Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến bằng hệ Fe3+ C2O4 2- H2O2 Vis

75 433 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:34

i LỜI CẢM ƠN Suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nha Trang, được sự tận tình giảng dạy, dìu dắt của thầy cô Viện công nghệ sinh học và môi trường, cho phép em được gởi đến: Lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Nha Trang, Ban chủ nhiệm Viện công nghệ sinh học và môi trường và các thầy cô giáo trong khoa Viện công nghệ sinh học và môi trường cũng như các thầy cô trong trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thực tập và hoàn thành đồ án. Xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với thầy giáo hướng dẫn đồ án: Ths Nguyễn Công Minh đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Cảm ơn các thầy cô ở phòng thí nghiệm sắc kí, phòng thí nghiệm hóa sinh và phòng thí nghiệm môi trường đã tạo điều kiện giúp đỡ em học tập và hoàn thành đề tài này. Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn đến ban quản lý của công ty CP dệt Tân Tiến đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài này. Nhân đây, em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè, những người luôn bên cạnh động viên, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong quá trình làm đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, tháng 06 năm 2013 SVTH: Huỳnh Tấn Cường ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH ẢNH vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1. 1 Tổng quan về công ty CP dệt Tân Tiến 3 1.1.1 Giới thiệu công ty CP dệt Tân Tiến 3 1.1.2 Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất của công ty 4 1.2 Tổng quan về hệ Fenton 8 1.2.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình Fenton 8 1.2.2 Phương thức phản ứng của gốc Hydroxyl *OH 8 1.2.3 Các quá trình tạo ra gốc * OH 10 1.2.4 Quá trình Fenton truyền thống (Fe 2+ /H 2 O 2 ) 12 1.2.5 Quá trình Fenton cải tiến (Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis) 13 1.2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp Fenton 16 1.2.7 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát 23 2.3 Bố trí thí nghiệm chi tiết 24 2.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý màu và COD 24 2.3.2 Khảo sát ảnh hưởng của [Fe 3+ ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 24 2.3.3 Khảo sát ảnh hưởng của [C 2 O 4 2- ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 25 2.3.4 Khảo sát ảnh hưởng của [H 2 O 2 ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 26 2.3.5 Xác định nồng độ tối ưu của các chất trong hệ 27 2.3.6 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất xử lý màu và COD 28 2.3.7 Bố trí thiết kế mô hình thực nghiệm 28 2.3.8 Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của hệ 30 2.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 31 2.4.1 Phương pháp đo pH 31 2.4.2 Phương pháp đo độ màu 31 iii 2.4.3 Phương pháp đo COD 32 2.4.4 Phương pháp đo TSS 34 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Xác định các thông số đầu vào của nước thải 35 3.2 Ảnh hưởng của các thông số đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 36 3.2.1 Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 36 3.2.2 Ảnh hưởng của [Fe 3+ ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 38 3.2.3 Ảnh hưởng của [C 2 O 4 2- ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 41 3.2.4 Ảnh hưởng của [H 2 O 2 ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 44 3.2.5 Xác định nồng độ tối ưu của các chất trong hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 47 3.2.6 Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis. 48 3.2.7 Thiết kế mô hình thực nghiệm 50 3.2.8 Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ 55 3.3 Đề xuất quy trình cải thiện hiệu quả xử lý nước thải của công ty sử dụng hệ quang Fenton Fe(III)-Oxalate 56 3.4 Kết luận và kiến nghị 57 3.4.1 Kết luận 57 3.4.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHỤ LỤC 3 iv DANH MỤC VIẾT TẮT - AOPs : Advanced Oxidation Process – Các quá trình oxy hóa bậc cao - BOD : BioChemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hoá - BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường - COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hoá học - CP : Cổ Phần - DO : Dissolve Oxygen - Nồng độ oxy hoà tan - QCVN : Quy chuẩn Việt Nam - TSS : Total Suspended solid – Tổng chất rắn lơ lửng - XLNT : Xử lý nước thải - TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Khả năng oxy hóa của một số tác nhân oxy hóa 8 Bảng 1.2: Quá trình tạo ra gốc * OH 10 Bảng 2.1: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý màu và COD24 Bảng 2.2: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của [Fe 3+ ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 25 Bảng 2.3: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của [C 2 O 4 2- ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 25 Bảng 2.4: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của [H 2 O 2 ] đến hiệu suất xử lý màu và COD 26 Bảng 2.5: Thiết kế thí nghiệm xác định nồng độ tối ưu của các chất trong hệ 27 Bảng 2.6: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất xử lý màu và COD 28 Bảng 2.7: Bảng ma trận thực nghiệm 29 Bảng 2.8: Thiết kế thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý 30 Bảng 2.9: Lượng hóa chất cần thiết để phân tích COD 33 Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phân tích của nước thải sau xử lý của Công ty CP dệt Tân Tiến 35 Bảng 3.2: Thiết kế mô hình thực nghiệm 50 Bảng 3.3: Hệ số hồi quy và độ tương thích-độ chính xác của mô hình 50 vi DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Quy trình sản xuất và dòng thải của Công ty CP dệt Tân Tiến 5 Hình 1.2: Quy trình nhuộm của công ty CP dệt Tân Tiến 7 Hình 1.3: Mô hình phản ứng của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 15 Hình 2.1: Bể lắng 2 của hệ thống xử lý 23 Hình 2.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát 24 Hình 3.1: Ảnh hưởng của pH đến hiệu xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 37 Hình 3.2: Ảnh hưởng của [Fe 3+ ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 39 Hình 3.3: Ảnh hưởng của [C 2 O 4 2- ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 41 Hình 3.4: Ảnh hưởng của [H 2 O 2 ] đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 45 Hình 3.5: Xác định nồng độ tối ưu của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 47 Hình 3.6: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất xử lý của hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis. 49 Hình 3.7: Đồ thị của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa pH và Nồng độ đến hiệu suất xử lý màu. Cố định thời gian T = 60 phút 52 Hình 3.8: Hình chiếu của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa pH và Nồng độ đến hiệu suất xử lý màu. Cố định thời gian T = 60 phút. 53 Hình 3.9: Đồ thị của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa thời gian và Nồng độ đến hiệu suất xử lý màu. Cố định pH = 5 53 Hình 3.10: Hình chiếu của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa thời gian và Nồng độ đến hiệu suất xử lý màu. Cố định pH = 5 54 Hình 3.11: Đồ thị của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa pH và thời gian đến hiệu suất xử lý màu. Cố định nồng độ C = 783 mg/l. 55 Hình 3.12: Hình chiếu của mô hình hồi quy biểu diễn mối tương quan giữa pH và thời gian đến hiệu suất xử lý màu. Cố định nồng độ C=783 mg/l 55 Hình 3.13: Mô hình Fenton hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis 55 Hình 3.14: Nước thải trước và sau khi xử lý bằng hệ quang Fenton Fe(III)-Oxalate 56 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay vấn đề xử lý nguồn nước do các quá trình dệt nhuộm là hết sức cần thiết. Ước tính có khoảng hơn 70.000.000 tấn thuốc nhuộm được sản xuất hàng năm. Trong quá trình nhuộm thì có đến 12 - 15% tổng lượng thuốc nhuộm không phản ứng gắn màu, thất thoát theo nước thải sau nhuộm. Hầu hết, các nhà máy xí nghiệp dệt nhuộm ở nước ta hiện nay đều có hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên nước thải đầu ra chưa đạt QCVN 13:2008/BTNMT, chủ yếu là các thông số độ màu và COD. Nguyên nhân là do trong thành phần nước thải có chứa một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy nên hiệu quả xử lý không triệt để, chi phí xử lý cao. Hiện nay, để xử lý nguồn nước thải từ quá trình dệt nhuộm, người ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: như phương pháp sinh học, phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý. Trong đó nổi bật hơn cả là xử lý nước thải bằng quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes – AOPs). Oxy hóa nâng cao là những phương pháp có thể tạo ra một lượng lớn các gốc hydroxyl có hoạt tính cao, có khả năng oxy hóa hầu hết chất ô nhiễm hữu cơ thành CO 2 , H 2 O, ion vô cơ hoặc các hợp chất dễ phân hủy sinh học. Các công trình nghiên cứu trước đây cho thấy, trong các phương pháp AOPs, quá trình Fenton (Fe 2+ /H 2 O 2 ) và quá trình quang Fenton/UV( Fe 2+ /H 2 O 2 /UV) có hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, những phương pháp này có một số hạn chế như phản ứng chỉ đạt hiệu quả cao khi pH = 2 - 4 và sử dụng tia UV có giá thành cao. Từ những lý do trên, với mong muốn cải thiện hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty CP dệt Tân Tiến bằng hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis” được tiến hành. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm ra các điều kiện tối ưu để nâng cao hiệu quả loại bỏ độ màu và COD của nước thải dệt nhuộm bằng hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis. 2 3. Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu công nghệ Fenton trong xử lý nước thải. - Xác định hiệu quả của quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm bằng hệ Fenton cải tiến (Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis). - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis như nồng độ pH, Fe 3+ , C 2 O 4 2- , H 2 O 2 , thời gian phản ứng… - Xác định một số điều kiện tối ưu cho hệ Fenton. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đề tài được thực hiện tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Nha Trang, trên các mẫu nước thải được lấy từ công ty cổ phần dệt Tân Tiến. 5. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp điều tra thực địa: - Khảo sát khu vực nghiên cứu - Khu xử lý nước thải của Công ty cổ phần dệt Tân Tiến. b) Phương pháp thực nghiệm - Phân tích các thông số đầu vào mô hình. - Dùng phương pháp Fenton cải tiến (Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis) để nâng cao hiệu quả xử lý đọ màu và COD của nước thải dệt nhuộm. 3 c) Phương pháp phân tích - Phân tích các chỉ tiêu theo các TCVN - QCVN hiện hành. d) Phương pháp xử lý số liệu - Kết quả thí nghiệm và khảo sát được nhập vào phần mềm Microsoft Word, Excel, để xử lý đưa ra bảng biểu, đồ thị, bản vẽ tìm các kết quả nghiên cứu tin cậy và tối ưu. - Sử dụng phần mềm Modde 5.0 để tối ưu hóa thực nghiệm e) Phương pháp chuyên gia: - Đề tài thực hiện do hướng dẫn của giảng viên có chuyên môn nhằm đánh giá về mặt khoa học đề tài. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. 1 Tổng quan về công ty CP dệt Tân Tiến 1.1.1 Giới thiệu công ty CP dệt Tân Tiến Công ty cổ phần dệt Tân Tiến là một trong các công ty con của Tổng công ty Khánh Việt, được đầu tư và chính thức hoạt động từ tháng 10/1996. Công ty chuyên sản xuất và gia công các loại vải may mặc từ sợi Polyester, Cotton, Viscose, Lycra… công suất 05 triệu mét/năm. Với hệ thống thiết bị 4 công nghệ hiện đại của Nhật, Bỉ, Hà Lan… Công ty đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng về vải may mặc thời trang. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ rộng rãi trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, được người tiêu dùng ưa chuộng và bình chọn: “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Các mặt hàng kinh doanh của công ty:  Sản xuất sợi, vải các loại, quần áo, các sản phẩm cho tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may.  Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may. Đối với quy trình dệt, công ty sử dụng hệ thống thiết bị se sợi của Nhật Bản và Hàn Quốc được trang bị đồng bộ, chuyên se sợi Polyester với vòng xoắn từ 400 đến 2500T/M. Ngoài ra, công ty còn sử dụng 15 máy dệt kim của Hàn Quốc, 24 máy dệt khí Picanol được sản xuất tại Bỉ, 20 máy dệt khí Nissan của Nhật. Đối với quy trình hồ, công ty sử dụng hệ thống máy hồ Tsudakoma của Nhật chuyên hồ sợi Polyester filament dùng để sản xuất các mặt hàng phi bóng. Đối với quy trình nhuộm, công ty sử dụng dây chuyền nhuộm và hoàn tất đồng bộ của Nhật Bản và Hàn Quốc có khả năng đáp ứng cao về thay đổi sản phẩm nhuộm màu để may các sản phẩm cao cấp, sản lượng có thể cung cấp 400.000 mét/tháng. 1.1.2 Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất của công ty Nguyên liệu N ư ớ c, hóa ch ấ t Sợi phế liệu, bụi bông, nư ớ c th ả i Sợi phế liệu, bụi bông Bụi bông Tạp chất Tạo bông xơ Tạo sợi Dệt [...]... pH=5 Hiệu suất chuyển hóa 99,8%, hiệu suất loại COD đạt 84,8% sau 21 phút xử lý Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt tính oxy hóa của các hệ phản ứng tăng dần theo thứ tự: UV /H2O2 < Fe2+ /H2O2 < Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis < Fe2+/UV /H2O2 Hiệu suất phân hủy của hệ Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis xấp xỉ hệ Fe2+/UV /H2O2 cộng với nhiều ưu điểm vượt trội như hạ giá thành xử lý thân thiện với môi trường nên hệ tác nhân Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis. .. tượng nghiên cứu Nước thải nghiên cứu là nước thải được lấy ở cuối hệ thống, tại bể lắng 2 của hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần dệt Tân Tiến Nước thải sau khi lấy được vận chuyển về phòng thí nghiệm Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường – Viện Công nghệ sinh học và môi trường – Trường Đại Học Nha Trang để tiến hành đo các thông số và thực hiện quy trình thí nghiệm Hình 2.1: Bể lắng 2 của hệ. .. hưởng của [C2O42 -] đến hiệu suất xử lý màu và COD Mục đích của thí nghiệm là đánh giá ảnh hưởng của nồng độ [C2O42 -] lên hiệu quả xử lý và xác định giá trị nồng độ [C2O42 -] tối ưu của hệ Fe3+/ C2O42 /H2O2/ Vis Chuẩn bị 6 cốc thủy tinh 500 ml, mỗi cốc chứa 250 ml nước thải Tiến hành thí nghiệm với pH và nồng độ các chất theo Bảng 2.3: Bảng 2.3: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của [C2O42 -] đến hiệu. .. Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ 24 Hình 2.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát 2.3 Bố trí thí nghiệm chi tiết 2.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý màu và COD Mục đích của thí nghiệm là đánh giá ảnh hưởng của pH lên hiệu quả xử lý và xác định giá trị pH tối ưu của hệ Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis Chuẩn bị 6 cốc thủy tinh 500 ml, mỗi cốc chứa 250 ml nước thải, sau đó chỉnh pH của nước thải ở mỗi... Bể lắng 2 của hệ thống xử lý 2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm tổng quát Phân tích các thông số đầu vào của nước thải: pH, độ màu, COD, BOD, TSS Khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu quả xử lý Khảo sát ảnh hưởng của: [Fe3+] , [C2O42 -], [H2O2] , từ đó xác định tỉ lệ: [Fe3+] : [C2O42 -]: [H2O2] Xác định nồng độ: [Fe3+] , [C2O42 -], [H2O2] tối ưu Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý Thiết kế mô hình thực... hội, công nghệ, môi trường Sau đây là một số nghiên cứu điển hình về quá trình Fenton truyền thống và quá trình Fenton cải tiến Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis: 19 Nghiên cứu của Pooja Tripathi & Malay Chaudhuri (2004) về Phân hủy thuốc nhuộm azo và xử lý nước thải của xưởng nhuộm bằng quá trình quang Fenton (Fe(III)Oxalat /H2O2/ UV -VIS) Kết quả thu được thể hiện ở bảng sau: Nguồn sáng Trước xử lý Sau xử lý Hiệu. .. hưởng của [H2O2] đến hiệu suất xử lý màu và COD Mục đích của thí nghiệm là đánh giá ảnh hưởng của nồng độ [H2O2] lên hiệu quả xử lý và xác định giá trị nồng độ [H2O2] tối ưu của hệ Fe3+/ C2O42 /H2O2/ Vis Chuẩn bị 6 cốc thủy tinh 500 ml, mỗi cốc chứa 250 ml nước thải Tiến hành thí nghiệm với pH và nồng độ các chất theo Bảng 2.4: Bảng 2.4: Thiết kế thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của [H2O2] đến hiệu suất xử lý. .. phản ứng T (x3) 2.3.8 Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của hệ Mục đích đánh giá hiệu quả xử lý của hệ Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis ở quy mô lớn hơn so với các thí nghiệm trước đó Chuẩn bị 10 lít nước thải Tiến hành thí nghiệm với pH, nồng độ các chất và thời gian phản ứng theo Bảng 2.8: Bảng 2.8: Thiết kế thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý pH 5 [Fe3+ ] (mg/l) 30 [C2O42 -] (mg/l) 113 ... ưu của các chất trong hệ Sau khi tìm được nồng độ của [Fe3+] , [C2O42 -], [H2O2] tối ưu ở các thí nghiệm 2, 3, 4 Ta xác định tỉ lệ [Fe3+] : [C2O42 -] : [H2O2] , sau khi có tỉ lệ ta thay đổi nồng độ các chất trong hệ bằng cách sau: Hạ thấp nồng độ các chất trong hệ Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis theo tỉ lệ [Fe3+] : [C2O42 -] : [H2O2] vừa tìm được, để tìm ra nồng độ thấp nhất của các chất trong hệ mà vẫn đảm bảo nước. .. môi trường nên hệ tác nhân Fe3+/ C2O42 - /H2O2/ Vis có thể thay thế được hệ Fenton truyền thống trong quá trình áp dụng công nghệ Fenton xử lý nước thải Quá trình này đặc biệt hữu ích cho xử lý nước thải ở các vùng nhiệt đới xích đạo dồi dào ánh sáng mặt trời Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu các quá trình đông tụ và ô xy hóa nâng cao Fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Phong Phú Hòa Khánh” được thực . thiện hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm đề tài Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty CP dệt Tân Tiến bằng hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis được tiến hành. 2. Mục đích nghiên. quan về công ty CP dệt Tân Tiến 3 1.1.1 Giới thiệu công ty CP dệt Tân Tiến 3 1.1.2 Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất của công ty 4 1.2 Tổng quan về hệ Fenton 8 1.2.1 Cơ sở lý thuyết của quá. Fenton trong xử lý nước thải. - Xác định hiệu quả của quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm bằng hệ Fenton cải tiến (Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis) . - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hệ Fe 3+ /C 2 O 4 2- /H 2 O 2 /Vis
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến bằng hệ Fe3+ C2O4 2- H2O2 Vis, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến bằng hệ Fe3+ C2O4 2- H2O2 Vis, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến bằng hệ Fe3+ C2O4 2- H2O2 Vis

Từ khóa liên quan