn Bởi vậy tôi mong ngành Giáo dục cung cấp nhiều tài liệu về môi trường, tranh ảnh, đĩa hình ảnh về môi trường …để đưa vào dạy học tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường. .. luận Việc giảng dạy tích hợp bảo vệ môi trường thông qua bộ môn Địa lý là điều cần thiết đối với nhận thức của học sinh Tuy nhiên cách thức tổ chức giảng dạy và lồng ghép một cách nhẹ nhàng là điều cần thiết Tránh tình trạng tích hợp một cách miễn cưỡng sẽ làm cho nội dung bài học thêm nặng nề Qua đó, giáo viên và học sinh sẽ có trách nhiệm và hành vi đúng đắn hơn đối với việc bảo vệ môi trường Trên... các cấp quản lý giáo dục Hành Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Người viết Nguyễn Văn Thi Trang 14 PHẦN IV DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu: Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí THCS Tác giả: Phạm Thu Phương, Nguyễn Thị Minh phương, Phạm Thị Sen - Tài liệu: Giáo dục về tài nguyên môi trường biển, đảo cho học sinh THCS (Bộ giáo dục và đào tạo) - SGK và SGV Địa lí các khối lớp... nhiễm môi trường biển –đảo, cho các em thấy được thực trạng của phát triển ngành du lịch biển, ô nhiễm rác thải từ du lịch Từ đó liên hệ thực tế rác thải của học sinh trong vườn trường, địa phương làm cho cảnh quan không được trong sạch, dần dần các em được thay đổi hành vi được sửa chữa IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A Khảo sát chất lượng cũng như nhận thức thay đổi hành vi trong giảng dạy tích hợp BVMT... phải có quy mô gia đình hợp lí và bảo vệ môi trường Thảo luận về sức ép của dân số lên tài nguyên, môi trường Trang 11 - Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống: + Bình quân lương thực giảm + Nhiều người không có nước sạch dùng + Nhà ổ chuột, thiếu tiện nghi - Ảnh hưởng tới tài nguyên: + Đất bạc màu + Cạn kiết khoáng sản + Diện tích rừng giảm nhanh - Ảnh hưởng tới môi trường, môi trường nước sông, biển bị... axit, … 2.5 Minh họa dạy những bài có nội dung tích hợp bảo vệ môi trường BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh biết được: - Đới nóng đông dân, có sự bùng nổ dân số - Những hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh đối với sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tài nguyên, môi trường 2 Kĩ năng: - Biết phân tích biểu đồ, bảng... lớp 9 :A, B,C, D (Tổng số 141 học sinh) -Sau khi hướng dẫn học tập Tích hợp BVMT trong dạy học địa lí, kiến thức và kĩ năng tiếp thu nhận thức thay đổi hành vi ở môn học địa lí của các em từ học sinh khối lớp 8 đầu năm đến cuối năm học trước, chuyển sang khối lớp9 năm sau,có Trang 12 những tiến bộ khả quan.Tổng số khá gioi tăng lên trong từng học kì qua các năm học và tổng số điểm yếu kém giảm đi và... với lớp 8 dạy Bài 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM -Thực trạng tài nguyên biển nước ta ảnh hưởng như thế nào?( cạn kiệt, ô nhiễm…) -Chúng ta có giải pháp gì?  Đối với lớp 9 dạy những bài về địa lí kinh tế hoặc các vùng lãnh thổ Cụ thể: Bài 15- THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH -Bài 24: -VÙNG BẮC TRUNG BỘ -Bài 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ -Dạy đến phần phát triển ngành dịch vụ du lịch biển-đảo, cần tích hợp đến... tiến hành theo các bước sau: - Bước 1: Giáo viên nêu chủ đề và các câu hoi thảo luận - Bước 2: Học sinh thảo luận ( cả lớp hoặc nhóm) - Bước 3: Giáo viên tóm tắt các ý kiến thảo luận, củng cố các điểm chính Ví dụ; Bài tập 3 của Bài 18: Thực Hành - Địa lí 7 - Bước 1: sau khi học sinh vẽ xong biểu đồ, Giáo viên nêu câu hoi thảo luận Giải thích nguyên nhân và phân tích tác hạicủa lượng khí thải ngày càng... sinh thảo luận - Bước 3: Các nhóm đưa ra ý kiến, Giáo viên tóm tắt, củng cố và kết luân Giải thích nguyên nhân: + Do quá trình công nghiệp hóa + Sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than đá + Hiện tượng cháy rừng… Phân tích tác hại của khí thải: + Đối với thiên nhiên: làm thủng tầng ôzôn, sự nóng lên của Trái Đất biến đổi và suy thoái môi trường sinh thái … + Đối với con người: gia tăng . !M$+ &!jMột số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học địa lí ở cấp THCSCk lm Tên đề tài MT S PHƯƠNG PHP TCH HP GIO DC BVMT TRONG GING D"Y ĐỊA L THCS. nmo^:'<^[! pmQq^rhYsthuhQrh hvwxyC PHẦN. Q=%0•C QH0&0•P.)J8%. !M$+&!Một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Địa lW THCS . LC Mc đch nghiên cu: h!!4P'ON3!@.PSL4.)9. JD/'PP."%%D!1„ 2.5. Minh họa dạy những bài có nội dung tích hợp bảo vệ môi trường. BÀI 10: DÂN S VÀ SỨC ÉP DÂN S TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯ!NG Ở ĐỚI NÓNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thứcM8!L!B$"N hQ7!H$
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS, NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS, NCKHSPUD địa lý THCS Tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy địa lý THCS

Từ khóa liên quan