Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

16 2,093 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:01

sáng kin kinh nghim năm học 2010- 2011 ti: Phng phỏp bin lun xỏc nh cụng thc cu to hp cht hu c I. Mở đầu: 1. Lý do chn t i * Xut phỏt t thc t ging dy : Gii bi tp hoỏ hc l phng phỏp hc tp tớch cc ca hc sinh, giỳp hc sinh : - Cng c kin thc mt cỏch thng xuyờn . - H thng kin thc, khc sõu kin thc - Luụn luụn chỳ ý phỏt huy s tớch cc, ch ng ca hc sinh, to hng thỳ hc tp cho hc sinh . Giỏo viờn hng dn hc sinh phỏt hin, ch ng tỡm ra, nm bt c phng phỏp gii. Nh vy s lm cho hc sinh hng thỳ, cú c nim vui khi t mỡnh khỏm phỏ, t ú kin thc cú c s cú tớnh lõu bn, vng chc, v quan trng hn l rốn luyn cho cỏc em phng phỏp t duy. Bi tp hoỏ hc rt phong phỳ v a dng, mt trong nhng loi bi tp cú tỏc dng gõy hng thỳ hc b mụn, ng thi nõng cao mc t duy, kh nng phõn tớch phỏn oỏn ú l loi bi tp xỏc nh cụng thc cu to ca hp cht hu c. õy l loi bi tp ph bin trong chng trỡnh, trong cỏc thi tuyn sinh m hc sinh thng gp khú khn trong quỏ trỡnh lm bi. Nhm nõng cao tớnh t duy sỏng to c lp trong quỏ trỡnh tip thu kin thc cho hc sinh, tụi la chn ti: Hng dn hc sinh gii bi tp xỏc nh cụng thc cu to cỏc cht hu c. 2. Ph ng phỏp nghiờn cu - Xut phỏt t thc t ging dy - T c s kin thc v cụng thc, ng phõn, tớnh cht cỏc cht hu c -Giỳp hc sinh khc sõu kin thc, h thng nh lõu tớnh cht ca cỏc cht hu c. - Hc sinh lm quen v tip cn vi chng trỡnh thi vo cỏc trng i hc v cao ng chuyờn nghip. Sng kin kinh gv H Th Thy- trng THPT Chuyn tnh Lo 1 - Giáo viên nghiên cứu hệ thống các dạng bài tập xác định công thức cấu tạo các chất hữu cơ, tìm các phương pháp giải thích hợp, gây hứng thú học tập bộ môn Hoá học đối với học sinh. -Áp dụng thực tế giảng dạy trên lớp11A 1 , 11Sinh . 3. Mục đích của đề tài. - Học sinh có kĩ năng giải quyết bài tập định tính, định lượng xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ - Vận tốt trong các giờ ôn tập, kiểm tra đầu giờ,15 phút và 45 phút II. Néi dung 1. Cơ sở lý thuyết : -Công thức chung của các hiđrô cácbon: C n H 2n +2 -2a n >1, a là số liên kết và vòng a>0. + An kan: C n H 2n +2 n>1 + Anken C n H 2n n >2 + An kin C n H 2n-2 n >2 + Ankađien C n H 2n-2 n >3 + A ren C n H 2n- 6 n >6 -Công thức chung của các hợp chất hữu cơ no đơn chức. + Rượu : C n H 2n +1 OH n >1 Hay C n H 2n+2 O n>1 + Anđêhít: C n H 2n+1 CHO n >0 hay C m H 2m O m >1 + axit : C n H 2n+1 COOH n >0 hay C m H 2m O 2 m >1 + este : C n H 2n+1 COOC m H 2m+1 n >0, m > 1 hay C x H 2x O 2 x > 2 - Công thức xác định số liên kết p và vòng trong hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất có công thức tổng quát là: C x H y O z N t X u ( X là các halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá học của các chất hữu cơ. - Các đồng phân nhóm chức cơ bản của một số công thức: Anđêhit no đơn chức n³ 1 Xêton no đơn chức n ³3 + C n H 2n O Rượu không no đơn chức ( một nối đôi) n ³ 3 Rượu một vòng no đơn chức n ³3 Ete không no đơn chức ( một nối đôi) n ³3 Ete vòng no đơn chức n ³3 axitno đơn chức n ³1 este no đơn chức n ³2 + C n H 2n O 2 An đêhit no đơn chức và rượu no đơn chức n ³ 2 An đêhit no đơn chức và ete no đơn chức n ³ 3 Xêton no đơn chức và rượu no đơn chức n ³3 Xêton no đơn chức và ete no đơn chức n ³ 4 2.H ư ớng dẫn ph ư ơng pháp giải một số bài cụ thể : B à i 1: Một hiđrô cácbon A có công thức ( CH) n . Một mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol H 2 hoặc với một mol Br 2 trong dung dịch Brôm.Xác định công thức cấu tạo của A. H ư ớng dẫn học sinh: -Sử dụng công thức chung của hiđrôcácbon để tìm công thức phân tử: + Công thức phân tử của A có dạng: C n H n + Từ công thức chung của hiđrô cacbon : C n H 2n +2 - 2 a Có 2n + 2 - 2a = n => n= 2a -2 (* ) -Từ dữ kiện của đầu bài suy luận được gì về đặc điểm cấu tạo của A: +Từ dữ kiện 1 mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol H 2 => Phân tử A có 4 kiên kết +Từ dữ kiện 1 mol A phản vừa đủ 1 mol Br 2 trong dd Brôm => Phân tử A có 1 liên kêt p ở phần mạch hở. => A có một vòng ; Số liên kết p và vòng trong A là: 4 + 1 = 5 = a ,thay vào (*) được n = 8 Công thức phân tử của A là C 8 H 8 Công thức cấu tạo của A là : CH=CH 2 B à i 2: Cho 3 chất A,B,C đều là hợp chất thơm có công thức phân tử là C 7 H 8 O. Khi cho mỗi chất trên tác dụng với Na và NaOH thì thấy: A phản ứng với cả 2, B chỉ phản ứng với Na, C không phản ứng. Viết công thức cấu tạo của A,B,C. H ư ớng dẫn học sinh: - Hợp chất thơm có đặc điểm cấu tạo như thế nào? => A,B,C đều có vòng benzen. - Trong công thức phân tử của A,B,C có một nguyên tử oxi thì A,B,C có thể có các chức hoá học nào ? =>A,B,C có thể có các chức : Phênol, rượu, ete. -A phản ứng với Na và NaOH => A có chức phênol => Công thức cấu tạo của A là (có 3 đồng phân): OH OH OH CH 3 CH 3 CH 3 - B chỉ phản ứng với Na => B có chức rượu => Công thức cấu tạo của B là: CH 2 OH -C không phản ứng với Na và NaOH => C thuộc chức ete => Công thức cấu tạo của C là: O CH 3 B à i 3: Ba chất A,B,C có cùng công thức phân tử C 3 H 8 O. Cho từng chất qua bình đựng bột đồng nung nóng sau phản ứng: - A tạo thành A ' có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. -B tạo thành B ' không tham gia phản ứng tráng gương. - C không đổi. Xác định công thức cấu tạo của A,B, C, A', B'. H ư ớng dẫn học sinh: - Công thức C 3 H 8 O có dạng công thức C n H 2n + 2 O ứng với dạng công thức này có các đồng phân nhóm chức nào? ( Dạng đồng phân nhóm chức rượu no đơn chức, ete no đơn chức). -Khi oxi hoá có xúc tác đồng A,B,C thì A,B phản ứng, C không phản ứng =>A,B, C thuộc chức hoá học nào?(A,B là rượu, C là ete.) -A' tham gia phản ứng tráng gương =>A' có nhóm chức gì?Công thức cấu tạo của A?( A' có nhóm chức anđêhit(-CHO) A là rượu no đơn chức bậc một). Vậy công thức cấu tạo của A là: CH 3 CH 2 CH 2 OH, của A' là: CH 3 CH 2 CHO. -B'không tham gia phản ứng tráng gương ,B' thuộc chức hoá học gì? Cấu tạo của B? ( B' là xêton , B là rượu bậc hai) Công thức cấu tạo của B là: CH 3 CH(OH) CH 3 của B' là: CH 3 CO CH 3 Bài 4 : Axit hữu cơ X cú cỏc tớnh chất sau: m gam (x) + NaHCO 3 m gam (x) + O đ V lớt CO 2 đ V lớt CO (t o C, p atm) (t o C, p atm). 2 2 Xỏc định cụng thức cấu tạo của X? Hướng dẫn : Để thoả món điều kiện trờn thỡ axit phải cú đặc điểm gỡ? (Để thoả món điều kiện trờn thỡ axit phải cú đủ điều kiện :số mol nguyờn tử C trong X phải bằng số mol nguyờn tử H trong nhúm chức axit) => Cụng thức cấu tạo của X là: HCOOH và (COOH) 2 Bài 5 : Chất hữu cơ X cú cụng thức phõn tử C 5 H 8 O 2 . Cho 5 gam X tỏc dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ khụng làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Xỏc định cụng thức cấu tạo của X . Sỏng kiến kinh gv Hồ Thị Thỳy- trường THPT Chuyờn tỉnh Lào 7 Hướng dẫn : Sỏng kiến kinh gv Hồ Thị Thỳy- trường THPT Chuyờn tỉnh Lào 8 - Chất hữu cơ X cú cụng thức phõn tử C 5 H 8 O 2 , X tỏc dụng dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ khụng làm mất màu nước brom và một muối => X cú chức húa học gỡ ? ( X cú chức este ) - Xỏc định CTPT, CTCT của muối ? ( Xỏc định M muối ) n muối = nX = 0,05 mol Đặt cụng thức của muối là RCOONa M muối = 68 (g/mol) R = 1 => X là: HCOOC 4 H 7 Chất hữu cơ khụng làm mất màu nước brom, vậy đó phải là xeton. => CTCT của X : HCOOC(CH 3 )=CHCH 3 . B à i 6: Ba hợp chất hỡu cơ A,B,C có mạch hở có công thức phân tử C 3 H 4 O 2 . Biết rằng A phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường ,B phản ứng vớidd NaOH khi đun nóng, C cho phản ứng với H 2 xúc tác Ni đun nóng thu được rượu đa chức không phản ứng với Cu(OH) 2 .Viết công thức cấu tạo A,B,C? H ư ớng dẫn học sinh: -Từ công thức phân tử suy ra trong A,B,C có bao nhiêu liên kết pi? (Trong A,B,C có 2 liên kết pi, liên kết pi ở C=C hay C=O.) -A phản ứng với dd NaOH ở nhiệt độ thường => A thuộc chức hoá học nào? (A là axit Công thức cấu tạo của A là CH 2 =CHCOOH) -B phản ứng với dd NaOH khi đun nóng => B thuộc chức hoá học nào? (B là este cụng thức cấu tạo của B là HCOOCH=CH 2 .) - C phản ứng với H 2 ( xúc tác Ni) tạo thành rượu đa chức không tác dụng với Cu(OH) 2 => Đặc điểm của rượu đa chức ?=> Cấu tạo của C? ( Rượu đa chức có hai nhóm -OH không liền kề => Công thức cấu tạo của C là : OHC-CH 2 CHO) Bài 7 : Sỏng kiến kinh gv Hồ Thị Thỳy- trường THPT Chuyờn tỉnh Lào Hợp chất A có công thức phân tử là C 3 H 6 O 3 . Biết rằng 1 mol A tác dụng với kim loại Na dư thì giải phóng 1 mol khí H 2 . A có thể tác dụng với Na 2 CO 3 làm giải phóng khí. Khi oxi hoá A bằng Sỏng kiến kinh gv Hồ Thị Thỳy- trường THPT Chuyờn tỉnh Lào [...]... giải: Bài 1: Ba hợp chất hữu cơ A,B,Cmạch thẳng có cùng cônh thức phân tử C2H4O2và có các tính chất sau; - Atác dụng với Na2CO3 giải phóng CO2 - B tác dụng với Na và tham gia phản ứng tráng gương -C tác dụng với NaOH và không tác dụng với Na Xác định công thức cấu tạo của A,B,C? Bài 2: Các chất hữu cơ A,B,C,D,E,F có cùng công thức phân tử là C4H8O2 1 A,B có phản ứng với Na và NaOH, các chất còn lại đều... viết các phương trình phản ứng điều chế E, F, G Bài 5: A1, A2, A3, A4 là các hợp chất mạch hở khác nhau có cùng CTPT là C5H8O2: A1 + NaOH đ B1 + C1 A2 + NaOH đ B2 + C1 A3 + NaOH đ B3 + C2 A4 + NaOH đ B3 + C3 Trong đó B1, B2, B3 là các muối hữu cơ mạch thẳng C1 là chất hữu cơ phản ứng được với Na C2, C3 là chất hữu cơ không phản ứng được với Na Xác định công thức cấu tạo của A1, A2, A3, A4 và viết phương. .. thành axit 2 lần axit B i 4: Cho 3 hợp chất hữu cơ A,B, C có công thức phân tử là C4H6O2 Khi thủy phân hoàn toàn A, B C trong dung dịch NaOH đun nóng thu được muối D và 3 chất hữu cơ E, F, G Trong đó E, D đều có phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng F phản ứng với Na giải phóng H2 G không có các phản ứng trên a Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F, G và viết... hai chất E,F còn tham gia pgản ứng tráng gương Viết công thức cấu tạo của A , B, C, D, E, F? 1 Bài 3: X, Y, Z là hợp chất hữu cơ no (chứa C, H, O).có cùng khối lương phân tử = 74 đvC Xác định CTPT, CTCT và viết phương trình phản ứng xảy ra biết: - X, Y, Z đều tham gia phản ứng tráng gương - X, Y tác dụng với Na giải phóng H2 - X, Z tác dụng với dd NaOH - Y khi oxi hoá với chất xúc tác thích hợp sẽ tạo. .. NH3 tạo kết tủa Lập luận để viết công thức cấu tạo của chất A và gọi tên A Viết phương trình phản ứng Hướng dẫn học sinh: 1 mol A + Na dư đ 1 mol H2 đ C có 2 nguyên tử H linh động A + Na2CO3 đ A có nhóm -COOH đ trong C có 1 nhóm - OH và 1 nhóm -COOH oxi hoá C bằng CuO, t0 đ sp có phản ứng tráng bạc đ có nhóm CH2OH đ Vậy C có công thức cấu tạo: HO-CH2CH2 –COOH(2-hiđrôxi propanoic) Bài 8 :Một axit hữu cơ. .. rằng axit hữu cơ này khụng làm mất màu dd nước brom Xỏc định CTCT của axit ? CTCT chung của axit ? ( CnH2n+2-x-2k(COOH)x ) + Đưa về dạng cấu tạo : (C4H3O2)n Û C4nH3nO2n Û C3nH2n(COOH)n + Do axit hữu cơ này khụng làm mất màu nước brom nờn cú 2 trường hợp : Axit này no : (k=0) loại vỡ theo ĐK : H = 2C+2-số nhúm Û 2n=6n+2-n chức ị n . bài tập định tính, định lượng xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ - Vận tốt trong các giờ ôn tập, kiểm tra đầu giờ,15 phút và 45 phút II. Néi dung 1. Cơ sở lý thuyết : -Công thức chung. các muối hữu cơ mạch thẳng. C 1 là chất hữu cơ phản ứng được với Na. C 2 , C 3 là chất hữu cơ không phản ứng được với Na. Xác định công thức cấu tạo của A 1 , A 2 , A 3 , A 4 và viết phương. > 2 - Công thức xác định số liên kết p và vòng trong hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất có công thức tổng quát là: C x H y O z N t X u ( X là các halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, Hướng dẫn phương pháp giải một số bài cụ thể: Bài 1:, Bài tập tự giải:

Từ khóa liên quan