Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên

73 540 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 09:12

Để phát triển kinh tế không chỉ thiếu sự đầu tư Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lời mở đầu Đầu t phát triển là một hoạt động kinh tế vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhiều học giả đã nhận định đầu t là chìa khoá của sự tăng trởng kinh tế. Đầu t tác động đến mọi mặt của nền kinh tế. Để phát triển kinh tế không thể thiếu đầu t. Đầu t xây dựng bản là một bộ phận của đầu t phát triển, trong việc tạo ra các tài sản cố định, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh dịch vụ cho nền kinh tế. Hng Yên là một tỉnh mới đợc tái lập ngày (1/1/1997) đợc sự quan tâm của Nhà nớc, sự lỗ lực và cán bộ và nhân dân trong tỉnh trong việc tạo ra môi trờng đầu t thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu t từ mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt là hoạt động đầu t xây dựng bản. Thời gian qua tỉnh Hng Yên đã đạt đợc một số thành tựu nhất định trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nhng bên cạnh đó lĩnh vực này cũng bộc lộ những mặt hạn chế. Do vậy để nâng cao hiệu quả đầu t nói chung và đầu t xây dựng bản nói riêng trong những năm tới, em xin chọn đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t xây dựng bản tại tỉnh Hng Yên trong thời gian tới" Đề tài này ngoài phần mở đầu và kết luận còn nội dung chia làm ba phần. Chơng I: Tổng quan về đầu t xây dựng bản . Chơng II: Thực trạng đầu t xây dựng bản Hng Yên giai đoạn 1997- 2000. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t xây dựng bản trong những năm tới. Do trình độ và thời gian hạn đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận đợc sự góp ý của thầy giáo và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, đặc biệt là Trần Mai Hơng, cùng các bác, các cô, các chú .tại quan nơi thực tập đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng I tổng quan về đầu t xây dựng bản I. Khái niệm về đầu t xây dựng bản . 1 Khái niệm. Đầu t là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh của các sở. Đầu t phát triển là hình thức đầu t ảnh hởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng sản xuất kinh doanh ở nói riêng, là điều kiện chủ yếu để tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Đầu t xây dựng bản trong nền kinh tế dân là một bộ phận của đầu t phát triển. Đây là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoat động xây dựng bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các tài sản cố định trong nền kinh tế. Do vậy đầu t xây dựng bản là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nền kinh tế nói chung và của các sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Đầu t xây dựng bản là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đa vào hoạt động trong lĩnh vực kinh tế xã hội, nhằm thu đợc lợi ích dới nhiều hình thức khác nhau. Đầu t xây dựng bản trong nền kinh tế quốc dân đợc thông qua nhiều hình thức nh xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại hoá hay khôi phục tài sản cố định cho nền kinh tế. Xây dựng bản là hoạt động cụ thể tạo ra các tài sản cố định (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị) kết quả của các hoạt động xây dựng bản là các tài sản cố định, với năng lực sản xuất phục vụ nhất định. Các hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng bản : - Khảo sát thiết kế: Đây là hoạt động chức năng mô tả hình dáng kiến trúc, và nội dung kỹ thuật, nội dung kinh tế của công trình. Đây là khâu đầu tiên trong xây dựng bản. - Xây lắp là hoạt động trực tiếp tạo ra các sản phẩm xây dựng bản bao gồm; nhà cửa, vật kiến trúc, công tác lắp đặt máy móc thiết bị, công tác Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sủa chữa lớn nhà cửa vật kiến trúc, công tác thăm dò, khảo sát phát sinh trong quá trình thi công. - Mua sắm máy móc thiết bị: Đây là công tác mua sắm máy móc, dụng cụ cho sản xuất nghiên cứu hoặc thí nghiệm. 2 Đặc điểm của đầu t xây dựng bản . Hoạt động đầu t xây dựng bản là một bộ phận của đầu t phát triển do vậy nó cũng mang những đặc điểm của đầu t phát triển. Thứ nhất: Hoạt động đầu t xây dựng bản đòi hỏi một khối lợng vốn, lao động, vật t lớn. Nguồn vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình đầu t. Vì vậy trong quá trình đầu t chúng ta phải kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý đồng thời kế hoạch phân bổ nguồn lao động, vật t thiết bị phù hợp đảm bảo cho công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, tránh lãng phí nguồn lực. Thứ hai: Thời gian tiến hành một công cuộc đầu t, cho đến khi thành quả của nó phát huy tác dụng thờng đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy ra. Cho nên phải kế hoạch quản lý tốt các nguồn lực đầu t và đa ra đợc nhữnh giải pháp cần thiết khắc phục đợc những bất chắc xảy ra. Thứ ba: Các thành quả của hoạt động đầu t xây dựng bản giá trị sử dụng lâu dài, khi hàng trăm, hàng nghìn năm thậm chí tồn tại vĩnh viễn nh các công trình nổi tiếng thế giới (Kim tự tháp cổ Ai cập, nhà thờ La mã ở Roma, Vạn Lý Trờng Thành ở Trung Quốc, tháp Ăngcovát ở Cămpuchia .). Thứ t: Các thành quả của hoạt động đầu t xây dựng bản là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đợc tạo dựng, cho nên các điều kiện về địa lý, địa hình ảnh hởng lớn đến quá trình thực hiện đầu t, cũng nh việc phát huy tác dụng của kết quả đầu t. Vì vậy cần đợc bố trí hợp lý địa điểm xây dựng, đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng, phải phù hợp với kế hoạch, quy hoạch, bố trí tại nơi điều kiện thuận lợi để khai thác lợi thế so sánh của vùng, quốc gia, đồng thời phải đảm bảo đợc sự phát triển cân đối của vùng lãnh thổ. Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thứ năm: hoạt động đầu t xây dựng bản rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Diễn ra không những chỉ trong phạm vi một địa phơng mà còn nhiều địa phơng với nhau. Vì vậy khi tiến hành hoạt động này phải sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quản lý quá trình đầu t, bên cạnh đó phải quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình đầu t, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đợc tính tập trung, dân chủ trong hoạt đông đầu t. 3 Vai trò của đầu t xây dựng bản trong nền kinh tế quốc dân . Đầu t xây dựng bản vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Nó tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nh khoa học kỹ thuật, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng . Những tác động chủ yếu của đầu t xây dựng bản trên góc độ sau: 3.1. Trên góc độ vĩ mô. 3.1.1. Đầu t xây dựng bản tác động đến tổng cung và tổng cầu. - Về mặt tổng cầu: Tổng cầu là tổng khối lợng hàng hoá và dịch vụ mà các tác nhân của nền kinh tế sẽ sử dụng tơng ứng với một mức giá cả đã cho trong một thời kỳ nhất định. Hàm tổng cầu đợc mô tả dới dạng sau: AD = C+I+G+X-IM Trong đó: AD: là tổng cầu của nền kinh tế C: là tiêu dùng của dân c G: là tiêu dùng của chính phủ X, IM: là giá trị xuất nhập khẩu I: là đầu t Đầu t xây dựng bản là một bộ phận của đầu t phát triển do vậy sự tăng giảm nguồn vốn đầu t xây dựng bản đồng thời cũng kéo theo sự ảnh hởng tới tổng mức đầu t. Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trong hàm tổng cầu, đầu t là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn, theo số liệu của ngân hàng thế giới (WB) đầu t thờng chiếm tỷ trọng 24% đến 28% trong cấu tổng cầu của tất cả nớc trên thế giới. Đối với tổng cầu sự tác động của đầu t là ngắn hạn. Khi tổng cung cha kịp thời thay đổi. Khi đầu t tăng sẽ làm đờng tổng cầu dịch sang phải AD sang AD làm cho giá cả tăng lên từ P 0 đến P 1 , nếu giá cả tăng quá cao sẽ gây ra tình trạng lạm phát, trong trờng hợp lạm phát quá cao làm cho nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ. Về mặt tổng cung: Tổng cung là toàn bộ khối lợng sản phẩm quốc dân mà các đơn vị doanh nghiệp sẽ sản xuất và bán trong một thời kỳ nhất định tơng ứng với một mức giá nhất định. Hàm tổng cung đợc mô tả dới dạng sau đây: AS = f(R, L, K, T). Trong đó: R là yếu tố đất đai L: Là yếu tố lao động K: Là vốn đầu t T: Khoa học kỹ thuật. Xét về mặt dài hạn khi vốn đầu t đợc chuyển hoá thành hiện vật (K ) tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế, tăng thêm năng lực sản xuất nghĩa là tổng cung đợc tăng lên. AD AS AD E 1 E 0 AS E 2 Trên hình vẽ cho thấy khi (K) tăng lên sẽ làm cho AS dịch chuyển sang phải AS, giá cả giảm xuống từ P 1 đến P 2 . Giá cả giảm cho phép tiêu dùng tăng, Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 5 P 1 P 0 P 2 Q 0 Q 1 Q 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tăng tiêu dùng lại kích thích sản xuất phát triển. Sản xuất phát triển là nguồn gốc bản dể tăng tích luỹ, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho ngời lao động nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. 3.1.2. Đầu t ảnh hởng đến sự chuyển dịch cấu kinh tế . Đầu t tác động đến sự mất cân đối của ngành, lãnh thổ, thành phần kinh tế. Kinh nghiệm của nhiều nớc trên thế giới cho thấy con đờng tất yếu để phát triển nhanh tốc độ mong muốn từ 9%-10%, thì phải tăng cờng đầu t tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch và dịch vụ. Đối với các ngành nông, lâm, ng nghiệp do những hạn chế về đất đai và khả năng sinh học, để đạt đợc tốc độ tăng trởng từ 5%-6% là một điều khó khăn. Nh vậy chính sách đầu t ảnh hởng đến sự chuyển dịch cấu kinh tế và đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế . Do vậy các ngành, các địa phơng trong nền kinh tế cần phải lập kế hoạch đầu t dài hạn để phát triển ngành, vùng đảm bảo sự phát triển cân đối tổng thể, đồng thời kế hoạch ngắn và trung hạn nhằm phát triển từng bớc và điều chỉnh sự phù hợp với mục tiêu đặt ra. 3.1.3. Đầu t xây dựng bản tác động đế sự tăng trởng và phát triển kinh tế . Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy muốn giữ tốc độ tăng tr- ởng kinh tế ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu t phải đạt đợc từ 15-20% so với GDP tuỳ thuộc vào hệ số ICOR của mỗi nớc. ICOR = K GDP Nếu ICOR không đổi thì mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu t. ICOR phản ánh hiệu quả đầu t. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều nhân tố nh cấu kinh tế, các chính sách kinh tế xã hội. ở các nớc phát triển, ICOR th- ờng lớn (5-7) do thừa vốn, thiếu lao động, do sử dụng công nghệ giá trị cao, còn ở các nớc chậm phát triển ICOR thấp từ 2-3 do thiếu vốn, thừa lao động để thay thế cho vốn, sử dụng công nghệ kém hiện đại giá rẻ. Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.1.4. Đầu t xây dựng bản tạo ra sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế . Tác động trực tiếp nàyđã làm cho tổng tài sản của nền kinh tế quốc dân không ngừng đợc gia tăng trong nhiều lĩnh vực nh công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi, các công trình công cộng khác, nhờ vậy mà năng lực sản xuất của các đơn vị kinh tế không ngừng đợc nâng cao. Sự tác động này tính dây chuyền của những hoạt động kinh tế nhờ đầu t xây dựng bản. Chẳng hạn nh chúng ta đầu t vào phát triển sở hạ tầng giao thông điện nớc của một khu công nghiệp nào đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sẽ đầu t mạnh hơn vì thế sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế nhanh hơn. 3.1.5. Đầu t xây dựng bản tác động đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nớc. hai con đờng để phát triển khoa học công nghệ, đó là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ, hoặc bằng việc chuyển giao công nghệ. Muốn làm đợc điều này chúng ta phải một khối lợng vốn đầu t mới thể phát triển khoa học công nhệ. Với xu hớng quốc tế hoá đời sống nh hiện nay, chúng ta nên tranh thủ hợp tác phát triển khoa học công nghệ với nớc ngoài để tăng tiềm lực khoa học công nghệ của đất nớc thông qua nhiều hình thức nh hợp tác nghiên cứu, khuyến khích đầu t chuyển giao công nghệ. Đồng thời tăng cờng khả năng sáng tạo trong việc cải thiện công nghệ hiện phù hợp với điều kiện của Việt nam. 3.1.6. Tác động đến sự ổn đinh kinh tế tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. Sự tác động không động thời về mặt thời gian của đầu t do ảnh hởng của tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế, làm cho mỗi sự thay đổi của đầu t dù là tăng hay giảm cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế. Thí dụ nh khi đầu t tăng làm cho cầu các yếu tố liên quan tăng, tăng sản xuất của các ngành, sẽ thu hút thêm lao động nâng cao đời sống. Mặt khác đầu t tăng, cầu của các yếu tố đầu vào tăng, khi tăng đến một chừng Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mực nhất định sẽ gây ra tình trạng lạm phát, nếu lạm phát mà lớn sẽ gây ra tình trạng sản xuất trì trệ, thu nhập của ngời lao động thấp đi, thâm hụt ngân sách tăng, kinh tế phát triển chậm lại. Do vậy khi điều hành nền kinh tế, Nhà nớc phải đa ra đợc những chính sách để khắc phục những nhợc điểm trên. Đầu t xây dựng bản tác động rất lớn đến việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ đội ngũ lao động. Nh chung ta đã biết trong khâu thực hiện đầu t thì số lao động phục vụ cần rất nhiều, đối với những dự án sản xuất kinh doanh thì sau khi đầu t dự án đa vào vận hành phải cần không ít những công nhân, cán bộ cho vận hành, khi đó tay nghề của ngời lao động đợc nâng cao, đồng thời các cán bộ học hỏi đợc những kinh nghiệm trong quản lý đặc biệt khi các dự án nớc ngoài. 3.2. Trên góc độ vi mô. 3.2.1. Đầu t xây dựng bản là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Để đạt đợc mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của mình thì các Doanh nghiệp cần tạo dựng sở vật chất- kỹ thuật, xây dựng nhà xởng, cấu trúc hạ tầng mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ và thực hiện chi phí thờng xuyên khác gắn liền với sự hoạt động của sở. Đối với các sở xây dựng mới, còn đối với đơn vị sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, h hỏng, để duy trì đợc hoạt động bình thờng thì cần phải cải tạo sửa chữa, thay mới cho thích ứng với sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội. 3.2.2. Hoạt động đầu t xây dựng bản tác động làm tăng cờng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trong chế thị trờng quy luật cung cầu, quy luật giá trị, . Đây là những quy luật thống trị nền kinh tế. Đối với các sở sản xuất kinh doanh thì việc tạo ra sản phẩm chất lợng cao, mẫu mã đẹp để tăng khả năng cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh khác thì chủ thể kinh tế phải chiến lợc đầu t thích đáng vào việc hiện đại hoá công nghệ, máy móc thiết bị và nâng cao tay nghề của ng- Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ời lao động. Đây cũng là điều kiện để chuyên môn hoá và đa dạng hoá sản phẩm. 3.2.3. Đầu t xây dựng bản tác động đến làm nâng cao năng lực quản lý của các sở. Với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ điện tử viễn thông, đã tạo ra các xu thế trong mọi quan hệ từ văn phòng, gia đình đến các xí nghiệp . Các ngành sản xuất chuyển theo hớng thâm dụng thông tin hơn là thâm dụng năng lợng và vật liệu. Việc điều hành sản xuất trong nhà máy xí nghiệp sự thay đổi nhiều, các bộ phận điều hành sản xuất luôn làm việc bên máy vi tính điện tử. Yêu cầu đặt ra cho bất kỳ sở nào cũng phải quan tâm đầu t thích đáng việc nâng cao năng lực quản lý của mình. II. Vốn đầu t xây dựng bản : 1. Khái niệm. Trong nền kinh tế thị trờng, việc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định, là điều kiện quyết định đến sự tồn tại của mọi chủ thể kinh tế. Để thực hiện đợc điều này các tác nhân trong nền kinh tế phải dự trữ tích luỹ các nguồn lực. Khi các nguồn lực này đợc sử dụng vào quá trình sản xuất để tái sản xuất ra các tài sản cố định của nền kinh tế thì nó trở thành vốn đầu t. Vậy vốn đầu t là gì? Đó chính là tiền tích luỹ của xã hội của các sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ là vốn huy động của dân và vốn huy động từ các nguồn khác đợc đa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội. Vốn đầu t xây dựng bản là toàn bộ những chi phí để đạt đợc mục đích đầu t, bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế và xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, và các chi phí khác đợc ghi trong tổng dự toán. 2. Nguồn hình thành vốn đầu t xây dựng bản . Vốn đầu t xây dựng bản đợc hình thành từ các nguồn sau: Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Vốn đầu t đợc hình thành từ các nguồn trong nớc. Đây là nguồn vốn vai trò quyết định tới sự phát triển kinh tế của đất nớc. Nguồn này chiếm tỉ trọng lớn nó bao gồm từ các nguồn sau. - Vốn ngân sách Nhà nớc bao gồm ngân sách trung ơng và ngân sách địa phơng, đợc hình thành từ sự tích luỹ của nền kinh tế, vốn khấu hao bản và một số nguồn khác dành cho đầu t xây dựng bản . - Vốn tín dụng đầu t (do ngân hàng đầu t phát triển và quỹ hỗ trợ phát triển quản lý bao gồm vốn của nhà nớc chuyển sang, vốn huy động từ các đơn vị kinh tế và các tầng lớp dân c trong nớc dới các hình thức, vốn vay dài hạn của các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế và ngời Việt nam ở nớc ngoài. - Vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế . Vốn nớc ngoài: Nguồn này vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đầu t xây dựng bản và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nguồn này bao gồm: -Vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế nh WB, ADB các tổ chức chính phủ nh JBIC(OECF), các tổ chức phi chính phủ. Đây là nguồn (ODA). - Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài, thông qua hình thức 100% vốn nớc ngoài, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, . 3. Nội dung của vốn đầu t xây dựng bản . Nội dung của vốn đầu t xây dựng bản bao gồm các khoản chi phí gắn liền với hoạt động đầu t xây dựng bản, nội dung này bao gồm: Vốn cho xây dựng và lắp đặt: Bao gồm: - Vốn cho hoạt động chuẩn bị xây dựng và chuẩn bị mặt bằng. - Những chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, nhà xởng, văn phòng làm việc, nhà kho, bến bãi. - Chi phí cho công tác lắp đặt máy móc, trang thiết bị vào công trình và hạng mục công trình. - Chi phí để hoàn thiện công trình. Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 10 [...]... thiết bản khác Từ cấu kỹ thuật vốn đầu t xây dựng bản thể đánh giá đợc trình độ phát triển kinh tế của một ngành hoặc một quốc gia ở các nớc t bản phát triển ngời ta coi trọng vốn đầu t xây dựng bản dùng cho việc mua sắm máy móc thiết bị bản khác ở các nớc t bản tỷ trọng vốn đầu t xây dựng bản cho việc mua sắm máy móc thiết bị chiếm 60-70% tổng khối lợng vốn đầu t xây dựng bản. .. lại cấu kỹ thuật vốn đầu t xây dựng bản Việc xem xét cấu kinh tế vốn đầu t xây dựng bản của từng ngành, từng lĩnh vc cũng khác nhau tùy thuộc vào từng điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phơng, từng khu vực Tóm lại nghiên cứu cấu kinh tế vốn đầu t xây dựng bản cho thấy tỷ trọng giữa vốn đầu t xây dựng bản cho xây lắp, thiết bị và kinh tế bản cha hợp lý nên hoạt động đầu. .. đầu t xây dựng bản chúng ta không những dùng chỉ tiêu kết quả mà chúng ta phải sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đầu t xây dựng bản 2 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đầu t xây dựng bản Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tuỳ vào cấp độ quản lý và mục đích sử dụng các kết quả để tính toán trong đầu , cho nên cần phải phân biệt hiệu qủa tài chính hay hiệu. .. tài chính hay hiệu quả kinh tế xã hội Hiệu quả hoạt động đầu t xây dựng bản có thể đợc phản ánh ở hai góc độ: Dới góc độ vi mô hiệu quả là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra của dự án, đó chính là lợi nhuận mà dự án mang lại Lợi nhuận là động lực hấp dẫn nhất của chủ đầu t Hiệu quả đầu t xây dựng bản dới góc độ vĩ mô đợc hiểu nh sau: Hiệu quả đầu t xây dựng bản trong nền kinh tế... kết quảhiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng bản 1 Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đầu t xây dựng bản Kết quả hoạt động đầu t xây dựng bản đợc thể hiện ở khối lợng vốn đầu t thực hiện, ở các tài sản cố định đợc huy động hoặc năng lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng thêm 1.1 Chỉ tiêu khối lợng vốn đầu t thực hiện Đó là tổng số tiền đã chi để tiến hành hoạt động của các công cuộc đầu. .. Hng Yên ngày càng phát triển hoà nhập cùng với xu hớng phát triển chung của đất nớc Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 29 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng3 Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 30 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 cấu kỹ thuật vốn đầu t xây dựng bản cấu vốn kỹ thuật vốn đầu t xây dựng bản phản ánh nội dung của vốn đầu t xây dựng bản bao gồm: - Vốn cho xây lắp... vốn cho đầu t xây dựng bản hiệu quả hơn Theo hình thức đầu t: gồm vốn đầu t xây dựng mới, vốn đầu t khôi phục, vốn đầu t mở rộng đổi mới trang thiết bị theo cách này cho ta thấy cần phải kế hoạch bố trí nguồn vốn cho đầu t xây dựng bản nh thế nào cho phù hợp với điều kiện thực tế và tơng lai phát triển của các ngành của các sở Sinh viên: Đinh Quang Hào - Lớp KTĐT 39A 11 Chuyên đề thực... thực tập tốt nghiệp II Tình hình thực hiện đầu t xây dựng bản của Hng Yên thời kỳ 1997-2000 1 Nguồn vốn đầu t xây dựng bản trên địa bàn tỉnh Hng Yên thời kỳ 1997-2000 Hoạt động đầu t xây dựng bản đóng vai trò hết sức qua trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi một quốc gia nói chung và mỗi địa phơng nói riêng Hoạt động này tạo ra sở hạ tầng: Đờng giao thông, bu điện, trờng... Phân loại vốn đầu t xây dựng bản Tuỳ theo từng mục đích nghiên cứu mà ngời ta phân loại vốn đầu t xây dựng bản thành các tiêu thức khác nhau Nhng nhìn chung các cách phân loại này đều phục vụ cho công tác quản lý tốt hơn đối với hoạt động đầu t xây dựng bản Ta thể xem xét một số cách phân loại sau đây: Theo nguồn vốn: Gồm vốn ngân sách Nhà nớc, vốn tín dụng đầu t, vốn của các sở sản xuất... cho xây dựng, lắp đặt - Vốn cho mua sắm máy móc thiết bị - Vốn kiến thiết bản khác Nh vậy hoạt động đầu t xây dựng bản vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia nói chung và của các sở sản xuất kinh doanh nói riêng Để phân tích cụ thể vai trò hoạt động này chúng ta phải sử dụng các chỉ tiêu phản ánh kết quảhiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng bản . đầu t xây dựng cơ bản . Chơng II: Thực trạng đầu t xây dựng cơ bản Hng Yên giai đoạn 1997- 2000. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t xây. ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng cơ bản III. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng cơ bản . 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên, Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên, Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên, Khái niệm. Nguồn hình thành vốn đầu t xây dựng cơ bản ., Nội dung của vốn đầu t xây dựng cơ bản . Phân loại vốn đầu t xây dựng cơ bản ., Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đầu t xây dựng cơ bản., Đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển, T×nh h×nh kinh tÕ x· héi:, Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hng Yên thời kỳ 1997-2000., 2. Vốn đầu t xây dựng cơ bản theo ngành kinh tế quốc dân, Cơ cấu kỹ thuật vốn đầu t xây dựng cơ bản., Tài sản cố định huy động., 5. Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm., Những thành tựu đạt đợc., Những thế mạnh và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội., Những phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của Hng Yên ., Huy động và sử dụng vốn đầu t xây dựng cơ bản có hiệu quả., Đổi mới công tác kế hoạch hoá và chủ trơng đầu t của các dự án ., Nâng cao chất lợng của ban quản lý công trình., Tăng cờng công tác quản lý thực hiện đầu t.

Từ khóa liên quan