Ảnh hưởng của lưu trữ học Xô Viết đối với việc đào tạo đại học lưu trữ ở Việt Nam

5 222 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 14:21

ANH HimNG CUA LlAl TRUT HOC XO VIET D6| VOTI VIIC OAO TAO DAI HOC LirU TRUf 0 VIET NAM PGS. Nguyin V&n Ham' Luu trO hpc Viet Nam phat trien cham hon so vdi luu trO hoc nbidu nude iren the gidi ea v^ mat ly luan cung nhu ve dao lao can b6 chuyen mdn de dam bao edng lac nay. Do dd, khi chung la bat dSu xAy dung nganh luu trCf hpc va dao tao can bd nhat la can bd ed trinh dd dai hoc va sau dai hoc thi nbung ihanh luu va kinh nghiem ngbien eihi v^ luu Iru hpc, v^ x6 chuc quan ly nganh luu tru, v^ dao tao dpi ngfi can bd eua nude Nga Xd viet Irude day va Lien bang Nga hitn nay ed anh hudng rat quan Irpng ddi vdi nganh luu tru Viet Nam n6i chung. Trong bao cao khoa hpc nay, ehiing Idi chi d^ cap den m6l linh vuc, dd la anh hudng eiia liru tru hoc (khoa hoc luu tru) Xd vi^'l d6i voi vice dao tao dai hpc luu tru d Viet Nam trcn ba va'n dt sau day: 1. Dao tao nhumg can bd dai hpc luu trur dau tien cho Viet Nam Cude khang chien trupng ky 9 nam chdng ihue dan Phap ihang Icri (1954) da mo ra mot thdi ky mdi cho su phat trien eua dat nude la tr^n tat ea cac ITnh vuc chinh irj, kinh te, van hda, giao due dao tao Rifing irong linh vuc edng lac luu tru, ngoai vice Id chuc liep quan h6 sotii lieu eiia cac co quan d vung mdi giai phdng, ihu ihap tap irung bao quan lai lieu eua cac co quan nha nude Viet Nam dan chu ePng h6a hinh ihanh trong thdi ky khang chien, cung nhu vide liep quan h6 so tai lieu do cac co quan Dang, chinh quyen mien Nam tap kd'l chuyin ra. D6 tranh linh irang de tai lieu phan tan, mat mat hu hdng, thi ' Trudng Oai hoc Khoa hoc Xa hdi va NhSn vSn, OHQGHN 138 Dang va Chinh phii cung da quan lam edng lac bdi dudng. dao lao can bp nham dap ung yeu c^u eua edng lac luu trir nbimg nam tiep iheo. Cdng viec nay dupe bat d^u bang quyet djnb eua Ban Bi thu Trung uang Dang Lao dpng Viet Nam (5-1958) eu mot doan gdm mot sd can bd dang lam viec tai Van phdng Trung uong Dang, Van phdng Phii Thu ludng do dng Vu Duong Hoan lam trudng doan di Trung Qude ngbien euru khao sat linh hinh Id chiJc va boat dpng eua luu tru Dang Cpng san Trung Qude va Nha nude Cong hda nhan dan Trung Hoa. Day la mot trong nhung boat dpng quan trpng nhat ciia edng tac luu irQ nude la ke tir sau khi hoa binh lap lai nam 1954. Hoai dpng nay da giiip Chinh phu nhan thue sau sac day dii hon ve tam quan trpng eua vitc dao tao dpi ngij can bp luu tril ed trinh dp cao cho edng lac luu tru nude nha. Mat khac, de giiip chung la ngbien cihi, xay dung che dp nghidp vu edng lac van thu luu tru va bdi dudng can bp. Dang va Chinh phu cdn cho phep Van phdng Trung uong Dang va Van phdng Phil Thii tudng mdi mot chuyen gia Lien Xd la Emilin sang edng tac lai Viet Nam lu thang 5-1959 den ihang 5-1961. Trong thdi gian nay, nhi^u lop tap huan, bd duong nghiep vu da dupe chuyen gia Emilin thue hi^n nham nang cao trinh do chuyen mdn nghiep vu cho can bp lam edng lac van thu hanh chinh, edng tac luu iriJ d Van phdng Trung uong Dang, Van phdng Phii Thii ludng va mot sd bd, nganh khac. Dae biet, vao cudi nhirng nam 50, dau nhung nam 60 ciia the ky XX, Dang va Chinh phii da lua chpn va dua mot sd can bp va hpc sinh sang hoc tai Trudng Dai hoe Luu trir - licb six qude gia Matxeova. Sau khi lot nghiep, bp trd ve nude va dupe phan edng lam viec tai Phdng Luu tru Van phdng Trung uong Dang, Cue Luu tru" Phu Thii ludng va mpl sd bp, nganh khac. Nhirng nam tiep theo, nude la van liep tuc cir luu hpc sinh hpc tap bac dai hpc va iir nam hpc 1976-1977 cu di hpc ngbien euu sinh, thue tap sinh tai trudng dai hoc nay. Sau khi Lien Xd tan ra, the che chinh irj thay ddi (1991) thi sd ngudi Viet Nam hoc tai trudng Dai hoc Luu tru - Lich sir qude gia Matxeova (nay la Trudng Dai hpc Tdng hop Nhan van Qude gia Nga) ve co ban da cham dut. Mac dau vay chung la hoan loan ed the khang dinh: nhung can bp dupe dao lao d bac dai hpc va sau dai hoc tai Trudng Dai hoe Luu trO - 139 Lich sir Qude gia Matxeova trong may thap ky qua van la lire lupng quan trpng ddi vdi sir nghiep phat iri^n luu trur d nude la hi^n tai cung nhu trong tucmg lai. 2. Tai lieu ly luan, nghiep vu dupe "nhap" va su dung rung rai d Viet Nam Dpi ngiJ can bd dai hpc Iiru tru" dupe dao lao lai LiSn X6 (cQ) c6 vai trd va anh hudng rat Idn ddi vdi nganh luu trO Viet Nam Ibdng qua nhirng viec ma ho dupe giao. Dae bi^t, sau khi k€x thue kbda hpc wdvi Td qude thi hanh trang kbdng the thieu, dd la sach ly luan v^ luu trQ hoc. Ngudn sach "nhap" khdng chinh tbiic nay ciing vdi nbChig sach irao ddi chinh ihiire giua co quan luu irir hai nude la nb&ng tai htu 6i tbam khao vd cung quy gia trong edng lac ngbien euru, giang day, hoc tap eua cbiing ta. Don cir nhung cudn sach nhu: Ly luan vd thi/e tien cong tac luu tru (f Lien Xi) do Tdng cue Luu irQ lAtn Xd xua't ban nam 1958. Trudng Dai hpc Tdng bop Ha Npi pbdi hop vdi Ciic Luu triJ Phii Thu tudng dich va a'n hanh nam 1969. Cudn sach nay la giao trinh chinh Ihuc dupe giang day tai Trudng Dai hoc Luu trO - Ljch sir Qude gia Matxeova va d Bp mdn Luu IrQ hpc thude Khoa Ljch sir Trudng Dai hpc Tdng bop Ha Npi trong nhung nam di\x ti^n dao tao dai hpc lifu irQ d Vict Nam. Sau dd nhirng cudn sach: Ly luan vd thue tiin edng tac hat tru (f Lien Xo, Nha xua't ban "Dai hoc", Matxecrva, 1966 va dupe 4 Nha xuat ban nay tai ban ed bd sung, sira chiJa vao nam 1980 cho dftn nay van la nhung giao trinh can ban ciia nganh luu trix. Cd iht n6i. hang tram dau sach va tap chi nhu Luu tru Xd vie't, Luu iru' T6 qu6c eua nude Nga Xd viet trude day va Lien bang Nga hien nay da anh hudng khdng nhd ddi vdi van de dao lao dai hpc luu irQ d nude la thdi gian qua va ea nhung nam tiep theo. Mot sd sach giao khoa va sach chuyen khao khic cQng dupe nhirng ngudi lam edng lac ngbien euu. giang day va boat ddng trong nganh luu tru chu y nghien euu tbam khao nhu: - Lini tru hoc (giao trinh), Trudng Dai hpc Tdng hop Lfiningrai xua't ban, 1971, Lich su vd to chuc hien dai ciia cdc co quan nha nUdc 140 Uen Xd (M.,1974), Cong tac ddi vdi tai lieu khoa hpc ky thudt o cdc coquan, xi nghiep Lien Xd (M.,1984), NhOng van de phan logi trong luu trQhpc vd van ban hpc (M.,1987), Nhirng van de cap thiet eua ly luan, phuang phap vd lich sii cong bo cdc tai lieu lich su (M.1988); hoae nbihig cudn sach nhu: Luu trU hpc, Nhd xua't ban Giao due chuyen nghiep (M.,2002), Nhihig nguyen tac cong tac luu tru eua cdc ca quan nhd nude Lien bang Nga, Nhi/ng nguyen tac ea ban trong fwgt dpng ciia luu trQ ca quan (Tdng cue Luu Xvxi Lien bang Nga xua't ban, M.,2002, 2003), Khoa hpc nuae Nga ve luu tru (Trudng DHTH Nhan van Qude gia Nga, M.,2003),v.v Trong linh vuc chuyen mdn ve edng bd xua't ban lai lieu, d Lien X6 tir nhirng nam 50, 60 eua the ky trude da cd nhixng cudn sach ve "nguyen tac" edng bd xua't ban tai lieu ma cho den nay van cdn nguyen gia trj sir dung nhu: Nhirng nguyen tac cong bo xudt ban cdc tdi lieu cda thdi ky Xd viet do Tdng cue Luu trO Lien Xd xuat ban, 1960, Nhihig nguyen tac cong bo xudt ban cdc tai lieu lich su a Lien Xo do cac CO quan: Tdng cue luu iriJ Lien Xd, Vien ngbien euru khoa hoc loan lien bang ve van ban hoc va edng lac luu tru', Vien Han lam khoa hpc Lien Xd, Vien Ljch sir Lien Xd, Vien Mae-Lenin thude' BCHTW Dang Cong san Lien Xd, Uy ban nha nude ve xuat ban, Trudng Dai hpc Luu IriJ - Lich sir Qude gia Matxeova hop tac xuat ban nam 1969. Cd the ndi rang, it cd qude gia nao tren the gidi lai ed nhieu ngbien eihi co ban sau sac va loan dien ve luu tru" hpc nhu Lien bang X6 viet trude day, Lien bang Nga hien nay va anh hudng eiia nd ddi vdi chung ta cung het sire manh me, sau rpng va lau dai. 3. Nghien euru, tbam khao chuong trinh dao tao dai hpc liru trflf eua nude ban de x^y dung chuong trinh dao tao dai hpc liru triJfdVi^tNam ach day dung 40 nam (1967) khi bat dau xay dung Bp mdn Luu trQ hpc thude Khoa Lich sir Trudng Dai hoc Tdng bop Ha Npi. thi van d^ diu tien dupe Bd mdn quan tarn la xay dung chuong trinh dao tao chuyen nganh Luu trO' - Lich sir trong co cau dao tao eiia Khoa. Luc 141 nay chuong trinh dao lao ciia Trudng Dai hpc Luu trQ - Lich su Qu6c gia Matxeova dupe xem xel rat ky de' lua chpn nhumg mdn hpc ihiA thue nhat theo co cau chuong trinh: 3+1. 2,5+1,5 , ngbla la 3 nam hoae 2.5 nam dau kbda hpc. sinh vien hoc cac mdn thude kien thfic chung. kien thue co ban. sau dd cdn 1 nam hoae 1.5 nam hpc cac m6n chuyen nganh. Dua vao kinh nghiem eiia nude ban, khi xay dung chuong trinh, chiing ta da dua cac mdn hpc sau day vao giang day cho sinh vien chuyen nganh: - Cdng lac van thu, - Bd sung tai lieu vao luu trif. - Phan loai tai lieu van kien, - Xae dinh gia trj eiia lai lieu, - Ky thuat bao quan lai lieu, - Thdng ke lai lieu, - Khai thae, sir dung lai lieu, - Lich sir td chijre co quan nha nude, - Cdng bd tai lieu van kien Day la nhung kien thire het sue can ban dupe Irang bi cho sinh vien chuyen nganh Luu iru' - Lich sir nbihig nam dau lien dao tao dai hpc luu trU d nude ta. Sau gan 3 thap ky dao tao eua Bd mdn Luu tru' hpc thude Khoa Ljch sir, va hon 10 nam eiia Khoa Luu triJ hpg va Quan trj van phong hien nay. chuong trinh dao tao da dupe sira ddi, bd sung nhi6u I4n. Den nay chung la da xay dung dupe mot chuong trinh dao tao tuong ddi hoan chinh va the hien ban sac rieng - ban sdc Viet Nam. 40 nam thue hien nhiem vu dao lao vdi lu each la Bp m6n eua Khoa Lich sir den don vj dao tao doe lap - Khoa Luu tru hpc va Quan Iri van phdng thi viec tbam khao kinh nghiem eiia nude ban ve dao tao va chuong trinh dao tao la vd eiing can thiet va quy bau. Hien nay va trong nhung nam tdi, luu tru hpc eua Lien X6 xn$k day va Lien bang Nga hien nay van ed nhumg anh hudng lich cue doi vdi edng tac luu irQ* va khoa hoc luu tru Viet Nam ndi chung, dac b\t\ la viec dao tao dai hoc luu tru ndi rieng. 142 . trinh: 3+1. 2,5+1,5 , ngbla la 3 nam hoae 2.5 nam dau kbda hpc. sinh vien hoc cac mdn thude kien thfic chung. kien thue co ban. sau dd cdn 1 nam hoae 1.5 nam hpc cac m6n chuyen nganh. Dua. tao dai hpc luu tru d Viet Nam trcn ba va'n dt sau day: 1. Dao tao nhumg can bd dai hpc luu trur dau tien cho Viet Nam Cude khang chien trupng ky 9 nam chdng ihue dan Phap . cac co quan nha nude Viet Nam dan chu ePng h6a hinh ihanh trong thdi ky khang chien, cung nhu vide liep quan h6 so tai lieu do cac co quan Dang, chinh quyen mien Nam tap kd'l chuyin
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của lưu trữ học Xô Viết đối với việc đào tạo đại học lưu trữ ở Việt Nam, Ảnh hưởng của lưu trữ học Xô Viết đối với việc đào tạo đại học lưu trữ ở Việt Nam, Ảnh hưởng của lưu trữ học Xô Viết đối với việc đào tạo đại học lưu trữ ở Việt Nam