Biện pháp thi công Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá

81 960 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 16:55

Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Thuyết minh biện pháp Thi công Gói thầu: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Thuộc dự án: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K0+00 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K0+00 ữ K6+500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Chơng I: giới thiệu chung I - Những căn cứ Lập hồ sơ dự thầu. 1. Các văn bản pháp lý. Cơ sở lập Biện pháp tổ chức thi công. - Căn cứ vào Hồ sơ yêu cầu mời thầu: Gói thầu: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã T- ợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty. - Căn cứ vào điều kiện thi công. - Căn cứ các quy trình thi công nghiệm thu hiện hành đợc áp dụng có liên quan tới công trình. Dựa trên các cơ sở đã nêu trên, Nhà thầu lập Biện pháp tổ chức thi công công trình bao gồm các kế hoạch, phơng pháp tổ chức thi công cụ thể để thi công công trình đảm bảo chất l- ợng và hoàn thành đúng tiến độ. 2. Các quy định, nghị định, điều lệ chung. - Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quôc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4. - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; nghị định số 49/NĐ-CP của Thủ t- ớng chính phủ về việc quản lý chất lợng xây dựng công trình. - Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 58/2008/NĐ- CP ngày 05 05 2008 hớng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t xây dựng công trình. - Các thông t, nghị định pháp luận hiện hành của nhà nớc. 3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho thi công và nghiệm thu. - Xi mng PCB v PC t tiờu chun 14TCN 66-2002 - Cỏt xõy dng t tiờu chun 14TCN 68-2002 - ỏ dm si t tiờu chun 14 TCN 70-2002 - Va xõy dng theo tiờu chun TCVN 4314-1986 - Nc dựng trong xõy dng t tiờu chun 14 TCN 72-2002 - Thộp trong bờ tụng l thộp cỏn núng, theo TCVN 1709-1993 Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 1 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Cỏc cn c kim tra, nghim thu: - Trỡnh t cụng tỏc kim tra, nghim thu, ỏnh giỏ cht lng cụng trỡnh thc hin theo nhng quy nh ti Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh Ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng. - H s thit k k thut thi cụng c duyt . - Cỏc kt qu thớ nghim; - Cỏc kt qu kim tra ti hin trng; - Cỏc quy phm, tiờu chun bt buc ỏp dng kim tra, nghim thu: + Quy phm k thut p ờ bng phng phỏp m nộn (Q.P.T.L.1-72) + Tiờu chun thi cụng, nghim thu cụng tỏc t: TCVN4447-87 + Quy phm thi cụng bờ tụng, BTCT ton khi: TCVN 4453 - 1995; + Tiờu chun v kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp lp ghộp: TCVN 4452-87 + Quy phm thi cụng bờ tụng trong cụng trỡnh thy li: 14 TCN 59-2002; + Quy phm xõy, lỏt ỏ trong cỏc cụng trỡnh Thu li 14 TCN 12-2002. II. hiểu biết về dự án 1. Gói Thầu - Gói thầu: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Tên dự án: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K0+00 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K0+00 ữ K6+500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Chủ đầu t: UBND huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa - Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nớc do Huyện, Tỉnh, Trung Ương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. - Quyết định đầu t: Quyết định số 3348/QĐ-UNBD ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên đoạn từ K0+00 đến K16+500 và đê tả sông Thị Long đoạn từ K0+00 đến K6+500 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá v/v Quyt nh s 1459/Q-UBND ngy 15 thỏng 05 nm 2012 ca ch tch UBND tnh Thanh Hoỏ v vic Phờ duyt k hoch u thu hng mc: Trm bm tiờu Tng Vn thuc d ỏn Nõng cp tuyn ờ hu sụng Yờn on t K0ữK16+500 v ờ t sụng Th Long on t K0ữK6+500 huyn Nụng Cng Tnh Thanh Hoỏ - Địa điểm xây dựng: Xã Tợng Văn Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa. 2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Công trình: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn xã Tợng Văn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. Loại và cấp công trình: - Công trình đầu mối cấp III. - Hệ thống kênh cấp IV A, Chỉ tiêu thiết kế: Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi - T vấn khảo sát, thiết kế: Công ty TNHH MTV Đầu t phát triển T vấn và xây dựng 2899 Ninh Bình. 2 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Tn sut thit k: P = 10%. - Tn sut m bo tiờu : P=90% - Tn suỏt l sụng thit k: P = 10%. - Tn sut ma tiờu P=10% - Kn = 1,2. B, Thông số kỹ thuật: * Các thông số thiết kế của trạm bơm đầu mối. TT Các thông số thiết kế Đơn vị Giá trị 1 Mực nớc bể hút thiết kế m +0.80 2 Mực nớc bể hút Max m +1.50 3 Mực nớc bể hút min m +0.50 4 Mực nớc bể xả thiết kế m +3.40 5 Mực nớc bể xả max m +3.94 6 Mực nớc bể xả min m +2.80 7 Cột nớc thiết kế m 5.10 8 Cột nớc lớn nhất m 6.50 9 Cột nớc nhỏ nhất m 4.33 10 Lu lợng thiết kế m 3 /s 16.33 11 Máy bơm loại HTĐ8400-5.2 Tổ máy 7 12 Máy biến áp 1000KVA-35/0.4 Chiếc 2 * Các thông số thiết kế cho từng đoạn kênh trên tuyến kênh. Bảng 1. Chỉ tiêu thiết kế tuyến kênh C1. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K1+700 - K2+00 925 7.00 1.38 1.50 1 0.02 0.51 6.385 6.410 K0 - K1+700 451 6.00 1.33 1.50 1 0.03 0.33 3.508 0.047 Bảng 2. Chỉ tiêu thiết kế tuyến kênh C2. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K2+364- K2+579.3 1175 9.00 1.48 1.50 1 0.020 0.551 9.157 9.907 K1+514 - K2+364 739 9.00 1.43 1.50 1 0.030 0.361 5.749 11.888 K0+400- K1+514 592 7.00 1.43 1.50 1 0.030 0.350 4.577 6.519 K0 - K0+400 310 4.00 1.33 1.50 1 0.030 0.312 2.489 7.823 Bảng 3. Chỉ tiêu thiết kế tuyến kênh T1. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K0 - K1+650 474 7.00 1.02 1.50 1.5 0.025 0.43 3.719 0.054 K1+650 - K2+500 300 5.00 0.99 1.50 1.5 0.030 0.34 2.162 0.039 K2+500 - K3+617 240 5.00 0.89 1.50 1.5 0.030 0.32 1.792 0.039 Bảng 4. Chỉ tiêu thiết kế cho từng đoạn kênh trên tuyến kênh T3. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K2+630 - 404 4.00 1.25 1.50 2 0.030 0.427 3.139 3.139 Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 3 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá K3+549 K1+580 - K2+630 350 3.00 1.25 1.50 2 0.030 0.410 2.500 3.767 K1+330 - K1+580 180 2.00 1.24 0.00 2 0.017 0.561 1.391 2.782 K0+600 - K1+330 160 1.50 1.14 1.50 2 0.030 0.355 1.297 3.338 K0+K0+600 120 1.00 1.11 1.50 2 0.030 0.332 0.982 2.308 Bảng 5. Chỉ tiêu thiết kế cho từng đoạn kênh trên tuyến kênh T5. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K0+700- K1+265.7 115 3.00 0.87 1.50 1 0.030 0.240 0.894 0.894 K0 - K0+700 87 2.50 0.81 1.50 1 0.030 0.225 0.676 1.072 Bảng 6. Chỉ tiêu thiết kế cho từng đoạn kênh trên tuyến kênh T7. Đoạn kênh F tiêu b(m) ho(m) m i(10 -4 ) n V(m/s) Q(m 3 /s) Qtt (m 3 /s) K2+050 - K2+791 264 4.50 1.14 1.50 1 0.030 0.293 2.071 2.051 K1+600 - K2+050 201 4.00 1.04 1.50 1 0.030 0.274 1.586 2.462 K1+050 - K1+600 160 3.00 1.03 1.50 1 0.030 0.262 1.227 1.562 K0+500 - K1+050 102 2.00 0.96 1.50 1 0.030 0.239 0.794 1.874 K0 - K0+500 48 2.00 1.09 1.50 1 0.030 0.255 1.009 1.243 * Các công trình trên kênh: + Công trình trên kênh C1: Làm mới: 03 cống tiêu 0,5 ; cầu trên kênh :04 cầu + Công trình trên kênh C2: Làm mới: 07 cống tiêu 0,5 ; cống điều tiết: 01 cống + Công trình trên kênh T1: Làm mới: 06 cầu trên kênh ; cống điều tiết: 07 cống + Công trình trên kênh T3: Làm mới: 25 cống tiêu (0,4~1,0); cầu trên kênh: 07 cầu cống điều tiết: 02 cống + Công trình trên kênh T5: Làm mới: 04 cống tiêu 0,4; cầu trên kênh: 03 cầu + Công trình trên kênh T7: Làm mới: 22 cống tiêu 0,4; cầu trên kênh: 17 cầu C. Giải pháp thiết kế công trình * Kết cấu nhà máy - Nhà máy bơm thuộc loại buồng ớt máy bơm đặt chìm. - Kích thớc B ì H = (8,9 ì 28,9) m, đặt cách bể xả 6,94 m tính từ mặt sau tờng nhà máy đến mặt trong của tờng ngang bể xả. - Nhà máy gồm 7 gian máy + 1 gian lắp giáp sửa chữa. Gian điều khiển trung tâm đợc xây dựng riêng biệt ở đầu hồi trái. - Đáy móng nhà máy đợc gia cố bằng cọc BTCT M300, tiết diện (35ì35)cm dài 11.80m với số lợng 181 cọc. a. Tầng dới - Là nơi đặt máy bơm và bố trí buồng hút của máy bơm, ngoài ra còn là nơi bố trí trụ pin phe phai, lới chắn rác. - Vật liệu chủ yếu là bê tông cốt thép M250. - Lớp đáy móng gồm: lớp bê tông lót M100 dày 10 cm. Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 4 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Toàn bộ hệ thống móng nhà trạm bơm đợc gia cố bằng cọc bê tông cốt thép M300 kích thớc (35x35) cm dài 11.8m. b. Tầng trên Là nơi đặt động cơ, hệ thống điện động lực và chiếu sáng nhá máy, cầu trục, - Kết cấu : Khung cột BTCT chịu lực M250, tờng xây bao bằng gạch, mái chống dột và cách nhiệt bằng kết cấu mái tôn, cửa sổ và cửa đi bằng gỗ có khuôn học, đầu hồi phải bố trí cửa sắt cuốn tự động, nền gian máy lát gạch Ceramic, nền gian lắp ráp sửa chữa láng vữa xi măng M100 và có tấm thép bảo vệ; tờng lăn sơn. - Các kích thớc: Chiều rộng 8,90m; chiều dài 28,9 m; chiều cao 10,10m. c. Gian điều khiển trung tâm Gian điều khiển trung tâm đợc xây dựng riêng biệt, sát đầu hồi trái nhà máy, là nơi đặt các tủ điện đầu vào, tủ phân phối, - Kết cấu : Khung cột BTCT chịu lực M250 tờng xây bao bằng gạch, mái BTCT, chống dột và cách nhiệt bằng kết cấu mái tôn, cửa sổ bằng gỗ lim, cửa đi bằng sắt xếp; nền gian điều khiển lát gạch Ceramic, tờng lăn sơn trực tiếp. - Các kích thớc cơ bản: Chiều rộng 8,90m; chiều dài 7,90 m; chiều cao 5,15m. * Kết cấu bể hút Đợc hút trực tiếp ở khu tập trung nớc có hệ số mái dốc m = 1.50. Bản đáy đợc gia cố bằng BTCT M250 đổ tại chỗ dày 25 cm. Mái gia cố bằng BTCT M250 đổ tại chỗ Tờng cánh dạng bản sờn bằng BTCT M250. * Kết cấu bể xả Bể xả đợc đặt ở trong đê cách nhà trạm khoảng 2,60 m, tính từ mặt sau tờng nhà máy đến mặt trớc tờng ngang bể xả. Tờng và đáy trụ pin có kết cấu bằng BTCT M250 đổ liền khối. Tờng bể dạng tờng chắn đất nối cứng với bản đáy. Đáy bể xả đợc gia cố bằng cọc bê tông cốt thép M300 KT(35x35)cm dài 11.80 m. * Các kích thớc: - Chiều rộng lòng bể xả tại đầu bể: 12,60 m - Chiều rộng lòng bể xả tại cuối bể: 4,60 m (nối với cống xả) - Chiều dày bản đáy: 0,4 m - Chiều dày tờng ngang, dọc: 0,4 m - Chiều dày trụ pin: 0,40 m * Các cao trình: - Cao trình đáy bể xả: +0,84 m - Cao trình đỉnh bể xả: +4,10 m * Kết cấu cống xả qua đê a. Thân cống: Dạng cống hộp, dài 13,34 m, tiết diện cống nì(bìh)=2ì(2,00ì1,80) m; chiều dày bản đáy 0,40 m; chiều dày bản nắp 0,30 m; chiều dày tờng 0,35 m; cao trình đáy cống +10,47 m; cao trình mặt đê trên đỉnh cống +13,95 m. Vật liệu là BTCT M250; b. Đáy cống: Bằng bê tông cốt thép M250 dày 40cm đáy cống đợc gia cố bằng cọc bê tông cốt thép M300 kích thớc (35x35) cm dài 11.8m. c.Đoạn dốc sau cống: Dài 10,15 m (theo phơng ngang); rộng 4,60 m; hệ số mái dốc đáy m = 1,50; chiều dày bản đáy 0,35 m; chiều dày tờng 0,25-0,55 m; chiều cao tờng 1,80 m. Vật liệu là BTCT M250. d. Bể tiêu năng: Dài 10,0 m; rộng 4,60 m; chiều dày bản đáy 0,35 m; chiều dày tờng 0,25- 0,55 m; chiều cao hố tiêu năng 0,70 m; Vật liệu là BTCT M250. * Thiết bị cơ khí và điện trạm bơm 1. Phần cơ khí + Tổ bơm: trạm bơm gồm 7 tổ máy, trục đứng, hớng trục, thông số tổ máy: - Lu lợng tổ máy: Q tk = 8400 m 3 /h Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 5 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Cột nớc bơm thiết kế: H b = 5,2 m - Công suất động cơ: N đc = 175 KW - Điện áp động cơ: U = 380 V - Số vòng quay: n = 585 v/p - Hiệu suất: b = 0,82 (tại điểm thiết kế) - Hệ số công suất cos 0,9 (có tụ bù) - Cấp cách điện: cấp F - Tần số: f = 50 hez + Cơ khí phụ trợ: - Cầu trục 10 tấn trong nhà máy (1 bộ) - Pa lăng 3 tấn tại bể hút (1 bộ) - Palăng 3 tấn tại bể xả (1 bộ) - 7 lới chắn rác tại bể hút - 2 bộ phai sửa chữa buồng hút; 2 bộ phai sửa chữa bể xả - 3 bộ cửa van cống qua đê + máy đó ng mở VĐ10 - Hệ thống cứu hoả: 10 bình CO 2 và 2 máy bơm LT45-31 + vũi phun - Bơm thoát nớc nhà máy: 2 bộ 80DL52.2 ( hoặc tơng đơng )+ hệ thống đờng ống. - Quạt thông gió loại QHT5550-16, số lợng 10 cái - Và một số thiết bị khác. + Thiết bị của máy bơm : Hệ thống đờng ống ( bao gồm cả bu lông và gioăng đệm) - ống thép : 7 bộ ( Đờng kính 0.9m, dày 8mm, dài 8.4m ). - Khớp lắp giáp : 7 bộ ( Đờng kính 0.9m, dày 8mm, dài 0.4m ). - Van clapê : 7 bộ ( Đờng kính 0.9m, dày 8mm) - Khớp nối mềm : 7 bộ ( Đờng kính 0.9m, dài 0.4m) 2. Điện quản lý và vận hành: a. Đờng dây 10kV: Đờng dây 35kV có chiều dài 90m đi bằng dây dẫn 3AC-70mm2; Kết cấu chính của đờng dây nh sau: - Kéo dài từ cột cuối của tuyến cũ 90m. - Thay 01 vị trí cột cũ bằng cột LT-12B làm vị trí cột góc, bổ sung 01 vị trí cột LT-12B làm vị trí cột đỡ. - Móng là loại móng bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ. - Xà gồm các loại: XĐB10-1T; XNG10-1T. Xà dùng thép hình chính phẩm L70x70x7 và L63x63x6 đợc mạ kẽm. - Sứ dùng sứ VHD 10kV + ty mạ (Minh Long). b. Trạm biến áp: - Trạm biến áp là loại trạm trệt, MBA đặt trên bệ: - Sử dụng cột LT-10C. - Móng là loại móng bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ. - Hệ xà trạm trệt. Xà dùng thép hình chính phẩm L70x70x7 và U100x46 đợc mạ kẽm. - Tiếp địa sử dụng loại cọc tia hỗn hợp, dùng 12 cọc sắt L63x63x6 dài 2,5m đợc nối với nhau bằng thép dẹt 40x4, mỗi cọc cách nhau 5m. - Sứ đứng VHD-10 + ty mạ có cấp điện áp 35kV. - Máy biến áp 3 pha: chuyển 02 MBA 560kVA-10/0,4kV từ vị trí trạm cũ về trạm mới. - Tủ điện hạ thế dùng loại 500V 1000A chuyển từ vị trí trạm cũ về vị trí trạm mới. c. Đờng dây 0,4kV: Đờng dây 35kV có chiều dài 180m đi bằng dây dẫn Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC 3x185+1x120mm2 -0,6/1kV treo trên dây cáp thép C50. Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 6 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Kết cấu chính của đờng dây nh sau: - Đờng dây có 02 vị trí cột đôi sử dụng loại cột LT-8,5C. - Dùng cổ dề để treo dây cáp thép trên cột. - Móng là loại móng bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ. * Khu quản lý công trình Gồm các hạng mục: đờng thi công và quản lý, khu quản lý công trình, trang thiết bị quản lý và văn phòng Ban QLDA. 1. Đờng thi công và quản lý Tận dụng hệ thống đờng có sẵn để thi công và quản lý. 2. Khu quản lý công trình Vị trí ở công trình đầu mối trên khu đất có diện tích khoảng 4.830 m 2 gồm: nhà quản lý, sân bãi, Cây xanh, hàng rào & cổng, đờng nội bộ a. Nhà quản lý Bố trí chỗ làm việc, ăn ở, khu vệ sinh. Nhà 2 tầng, khung cột BTCT chịu lực, tờng xây bao bằng gạch, mái BTCT, chống dột bằng kết cấu mái tôn, sàn lát gạch ceramit, cửa sổ và cửa đi bằng gỗ. Diện tích sử dụng khoảng 250 m 2 . Các phòng trong nhà quản lý: 01 phòng họp ì 53,01 m 2 ; 02 phòng làm việc + phòng khách x 19,89 m 2 ; 01 phòng nghỉ ì 11.0 m 2 ; 01 phòng bếp ì 11.0 m 2 ; 02 phòng vệ sinh ì 10,8 m 2 b. Các hạng mục khác Sân bãi và đờng nội bộ bằng BT; hàng rào bằng sắt hoa và gạch xây. Cổng gồm: cổng chính rộng 6,00 m, cổng phụ vào trạm biến áp rộng 4,00 m. Trang thiết bị quản lý: Lấy theo Tiêu chuẩn ngành 14TCN 131:2002 gồm: hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị quản lý, trang bị ban đầu * Giải pháp các tuyên kênh và công trình trên kênh: 1. Kênh: Biện pháp công trình: Nạo vét khơi thông lòng kênh, tận dụng đất đào để đắp bờ kênh, chiều rộng bờ kênh phía tả có chiều rộng B=4m kết hợp làm đờng nội đồng, bờ kênh phía hữu có chiều rộng B=2m. Những cống tiêu và cống lấy nớc từ kênh đợc làm mới (đối với cống hỏng) hoặc kéo nối dài để phù hợp với mặt cắt thiết kế mới. Đoạn cuối kênh giáp với bể hút trạm bơm Tợng Văn đi qua làng mái kênh đợc gia cố bằng tấm lát bê tông kích thớc 60x60x8cm. 2. Công trình trên kênh: - Kết cầu trên kênh: Mặt cầu bằng bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ dày 20cm kết cấu là cầu thô sơ 2 mố trụ bằng bê tông thờng M200, đáy móng đợc gia cố bằng cọc tre dài 2,5m mật độ 25cọc /m 2 . - Cống tiêu vào kênh: Tờng đầu hạ lu, thợng lu làm bằng bê tông thờng M200 thân cống bằng ống bê tông M200 li tâm đúc sẵn. + Cống điều tiết trên kênh: Kết cấu bằng bê tông cốt thép, cửa có hệ thống cầu công tác đóng mở cỡng bức bằng ổ khoá V5, để chủ động cho công tác tới tiêu. III.điều kiện tự nhiên 1. Vị trí địa lý. - Huyện Nông cống nằm ở phía Nam thành phố Thanh Hóa, có tọa độ 19 0 34 độ vĩ Bắc, 105 0 43 độ Kinh đông, bao gồm diện tích các xã Tợng Văn, Trờng Giang, Trờng Sơn, Tợng Lĩnh và Trờng Minh + Phía bắc giáp với đê tả sông Yên và sông Hoàng. + Phía đông giáp với đê tả sông Thị Long. Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 7 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá + Phía tây dãy núi thuộc xã Tợng Sơn. + Phía nam có tuyến đờng sắt Bắc Nam đi qua. Nh vậy vùng tiêu của dự án rất rõ ràng đợc khép kín bởi hệ thống đê và đợng sắt kiên cố và núi cao. 2. Đặc điểm địa hình Nhìn chung khu tiêu có 2 hớng dốc chính từ Nam sang Bắc( từ xã Tợng Sơn xuống Trạm bơm Tợng Văn cũ) và từ Tây sang Đông (Từ địa phía đờng sắt Bắc Nam), địa hình có hình tơng đối bằng phẳng. Cao độ cao nhất +1,50 và cao độ thấp nhất + 0,50, vùng thấp nhất tập trung 2 bên dọc kênh tiêu C1 và C2 đi sát đê tả sông Thị Long. Diện tích ứng với các cao độ khác nhau. Cao độ 0- 0,5 0,5-1 1-1,50 1,5-21 >2 Tổng Diện tiêu (ha) 316 612 541 336 295 2.100 Tỉ lệ(%) 15,04 27.8 24.59 15.27 14.04 100 3. Thổ nhỡng: Đất đai trong khu vực thuộc loại đất á sét trung bình đến nặng và hơi chua nhiễm phèn, nguồn gốc feralit nền phù sa cổ, hình thành do hoạt động của hệ thống sống Hoàng và sông Thị Long. 4. Hiện trạng công trình. 4.1 Công trình đầu mối tiêu (Trạm bơm Tợng Văn): a - Trạm bơm Tợng Văn: Trạm bơm tiêu Tợng Văn đợc xây dựng tơng đối lâu (năm 1978) với quy mô 8 máy 4000m 3 /h với diện tiêu tiêu thết kế là 1600 ha với hệ số tiêu q=4,53l/s/ha (theo quy phạm cũ tần suất ma tiêu tính toán P=20%) Hiện tại đó xuống cấp khả năng tiêu rất kém hệ số tiêu không phù hợp (tần suất theo quy phạm ma tiêu P=10%)và quy mô diện tích tiêu mở rộng (2100ha). + Bể hút đợc làm bằng đá xây không có hệ thống điều tiết, kênh dẫn vào bể xả trạm bơm bằng đất đó bị bồi lắng nên khả năng tập trung nớc kém. + Bể xả: Trạm bơm không có bể xả mà bơm trực tiếp lên mặt đê và chảy tràn ra sông. + Cống qua đê: Không có cống qua đê. + Nhà máy: Đợc xây dựng lâu nên hiện tại nhiều chỗ đó bị nứt gẫy, trần bị thấm tờng nhà bị bong tróc. + Máy bơm: Trạm bơm Tợng Văn đợc thiết kế 8 máy loại 4000m 3 /h hiện tại chỉ còn 5 máy có khả năng hoạt động + Hệ thống điện: Hiện tại tại trạm biến áp vẫn hoạt động đợc nhng không đủ để cung cấp cho nhà máy hoạt động đúng công suất thiết kế. Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 8 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá + Khi mùa ma lũ tới, do nớc lũ làm ngập sàn động cơ nhà máy nên hầu nh các máy không có khả năng hoạt động, ngoài ra hệ thống điện cung cấp cho nhà máy khi có lũ không an toàn và hay rò rỉ điện ngây nguy hiểm cho ngời vận hành và dân ở khu vực xung quanh. b Hiện trạng các cống tiêu: - Cống tại: K0+330.6, khẩu diện BxH = 0.9 x 2.15 (m).Hiện tại đó đợc nâng cấp sửa chữa trong dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K7+200 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K4+800 ữ K6 +500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá; - Cống Bi : Tại K0 + 818.10, khẩu diện BxH = 1.5 x 2.56 (m) Hiện tại đó đợc xây dựng mới trong Dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K7+200 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K4+800 ữ K6 +500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá; - Cống Thọ Xơng 1: Tại K1 + 605.60, Khẩu diện BxH = 0.80 (m) Hiện tại đó đợc nâng cấp sửa chữa trong dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K7+200 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K4+800 ữ K6 +500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá; - Cống Thọ Xơng 2: Tại K2 + 189, Khẩu diện BxH = 2x(1.8 x 1.9)m Hiện tại đó đợc xây dựng mới trong Dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K7+200 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K4+800 ữ K6 +500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá; - Cống Trờng Thành: Tại K3+358 khẩu diện 2x(bxh) = 2 x(1,2mx1,4m) Hiện tại đó đợc xây dựng mới trong Dự án đầu t xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Yên đoạn từ K7+200 ữ K16+500 và đê Tả sông Thị Long đoạn K4+800 ữ K6 +500 Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá; c - Kiểm tra khả năng tiêu tự chảy của các cống tiêu trên tuyến đê Tả sông Thị Long tr- ờng hợp mực nớc sông thấp hơn trong đồng. - Lu lợng cần tiêu : Q tiêu = q tk * F = 7.77*2100/1000 = 16.31 (m 3 /s) Lu lợng chảy qua cống đợc xác định theo công thức: ZgHBQ n = *2*** (m 3 /s) Trong đó chiều rộng cống : B (B theo từng loại cống) j n = 0.93 Hệ số ngập Z: Chênh lệch mực nớc thợng lu và hạ lu cống H: Cột nớc trong cống Thống kê các cống tiêu trong khu vực tiêu trạm bơm Tợng Văn TT Lý trình n (Số cửa) b (m) h (m) f Ghi chú 1 K0+330,6 1 0.9 2.15 2 K0+818,10 1 1.5 2.56 Cống Bi 3 K1+605,60 1 0.8 Cống Thọ Xơng 1 4 K2+189,00 2 1.8 1.9 Cống Thọ Xơng 2 Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 9 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá 5 K3+358,00 2 1.2 1.4 Cống Trờng Thành Lu lợng chảy qua cống với chênh lệch mực nớc khác nhau: TT Lý trình N (Số cửa) Z B H f j n v Q (m) (m) (m) (m 3 /s) 1 K0+330,6 1 0,11 0,9 1,65 0,9 1,49 2,03 2 K0+818,10 1 0,11 1,5 1,86 0,9 2,79 3,81 3 K1+605,60 1 0,11 0,8 0,9 0,503 0,69 4 K2+189,00 2 0,11 1,8 1,4 0,9 2,52 6,89 5 K3+358,00 2 0,11 1,2 0,9 0,9 1,08 2,95 Tổng 16,31 Nhận xét: Cống đảm bảo tiêu cho diện tích 2100 ha với hệ số tiêu 7,77l/s.ha khi chênh lệch cột nớc là 0.11m Kết luận: Kích thớc cống đảm bảo tiêu cho vùng trong trờng hợp mực nớc sông thấp, Cống đang tốt, vận hành bình thờng không phải sửa chữa lại. 4.2 Kênh tiêu, tới: 4.2.1 Hiện trạng tới: Vùng dự án có nguồn 2 tới chủ yếu là tới tự chảy lấy nớc từ hệ thống hệ thống kênh Nam sông Mực và một số hồ chứa nhỏ trong khu vực và nguồn tới động lực bằng các trạm bơm lấy nớc từ các sông trong vùng nh sông Yên nh trạm Bơm bến Mắm trạm bơm Trờng Minh. 4.2.2 Hiện trạng tiêu: Hiện tại khu tiêu vùng dự án có 2 hệ thống kênh tiêu chính là kênh C1 và kênh C2, hai kênh gặp nhau tại trạm bơm Tợng Văn. Kênh tiêu chính C1 và kênh chính C2 đi dọc theo đê tả sông Thị Long, các tuyến kênh này có chiều rộng khá lớn (B= 12 - 20m) nhng đáy kênh đó bị bồi lắng, ngoài 2 tuyến kênh kênh chính C1và C2 còn có các tuyến kênh nhánh T1; T3, T5, T7 dẫn nớc về kênh chính. Ngoài nhiệm vụ là kênh tiêu, các nhánh kênh T1, T3, T5, T7 còn đóng vai trò là các kênh kết hợp tới. Trên các tuyến kênh tiêu này có các cống điều tiết nớc để giữ và dâng nớc tới cho phần lớn diện tích của dự án. Nguồn nớc tới chủ yếu là từ các trạm bơm tới trong khu vực, một phần lợi dụng triều. Thống kê các tuyến kênh tiêu trạm bơm tợng văn TT Tên kênh Hiện trạng Chiều dài (m) Ghi chú 1 Kênh tiêu C1 Kênh đất 2000,0 Kênh tiêu chính 2 Kênh tiêu C2 Kênh đất 2.579,3 Kênh tiêu chính 3 Kênh T1 Kênh Đất 3.617,0 Tới tiêu kết hợp 4 Kênh T3 Kênh Đất 3.549,0 Tới tiêu kết hợp 5 Kênh T5 Kênh đất 1.265,7 Tới tiêu kết hợp 6 Kênh T7 Kênh đất 2.791,0 Tới tiêu kết hợp Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 10 [...]... Dựng Cờng Thịnh Thi Còn tốt Còn tốt Còn tốt Xuống cấp Còn tốt Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Còn tốt Xuống cấp Còn tốt Xuống cấp 12 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Cầu trên kênh 18 K2+724 2F 0,4 Xuống cấp Cống tiêu, kết hợp lấy nớc tới qua bờ kênh: Trên bê các tuyến kênh có 150 cống lấy tiêu nớc kết hợp lấy nớc tới từ kênh tiêu, các cống... đã thi công, làm việc với TVGS để nghiệm thu khối lợng các công việc đó, làm cơ sở cho bộ phận kế hoạch tập hợp phiếu thanh toán Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 29 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Lập các biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình để trình Chủ đầu t, TVGS theo yêu cầu - Xử lý... loại máy thi công đều phải có một thợ điều khiển chính và một thợ điều kiển phụ Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 30 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - áp dụng hệ thống trả lơng theo sản phẩm, có thởng kích thích ngời lao động để nâng cao năng suất lao động Nâng cao chất lợng và rút ngắn thời gian thi công Mức... thi công (lán trại, điện nớc ) lập biện pháp thi công từng hạng mục công việc, biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lợng Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 31 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá + Nguồn cung cấp các loại vật liệu xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn chất lợng, tổ chức kiểm tra thí nghiệm các loại vật liệu.. .Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Cộng 15.802 4.2.3 Công trình trên kênh: Cầu và cống điều tiết qua kênh : Hệ thống cống trên kênh rất nhiều các công trình phục vụ tiêu thoát nớc, giữ nớc tời cho toàn bộ diện tích Ngoài ra còn các cầu giao thông dân sinh trên kênh Các công trình trên tuyến kênh với khẩu độ không đảm bảo tiêu thoát... phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thi n nhiên do nạn úng ngập hầu nh cha khống chế đợc và hạn hán vẫn cha khắc phục hoàn hoàn Thống kê dân sinh kinh tế các xã Xã Số hộ Nhân khẩu Lao động Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi Hộ Nông Hộ phi Nông 13 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá nghiệp nghiệp Trờng Minh 1780... là khoáng vật tự nhiên không nghiền (bao gồm cả chất dính) nhng không đợc vợt quá 50% khối lợng đá dăm cấp phối 2.3 Cát vàng cốt liệu bê tông - Là cát thi n nhiên có thành phần hạt có cấp phối phù hợp với TCVN 7572-2006 Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 20 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Tên các chỉ tiêu. .. cầu thi t kế về đờng kính và chiều dài cọc Tre dùng làm bè đệm là loại tre tốt, chắc, chẻ đôi và đan vuông kích thớc (20x20)cm Trớc khi đa vào sử dụng chúng tôi phải mời kỷ s giám sát kiểm tra và cho phép Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 28 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Chơng iii: biện pháp tổ chức công. .. 262 233 249 282 493 262 Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 16 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá Chơng II: Nguồn và chất lợng vật t cung cấp cho gói thầu - Nhà thầu đã từng thi công nhiều các dự án, với bề dày kinh nghiệm và trải qua cơ chế sàng lọc các đối tác, các mỏ cũng cấp vật liệu Bằng những kinh nghiệm... vic nghiờn cu h s thit k, nm vng mi yờu cu k thut, cht lng, vt liu, cụng ngh ca cụng trỡnh thi cụng cụng trỡnh m bo k thut, cht lng Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu T Xây Dựng Cờng Thịnh Thi 32 Biện pháp thi công: Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá - Lp bin phỏp thi cụng cụng trỡnh v hng mc cụng trỡnh T chc thc hin theo ỳng bin phỏp thi cụng cỏc cụng . +0.80 2 Mực nớc bể hút Max m +1.50 3 Mực nớc bể hút min m +0.50 4 Mực nớc bể xả thiết kế m +3.40 5 Mực nớc bể xả max m +3.94 6 Mực nớc bể xả min m +2.80 7 Cột nớc thiết kế m 5.10 8 Cột nớc lớn. Thanh Hóa, có tọa độ 19 0 34 độ vĩ Bắc, 105 0 43 độ Kinh đông, bao gồm diện tích các xã Tợng Văn, Trờng Giang, Trờng Sơn, Tợng Lĩnh và Trờng Minh + Phía bắc giáp với đê tả sông Yên và sông Hoàng. +. hỏng 5 Kênh T5 4 Cống tròn F30-50 Đó hỏng 5 Kênh T7 37 Cống tròn F30-50 Đó hỏng Cộng 150 5. Dân sinh kinh tế. 5.1 Dân số xã hội. Theo thống kê tính đến tháng 12 năm 2006 trong vùng dự án có: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá, Biện pháp thi công Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá, Biện pháp thi công Nâng cấp trạm bơm tiêu Tợng Văn, xã Tợng Văn, Huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hoá, Dân sinh kinh tế., Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường, Chương Iv: Biện pháp tổ chức thi công, XIi - Công tác nghiệm thu - đảm bảo chất lượng - hoàn thiện - vệ sinh công trình - Bảo hành công trình

Từ khóa liên quan