Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF

27 398 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ: 60.34.72 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Xuân Hằng Hà Nội - 2011 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 7 3. Mục tiêu nghiên cứu 10 4. Phạm vi nghiên cứu 11 5. Mẫu khảo sát 11 6. Câu hỏi nghiên cứu 11 7. Giả thuyết nghiên cứu 11 8. Phương pháp nghiên cứu 12 9.Kết cấu của luận văn 12 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 1.1. Khái niệm chung 13 1.1.1. Khoa học……………………………………….…………………………… 13 1.1.2. Nghiên cứu khoa học ……………………………………………….15 1.1.3. Tổ chức KH&CN ………………………………… ……………… 16 1.2. Nội dung cơ bản nhất về NCKH và công nghệ 17 1.2.1. Các loại hình NCKH ………………………………… …………… 17 1.2.2. Những đặc điểm của NCKH ………………… …….……………….20 1.2.3 Định hướng NCKH và công nghệ …………………………….…… 23 1.2.4. Tuyển chọn đề tài NCKH ………………………………………… 23 1.2.5. Đáng giá đề tài NCKH……………………………………………… 24 1.3. Các nguồn lực trong nghiên cứu khoa học 25 1.3.1. Nguồn nhân lực 25 1.3.2. Nguồn tài lực 26 1.3.3. Nguồn tin lực 27 1.3.4. Nguồn vật lực 28 1.4. Chính sách QLKH của Nhà nước đối với các trường đại học 29 1.4.1. Khái niệm “chính sách” ……………………………………… ……29 1.4.2. Các chính sách tác động đến hoạt động KH&CN ở Việt Nam…… 30 1.4.3. Tổng quan về hệ thống tổ chức các trường đại học ở Việt Nam…… 33 1.4.4. Vai trò của NCKH trong các trường đại học ………… ……………37 1.4.5. Mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu ……… …….…………… 39 1.4.6. Thời gian nghiên cứu của giảng viên ……………….………………40 * Kết luận chương 1: 41 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 2.1. Tổng quan về Trường Đại học Mở Tp.HCM 42 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển ………………………………… 42 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ……………………………… …………….42 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý …………………… ……………………… 42 2 2.1.4. Quy mô đào tạo…………………………….………….…………………… 43 2.2. Các nguồn lực trong việc tổ chức hoạt động NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM 43 2.2.1. Nhân lực tham gia NCKH của Trường ………….….………………43 2.2.2. Tài chính phục vụ hoạt động NCKH …………….………………….46 2.2.3. Cơ sở vật chất phục vụ NCKH ………… ………… ……………….47 2.2.4. Hệ thống thông tin phục vụ NCKH của Trường ……… ………….50 2.3. Tổ chức quản lý hoạt động NCKH 51 2.3.1. Bộ máy quản lý NCKH của trường…………… ……….……………… 51 2.3.2. Quy trình tổ chức và quản lý các đề tài NCKH của Trường……… 52 2.4. Kết quả tổ chức hoạt động NCKH của Trường …………………… 54 2.4.1. Mặt tích cực qua kết quả tổ chức hoạt động NCKH ……….… … 55 2.4.2. Những hạn chế trong năng lực tổ chức NCKH ….… …………… 56 *Kết luận chương 2: 74 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75 3.1. Những yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM 75 3.1.1. Các điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động NCKH ……….…… 75 3.1.2. Các cơ hội và các thách thức …………… ……… ……………… 77 3.1.3. Những quan điểm trong việc đề ra các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM……………………………… 79 3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường 81 3.2.1. Hoàn thiện quy chế hoạt động NCKH tại Trường Đại học Mở Tp.HCM…………………………………………………………………………… 81 3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học ……… …… 81 3.2.1.2. Ban hành qui định đối với giảng viên ………………… ……… 82 3.2.2. Hoàn thiện chính sách xây dựng và phát huy các nguồn lực NCKH ……………………………………………………….……………………….83 3.2.2.1. Chính sách nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên ……… …. 83 3.2.2.2. Chính sách nâng cao năng lực tổ chức cho cán bộ quản lý NCKH. 84 3.2.2.3. Xây dựng chính sách tài chính hợp lý đối với NCKH …………….85 3.2.2.4. Chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho NCKH ………… ……… 87 *Kết luận chương 3: 88 KẾT LUẬN 89 KHUYẾN NGHỊ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 Phụ lục 1: 95 Phụ lục 2 96 Phụ lục 3: ………………………………………………………………… 97 Phụ lục 4: 100 Phụ lục 5 103 2 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng quốc gia, từng tổ chức, từng doanh nghiệp. Có thể nói rằng, KH&CN là yếu tố tác động mạnh mẽ đến quy mô, tốc độ cũng như sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa(CNH,HĐH) đất nước. Bởi vì CNH, HĐH là một quá trình mà trong đó sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh và hiện đại. Quá trình CNH, HĐH đòi hỏi phải có một lực lượng lao động có chất lượng cao. Vì vậy, việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các trường đại học là một xu thế tất yếu và mang tính bắt buộc. Điều 12 của Luật khoa học và công nghệ [21] quy định nhiệm vụ KH&CN của trường đại học là: “(1) Trường đại học có nhiệm vụ tiến hành NCKH và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với NCKH và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật này, Luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật; (2) Trường đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước và NCKH về giáo dục”. Giảng dạy không tách rời nghiên cứu. Đại học của các nước là đại học nghiên cứu. Xu thế đại học Việt Nam phải là đại học nghiên cứu. Các trường đại học ở Việt Nam có đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học lớn. Vì vậy, nếu không đảm bảo thực hiện tốt chức năng NCKH thì sẽ gây lãng phí rất lớn trong việc sử dụng nguồn nhân lực KH&CN và sẽ có nguy cơ “tụt hậu” rất xa trong NCKH (chỉ so sánh với các trường đại học ở Đông Nam Á). Muốn có được kết quả NCKH tốt thì đòi hỏi năng lực tổ chức hoạt động NCKH của trường phải tốt. Tuy nhiên, việc tổ chức NCKH ở các trường đại học nước ta hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh(TP.HCM) cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nghiên cứu những nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM còn yếu và tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức NCKH là vấn đề đang được lãnh đạo Trường quan tâm và là việc làm cấp bách hiện nay. Xuất phát từ sự cần thiết trên, là một cán bộ của Trường, học viên chọn vấn đề: “Nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn cao học. 3 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Hoạt động NCKH trong các trường đại học là một nhiệm vụ bắt buộc, không thể tách rời khỏi hoạt động giảng dạy của nhà trường. Với tầm quan trọng ấy, chức năng NCKH được cụ thể hóa trong Luật Khoa học và Công nghệ (2000), trong các văn bản (dưới luật) của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan KH&CN…chỉ đạo và hướng dẫn về việc triển khai và thực thi chức năng NCKH của các tổ chức nghiên cứu, giáo dục và đào tạo. NCKH trong các trường đại học là vấn đề được xã hội, các nhà nghiên cứu quan tâm và đã có rất nhiều đề tài, bài viết, báo cáo khoa học phân tích, đánh giá, nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Đã có một số đề tài liên quan đến hoạt động NCKH của một trường đại học, điển hình như: 1. Tác giả Phạm Hồng Trang với đề tài luận văn thạc sỹ: “Giải pháp đảm bảo các kết quả NCKH của giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn” đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giúp triển khai ứng dụng vào thực tiễn các kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên nhà trường một cách hiệu quả. 2. Cùng với cách tiếp cận của tác giả Phạm Hồng Trang, tác giả Nguyễn Văn Sinh với đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh” đã nghiên cứu và cho biết là các công trình NCKH của Trường được thực hiện hàng năm với số lượng khá nhiều nhưng hiệu quả sử dụng các sản phẩm NCKH còn thấp do phương pháp quản lý NCKH còn nhiều bất hợp lý, cơ chế tài chính cho khoa học chưa phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất cho NCKH chưa đồng bộ… Từ đó, tác giả này đã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các sản phẩm NCKH của Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) Tp.HCM như sau: (1) Tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm NCKH của trường bằng cách khuyến khích về mặt tinh thần, nâng cao quyền tự chủ trong NCKH, nâng cao tính kinh tế đồng thời thắt chặt quản lý hành chính đối với công tác NCKH; (2) Quảng bá đưa sản phẩm NCKH xã hội và nhân văn vào thị trường, tăng cường thêm nhân sự quản lý có chuyên môn nghiệp vụ cho phòng quản lý khoa học… (3) Thực hiện kích cầu trong hoạt động NCKH: Tổ chức thường xuyên các chương trình NCKH trong sinh viên của Trường; phát động và kiểm tra thường xuyên việc nâng cao chất lượng dạy và chất lượng học của Nhà trường để nâng cao kiến thức phục vụ giảng dạy trong đội ngũ giảng viên của trường và kiến thức tiếp thu bài học của sinh viên; tạo bầu không khí học thuật bằng cách tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường, các hội nghị khoa học có quy mô lớn. 4 Tác giả cũng đã đề nghị Nhà trường nên thành lập một “Trung tâm nghiên cứu triển khai và hoạt động dịch vụ KHXH&NV” hoạt động độc lập, có nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng NCKH, liên kết chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học, trao đổi, mua bán nguồn dữ liệu thông tin KHXH&NV vốn hết sức dồi dào nhưng hiện nay đang bị bỏ quên lãng phí. 3. Tác giả Đỗ Văn Thắng với luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ: “Biện pháp đảm bảo thực hiện chức năng NCKH của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” đã phân tích, đánh giá các biện pháp đảm bảo thực hiện chức năng NCKH mà Trường Đại học KHXH&NV TP. HCM và đã đưa ra các kết luận: (1) NCKH của cán bộ giảng dạy còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện đúng chức năng của người thầy và chưa phát huy tốt những tiềm năng, điều kiện về nghiên cứu của trường đại học. (2) Các biện pháp còn nghiên về thực hiện các biện pháp hành chính, chưa chú ý đến việc thực hiện các biện pháp về kích thích kinh tế và động viên tinh thần. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo phối hợp tốt các chức năng giảng dạy và NCKH của cán bộ và giảng viên là: (1) Những biện pháp về hành chính: Đề xuất qui định thời gian giảng dạy cho các chức danh của cán bộ giảng dạy trong Trường phải có mức tối đa là không quá 700 giờ/năm; Xem NCKH là một tiêu chí quan trọng để tham gia thi tuyển dụng, nâng ngạch, giảng viên, xét lao động tiên tiến…(2) Những biện pháp về kinh tế: Tăng kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học; Điều chỉnh mức chi và nội dung chi kinh phí cho các loại sản phẩm nghiên cứu; Thanh toán rủi ro. (3) Những biện pháp về động viên tinh thần: (a) Các biện pháp nhằm công nhận và bảo vệ quyền tác giả; (b) Đưa kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn bởi việc nâng cao hiệu quả việc sử dụng kết quả các công trình nghiên cứu (CTNC) không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn, mà nó còn có giá trị động viên, thúc đẩy nhà nghiên cứu tham gia NCKH. Theo chúng tôi, hai luận văn của tác giả Đỗ Văn Thắng và tác giả Nguyễn Văn Sinh đã chỉ ra một bức tranh tổng thể về thực trạng NCKH trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM có nhiều điểm khác biệt đối với Trường Đại học Mở Tp.HCM (quy mô, ngành nghề đào tạo, lực lượng giảng viên…). Vì vậy, cần phải tiến hành nghiên cứu thực trạng tổ chức NCKH của Trường để từ đó mới có thể đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường. Ngoài các luận văn trên, còn có nhiều bài viết, bài tham luận trong các hội thảo liên quan đến thực trạng NCKH trong các tổ chức giáo dục như: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học” của Trần Văn Hùng (phân tích nguyên nhân khiến chưa thể phát triển 5 nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng này) [26]; bài viết: “Cơ hội nào cho giảng viên trẻ NCKH” của tác giả Đỗ Tiến Sỹ (đề cập đến các vấn đề làm giới hạn năng lực NCKH của cán bộ giảng dạy trẻ trong các trường đại học và các giải pháp để phát triển hoạt động NCKH của các giảng viên trẻ) [16]. Khi mới thành lập Trường có tên gọi là Viện Đào tạo Mở rộng, sau đó chuyển thành Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM và cuối cùng được chuyển thành Trường Đại học Mở TP.HCM vào năm 2006. Trường có các chuyên ngành đào tạo đa dạng từ khoa học kỹ thuật đến khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế…Trong quá trình phát triển của mình, Trường đã trải qua sự thay đổi loại hình trường học, bộ máy tổ chức, các chính sách liên quan đến giảng dạy, học tập đặc biệt là các chính sách đối với hoạt động NCKH. Tuy đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp để nâng cao năng lực NCKH của Trường nhưng hiện tại, vẫn còn nhiều vấn đề về năng lực tổ chức NCKH của Trường cần phải tiếp tục nghiên cứu và làm rõ. Có thể nói, từ trước đến nay chưa có đề tài NCKH nào của Trường, của các tổ chức, cá nhân bên ngoài tiến hành nghiên cứu về năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM một cách cụ thể và chi tiết để từ đó có thể đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường. Vì vậy, tác giả hy vọng đề tài luận văn của mình sẽ góp phần mở một hướng mới cho việc giải quyết các vấn đề nêu trên. 3. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khách thể: Nghiên cứu các tài liệu như chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo, bài viết, phỏng vấn, tài liệu chuyên khảo…của các cơ quan khoa học có chính sách liên quan đến tổ chức hoạt động NCKH của các viện, các trường đại học. Nghiên cứu chính sách liên quan đến việc tổ chức NCKH cho cán bộ, giảng viên ở Trường Đại học Mở TP.HCM. Phạm vi thời gian: nghiên cứu các chính sách, giải pháp ứng dụng vào việc tổ chức NCKH, các thành quả, những hạn chế của quá trình tổ chức hoạt động NCKH ở Trường Đại học Mở Tp.HCM giai đoạn 2006 - 2010. Phạm vi nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu và phát hiện những yếu tố tích cực, nhất là những yếu tố bất cập, những vấn đề cần giải quyết trong việc tổ chức NCKH ở Trường Đại học Mở Tp.HCM giai đoạn 2006-2010 và từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường. 6 5. Mẫu khảo sát Đề tài nghiên cứu sẽ khảo sát, phỏng vấn các cán bộ, giảng viên tại các khoa, cán bộ quản lý Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học(HT- QLKH) của Trường Đại học Mở TP.HCM. Việc phỏng vấn sâu một số lãnh đạo, cán bộ quản lý mảng NCKH của Trường sẽ giúp xác định lại các vấn đề vừa được khảo sát và đồng thời đưa ra một cái nhìn tổng quan về quan điểm, chiến lược và phương hướng phát triển năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. 6. Câu hỏi nghiên cứu Giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM? 7. Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng và hoàn thiện những chính sách đối với các nguồn lực trong hoạt động NCKH để nâng cao năng lực tổ chức NCKH của trường Đại học Mở TP.HCM. 8. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp, phân tích một cách hệ thống các tác động ảnh hưởng của các văn bản luật, các chính sách của Nhà nước và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các tổ chức hoạt động KH&CN liên quan đến việc tổ chức hoạt động NCKH; nghiên cứu, phân tích các chính sách, chiến lược, các báo cáo, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hoạt động NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. Phương pháp thống kê: thống kê, phân tích những dữ liệu thu được. Phương pháp điều tra xã hội học (gửi bảng hỏi điều tra, khảo sát thực tế, phỏng vấn sâu) để nghiên cứu những thành quả và hạn chế của việc tổ chức hoạt động NCKH tại Trường Đại học Mở Tp.HCM. Cụ thể là: Gửi phiếu điều tra các giảng viên ở các khoa có liên quan đến hoạt động NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. Phỏng vấn sâu một số lãnh đạo, nhà quản lý chuyên trách về mảng NCKH, các chuyên gia tham gia xây dựng và triển khai các đề án phát triển hoạt động NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. 9. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM 7 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm chung 1.1.1 Khoa học Hiện nay có rất nhiều cách hiểu và quan niệm về khoa học do xuất phát từ nhiều cách tiếp cận khác nhau. a) Xem khoa học là một hệ thống tri thức, b) Xem khoa học là một hoạt động xã hội, c) Xem khoa học là một hình thái ý thức xã hội. d) Xem khoa học là một thiết chế xã hội: Nhìn ở góc độ quản lý, chúng tôi đồng ý với quan niệm: “Ngày nay khoa học đã trở thành một hoạt động nghề nghiệp được xã hội hóa cao độ. Đó là một dạng hoạt động xã hội đặc biệt, hướng vào việc tìm kiếm những điều chưa biết, là một loại lao động gian khổ nhiều rủi ro”. Vì vậy, trong xã hội hiện đại với nền kinh tế tri thức, nhà quản lý cần phải biết cách thức tổ chức để đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH để từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. 1.1.2 Nghiên cứu khoa học Có nhiều quan niệm, định nghĩa khác nhau về NCKH. Ví dụ như: “NCKH là sự tìm tòi khám phá bản chất các sự vật (tự nhiên, xã hội, con người), nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức, đồng thời sáng tạo các giải pháp tác động trở lại các sự vật, biến đổi sự vật theo mục đích sử dụng” [33;16]. “NCKH là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn…” [19;1] Luật khoa học và công nghệ định nghĩa:“NCKH là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.”[21] Để có được đội ngũ những nhà nghiên cứu thì việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giảng viên, sinh viên phải được xem là nhiệm vụ quan trọng của các trường để phát huy hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho lợi ích của con người. 1.1.3 Tổ chức Khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học là thuật ngữ được sử dụng với hai nghĩa chính: “Tổ chức khoa học là một tập hợp hoạt động (sự tổ chức) nhằm liên kết các yếu tố của nguồn lực khoa học. Chẳng hạn, bố trí nhân lực, phân bổ tài chính, đảm bảo vật tư, thiết kế các kênh thông tin v.v Tổ chức khoa học là một thực thể không gian (cái tổ chức), trong đó nhân lực được sắp xếp theo một cấu trúc xác định, được phân chia chức năng và [...]... với hai chức năng là đào tạo và nghiên cứu khoa học Việc nâng cao năng lực tổ chức NCKH chính là sự sắp xếp bố trí và sử dụng hiệu quả các mối liên kết giữa các nguồn lực KH&CN trong tổ chức Để nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường đại học Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động KH&CN, nguồn lực KH&CN mà nhà trường thực hiện nhằm hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt... Không quen nghiên cứu 7 7,6 3 Không có thời gian 49 53,3 4 Kinh phí thấp 32 34,8 5 Khác 0 0.0 Lý do hạn chế NCKH Tổng cộng 92 100 Bảng 2.21: Các lý do hạn chế giảng viên tham gia NCKH CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Những yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM 3.1.1... do trình tự của hoạt động khoa học chi phối ” [34;11] Điều 9 của Luật khoa học và công nghệ [21] thì các tổ chức KH&CN bao gồm ba loại hình: (1) Tổ chức NCKH, tổ chức NCKH và phát triển công nghệ (2) Trường đại học, học viện, trường cao đẳng (gọi chung là trường đại học) (3) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ Từ những luận cứ trên, có thể khẳng định trường đại học là một tổ chức khoa học và công... Các nguồn lực trong nghiên cứu khoa học Nguồn lực khoa học đó là yếu tố đầu vào của nghiên cứu Chính các yếu tố này tạo nên tập hợp hoạt động của tổ chức khoa học để đảm bảo cho việc thực thi tốt mọi ý tưởng nghiên cứu Nguồn lực cho nghiên cứu bao gồm: Nguồn nhân lực, nguồn tài lực, nguồn vật lực và nguồn tin lực 1.4 Chính sách QLKH của Nhà nước đối với các trường đại học 1.4.1 Khái niệm “chính sách”... ra các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức NCKH cho Trường 3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường được phân tích và đánh giá ở chương 2 và các văn bản của nhà nước qui định trong lĩnh vực hoạt động của các trường đại học Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất nhà Trường một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường như sau 3.2.1... đại học và cao đẳng, các trường bán công, dân lập, tư thục mở ra ngày càng nhiều Các trường đại học nói chung và Trường Đại học 10 Mở TP.HCM nói riêng phải thể hiện thế mạnh và khẳng định mình trên lĩnh vực NCKH 1.4.5 Mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo Trường đại học có hai chức năng chính là đào tạo và NCKH Hai chức năng này được thể hiện thông qua chức năng của người... 75.130 Các nguồn lực trong việc tổ chức hoạt động NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM 2.1.1 Nhân lực tham gia NCKH của Trường Hiện nay, Trường Đại học Mở TP.HCM có tổng số cán bộ viên chức là 420 người, theo cơ cấu như sau: (1) Cán bộ lãnh đạo và phục vụ giảng dạy: 274 người (chiếm 65,24 %); (2) Cán bộ chuyên trách tại các Trung tâm 2.1 12 nghiên cứu, Phòng HT &QLKH và Tạp chí khoa học của Trường: 15 người... sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, giảng viên cao cấp trong Trường hướng dẫn, bồi dưỡng các giảng viên trẻ thông qua việc cho họ tham gia các đề tài NCKH do mình làm chủ nhiệm đúng theo sở trường, chuyên ngành của họ 3.2.2.2 Chính sách nâng cao năng lực tổ chức cho cán bộ quản lý NCKH Để nâng cao năng lực tổ chức và quản lý khoa học của trường, đề xuất Nhà trường có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng... hoạt động NCKH của Trường chưa đạt những kết quả như mong muốn là do năng lực tổ chức NCKH chưa đạt Hiện tại, Nhà trường đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện về mặt tổ chức nhằm phát triển hai chức năng đào tạo và NCKH Vì vậy, các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong năng lực tổ chức NCKH của Trường và qua đó thúc đẩy, nâng cao năng lực và chất lượng NCKH của giảng viên Nhà trường sẽ là:... Trường Đại học Mở TP.HCM ngày nay Ngày 26/07/1993 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Đại học Mở Bán công TP.HCM trên cơ sở của Viện Đào tạo Mở rộng Trên cơ sở Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 22/06/2006 về việc chuyển loại hình trường Đại học, Cao đẳng bán công, Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM chuyển sang trường công lập với tên gọi mới là Trường . NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75 3.1. Những yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tổ chức NCKH của Trường Đại học Mở TP.HCM. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. trạng công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF, Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF, Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tt.PDF

Từ khóa liên quan