Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

24 663 3
  • Loading ...
1/24 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 18:50

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong chuỗi các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài (cấp trường và cấp chương trình) là một khâu quan trọng, một công cụ hữu hiệu nhằm giúp tổng thể nhà trường hay từng khoa đào tạo nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại của mình, từ đó tìm ra hướng ngăn ngừa và khắc phục những tồn tại đó. Ở Việt Nam đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đã được thực hiện ở một số trường đại học như 02 đại học Quốc gia, đại học Cần Thơ, đại học Bách khoa, đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với một số ngành đào tạo nhưng chưa được tiến hành ở ngành báo chí - truyền thông khi mà trên thế giới, báo chí - truyền thông được coi là quyền lực thứ tư trong các quyền lực của một quốc gia. Do đặc trưng của báo chí - truyền thông là cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội nên báo chí - truyền thông đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. Rõ ràng, một chương trình đào tạo báo chí - truyền thông có chất lượng sẽ là yếu tố căn bản quyết định đến chất lượng những người làm công tác báo chí - truyền thông. Khác hẳn với các chương trình đào tạo đại học thuộc khối khoa học xã hội - nhân văn là đào tạo ra những nhà nghiên cứu, những người làm thầy, đào tạo cử nhân báo chí - truyền thông là đào tạo ra những người làm thợ (thợ viết, thợ bình luận, thợ truyền thông…) với các kỹ năng chuyên biệt của người làm báo. Do vậy việc xây dựng bộ bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo riêng đặc thù của ngành báo chí - truyền thông là hết sức cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và những định hướng về hoạt động đào tạo cử nhân báo chí - truyền thông của Đảng và nhà nước ta giai đoạn hiện nay, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam” làm luận án tiến sĩ ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để hình thành luận cứ khoa học cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam. - Xây dựng nên các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến việc đào tạo cử nhân báo chí - truyền thông, - Hệ thống hóa những nội dung, yêu cầu lý thuyết liên quan đến vấn đề chất lượng chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nhằm phác hoạ mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay. - Tìm hiểu yêu cầu của người sử dụng lao động về nguồn nhận lực báo chí - truyền thông trong giai đoạn hiện nay - Xây dựng nên bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cho riêng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí-truyền thông ở Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu để xây dựng nên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng chất lượng đào tạo cử nhân báo chí - truyền thông ở Việt Nam làm luận cứ thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông ở bậc đại học tại Việt Nam vào cuối năm 2013. - Khảo sát ý kiến của giảng viên báo chí - truyền thông ở 02 trường đại học Khoa học xã hội nhân văn Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học khoa học Huế, Đại học sư phạm Đà Nẵng về mức độ cần thiết của các tiêu chuẩn vào giữa năm 2014 3 - Sử dụng một số tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đã đề xuất để thử đánh giá chất lượng chương trình đào tạo báo chí - truyền thông bậc đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào giữa năm 2014 4. Câu hỏi nghiên cứu - Yêu cầu về chất lượng cử nhân báo chí - truyền thông của nhà sử dụng lao động hiện nay ở Việt Nam? - Mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam gồm những thàng tố gì? - Nội dung bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam? - Các đánh giá, nhận xét về bộ tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam? 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính - Phân tích, tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan đến việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo, trưng cầu ý kiến của nhà sử dụng lao động, giảng viên báo chí - truyền thông. - Phỏng vấn sâu đại diện 05 cơ sở báo, đài về hoạt động đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam. 5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng - Thống kê và phân tích số liệu về yêu cầu và mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp đại học báo chí - truyền thông từ 2009 - nay: khảo sát 200 phóng viên, biên tập viên báo, đài. - Thống kê mức độ cần thiết của các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông: khảo sát 50 giảng viên, cán bộ quản lý. 6. Đóng góp mới về khoa học của luận án - Hệ thống hóa những nghiên cứu liên quan đến đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông. - Hệ thống hóa các điểm chính trong các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đào tạo cư nhân báo chí - truyền thông Việt Nam. 4 - Xây dựng nên mô hình các thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam. - Xây dựng nên bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông ở bậc đại học. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 7.1. Ý nghĩa lý luận Đóng góp, bổ sung một phần vào hệ thống lý luận về xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói chung và chương trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông nói riêng. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn Bộ tiêu chuẩn là công cụ dùng để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam, kết quả đánh giá là căn cứ để cơ sở đào tạo cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao trong thời kỳ mới. 8. Bố cục của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nội dung chính của luận án được kết cấu làm 04 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 3: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam Chương 4: Ý kiến đánh giá về bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1. Đôi nét về lịch sử đào tạo báo chí-truyền thông ở trong nƣớc Đào tạo phóng viên báo chí - truyền thông chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho 05 trường đại học và học viện thực hiện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH QG Hà Nội , Khoa Báo chí ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học Huế, Ngành Báo chí ĐH Sư phạm Đà Nẵng . 5 1.2. Tổng quan các nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo báo chí - truyền thông 1.2.1. Nguồn gốc đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 1.2.2. Các nghiên cứu về xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, bộ chỉ số đánh giá chất lượng cho từng chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học của các tác giả có Cave et al., (1988); Johnes and Taylor, (1990); Linke (1991); Kells (ed), (1993). Giai đoạn 1995 - 1998 một số nhà nghiên cứu như Craft (1994), Dill (1995); Linkes (1995); Davis (1996); Andrews (1998); Banta,T & Borden (1994); Nguyễn Đức Chính &Nguyễn Phương Nga (2000), Nguyễn Kim Dung (2005), Nguyễn Hữu Cương (2008), Trịnh Ngọc Thạch (2010), Phan Xuân Sơn (2012), Nguyễn Quý Thanh (2012). - Nghiên cứu về các tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của các tổ chức, hiệp hội, mạng lưới có: Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), Hội đồng kiểm định ngành kỹ sư và công nghệ Hoa Kỳ (ABET), Hiệp hội các trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh của Hoa Kỳ (AACSB), Nghiên cứu của Viện công nghệ MIT - Hoa Kỳ (CDIO). 1.2.3. Các nghiên cứu về đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo và chƣơng trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông 1.2.3.1. Nghiên cứu về đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo - Nghiên cứu về khái niệm chất lượng: Green (1994), ISO 9000 (2000), Astin & Solomon (1981); Moodie (1988); Miller (1990); Church (1988); Hatpin (1966); Crosby (1979); Carter (1978); Garvin (1988); Peters &Waterman (1982); Ball (1985); Reynolds (1986); HMI (1989); Crawford (1991); Elton (1992); Sallis & Hignley (1991). - Nghiên cứu về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: John M.Owen, (1993), Ashworth&Harvey (1994), Anderson, J (1993), Barnell, R (1994), Forsythe & Stevens D (1995); Gerald H. Gaither (1998), Phạm Văn Lập (1998), Kirkpatrick (1998), Carter Mc Namara (1998), Nguyễn Đức Chính (2008), Trần Thị Bích Liễu (2008),Trần Thị Hoài (2009), Nguyễn Tuyết Hạnh (2012), Nguyễn Huy Thám (2012), 6 - Nghiên cứu về mô hình logic trong hướng dẫn đào tạo, đánh giá Ellen Taylor - Powell & Ellen Henert (2008). - Nghiên cứu về mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và đối sánh chất lượng các chương trình đào tạo của Việt Nam với các trường đại học trong khu vực: Nguyễn Quý Thanh (2014). - Nghiên cứu về xây dựng mô hình đánh giá chương trình đào tạo: Nguyễn Chí Hòa (2008); Nguyễn Doãn Đãi (2008), Tôn Quang Cường (2012). - Nghiên cứu về đánh giá chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận phát triển CDIO ở Việt Nam: Lê Đức Ngọc (2010), Trần Hữu Hoan (2010). - Nghiên cứu về các cách tiếp cận trong đánh giá có tác giả: Phạm Xuân Thanh (2005), Ngô Doãn Đãi (2005). 1.2.3.2. Các nghiên cứu về đánh giá chƣơng trình đào tạo báo chí - truyền thông - Nghiên cứu về tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo báo chí - truyền thông có: Guy Berger & Corinne Matras (2007); Hoàng Đình Cúc (2010), - Nghiên cứu về đánh giá chương trình đào tạo báo chí - truyền thông của các tổ chức: Hội đồng kiểm định giáo dục báo chí truyền thông ACEJMC - Hoa Kỳ; Tổ chức kiểm định báo chí truyền thông BJTC - Anh; Hội đồng Quốc gia về đào tạo báo chí truyền thông NCTJ - Anh; Tổ chức văn hóa, khoa học giáo dục liên hợp quốc - UNESCO; Kết luận chƣơng 1 Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, với đặc trưng của báo chí - truyền thông là cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội, người làm báo đóng vai trò quyết định trong chất lượng thông tin cung cấp. Mặc dù chương trình đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam được thực hiện sớm nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với lịch sử hơn 50 nay nhưng chúng ta chưa có một nghiên cứu nào về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo này một cách đầy đủ, toàn diện nhất. 7 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 2.1. Các khái niệm cơ sở 2.1.1. Chất lƣợng Chất lượng là một khái niệm phức tạp, đa chiều. Mỗi người có thể đưa ra những quan niệm hay định nghĩa khác nhau. Theo Hervey & Green chúng ta có thể tập hợp thành năm nhóm quan niệm về chất lượng: Chất lượng là sự vượt trội; chất lượng là sự hoàn hảo; chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu; chất lượng là sự đáng giá về đồng tiền và chất lượng là giá trị chuyển đổi. Nghiên cứu này chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu đào tạo và người tốt nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đề ra của chương trình đào tạo. 2.1.2. Tiêu chí Là tính chất, dấu hiệu để dựa vào đó mà phân biệt một vật, một khái niệm để phê phán nhằm đánh giá hay là một cơ sở để đưa ra phán quyết. 2.1.3. Tiêu chuẩn Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học là mức độ yêu cầu và điều kiện mà trường đại học phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn và tiêu chí là hai khái niệm được sử dụng rất nhiều trong hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục. Giữa chúng không có một sự phân định rõ ràng nào mà trong bản thân nội hàm khái niệm có sự giao thoa. Với luận án này, tác giả sử dụng khái niệm tiêu chuẩn để đánh giá chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông như là mức độ yêu cầu và điều kiện mà chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông cần đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 8 2.1.4. Đánh giá Là một quá trình thu thập thông tin một cách có hệ thống và đưa ra những nhận định dựa trên các thông tin thu được. Đánh giá là việc căn cứ vào các số đo và các tiêu chí để xác định năng lực và phẩm chất của sản phẩm đào tạo để nhận định, phán đoán và đề xuất các quyết định nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. 2.1.5. Chƣơng trình đào tạo Là nội dung, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật của một đơn vị đào tạo (thường là cấp khoa hoặc bộ môn tuỳ theo cơ cấu tổ chức của từng đơn vị) đang triển khai để đào tạo một ngành học trong một bậc học nhất định, thường được ký hiệu bằng mã ngành” 2.1.6. Đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo Là một nghiên cứu hệ thống sử dụng các biện pháp đo lường để đánh giá và phân tích việc thực hiện chương trình đã đạt đực mục tiêu đề ra ở mức nào. Kết nối nhân quả các hoạt động của chương trình với kết quả đầu ra và làm rõ các lí do dẫn đến những kết quả này (GAO). 2.1.7. Mục đích của đánh giá chƣơng trình đào tạo Đánh giá chất lượng chương trình có thể được tiến hành do một hoặc một số nguyên nhân sau: Khai sáng, giải trình, hoàn thiện chương trình, làm sáng tỏ chương trình, phát triển chương trình… Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong nghiên cứu này nhằm hoàn thiện chương trình. Kết quả đánh giá cung cấp cho những người có trách nhiệm những cách tiến hành chương trình hiệu quả hơn. Những thông tin dùng cho mục đích này có thể bao gồm những hiểu biết về tác động hoặc tính hiệu quả , tức là chương trình ảnh hưởng tới những người tiếp nhận nó như thế nào. 2.1.8. Hình thức đánh giá chƣơng trình giáo dục đào tạo Là việc xác định, lựa chọn thời điểm đánh giá, mục đích đánh, trọng tâm, phương pháp đánh giá chương trình đào tạo 2.1.9. Định hƣớng đánh giá chƣơng trình giáo dục đào tạo Đề cập tới nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc tiến hành đánh giá như: Xác định ảnh hưởng của một chương trình, giám sát một chương trình, cải tiến một chương trình, mô tả chính xác một chương trình đang được triển khai, cung cấp thông tin để cải tiến. 9 2.1.10. Các mô hình đảm bảo chất lƣợng trong giáo dục đại học Mô hình BS 5750; Mô hình các yếu tố tổ chức - EOM; Mô hình quản lý chất lượng tổng thể - TQM; Mô hình quản lý chất lượng của Hà Lan - EFQM; Mô hình đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực đông Nam Á - AUN 2.1.11. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo. 2.2. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu 2.2.1. Các tổ chức kiểm định nghề nghiệp báo chí - truyền thông trên thế giới - Hội đồng kiểm định giáo dục báo chí - truyền thông, ACEJMC - Hoa Kỳ - Tổ chức kiểm định báo chí - truyền thông BJTC - Anh - Hội đồng Quốc gia về đào tạo báo chí - truyền thông NCT-Anh - Đánh giá chất lượng đào tạo báo chí - truyền thông ở Châu Phi 2.2.2. Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trƣờng và chất lƣợng chƣơng trình đào tạo đại học của Việt Nam - Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. - Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đạo tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. - Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học. - Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. 2.2.3. Chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam về đào tạo báo chí - truyền thông - Chỉ thị 22- CT/TƯ “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản”; Nghị quyết 16-NQ/TƯ khóa IX “Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”. trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu “nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động, báo chí - xuất bản, văn hoá - văn nghệ, thông tin đối ngoại”; 10 - Thông báo kết luận số 162 - TB/TƯ Bộ Chính trị ra ngày 01 - 12 - 2004 “Về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí mới”; - Thông báo kết luận số 41-TB/TƯ Bộ Chính trị ngày 11/10/ 2006. “Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ …”; - Thông báo kết luận số 68 - TB/TƯ ngày 30 - 3 - 2007, Bộ Chính trị ban hành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí. 2.2.4. Chất lƣợng và yêu cầu về chất lƣợng đào tạo cử nhân báo chí - truyền thông từ ý kiến của nhà sử dụng lao động - Các kiến thức, kỹ năng “cứng” của sinh viên tốt nghiệp báo chí - truyền thông - Phẩm chất cá nhân của sinh viên tốt nghiệp báo chí - truyền thông - Các năng lực “mềm” của sinh viên tốt nghiệp báo chí - truyền thông Khung phân tích lý thuyết Kết luận chƣơng 2 Toàn bộ chương hai tác giả đã giải quyết những vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu, đây chính là khung lý thuyết cơ bản để xây dựng nên bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo báo chí - truyền thông của Việt Nam. [...]...CHƢƠNG 3: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông được xây dựng trên cơ sở sau đây: - Dựa trên một số bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo trên thế giới và khả năng áp dụng vào Việt Nam; - Dựa trên mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo nói chung... trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam 3.2.1 Bảng so sánh các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo giáo viên của Việt Nam 3.2.2 Mô hình đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình giáo dục đại học 3.3 Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo báo chí - truyền thông 3.3.1 Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo báo chí truyền thông của một số trƣờng đại học trên thế giới 3.3.2 Chuẩn đầu ra đại học báo chí - truyền thông. .. kiến của giảng viên báo chí - truyền thông về mức độ cần thiết của các tiêu chuẩn, tiêu chí và kết quả tự đánh giá cho điểm của cơ sở đào tạo theo những tiêu chuẩn tiêu chí đã xây dựng cũng như tự đánh giá một số tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn tại học viện Báo chí và Tuyên truyền 22 KẾT LUẬN Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông được xây dựng sẽ có vai trò... nghiệm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam gồm 08 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí và các chỉ báo, chỉ số 4.2.2 Phạm vi thử nghiệm 05 trường đại học, học viện đào tại đại học báo chí - truyền thông: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học - Huế ,... chí đánh giá để tự đánh giá chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Học viện báo chí và Tuyên truyền 11 3.1 Một số bộ tiêu chuẩn đánh giá chƣơng trình đào tạo trên thế giới và khả năng áp dụng vào Việt Nam 3.1.1 Bộ tiêu chuẩn đánh giá chƣơng trình đào tạo của các nƣớc khu vực châu Á AUN 3.1.2 Bộ tiêu chuẩn ABET 3.1.3 Bộ tiêu chuẩn AACSB 3.2 Mô hình tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình. .. 08 tiêu chuẩn Vòng 3: Xin ý kiến giảng viên báo chí - truyền thông, những đối tượng tham gia xây dựng chương trình đào tạo báo chí - truyền thông về mức độ cần thiết của 8 tiêu chuẩn (55 tiêu chí) Vòng 4: Gửi bộ 8 tiêu chuẩn đến các trường đại học, học viện đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam để các trường tự chấm điểm chất lượng theo các tiêu chuẩn đó Vòng 5: Áp dụng thử một số tiêu chí. .. của ngành báo chí - truyền thông 3.4.2 Đề xuất bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam TT 1 TIÊU CHUẨN Mục tiêu và chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo TIÊU CHÍ 1.1: Mục tiêu của chương trình được trình bày rõ ràng, hướng tới yêu cầu sử dụng nhân lực báo chí - truyền thông: Đào tạo ra những phóng viên, biên tập viên những người làm trong lĩnh vực báo. .. nói chung (mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN); - Thực tiễn chuẩn đầu ra ngành báo chí - truyền thông của một số trường đại học trong nước và trên thế giới; - Mô hình tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông hình thành trên cơ sở mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chung và mô hình logic... đã xây dựng được mô hình các thành tố đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông và đề xuất bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo báo chí truyền thông ở Việt Nam, sản phẩm chính của nghiên cứu Thêm vào nghiên cứu còn ccos phần hướng dẫn tìm minh chứng cho các chỉ báo, chỉ số, nội dung này giúp nhà trường dễ dàng hơn khi thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào. .. đào tạo của mình 19 CHƢƠNG 4: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ BỘ TIÊU CHUẨN 4.1 Ý kiến của giảng viên báo chí - truyền thông về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo đại học báo chí - truyền thông 4.1.1 Đối tƣợng thử nghiệm: Mức độ cần thiết của bộ tiêu chuẩn 4.1.2 Phạm vi thử nghiệm: Khảo sát ý kiến của 65 giảng viên báo chí - truyền thông tại 05 trường đại học, Học viện đào tạo ngành báo chí - truyền thông ở . CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông được xây dựng trên. nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo báo chí - truyền thông 1.2.1. Nguồn gốc đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 1.2.2. Các nghiên cứu về xây dựng tiêu. ngành báo chí - truyền thông. 3.4.2. Đề xuất bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo đại học báo chí - truyền thông ở Việt Nam TT TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ 1 Mục tiêu và chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam, Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam, Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn