Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc

93 304 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:46

        - 2013          60440301   PGS.TS.  TS.  N 2013             PGS TS  hn         i    TS.  ,    ,  - T-                                 X      1 -  3 1. 3 1.1.1.                  4 1.1.2.        5 1.2.  5 1.2.1.    5  6 1.2.3. , ,  9   12 1.3.1.             [1,2,3,6] 12 1.3.2. [5,7,9] 14 1.4.            23  25  26   33 2.1.  33 2.2.      33 2.2.1.        33 2.2.2.         33 2.3.        35 2.3.1.     ,            35 2.3.2. K 43 2.3.3.       44 -  46 3.1.  46 3.2.  47 3.3.          49 3.4.  51  55 3.6 56  58 3.8.                      59  64 3.10.  67  69   71  1.              11 2. [2] 13  23  25 5.           46  47  58  58   64  1 6  7  9  10  15  nay 17  24 8.       35 9.      36 10 .        37 11.       37 12.       38 13.  39 14.     39  41  48 -NH 4 +  49 -NO 3 - , N-NO 2 -  50  52 -NH 4 +  53 - NO 3 -  53 -NO 2 -  54  55  57  60  60  4  61 -NO 3 -  62 -NO 2 -  62   62  65  67   BIOGAS Biological Gas); HRT Hydraulic Retention Time); MLSS       Mixed Liquor Suspended Solid); MLVSS        Mixed Liquor Volatile Suspended Solid; MBR H              (Membrance Bio Reacto); SRT Sludge retention time); TP ; QCVN  TCVN ; TVTS  UASB Upflow anearobic sludge blanket -       VSV  XLNT  [...]... chăn nuôi lợn [5,7,9] Đối với nước thải chăn nuôi, có thể áp dụng các phương pháp xử lý sau: Phương pháp xử lý cơ học; Phương pháp xử lý hóa lý; Phương pháp xử lý sinh học Trong các phương pháp trên, xử lý sinh học là phương pháp chính, các công trình xử lý sinh học thường được đặt sau các công trình xử lý cơ học, hóa lý a Xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn bằng phƣơng pháp cơ học và hóa lý  Xử lý cơ học. .. Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn thạc sĩ 2013 Hoàng Văn Tuấn mô hình xử lý nước thải chăn nuôi hiện nay tại nước ta mới đạt ở mức làm giảm tải trọng ô nhiễm chứ chưa đạt được các tiêu chuẩn thải theo quy định của tiêu chuẩn ngành chăn nuôi Chính vì vậy, vi c lựa chọn và thực hiên đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nƣớc thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi. .. vi lọc là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước thải trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Vi t Nam Nội dung nghiên cứu bao gồm: - Nghiên cứu khảo sát các thông số cơ bản của quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học kết hợp lọc màng vi lọc; - Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý quy mô phòng thí nghiệm (công... ăn thừa của vật nuôi Chất thải rắn chăn nuôi lợn có độ ẩm từ 56-83%, tỷ lệ N, P, K cao, chứa nhiều hợp chất hữa cơ, vô cơ và một lượng lớn các vi sinh vật, trứng các ký sinh trùng có thể gây bệnh cho người và vật nuôi Tùy theo đặc điểm chuồng nuôi và hình thức thu gom chất thải, chất thải chăn nuôi lợn bao gồm: chất thải rắn, nước tiểu, nước thải chăn nuôi (hỗn hợp phân, nước tiểu, nước rửa chuồng... chăn nuôi lợn Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi chi phí cao không phù hợp với các cơ sở chăn nuôi Ngoài ra tuyển nổi cũng là một phương pháp để loại bỏ cặn trong nước thải chăn nuôi lợn, tuy nhiên chi phí đầu tư và vận hành cao nên không phù hợp với các cơ sở chăn nuôi b Xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn bằng phƣơng pháp sinh học kỵ khí [4,5]  Quá trình phân hủy kỵ khí được ứng dụng rộng rãi trong xử lý. .. quản lý, xử lý các nguồn nƣớc thải chăn nuôi tại Vi t Nam 1.3.1 Tổ ng quan đăc tính nƣớc thải chăn nuôi lợn [1,2,3,6] ̣ Chất thải chăn nuôi chia ra thành 3 nhóm:  Chất thải rắn: Phân, chất độn, lông, chất hữu cơ tại các lò mổ  Chất thải lỏng: nước tiểu, nước rửa chuồng, tắm rửa gia súc, vệ sinh lò mổ, các dụng cụ…  Chất thải khí: CO2, NH3, CH4… Chất thải rắn và nước thải Chất thải rắn chủ... ĐẦU Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nóng bỏng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của con người và môi trường sống xung quanh Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật xử lý nước thải đã gây ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng [8] Nước thải chăn nuôi. .. thể thấy rằng ở nước ta, một thực trạng là vấn đề xử lý nguồn nước thải ô nhiễm này thường bị bỏ qua hoặc bằng các biện pháp đơn lẻ, không hiệu quả và bền vững Hầu hết các hệ thống hiện nay được triển khai một cách đối phó, không đạt tiêu chuẩn thải, khi sử dụng những công nghệ đơn giản chỉ phù hợp cho xử lý những nguồn nước thải có tải trọng ô nhiễm thấp vào áp dụng với nguồn nước thải đặc thù này... lưu lượng 8-12 m3 khí/m3 nước thải Tải trọng của bể lọc sinh học cao tải 0,2-1,5 kgBOD/m3 VLL, tải trọng thủy lực 10-30m3 nước thải/ m2 bề mặt bể.ngày Hiệu quả xử lý BOD của bể lọc sinh học cao tải E=60-85% [5,9] Khóa 19-CHMT 21 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn thạc sĩ 2013 Hoàng Văn Tuấn Xử lý nƣớc thải chăn nuôi lợn bằng thuỷ sinh thực vật Trong XLNT, thực vật thủy sinh (TVTS) có vai trò... cho phép (Bảng 2) [1,2] Nước thải chăn nuôi là một loại nước thải rất đặc trưng và có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao do có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và VSV gây bệnh Theo kết quả điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của Vi n chăn nuôi (2006) tại các cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô tập trung thuộc Hà Nội, Hà Khóa 19-CHMT 12 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn thạc .    a sinh  .           ,  tan,.        ropylene, polyetylene, polyvinylidene fluoride.   
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc, Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc, Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc, CHƯƠNG 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1 BẢNG SỐ LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM, PHỤ LỤC 2 HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM

Mục lục

Xem thêm