NGHIÊN cứu bổ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO với THỰC tế HIỆN NAY của học PHẦN QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo đại học

60 836 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 20:52

Thực hiện Nghị quyết số 29NQTW, Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chất lượng của giáo dục đào tạo nói chung, chất lượng giáo dục đại học nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNHHĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay;Xuất phát từ thực trạng dạy và học học phần “Quản lý hành chính nhà nước” trong nhà trường còn nhiều hạn chế về tất cả các mặt từ nội dung, đến phương pháp cũng như hình thức tổ chức. Đây là môn học mới trong chuyên ngành đào tạo nên nội dung và phương pháp giảng dạy cần được bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế;Do vậy việc ghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần “Quản lý hành chính nhà nước” trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng, trình độ Đại học của Trường Đại học Hải dương vừa có giá trị về khoa học, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn đào tạo. 1 1 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO VỚI THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Chủ nhiệm đề tài : Hải Dương, năm 2014 1 2 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO VỚI THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Chủ nhiệm đề tài : Hải Dương, năm 2014 2 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày …… tháng ……năm 2014 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thông tin chung - Tên đề tài: Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. - Mã số: - Chủ nhiệm: Lương Quang Cảnh - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Hải Dương - Thời gian thực hiện: 2. Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: + Xây dựng và hoàn thiện bài giảng học phần “ Quản lý hành chính Nhà nước” đảm bảo chặt chẽ về lý luận đồng thời cập nhật đầy đủ chính xác các Đướng lối chính sách của Đảng và Nhà nước; + Đảm bảo tính hệ thống chung trong nội dung chương trình giảng dậy của các trường trong toàn quốc mà đặc biệt là của các trường đầu ngành; + Phải nêu lên được những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống XH; +Phải gắn chặt việc đào tạo giảng dậy với thực tế nhu cầu xã hội, phải bổ sung cho người học sự am hiểu về pháp luật, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. - Mục tiêu cụ thể: + Viết được tài liệu học tập chính cho học phần “Quản lý hành chính Nhà nước” chỉ rõ khối lượng kiến thức mới được bổ sung, cập nhật; + Hoàn thiện hồ sơ giáo án soạn giảng theo mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo căn bản, toàn diện theo mẫu chung của Nhà Trường. 3. Tính mới và sáng tạo Phát hiện ra những vấn đề còn thiếu, cần bổ sung trong việc giảng dạy học phần Quản lý hành chính Nhà nước mang lại hiệu quả cao về đào tạo cho người học; Đào tạo ra lớp cử nhân đảm bảo yêu cầu của xã hội: áp dụng được những kiến thức đã học vào thực hành trong cuộc sống và công việc. 4. Kết quả nghiên cứu 1 3 4 Báo cáo đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương”. 5. Sản phẩm Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần Quản lý hành chính Nhà nước trong chương trình đại học của Trường đại học Hải Dương”. 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng - Hiệu quả: + Thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo kiến thức nghề nghiệp gắn liền với thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội; Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Quản lý hành chính nhà nước” trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng, trình độ đại học của Trường Đại học Hải Dương; + Phục vụ công tác giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, thực tập phù hợp với quan điểm, mục tiêu đào tạo cử nhân thực hành của Trường; - Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng: Chuyển giao cho khoa chuyên môn để phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên bậc đại học ngành Quản trị văn phòng - Trường đại học Hải Dương TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1 4 5 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 1. TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. 2. MÃ SỐ: 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU  Tự nhiên  Kỹ thuật  Môi trường  Kinh tế; XH-NV  Nông lâm  ATLĐ  Giáo dục  Y Dược  Sở hữu trí tuệ 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU  Cơ bản  Ứng dụng  Triển khai 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN tháng. Từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2014 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: Trường Đại học Hải Dương Điện thoại: 0320 3866 258; 0320 3861 121; Fax: 0320 3861 249 Địa chỉ: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Lương Quang Cảnh Chức danh khoa học: Đơn vị công tác: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên E-mail: uhdcanhluong.edu@gmail.com Học vị: Cử nhân Năm sinh: 1986 Di động: 0914.163.398 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ và tên Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao Chữ ký 1 Lương Quang Cảnh Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên người đại 1 5 6 trong và ngoài nước diện đơn vị Trường Đại học Hải Dương Cung cấp tư liệu, tài liệu, thời gian đi thực tế làm nền tảng cho biên soạn học phần “Quản lý hành chính Nhà nước” TS. Phạm Đức Bình Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Hải Dương Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần Quản lý hành chính Nhà nước trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. ThS, NCS. Đặng Thị Lan Anh 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1 Trong nước Trong thời gian qua, có nhiều tác giả đã có công trình nghiên cứu liên quan đến chất lượng giảng dạy của giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng cũng như nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng với các góc độ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và mức độ khác nhau, có thể khái quát lại như sau: - Bài viết: Nghề giảng viên đại học: Công thức để thành công của ThS. Lê Văn Nam, giảng viên của Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc dân đồng thời cũng là Chuyên gia tư vấn của Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức OCD đã phân tích công thức để thành công của một giảng viên đại học là Học + Hành + Chia sẻ = Thông tuệ đồng thời đưa ra lời khuyên: cần phải liên tục học hỏi, đào sâu và mở rộng kiến thức chuyên môn, tìm kiếm, nghiên cứu những khía cạnh mới liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình. Học không chỉ là trên sách vở, tài liệu chuyên ngành mà còn là từ chính các bạn sinh viên, bạn bè, gia đình và xã hội. - Bài viết: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế, Trường Đại học Quy Nhơn của TS. Trịnh Thị Thuý Hồng đã phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế như: Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngành kinh tế; Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, thân thiện, có sự sẻ chia trách nhiệm; Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giảng viên; Công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên ngành kinh tế; Công tác tổ chức, quản lý và kiểm tra chất lượng; Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế. - Bài viết: Nhiều giảng viên thiếu thực tiễn của tác giả Gia Thùy trên trang http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nhieu-giang-vien-thieu-thuc-tien đã chỉ ra rằng: hàng loạt doanh nghiệp than phiền về chất lượng sinh viên tốt nghiệp cho thấy trong trường đại học chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Một trong những nguyên nhân cốt lõi được 1 6 7 nhìn nhận là trình độ người thầy đứng trên bục giảng chưa bắt kịp với thực tiễn. Tóm lại, vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của giảng viên đại học ở Việt Nam chủ yếu tập trung nghiên cứu làm rõ lý luận về vai trò của kiến thức chuyên môn và thực tế của giảng viên đại học, chỉ rõ hạn chế và thiếu hụt kiến thức thực tiễn trong giảng dạy đại học và đề xuất một số biện pháp nâng cao trình độ kiến thức thực tế trong giảng dạy của giảng viên đại học nói chung nhưng chưa đưa ra được cơ sở lý luận và chưa phân tích làm rõ phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần Quản lý hành chính nhà nước trong chương trình đào tạo khối ngành Quản trị văn phòng, trình độ Đại học. Do đó, đây là khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu. 10.2 Tình hình nghiên cứu tại Trường Đại học Hải Dương Tại Trường Đại học Hải Dương đã có một số đề tài nghiên cứu về chất lượng giảng dạy như: - Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương (2007) của tác giả Nguyễn Thị Lý và Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương (2009) của tác giả Đào Thị Miền . Ở đề tài trên, tác giả Nguyễn Thị Lý và Đào Thị Miền đã đi sâu phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhưng được thực hiện từ năm 2007 và năm 2009 khi Trường là Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nên hệ thống các giải pháp đã có độ trễ về mặt thời gian. Mặt khác, đề tài chưa đi sâu phân tích thực trạng chênh lệch kiến thức so với thực tế trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên Nhà trường. - Đề tài: Đổi mới phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hải Dương của tác giả Lê Thị Hoài Linh; Đổi mới phương pháp dạy và học học phần Soạn thảo văn bản của tác giả Bùi Thị Yến; Sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống vào giảng dạy học phần Khoa học quản lý của tác giả Nguyễn Thị Liên; Cách thức soạn giáo án và phương pháp giảng dạy một số học phần khoa học xã hội của tác giả Tiêu Thị Thu Thủy. Nhìn chung, ở các đề tài trên, các tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng phương pháp giảng dạy và lựa chọn 1 phương pháp giảng dạy phù hợp áp dụng với một học phần nhưng chưa chỉ ra được phần thiếu hụt về kiến thức thực tế trong giảng dạy các học phần đó. Xuất phát từ các lý do trên, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 (khóa XI) 1 7 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chất lượng của giáo dục đào tạo nói chung, chất lượng giáo dục đại học nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay; Xuất phát từ thực trạng dạy và học học phần “Quản lý hành chính nhà nước” trong nhà trường còn nhiều hạn chế về tất cả các mặt từ nội dung, đến phương pháp cũng như hình thức tổ chức. Đây là môn học mới trong chuyên ngành đào tạo nên nội dung và phương pháp giảng dạy cần được bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế; Do vậy việc ghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần “Quản lý hành chính nhà nước” trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng, trình độ Đại học của Trường Đại học Hải dương vừa có giá trị về khoa học, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn đào tạo. 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 12.1. Mục tiêu tổng quát - Xây dựng và hoàn thiện bài giảng học phần “ Quản lý hành chính Nhà nước” đảm bảo chặt chẽ về lý luận đồng thời cập nhật đầy đủ chính xác các Đướng lối chính sách của Đảng và Nhà nước; - Đảm bảo tính hệ thống chung trong nội dung chương trình giảng dậy của các trường trong toàn quốc mà đặc biệt là của các trường đầu ngành; - Phải nêu lên được những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống XH; - Phải gắn chặt việc đào tạo giảng dậy với thực tế nhu cầu xã hội, phải bổ sung cho người học sự am hiểu về pháp luật, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 12 2. Mục tiêu cụ thể - Viết được tài liệu học tập chính cho học phần “Quản lý hành chính Nhà nước” chỉ rõ khối lượng kiến thức mới được bổ sung, cập nhật; - Hoàn thiện hồ sơ giáo án soạn giảng theo mục tiêu đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo căn bản, toàn diện theo mẫu chung của Nhà Trường. 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu Phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần “Quản lý hành chính Nhà nước” trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. 13.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thực hiện nay của học phần Quản lý hành chính nhà nước để hoàn thiện bài giảng học phần Quản lý hành chính Nhà nước 1 8 9 trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. - Về không gian: Trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng trình độ đại học tại Trường Đại học Hải Dương. 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Nghiên cứu đề cương bài giảng đang sử dụng hoặc đã được xây dựng trước, sau đó tìm hiểu thêm về kiến thức tương đồng tại các giáo trình tương tự khác, bên cạnh đó nghiên cứu tình hình thực tế để xem xét những kiến thức thiếu hụt giữa lý thuyết so với thực tế, tiến hành nghiên cứu bổ sung; 14.2. Phương pháp nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu như: đọc sách, nghiên cứu tài liệu và tổng kết lý thuyết đồng thời quan sát, phỏng vấn, điều tra, phân tích thông tin về lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, về lực học và nguyện vọng của sinh viên. 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Các công trình nghiên cứu có liên quan 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1. Vị trí, vai trò của học phần trong chương trình đào tạo 1.1.1. Chương trình đào tạo ngành 1.1.2. Vị trí, vai trò của học phần 1.2. Mục tiêu của học phần 1.3. Đặc điểm của học phần 1.4. Yêu cầu của học phần 1.5. Phương pháp nghiên cứu của học phần 1.6. Nội dung nghiên cứu của học phần 1.6.1. Về lý thuyết 1.6.2. Về thực hành CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỘI DUNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 2.1. Thực trạng về lý thuyết 2.2. Thực trạng về thực hành 2.3. Đánh giá về học phần 1 9 10 2.3.1. Kết quả đạt được 2.3.2. Những hạn chế CHƯƠNG 3: NHỮNG NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3.1. Định hướng về giảng dạy học phần 3.2. Những nội dung lý thuyết cần sửa đổi, bổ sung 3.3. Những nội dung thực hành cần sửa đổi, bổ sung 3.4. Điều kiện thực hiện KẾT LUẬN 15.2. Tiến độ thực hiện S TT Các nội dung, công việc thực hiện Sản phẩm Thời gian (bắt đầu-kết thúc) Người thực hiện 1 1 Xây dựng thuyết minh đề tài Thuyết minh đề tài được phê duyệt Tháng /2014 2 2 Phần mở đầu Nội dung phần mở đầu Từ tháng /2014 đến tháng /2014 3 3 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về học phần Quản lý hành chính nhà nước Báo cáo chương 1 Từ tháng /2014 đến tháng /2014 Chương 2: Thực trạng nội dung học phần Quản lý hành chính nhà nước tại trường đại học Hải Dương. Báo cáo chương 2 Từ tháng /2014 đến tháng /2014 Chương 3: Những nội dung cần sửa đổi bổ sung của học phần Quản lý hành chính nhà nước Báo cáo chương 3 Từ tháng /2014 đến tháng /2014 16. SẢN PHẨM 16.1. Sản phẩm khoa học  Sách chuyên khảo  Bài báo đăng tạp chí nước ngoài  Sách tham khảo  Bài báo đăng tạp chí trong nước 1 10 [...]... chính Nhà nước, về lực học và nguyện vọng của sinh viên 6 Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu phần chênh lệch kiến thức chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần "Quản lý hành chính nhà nước" trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng trình độ đại học của Trường Đại học Hải Dương Cụ thể đề tài nghiên cứu ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về học phần Quản. .. Quản lý hành chính nhà nước Chương 2: Thực trạng nội dung học phần Quản lý hành chính nhà nước tại Trường Đại học Hải Dương Chương 3: Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của học phần Quản lý hành chính nhà nước 20 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Vị trí, vai trò của học phần trong chương trình đào tạo 1.1.1 Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng Tên chương. .. Quản lý hành chính Nhà nước, vận dụng lý thuyết vào việc thực tiến thực hiện công việc trong lĩnh vực liên quan tới Quản lý hành chính Nhà nước 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phần kiến thức chênh lệch so với thực tế của Học phần Quản lý hành chính Nhà nước nằm trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng - Phạm vi nghiên cứu: Trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn... khoa học đối với sản phẩm TT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Báo cáo đề tài NCKH cấp trường Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học 1 01 (quyển) phần "Quản lý hành chính Nhà nước" trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương” 17 HIỆU QUẢ Phục vụ công tác giảng dạy lý thuyết gắn kết với thực hành, thực tập phù hợp quan điểm, mục tiêu đào tạo. .. bậc đại học ngành Quản lý hành chính Nhà nước Thời lượng giảng dạy của học phần là 03 tín chỉ Nội dung học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước Đề tài NCKH xây dựng hoàn thiện đề cương bài giảng, bài giảng điện tử và giáo án giảng dạy học phần Quản lý hành chính Nhà nước bậc đại học và bổ sung phần kiến thức thực tế về lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước 2... thiện bài giảng học phần Quản lý hành chính Nhà nước trong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng trình độ đại học của Trường Đại học Hải Dương nhằm đảm bảo tính khoa học thực tiễn có bổ sung và cập nhật kiến thức mới - Mục tiêu cụ thể: + Hoàn thành đề cương bài giảng, bài giảng điện tử, giáo án giảng dạy học phần Quản lý hành chính Nhà nước; + Bổ sung các kiến thức mới về lý thuyết Quản lý hành. .. quan hành chính nhà nước, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức được nhà nước ủy quyền quản lý trên cơ sở của luật và để thi hành luật nhằm thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, điều hành các quá trình xã hội của nhà nước Nói cách khác, quản lý hành chính nhà nước (nói tắt là quản lý nhà nước) chính là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp - được thực hiện bởi ít nhất một bên có thẩm quyền hành. .. pháp quản lý hành chính nhà nước 1.4.1 Hình thức quản lý hành chính nhà nước 1.4.1.1 Khái niệm Hình thức quản lý hành chính nhà nước là biểu hiện có tính tổ chức – pháp lý của những hoạt động cụ thể cùng loaij của chủ thể quản lý hành chính nhà nướcnhằm hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra trước nó Như vậy, hình thức quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm sau: - Là sự biểu hiện về mặt hoạt động QL của. .. 1.1.1 Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng 1.1.2 Vị trí, vai trò của học phần 1.2 Mục tiêu của học phần 1.3 Đặc điểm của học phần 1.4 Yêu cầu của học phần 1.4.1 Yêu cầu về kiến thức 1.4.2 Yêu cầu về kỹ năng 1.4.3 Yêu cầu về thái độ 1.5 Phương pháp nghiên cứu của học phần 1.6 Nội dung nghiên cứu của học phần 1.6.1 Về lý thuyết 1.6.2 Về thực hành CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỘI DUNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH... ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài 2 Các công trình nghiên cứu có liên quan 2.1 Các công trình nghiên cứu trong nước 2.2 Tình hình nghiên cứu tại Trường Đại học Hải Dương 3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Vị trí, vai trò của học phần trong chương trình đào tạo . Tên đề tài: Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần " ;Quản lý hành chính Nhà nước& quot; trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. -. Sinh viên Nghiên cứu bổ sung phần chênh lệch kiến thức so với thực tế hiện nay của học phần " ;Quản lý hành chính Nhà nước& quot; trong chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Hải Dương. 9 CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO VỚI THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Chủ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu bổ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO với THỰC tế HIỆN NAY của học PHẦN QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo đại học, NGHIÊN cứu bổ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO với THỰC tế HIỆN NAY của học PHẦN QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo đại học, NGHIÊN cứu bổ SUNG PHẦN CHÊNH LỆCH KIẾN THỨC SO với THỰC tế HIỆN NAY của học PHẦN QUẢN lý HÀNH CHÍNH NHÀ nước TRONG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo đại học, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, 4 Yêu cầu của học phần, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỘI DUNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Mục lục

Xem thêm