Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tuyển chọn năng khiếu ngoại ngữ của học sinh phổ thông

28 446 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 09:48

[...]... ỂN C H O N NĂNG K H IẾ U N GOẠI NGỮ CỦA H O C SINH P H ổ T H Ô N G Hệ thống hài tập trắc nghiệm tuyển chọn NKNN của I IS phổ thông được chon iron^ đề tài này bao gồm: - Bỏ hài tập trác nghiệm chi số thông minh; - Bỏ hài lập trắc nghiệm chỉ số sáng tạo qua ngôn ngữ; KI - Bộ bài tập trãc nghiệm chỉ số hứng ihú học tập ngoại ngữ; - Bỏ hài tập trắc nghiệm khà năng ngổn ngừ và lời nói ngoại ngữ Bộ hài lẠp... chinh Ihêm Như vậy các hộ hài tập do chúng tôi xây dựng, về nguyên tắc có tính khã thi có thể dùng để phát hiện, tuyổn chọn NKNN của MS phổ thông KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN 1 XAy dựng hệ thống hài tập tuyển chọn NKNN của HS phổ thông là một đòi hói khách quan của giáo dục ngoại ngữ phổ thông nhàm chuẩn hị sớm nguồn nhân lực và lài năng ngoại ngữ phục vụ các chủ trương của Đảng và nhà nước la về... khoa học của chúng tôi đế giải quyết những vấn đề này là quan diêm của tâm lý học hoạt động và cỏ tiếp thu những ưu điếm cùa các trường phái tâm lý học tâm lý ngồn ngừ học khác Theo tinh thần này chúng tôi chốt lại các khái niệm NK NKNN và cấu thành của nó làm cơ sớ khoa học vững chắc để xây dựng hệ thông bai tạp tuyển chọn NKNN của HS phổ thông như sau: a v ể năng khiếu - Năng khiếu, năng lực, tài năng, ... thành lài năng và ngược lại thì sẽ hị mai một thui chột; 21 - Năng khiếu hộc lộ rất sớm; Có thê ai cung cỏ NK, có khiêu về một hoat đống gì đó Trong trường hơp này viộc phát hiện, tuyển chọn NK và xây dựng hài tập tuyển chọn NK là với NK cao Các hài tập tuyển chọn NKNN của HS cũng được xây dựng theo hướng này b v ể n ă n g khiếu ngoại ngừ - Đó là một tồ hợp các đặc điểm tâm - sinh lí trội của cá nhân... phái có bài lập phát hiện, tuyển chọn thực sự khoa học, khả thi, có giá trị thực tiễn cao Đáy là một vấn đề khá công phu, phức tạp, đòi hòi cỏ sự nghiên cứu và chuẩn bị chư đáo, nghiêm túc và khoa học, khách quan thì mới phát hiện, tuyên chọn được NK đích thực 4 Bài tập tuyển chọn NKNN cửa IIS phổ thông đưcrc hiếu là lài liệu nghiC'11 cứu công cụ đo để phát hiện, tuyển chọn NKNN của HS phổ thông, được... dưỡng nâng khiếu T/c NCXÌD, số 12, tr 12 7 PGS T r á n H ữ u Luyén (1992) Xảy dựng hệ thống bài tập tuyển sinh năng khiếu vào trường F I T H chuyên ngữ T/c NCCÌD, số 10, tr 10-11 8 PGS T r ầ n H ữ u Luyến (1993) Xảy dựng phương pháp vàcông cụ nghiên cứu nhản cách con người Việt Nơm T/c NCGD, số 12, tr 16 9 PGS T r ầ n H ữ u Luyến (2000) Phái hiện, tuyển chọn và bói dưỡng năng khiếu ngoại ngữ nhìn từ... độ khó của bài tập trác nghiệin 2.1 Tô chức th ử nghiệm dộ khó của bài tập trắc nghiệm Việc xác định độ khó của bài tập trắc nghiệm được thực hiện với I IS lớp 10 và lớp 12 trường THPT chuyên ngoại ngữ năm học 2(XX) - 2(X)1 Mỗi hài tập được tiến hành với một số lượng nghiệm thể tương ứng xác định, cụ thể: - Mỗi bộ hài tập trắc nghiệm chi sổ sáng tạo qua ngôn ngữ và chi sỏ hứng thú học tập ngoại ngữ được... của IIS pho thông những cấu thành cỏt lõi nhât cua NKNN và tập irung vào miôu tà và xây dưng các bô hài tập này là: - Bộ bài lập trắc nghiệm chi số Ihỏng minh (phưcrng án A và B); - Bộ hài tập trắc nghiêm chi sô sáng tao qua ngôn ngừ’ - Bộ bài tập trắc nghiệm chỉ số hưnngs thú học tập ngoại ngữ; - Và các bỏ hài tập trắc nghiệm khá năng ngôn ngừ và lời nói ngoại ngừ (ờ dãy được xây dựng cụ ihc cho học. .. hài tập trắc nghiệm (hộ hài lập trãc nghiệm); lO /lliiế u ghi ira lời Nội đung các bô bài tập irác nghiệm được xây đựng trong rình vực, trong các mật biêu hiện của cấu thành hay những cấu thành của NKNN của IỈS phổ thông 6 Các bộ hài tập trắc nghiệm tuyên chọn NKNN của HS phổ thông do chúng tôi xáy dựng đều được thử nghiệm về độ khó theo các công thức toán học thống kê thường (.lùng trong nghiên cứu. .. ngừ học tâm lý và xã hội học Việc kiểm định độ kho này đã khắng đinh dỏ khó của các bài táp đcu nằm trong giơi hạn cho phép Các bài tập co khá nàng phân biêt mức độ khác nhau ơ nghiêm thê về chi sô cần do Noi lom lại, các bài tập được soạn tháo là cỏ khá năng thực ihi B KIẾN NGHỊ l Việc xây dựng hệ thông bài tập tuyên chọn NKNN khong chi là việc lam rieng của các nhà khoa học, vì đây là một nhiệm vụ của . đó. 2. v ể hiện tượng năng khiếu ngoại ngữ và tình hình nghiên cứu nâng khieu ngoại ngữ của học sinh phổ thông 2.1. Về hiện tượng năng khiếu ngoại ngữ Năng khiếu ngoại ngữ là một hiện tượng. DỤNG HỆ THỐNG HẢI TẬP TUYẾN CHỌN NẢNG KHIẾU NGOẠI NGỮ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG 1. Khái quát chung về tuvến chon NKNN của học sinh phò thông /./. Khái niệm tuyến chọn năìĩịỉ khiếu ngoại ngữ Tuyến chọn. phần của cấu trúc NKNN làm cơ sờ lí luận cho việc xây dựng hệ Ihống hài tập tuyển chọn NKNN của HS phổ thông. - Đề xuất một hộ thống bài tập tuyển chọn NKNN của HS phổ thông. 4. Đối tượng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tuyển chọn năng khiếu ngoại ngữ của học sinh phổ thông, Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tuyển chọn năng khiếu ngoại ngữ của học sinh phổ thông, Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tuyển chọn năng khiếu ngoại ngữ của học sinh phổ thông, CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT NĂNG KHIẾU VÀ NHỮNG CẤU THÀNH CỦA NÓ - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TUYỂN CHỌN NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TUYỂN CHỌN NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TUYỂN CHỌN NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG, 1 Bộ bài tập trắc nghiệm chỉ số thông minh (phương án A ), Thử nghiệm độ khó của bài tập trắc nghiệm, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm