Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu

39 1,395 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 09:41

Chưong Trình Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia về Biến Đổi Khí Hạu. Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu Tô chức chủ trí đề tài: Trường Đại học cần Thơ Tháng 5/2011 ĐƠN ĐÃNG KÝ CHỦ TRÌ THỤC HIỆN ĐÈ TÀI, DỤ ÁN SXTN CÁP NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định sổ 10/2007 /QĐ-BKHCN ngày I ì tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Biểu BI-l-ĐONTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ' CHỦ TRÌ THỤC HIỆN ĐÈ TÀI, DỤ ÁN SXTN CẤP NHÀ NƯỚC Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đe tài, Dự án SXTN năm 2011 chúng tôi: a) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Điện thoại: (84-710) 3832663 - 3832660 E-mail: dhct@ctu.edu.VII Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. cần Thơ (Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm cơ quan chủ trì Đề tài, Dự án SXTN) b). Ngô Ngọc Hung, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Trưởng phòng thí nghiệm Hóa lý đất Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng - Trường Đại học cần Thơ (Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm Đề tài, Dự án SXTN) xin đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài “Nghiên círu biện pháp sư dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu long thích ứng với tình hình biến đoi khí hậu ” Thuộc lĩnh vực KH&CN. Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về Biến đối khí hậu. . Mà số cua ch ươn lí trinh Hồ so đăng ký xét chọn chủ trì thực hiện Đe tài, Dụ án SXTN gồm: 1. Phiếu đồ xuất đề tài cấp Nhà nước 2. Thuyết minh đề tài theo biểu B1-2-TMĐT, hoặc Thuyết minh dự án SXTN theo biểu B1-2-TMDA-, 3. Tóm tẳt hoạt dộne KH&CN của tổ chức đănc ký chủ trì Đề tài. Dự án SXTN theo biểu BJ-3-LLTC; 4. Lý lịch khoa học của 2 cá nhân đăne ký chủ nhiệm vờ tham gia chỉnh Đồ tài. Dự án SXTN theo biểu BJ-4-LLCN; Chúng tôi xin cam đoan nhừna nội dung và thông tin kê khai trone Hồ t này là đúne sự thật. ( 'ồn Thơ, ngày 21 tháng 5 năm 201 ỉ CÁ NHÂN ĐÃNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐÈ TÀI, D ự ÁN SXTN (Họ, tên và chữ ký) THỦ TRƯỞNG TỎ CHÚ C ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, D ự ÁN SXTN H (Họ, tên, chữ ký và đóne dấu) Ngô Nuoc Hưng Hà Thanh Toàn 3 THUYẾT MINH ĐÈ TÀI (Kèm theo Quyết định sổ 10/2007/QD-BKHCN ngày II tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Biểu B1-2-TỈMĐT THUYẾT MINH ĐẺ TÀI NGHIÊN cứ u KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIÉN CÔNG NGHỆ' I. THÔNG TIN CHUNG VÈ ĐÈ TÀI 1 Tên đề tài Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đông, băng sông Cưu long thích ứng với tình hình biến đỏi khỉ hậu 2 Mã sô (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển) 3 Thòi gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 10/2011 đến tháng 09/2014 4 Nhả Tỉnl Cấp quản lý nước [X] Bộ 1 _ 1 1 1 ỉ Cơ sở 1 1 5 Kinh phí 5.000 triệu đồng, trong đó: Nguồn Tổng số - Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học 5.000 triệu đồng - Từ nguồn tự có của tổ chức - Từ nguồn khác 6 [x] Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về Biến đổi khí hậu , Mã số: □ Thuộc dự án KH&CN: Ex] Đề tài độc lập; 7 Lĩnh vực khoa học 1 1 Tự nhiên; Nông, lâm, ngư nghiệp; 1 Ị Kỹ thuật và công nghệ; n Y dược. 1 Bàn Thuyết minh này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực khoa học nêu tại mục 7 cùa Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trẽn khổ A4 4 Chủ nhiệm đề tài Họ và tên: NGÔ NGỌC HƯNG Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1958 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chức danh khoa học: Chức vụ Điện thoại: Tổ chức: 07103-831005 Nhà riêng: Mobile: 0913131186 Fax: E-mail: ngochung@ctu.edu.vn Tên tồ chức đang công tác: Trường Đại học cần Thơ Địa chỉ tổ chức: Đường 3/2, Thành phố cần Thơ, Phường Xcuân Khánh, Quận Ninh Kiều Địa chỉ nhà riêng: 30/2 CMT 8 , p. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP cần Thơ Thư ký đề tài Họ và tên TRỊNH QUANG KHƯƠNG Ngày, tháng, năm sinh: 10-12-1962 Nam/Nữ: Nam Học hàm, học vị: Tiến sĩ Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: 07103.860875 Nhà riêng: 07103.839980 Mobile: Fax: E-mail: trinhquang_khuong@yahoo.com Tên tổ chức đang công tác: Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long Địa chi tổ chức: Xã Tân Thạnh, Thới Lai, cần Thơ Địa chỉ nhà riêng: . Viện Lúa ĐBSCL, Cờ Đõ, cần Thơ. 10 Tổ chức chủ trì đề tài Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học cần Thơ Điện thoại: (84-710) 3832663 - 3832660 Fax: E-mail: dhct@ctu.edu.vn Website: www.ctu.edu.vn Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. cần Thơ. Họ và tên thủ trường tổ chức: Nguyễn Anh Tuấn. Số tài khoản: Ngân hàng: Tên cơ quan chủ quản đề tài: 5 1 1 Các tố chức phối họp chính thuc hiện đề tài (nếu có) 1. Tổ chức 1 : Viện nghiên cứu lúa ĐBSCL Tên cơ quan chủ quản Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam Điên thoai: 07103.860875 Fax: Địa chi: .Xã Tân Thạnh, Thới Lai, cần Thơ Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Bảnh Số tài khoản: Ngân hàng: 2. Tổ chức 2 : Tên cơ quan chủ quản Điên thoai: Fax: Đia chỉ: Ho và tên thủ trưởng tố chức: Số tài khoản: Ngân hàng: 12 trì và Các cán bộ thực hiện đề tài (Ghi những người có đỏng góp khoa học và chủ trí thực hiện những nội dung chính thuộc tô chức chủ tô chức phối hợp tham gia thực hiện để tài, không quá 10 người kê cả chu nhiệm đề tài) Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung công việc tham gia Thòi gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi2) 1 PGs.Ts Ngô Ngọc Hưng Trường Đại học Cần Thơ - ứng dụng mô hình toán trên đất nhiễm mặn. - Tổ chức Hội thảo, tập huấn - Tổng kết nghiên cứu 24 2 PGs. Ts Nguyễn Bảo Vệ Trường Đại học Cần Thơ - Nghiên cứu kỹ thuật canh tác giảm thiểu tác hại cùa độc chất phèn trên một số loại cây trồng. - Tổ chức Hội thảo, tập huấn 12 3 Gs. Ts Lê Quang Trí Trường Đại học Cần Thơ Đánh giá đất đai đa mục tiêu 12 4 Ts. Trịnh Quang Khương Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sưông Cửu Long Tổ chức thí nghiệm đồng ruộng: đánh giá các biện pháp cải thiện đất phèn 12 2 Một (01) tháng quy đồi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 6 5 Ts. Lâm Ngọc Phương Trường Đại học Cần Thơ Khảo sát đa dạng sinh học cua cây trồng trên đất phèn 12 6 Ths. Trần Quang Giàu Chi cục Bảo Vệ thực vật Tỉnh Kiên Giang Tô chức thực hiện mô hình trình diễn vùng Tứ Giác Long Xuyên 12 7 Ths. Nguyễn Văn Bo Chi cục Báo Vệ thực vật Tỉnh Bạc Liêu Tổ chức thực hiện mô hình trình diễn vùng Bán đảo Cà Mau 12 8 Ths. Nguyễn Quốc Khương Trường Đại học Cần Thơ Thí nghiệm nhà lưới: đánh giá các biện pháp cải thiện đât phèn 12 9 Ths. Nguyễn Văn Quí Trường Đại học Cần Thơ - Khảo sát hình thái phẫu diện, tính chất lý hóa học và sự biến đổi chất lượng đất 12 10 Ths. Nguyễn Đỗ Châu Giang Trường Đại học Cần Thơ Xác định các chỉ thị môi trường của đất phèn 12 II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TÓ CHỨC THỤC HIỆN ĐỀ TÀI 13 Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thê hoú định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu cỏ) • Đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu gây bất lợi đến tính chất lý, hoá và sinh học đất mà nó gây trở ngại sản xuất lúa và rau màu trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. • Xác định biện pháp sử dụng đất phèn hợp lý: giống, kỹ thuật canh tác, phân bón vô cơ và hữu cơ sinh học nhằm giúp cho canh tác lúa và rau màu thích nghi với biến đối chất lượng đất do tác động bất lợi trong điều kiện tăng cao của độc chất phèn và ngập lũ. • Xác định các thông số chỉ thị môi trường đất-nước làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp cải thiện và đánh giá tính bền vững của một số mô hình canh tác cây trồng ở 4 vùng sinh thái của đất phèn đồng bằng sông Cửu long. • Xây dựng công cụ Qui hoạch và quản lý nguồn tài nguyên đất đai mang tính tống họp, bao gồm các vấn đề về kinh tế - xã hội, tự nhiên và môi trường. 14 Tình trạng đề tài 1X1 Mới o Ke tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Ị 1 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 15 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của Đe tài 7 15.1 Đánh giá tống quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của fíề tài Ngoài nuóe (Phân tích đánh giả được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết qua nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu cua đề tài; nêu được những bước liến về trình độ KH&CN cua những kết qua nghiên cứu đó) Biến đỏi khí hậu Hiện tượng nóng lên toàn cầu trong hệ thống khí hậu Trái Đất hiện nay với mức tăng nhiệt độ 0,74oC trong 100 năm qua (1906 - 2005) là chưa từng có: Xu thế tăng nhiệt độ trong 50 năm gần đây là 0,13oC/1 thập kỷ, gấp 2 lần xu thế tăng của 100 năm qua. Từ giữa thập kỷ 70 đến 2005, mức tăng nhiệt độ nhanh nhất với xu thế 0,17oC/l thập kỷ (Nguyễn Đức Ngừ, 2009). Mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng với tỷ lệ trung bình l, 8 mm/năm trong thời kỳ 1961 - 2003 và tăng nhanh hơn với tỷ lệ 3,lmm/năm trong thời kỳ 1993 - 2003. Tổng cộng, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng lên 0,17m trong 100 năm gần đây. Dự tính đến cuối thế kỷ XXI, mực nước biển trung bình sẽ tăng 0,18 - 0,59m so với cuối thế kỷ XX (1PCC, AR4). Ở Việt Nam, mực nước biền trung bình tăng chủ yếu trong khoảng 50 năm qua với mức trung bình 2,5 - 3,0cm/ 1 thập kỷ- Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng ở nhiều nơi, trong đó đáng chú ý là: (i) Các nhiệt độ cực trị tăng lên ở nhiều vùng rộng lớn; (ii) Lượng mưa dao động mạnh mẽ theo thời gian và không gian ở nhiều khu vựctrên thế giới, các sự kiện mưa lớn tăng lên ở phần lơn diện tích lục địa.; (iii) Từ năm 1970, những đợt hạn hán nặng, kéo dài xảy ra trên nhiều vùng rộng lớn, đặc biệt ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (Nguyễn Đức Ngữ, 2009). Biến đối khí hậu sẽ gây ra hạn hán. Cùng với nước biển dâng, dòng sông cạn kiệt là tác nhân đưa nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào đất liền (Trần Dức Khâm, 2009). Đất phèn Đất phèn (Acid sulphate soils) là tên gọi dùng để chỉ đất có chứa các vật liệu mà kết quả của các tiến trình sinh hóa xảy ra, là acid sulphuric được tạo thành hoặc sẽ sinh ra với một số lượng có ảnh hưởng lâu dài đến những đặc tính chủ yếu của đất. Theo Pons L. J (1973), đã chia đất phèn thành hai loại là đất phèn tiềm tàng (Potential acid sulphate soils) và đất phèn hoạt động (Actual acid sulphate soils). Trạng thái tiềm tàng hình thành trong điều kiện khử, nhưng trạng thái hoạt động phải có sự oxid hóa. Sự hình thành đất phèn trên thế giới bị ảnh hường rất lớn do mực nước biển dao động trong khoảng thời gian dài suốt thời kỳ Holocene. Trong suốt giai đoạn cuối của thời kỳ biển tiến Holocene, đầm sú vẹt phát triển trên các trầm tích ở nhiều vùng châu thổ nhiệt đới và cận nhiệt đới (Woodroffe et aL, 1993; Dent and Pons, 1995; Hashimoto and Saintilan, 1993). Sự phát triển của sú vẹt có khả năng ngăn cản sự xâm nhập mặn lên trên đồng bằng châu thổ và các vịnh ven biển được nâng lên (Hashimoto and Saintilan, 1993). Trong điều kiện trầm tích có sự tích lũy Pyrite rất cao, vì vậy mà có độ dày cao trong đất phèn nặng ở gần biển của đồng bằng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Từ giữa thời kỳ Holocene thì mực nước biển ổn định và đồng bằng được trải rộng ra về hướng biền, nhừng trầm tích của rừng sú vẹt trước đây được phủ lên lượng phù sa hay bùn nước ngọt và các trầm tích bùn này càng lắng tụ nhiều tạo thành lằn đất gợn sóng hướng ra biển làm cho hàm lượng trầm tích Pyrite điển hình ở đây thấp hon lúc đầu (Dent and Pons, 1995). Điều này cho thấy rằng sự ảnh hưởng rất lớn của dòng nước ngọt đổ ra biển, tốc độ lắng tụ trầm tích ngọt và hàm lượng hữu cơ lắng tụ thấp. Pyrite trầm tích hoặc phèn tiềm tàng được chuyến hóa thành phèn hoạt động khi Pyrite bị phơi bày ra ngoài không khí. Sự tạo thành đất phèn hoạt động thường thay đồi và qua nhiều tiến trinh (Dent and Pons, 1995; Mulvey and Willett, 1996): ____________________________________ FeS 2 + 1 5 / 4 Ơ 2 + 7/2H:0 = Fe(OH )3 + 2S042‘ + 4H' Tùy theo độ sâu xuất hiện cùa tầng sulfuric hoặc tầng chứa vật liệu sulfidic, có thể chia thành các cấp độ phèn khác nhau như: phèn tiềm tàng nặng, phèn tiềm tàng trung bình và nhẹ; hoặc phèn hoạt dộng nặng, phèn hoạt động trung bình và nhẹ (theo bảng 1 ). Ban'fi I Phân loại đắt phèn theo hệ thong phản loại (USDA/Soil Taxonomy). Cấp độ Độ sâu xuất hiện tầng sulfuric hoặc tầng có chứa vật liệu sulfidic (cm) Phèn nặng 0-50 Phèn trung bình 50- 100 Phèn nhẹ 100- 150 Tầng sinh phèn (sulfidic horizon): là tầng tích lũy vật liệu chứa phèn (sulfuric materials) là tầng sét hữu cơ ngập nước, thường ở trạng thái yếm khí có chứa SO 3 trên 1,7% (tương đương với 0,75% S); khi oxy hóa cho pH dưới hoặc bằng 3,5. Đề nhận diện vật liệu sinh phèn ở ngoài đồng dùng nước oxy già (H 1 O 2 ) nhỏ thẳng vào đất, khi pH hạ thấp <2,0 thì được xác định là vật liệu sinh phèn. Tầng phèn (sulfuric horizons): là một dạng tầng B xuất hiện trong quá trình hình thành và phát triển của đất phèn tiềm tàng, tập trung chủ yếu là khoáng Jarosite (KFe 3 (S 0 4 ) 2 ( 0 H)6) dưới dạng đốm màu vàng rơm (2,5Y) có pH thường dưới 3,5. Tầng phèn Jarosite cũng là tầng chỉ thị cho đắt phèn hoạt động. Độc chất trong đất phèn Độc chất trong đất phèn bao gồm các ion chủ yếu sau: Fe 2 , Fe3', Al3+, SO 4 2’, cr, H . Trên đất phèn vào mùa khô có những nơi đất chỉ có pH =1,5-2. Có pH thấp, ở môi trường đất có pH thấp những nguyên tố Fe, Al, Mn .được chuyển vào dung dịch đất gây độc đối với cây. Nhôm trong đất phèn, một phần là sản phẩm của sự rửa trôi tích tụ, trong quá trình feralit- sialit; phần chủ yếu do quá trình phèn hóa: sau khi đã có H 2 SO 4 trong đất, H 2 SO 4 liền tác kích vào các lóp alumin silicate để giải phóng ra Al 3 tự do. Trong điều kiện pH giảm từ 4 đến 2 trong dung dịch, Al3^ có thể ở dạng Al 3 tự do, cũng có thể liên kết với sắt, kali, và sunphat, khi gặp những hạt sét, sẽ kéo các hạt bụi này lắng xuống đáy ruộng, làm nước trong vắt. Vì vậy, nước càng trong sẽ càng nhiều độc chất Al3' (McLean E.O., 1976). Hàm lượng AI gây độc không thể đánh giá qua hàm lượng AI3* trong cây vì A1’ đã bị kết tủa bởi lân và tích lũy trong rễ. Nồng độ Al 3 trong dung dịch 0,05 - 2ppm gây độc đối với cây lúa non, đối với lúa 3-4 tuần tuổi là 25 ppm (Cate và Sukhai, 1964). Theo Van Breemen (1978) thì đối vói nồng độ như trên sẽ tìm thấy ở pH 4,5 gâv độc cho cây mạ và ở pH 3,5 - 4,2 gây độc cho cây lúa giá hơn. Hầu hết trên đất ngập nước, đặc biệt ở vùng nhiệt đới có hàm lượng sắt cao (Moormann et ai, 1978), quá trình oxy hóa khử của sắt đã ảnh hưởng mạnh đến quá trình sinh hóa của đất ngập nuớc (Ponnamperuma, 1972). Đất trồng lúa, các oxyt sắt tham gia như là một chất nhận điện tử, và sụ phân hủy của carbon trong điều kiện kỵ khí như là chất cho điện tử vì thế sắt giữ vai trò quan trọng trên đất ngập nước, sắt hiện diện dưới dạng Feọ 0 3 , Fe(OH )3 và trong các cấu trúc của khoáng sé: (Stucki, 1988). Khi ruộng lúa ngập nước sắt tồn tại chủ yếu dạng Fe2+, khi ruộng lúa được tháo nuớc đề khô (điều kiện oxy hóa ) sắt hiện diện trong đất chủ yếu là Fev (Patrick et al., 1978 ). Sự khử sắt được xem như là phản ứng quan trọng nhất xảy ra trên đất ngập nước, bời nó làm gia tăng lưọng sắt hữu dụng cho cây lúa trên đất kiềm khi nồng độ Fe 2 khoảng 20 ppm trong dung dịch đất. 9 Fe(OH )3 + 2 H' + 1/4 CH20 <-» Fe2' +11/4 H20 + 1/4 C0 2 Ngược lại ngộ độc Fe 2 trở nên rất nghiêm trọng trên các loại đất phèn, đất Oxisols và đất Ultisols (Sanchez, 1976). Trong đất lúa ngập nước, hàm lượng Fe(OH )3 vô dịnh hình cao hơn so với đất ở vùng cao, lượng Fe 2 được sản sinh ra từ sự khư Fe 3 là do Fe(OH )3 quvết định (Mohr et al., 1972). Do vậy, tiến trình khử cua đất xảy ra mạnh hay yếu là tùy thuộc vào sự hiện diện của các nhân tố trên. Theo Yoshida (1981) nồng độ Fe 2 trong dung dịch đất tăng rõ rệt sau khi bị ngập nước. Nồng độ Fe có thể lên đến 300 ppm hoặc cao hơn (Tadano and Yoshida, 1978). Theo Tadano et al., (1978) cho rằng nồng độ của Fe hòa tan có thể tăng đến 600 ppm trong vòng 1 - 2 tuần sau ngập, sau đó giảm và đạt trị số ổn định 50 - 100 ppm, hoặc có thể ổn định ở 20 ppm. Fe dễ tan trong nước và khi tan gây chua cho đất. Khi pH vượt quá 4,5 thì Fe(OH )2 có hiện tượng trầm lắng trong dung dịch và tan nhiều trong điều kiện pH bằng 3,5. Trong dung dịch, Fe2' gây chua. Sự tăng Fe 2 làm giảm pH. Tuy nhiên Fe 2 làm giảm pH chậm hơn so với Al 3 ’ và khi nồng độ cao hơn mới làm giám pH nhiều. Mặt khác pH thấp nhất của Al 3 là 2,4 còn Fe 2 là 2,85. Độc tố Fe thường được thấy trên hầu hết các loại đất phèn. Độc tố Fe có thể được nghi ngờ khi thấy có những vệt màu đỏ hoặc nâu của Fe(OH )3 trên mặt đất hoặc dọc theo các khe nứt, hay khi có một lớp trông giống màng dầu mỏng nổi trên mặt nước, Breemen N. V., (1976) đã nhận thấy rằng, độc Fe trong nhóm đất sulfaquepts có hàm lượng cao ở đồng bàng Bangkok, Đồng bằng sông Cừu Long. Trong đất phèn, nồng độ Fe2\ hay Fe 3 khoáng từ vài trăm đến 3.000 ppm. sắt thường gây độc ở dạng Fe 2 và một ít ở dạng PV . Fe 3 bám dính quanh rễ cây làm khả năng trao đổi chất của cây bị hạn chế. Cây lúa bị ngộ độc Fe có biểu hiện lá có màu nâu tím hoặc có màu vàng đến màu vàng cam. Tuy nhiên, một số giống không thấy bất cứ sự biến đổi nào của lá, nhưng sinh trưởng bị chậm lại (Jayawardena S.D.G. et al., 1977). Biến đổi về độc tố sắt rất rộng cho nên ảnh hường của nó rất đa dạng. Hàm lượng sắt có thể gây độc cho cây lúa biến thiên từ 10 đến 1000 mg/L (Tanaka et al., 1966). Mức biến thiên rộng như vậy khiến cho người ta khó xác định tiêu chuẩn gây hại của sắt, dạng hiện diện của nó, giai đoạn cây lúa nhạy cảm nhất, giống lúa, sự có mặt của chất ức chế hô hấp. tình trạng dinh dưỡng của cây và yếu tố môi trường khác. Trên đất phèn, độ độc của sắt thường được phát sinh do sắt hòa tan ở mức độ rất cao (Moormann và van Breemen, 1978). Trong đất có mức độ dinh dưỡng thấp, hoặc bị ức chế hô hấp, hàm lượng Fe từ 20 đến 40 mg/L sẽ gây độc cho cây lúa (van Breemen, 1978). Trong đất cát, độ độc sắt xảy ra khi hàm lượng sẳt trong đất biến thiên từ 40 đến 100 mg/L (van Breemen và Moormann, 1978). Độ độc sắt có thể là kết quả tổng hợp cùa hàng loạt các stress liên quan đến dinh dưỡng chứ không phải chỉ đơn thuần do ion Fe dư thừa. Ọua nhiều kết quả nghiên cứu về nồng độ Fe gây độc đối với cây lúa thì rất biến động, ở 45 ppm đã gây độc cho cây lúa (Tadano T. and s. Yoshida, 1978). Biểu hiện ngộ độc sắt thường xày ra trên đất có p, K, Ca và Zn hữu dụng thấp và đất có CEC thấp (Ottow et al, 1991), sắt dư thừa trong dung dịch được hấp thụ bởi rễ lúa và tích tụ trong các mô cây (Warda, 2002). Trong tình trạng dinh dưỡng kém, đặc biệt thiếu p và K hoặc với sự hiện diện cùa một số chất ức chế hô hấp như H2S thì ở nồng độ Fe 2 thấp khoảng 30 ppm cũng có thế gây độc cho lúa (van Breemen, 1978). Nguyên nhân gây độc là do cây hút Fe quá dư thừa. Khắc phục độc Fe bằng cách làm ngập đất một thời gian sẽ an toàn trước khi gieo sạ (đế tránh điếm cực đại của Fe), tăng sự cung cấp oxy trong lớp đất mặt bàng việc tiêu nước, bón phân (để tạo thế cân bằng dinh dưỡng), bón vôi, và rửa mặn (để tăng tỷ lệ bicarbonate / tổng so anion) là những biện pháp khả thi để khấc phục ngộ dộc sất trong các loại đất phèn. _____________________ 10 [...]... Quang Giàu đất phù sa và đất phèn và Lâm Văn Tân nhẹ ở Đồng bằng sông Cửu long Tạp chí Khoa học đất 2010 3 Tính chất hóa học đất Ngô Ngọc Hưng Tạp chí Nông nghiệp & 2010 phèn ở các vùng sinh thái nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu long Phát triển Nông thôn 4 Úng dụng quản lý Một sổ đặc điểm hình thái phẩu diện cùa đất Dương Thanh Nhã, Ngô Ngọc Tạp chí Khoa học đất 2010 34 phèn ở Đồng bàng sông Cửu long 5... là trong tình hình biến đổi khí hậu bất thường và xâm nhập mặn, tính chất lý hóa và hình thái phẫu diện của đất sẽ có nhiều thay đối cần nghiên cứu khà năng thay đối các tinh chất này sẽ giúp ích cho việc khai thác và sứ dụng đất phèn một cách hợp lý hơn - Sự khô hạn kéo dài trong tình hình khí hậu bất thường làm không khí tác dụng với vật liêu sinh phèn (Pyrite) sẽ đưa đến sự hình thành một lượng acid,... thái đất phèn 2.1 Điều tra tập quán canh tác của nông dân ở mỗi vùng: giống, loại cây trồng, sử dụng phân bón, mùa vụ, 2.2 Nghiên cứu các mô hình canh tác trên đất phèn của mỗi vùng • Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật canh tác trên đất phèn thích ứng với iều kiện BĐKH 3.1 Thực hiện thí nghiệm nhà lưới và thí nghiệm đồng ruộng về sử dụng phân bón: hữu cơ, lân và canxi trên cây trồng ứng phó các mức độ phèn. .. bốn vùng sinh thái đất phèn - Điều tra tập quán canh tác cúa nông dân ờ mỗi vùng: giống, loại cây trồng, sử dụng phân bón, mùa vụ, 27 3 Nội (/ung 3 Nghiên cứu kỹ thuật canh tác trên đất phèn thích ứng với điều kiện BĐKH - Thực hiện thí nghiệm nhà lưới về sử dụng phân bón Tháng 112/2012 Trịnh Quaníì Khương - Nghiên cứu kỹ thuật canh tác (sử dụng tnàng phù, lên líp, làm đất và rửa phèn, .) trên lúa, ngô,... Công Pho, Nguyễn Văn Nhân, Trần An Phong, Phạm Công Khánh 1991 Đất Đồng Bằng Sông Cửu Long, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Tôn thất Chiểu 1989 Đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nhà xuất bản TP HCM Trần Quang Giàu và Ngô Ngọc Hưng 2009 Ảnh hường cua luân canh ngô-lúa và biện pháp tưới trên biến đối hoá học dung dịch đất và năng suất lúa trên đất phèn Tạp chí Khoa học Trường Đại học cần Thơ số 11, trang 152-158... của đề tài 8.2 Tổ chức hội thảo và tập huấn: phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, Sở Khoa học công nghệ để thực hiện 18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng {Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn để nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu , kỹ thuật sẽ sư dụng gan với từng nội dung chính cùa để tài; so sánh với các phương pháp giai quyết tương tự khác và phân tích để làm... (Srji) Xét theo mức độ phèn, có 03 loại: đất phèn có ít hạn chế gồm có đất phèn có lớp phù sa trên mặt và đất phèn có lóp sườn tích - lũ tích trên mặt; đất phèn có hạn chế trung bình là các đât có tầng phèn khá sâu (dưới 50 cm cách bề mặt); đất phèn hạn chế nặng là đất phèn tiềm tàng hoạt động nông, có tầng phèn từ 0 - 50 cm tính từ bề mặt Đắt phèn hoạt động có thể được tạo thành từ phèn tiềm tàng một... thionic fluvisols (FLt) Đất phèn được xác định do sự có mặt ở trong phẫu diện đất hai loại tầng chuẩn đoán chính đó là tầng sinh phèn {sulfidic horizon) và tầng phèn (sulfuric horizon) Neu đất chỉ có tầng sinh phèn gọi là đất phèn tiềm tàng, đất có tầng phèn (đôi khi có cả tầng sinh phèn) gọi là đất phèn hoạt động Độc chất Al3 Khi loại đất phèn sulfic tropaquept có pH ở tầng đất mặt thấp (3,6-4,2),... xây dụng bản đồ đất, kèm theo phân tích tính chất lý hóa học trên các phẫu diện điều tra Nhiều chương trình nghiên cứu đất của nhà nước (02-15, 02-11, 60-02, ) và hợp tác quốc tế (Việt-Hà Lan, Việt-BỈ, ) cũng đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu Tuy nhiên, sau gần 25 năm cải tạo và sử dụng đất phèn ĐBSCL, chưa có những công trình khảo sát đất sâu rộng như trước đây, đặc biệt là trong tình hình biến. .. Kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu truyền thống (thí nghiệm nhà lưới, thí nghiệm đồng ruộng) với ứng dụng mô hình vi tính để phát triển kết quả theo vùng sinh thái Từ kết quả của phân tích ảnh hưởng của thay đổi khí hậu trên sản xuất cây trồng của vùng bằng phần mềm AEZ (Agro-ecological Zones), việc chồng xếp tổng họp bản đồ phân vùng thích nghi chung cho tất cả các kiểu sử dụng đất đai sẽ được thực . Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia về Biến Đổi Khí Hạu. Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu Tô chức chủ trí đề tài: Trường. tài Nghiên círu biện pháp sư dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu long thích ứng với tình hình biến đoi khí hậu ” Thuộc lĩnh vực KH&CN. Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về Biến. biến đổi khí hậu gây bất lợi đến tính chất lý, hoá và sinh học đất mà nó gây trở ngại sản xuất lúa và rau màu trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. • Xác định biện pháp sử dụng đất phèn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, Nghiên cứu biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, 1 Đánh giá tống quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của fíề tài, 2 Luận giải về việc đặí ra ntục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của fíể tài, Nội dung nghiên cứu khoa học và triến khai thực nghiệm của Đề tài và phương án thực hiện, V. NHU CÀU KINH PHÍ THỤC HIỆN ĐÈ TÀ! VÀ NGUÒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm