Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

123 765 2
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:46

Đại học Quốc gia Hà Nội Tr-ờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ~~~~~~~~~~~~ nGUYễN THị THùY DƯƠNG Nghiên cứu phát triển du lịch VĂN HóA Và DU LịCH LịCH Sử TạI HUYệN ĐảO VÂN ĐồN, TỉNH QUảNG NINH. Luận văn thạc sĩ du lịch Hà Nội, năm 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội Tr-ờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ~~~~~~~~~~~~ nGUYễN THị THùY DƯƠNG Nghiên cứu phát triển du lịch VĂN HóA Và DU LịCH LịCH Sử TạI HUYệN ĐảO VÂN ĐồN, TỉNH QUảNG NINH. Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) Luận văn thạc sĩ du lịch Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quốc Sử Hà Nội, năm 2012 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN 12 1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa - lịch sử 12 1.1.1. Du lịch văn hóa 12 1.1.2. Du lịch tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa 12 1.1.3. Tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử 13 1.1.4. Tổ chức quản lý du lịch văn hóa - lịch sử 13 1.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa - lịch sử 15 1.1.6. Sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử 16 1.1.7. Điểm đến du lịch 17 1.1.8. Khách du lịch 18 1.1.9. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 18 1.2. Các điều kiện phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn 20 1.2.1. Điều kiện bên trong 20 1.2.2. Điều kiện bên ngoài 36 Tiểu kết chƣơng 1 38 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN 39 2.1. Khái quát về hoạt động du lịch tại huyện đảo Vân Đồn 39 2.2. Công tác quản lý về du lịch 41 2.2.1.Công tác quản lý nhà nước về du lịch 41 2.2.2. Các cơ sở, đơn vị du lịch 42 2.2.3. Chính quyền địa phương 43 2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực 43 2.3.1. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 43 2.3.2. Nhân lực cho hoạt động du lịch 51 2 2.4. Sản phẩm du lịch và các chƣơng trình du lịch văn hóa - lịch sử 53 2.4.1. Sản phẩm du lịch khai thác từ tài nguyên du lịch văn hóa vật thể 53 2.4.2. Sản phẩm du lịch khai thác từ tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thể56 2.4.3. Các chương trình du lịch văn hóa - lịch sử tiêu biểu 59 2.5. Khách du lịch đến Vân Đồn 61 2.5.1.Khách nội địa 61 2.5.2. Khách quốc tế 63 2.6. Doanh thu du lịch của huyện đảo Vân Đồn 64 2.7. Đánh giá hoạt động du lịch văn hóa - lịch sử của huyện đảo Vân Đồn 65 2.7.1. Những thuận lợi và khó khăn 65 2.7.2 Những thành tựu và hạn chế 66 Tiểu kết chƣơng 2 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN. 72 3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 72 3.1.1. Định hướng phát triển du lịch của huyện đảo Vân Đồn 72 3.1.2. Yêu cầu thực tiễn 73 3.2. Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa - lịch sử huyện đảo Vân Đồn 74 3.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý du lịch 74 3.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật và đầu tư phát triển 76 3.2.3. Giải pháp về sản phẩm 78 3.2.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 80 3.2.5. Giải pháp bảo tồn di sản 82 3.2.6. Giải pháp xây dựng hình ảnh, xúc tiến và quảng bá du lịch 89 Tiểu kết chƣơng 3 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC HÌNH, BẢNG Hình 1.1. Bản đồ hành chính huyện Vân Đồn 20 Bảng 2.1. Khách du lịch và doanh thu du lịch Vân Đồn giai đoạn (2007 – 2012) 40 Bảng 2.2: Thực trạng cơ sở lưu trú tại huyện Vân Đồn năm 2007 - 2012 46 Bảng 2.3 : Phương tiện vận chuyển khách trên các đảo 49 Bảng 2.4: Phương tiện vận chuyển khách bằng đường thủy 50 Bảng 2.5. Thực trạng lao động trực tiếp trong ngành du lịch ở Vân Đồn (2007 – 2012) 51 Bảng 2.6. Khách du lịch nội địa đến Vân Đồn giai đoạn 2007 - 2012 61 Bảng 2.7. Khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn giai đoạn 2007-2012 63 Bảng 2.8. Doanh thu du lịch huyện Vân Đồn (giai đoạn 2007 – 2012) 64 4 DANH MỤC VIẾT TẮT UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UBND Uỷ ban nhân dân Sở VH,TT và DL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TW Trung ương 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng về các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, nhu cầu đi du lịch của con người ngày càng tăng và trở thành nhu cầu cơ bản không thể thiếu được trong đời sống. Hoạt động du lịch đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, ngành du lịch tuy còn non trẻ nhưng đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp những thành tựu đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Trong sự phát triển đa dạng của các loại hình du lịch ở Việt Nam thì loại hình du lịch văn hóa được xác định là một trong những loại hình đặc thù, có thế mạnh và tiềm năng phát triển lớn, thu hút nhiều du khách quốc tế. Nằm ôm trọn vịnh Bái Tử Long, huyện đảo Vân Đồn được biết đến như một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Quảng Ninh. Vân Đồn không chỉ có tài nguyên du lịch tự nhiên mà còn có tài nguyên du lịch văn hóa phong phú và đa dạng. Vân Đồn xưa kia từng là thương cảng đầu tiên của Việt Nam, được hình thành từ thời Lý và phát triển liên tục trong suốt 700 năm thì bị rơi vào quên lãng với những dấu tích còn lại nằm rải rác trên suốt một dải từ Cống Đông, Cống Hẹp, Cống Yên, Quan Lạn, Minh Châu…Vân Đồn cũng là vùng đất có trầm tích văn hóa, lịch sử dày đặc với nhiều di tích, lễ hội tiêu biểu như: các di chỉ khảo cổ học thời tiền sử phân bố trên các đảo và hang động vùng vịnh Bái Tử Long, lễ hội truyền thống Vân Đồn, cụm di tích đình, chùa, miếu, nghè Quan Lạn với những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc…cùng với đó là những giá trị văn hóa dân gian mang đậm yếu tố biển của những thế hệ cư dân đời nối đời gắn bó với những hòn đảo. Tất cả những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo đó đã hòa quyện với nhau, tạo cho vùng biển đảo tài nguyên du lịch hấp dẫn. Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, Vân Đồn được xác định là một trong bốn không gian phát triển du lịch trọng điểm. Với tài nguyên du lịch văn hóa phong phú, Vân Đồn hội đủ điều kiện để phát triển thành một trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử với những sản phẩm 6 du lịch hấp dẫn đặc thù. Tuy nhiên, sự phát triển loại hình du lịch này ở Vân Đồn hiện chưa tương xứng với tiềm năng; chưa có sự đầu tư, khai thác một cách hợp lý, khoa học. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa mang tính đặc trưng của địa phương, chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Vân Đồn. Căn cứ vào thực tế trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.” nhằm tìm ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, góp phần vào việc phát triển bền vững hoạt động du lịch ở Vân Đồn nói riêng và Quảng Ninh nói chung. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Du lịch văn hóa là loại hình du lịch đặc thù và có thế mạnh phát triển ở Việt Nam. Nghiên cứu phát triển loại hình này là một trong những hướng nghiên cứu được các nhà du lịch học, văn hóa học và các địa phương…quan tâm đặc biệt. Cho đến nay đã có nhiều các bài viết, luận văn nghiên cứu về phát triển du lịch văn hóa, gắn văn hóa với phát triển du lịch. Cụ thể như: Cuốn “Văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam” - TS Nguyễn Thị Chiến, NXB Trẻ 2/2004, đã cho thấy vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển du lịch và văn hóa được coi là “chìa khóa” phát triển du lịch bền vững. Bài viết “Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch” của Th.s Đào Duy Tuấn trên tạp chí Tuyên giáo điện tử số 1 năm 2011, đã chỉ ra vai trò của di sản văn hóa đối với sự phát triển du lịch và các yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa nhằm phát triển du lịch. Đặc biệt, một số luận văn đã đi sâu nghiên cứu về phát triển loại hình du lịch văn hóa địa phương như: Luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá Bình Định” của tác giả Trần Thị Thu Thuỷ chuyên ngành Du lịch học, năm 2011; “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hoá tỉnh Nam Định” của tác giả Nguyễn Thị Thu 7 Thuỷ, chuyên ngành Du lịch học, năm 2011; “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình” của tác giả Phạm Thị Bích Thuỷ, chuyên ngành Du lịch học, năm 2011. Các luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lí luận về tài nguyên và du lịch văn hoá và các điều kiện có thể khai thác để phát triển sản phẩm du lịch văn hoá của các tỉnh: Nam Định, Bình Định, Thái Bình. Thực hiện các nghiên cứu thực tế để phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch văn hoá. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu phân tích thực trạng khai thác sản phẩm và hoạt động du lịch văn hoá trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những đánh giá về thuận lợi, khó khăn hay kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình nỗ lực phát triển du lịch văn hoá thành sản phẩm du lịch đặc thù của các tỉnh. Đưa ra các định hướng và giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hoá ba tỉnh trên thành sản phẩm du lịch văn hoá đặc thù trong thời gian đến. Vân Đồn là huyện đảo có tiềm năng phát triển du lịch đa dạng, phong phú với các tài nguyên tự nhiên và nhân văn độc đáo. Cho đến nay, đã có nhiều các bài báo khoa học, công trình nghiên cứu viết về Vân Đồn ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nghiên cứu về lịch sử, văn hoá Vân Đồn là khía cạnh được nhiều học giả quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, các công trình này chỉ nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, độc đáo của Vân Đồn mà chưa có sự gắn kết với du lịch. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Cuốn “Huyện đảo Vân Đồn” của tác giả Đỗ Văn Ninh, xuất bản năm 1997 đã giới thiệu cho bạn đọc về những trang sử hào hùng của Vân Đồn qua những di chỉ khảo cổ học, trận chiến thắng năm 1288 và những công trình kiến trúc văn hoá nghệ thuật đình, chùa, miếu…mang giá trị như những cột mốc văn hoá nơi biên cương của tổ quốc. Bộ “Địa chí Quảng Ninh” (tập I, III) của UBND tỉnh Quảng Ninh, xuất bản năm 2003, đã cung cấp những khái quát cơ bản về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện đảo Vân Đồn. 8 Cuốn “Văn hóa dân gian làng biển Quan Lạn” của Viện nghiên cứu Văn hóa, xuất bản năm 1999, đã có những nghiên cứu sâu sắc về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của làng biển Quan Lạn. Nghiên cứu về tiềm năng, thế mạnh và thực trạng phát triển du lịch của huyện đảo Vân Đồn, hiện có nhiều luận văn nghiên cứu song chủ yếu tập trung vào các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái. Cụ thể như: Luận văn thạc sỹ Việt Nam học “Nghiên cứu du lịch sinh thái cộng đồng và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tại huyện đảo Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh” của tác giả Ngô Hải Ninh, năm 2011; Luận văn thạc sỹ du lịch “Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vân Đồn Quảng Ninh” của tác giả Lê Thị Ngoan, năm 2008; “Phát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh” của tác giả Ngô Quang Duy, năm 2008; Khóa luận “Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, năm 2011. Qua các công trình nghiên cứu trên cho thấy nghiên cứu về loại hình du lịch văn hóa - lịch sử của huyện đảo Vân Đồn là một vần đề hoàn toàn mới, hiện nay chưa có công trình nào được công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ và đối tƣợng nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát triển hơn nữa hoạt động du lịch ở Vân Đồn, sớm đưa Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch (du lịch sinh thái biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa – lịch sử và du lịch biển) tầm cỡ khu vực và quốc tế với các hình thức dịch vụ chất lượng cao. * Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.” tập trung vào 2 mục đích nghiên cứu chính là: - Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn. [...]... lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn 11 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN 1.1 Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa - lịch sử 1.1.1... thác phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo * Đối tượng nghiên cứu Để tìm hiểu về tiềm năng phát triển và đánh giá đúng thực trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử của huyện đảo Vân Đồn, tác giả tập trung vào 3 nhóm đối tượng nghiên cứu: - Tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử - Tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử - Thực tế các hoạt động du lịch. .. động du lịch văn hóa - lịch sử của huyện từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa - lịch sử huyện đảo Vân Đồn - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại Vân Đồn 6 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu, tham khảo, luận văn chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa - lịch sử và tiềm năng du lịch văn hóa - lịch. .. lịch sử của huyện đảo Vân Đồn - Phương pháp tham vấn chuyên gia: Tham vấn các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch ở trung ương và địa phương 5 Đóng góp của luận văn Luận văn Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có những đóng góp như sau: - Hệ thống hóa giá trị các tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn 10... lịch văn hóa - lịch sử đang diễn ra trong khu vực huyện đảo 4 Phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực tế hoạt động khai thác sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện đảo Vân Đồn - Phạm vi về thời gian: Số liệu, tài liệu sẽ thu thập từ thời điểm 2007 - 2012 Các định hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử của huyện và các... do văn hóa và du lịch luôn có mối quan hệ mật thiết Văn hóa là tài nguyên, là nguyên liệu chính và không thể thiếu để tạo ra loại hình du lịch văn hóa Văn hóa cũng là nguyên nhân phát sinh nhu cầu du lịch và là yếu tố tác động đến nhu cầu du lịch Trái lại, du lịch là cơ hội để văn hóa khẳng định giá trị của mình, bảo tồn và phát huy những nét độc đáo 1.1.2 Du lịch tham quan các điểm di tích lịch sử văn. .. nguyên du lịch văn hóa - lịch sử Du lịch văn hóa – lịch sử chủ yếu dựa vào những sản phẩm văn hóa, những lễ hội truyền thống dân tộc, phong tục tập quán để tạo sức hút đối với du khách Như vậy, tài nguyên du lịch văn hóa – lịch sử là những đối tượng, hiện tượng được tạo ra bởi con người có giá trị hấp dẫn du khách, đang và sẽ được đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu những nét văn hóa. .. Hàng hóa tiêu dùng và đồ lưu niệm; Các dịch vụ khác phục vụ du khách Như vậy, từ quan điểm trên thì sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử được hiểu là các dịch vụ và hàng hóa được hình thành từ việc khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn và các dịch vụ du lịch kèm theo để hình thành các chương trình du lịch, các dịch vụ du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử 1.1.7 Điểm đến du lịch Điểm đến du lịch. .. năng du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch Chính vì vậy, sự phát triển của ngành du lịch bao giờ cũng gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật 1.1.6 Sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử Để tìm hiểu sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử là gì trước hết ta tìm hiểu thế nào là sản phẩm du lịch Theo TS.Trần Thị Minh Hòa: “Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du. .. tích lịch sử văn hóa là những không gian vật chất cụ thể và khách quan, trong đó chứa đựng những giá trị lịch sử và văn hóa điển hình do tập thể hoặc cá nhân con người tạo nên trong quá khứ và còn tồn tại đến ngày nay Do đó, du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa là hình thức du lịch dựa vào các giá trị lịch sử văn hóa của điểm di tích có tác dụng giáo dục, nâng cao hiểu biết và nhận thức của du . văn Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có những đóng góp như sau: - Hệ thống hóa giá trị các tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử. đề lý luận về du lịch văn hóa - lịch sử và tiềm năng du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn. Chương. lịch văn hóa và du lịch lịch sử ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. ” tập trung vào 2 mục đích nghiên cứu chính là: - Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử tại huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn