Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ)

114 994 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 08:35

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN NGỌC PHAN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (CŨ) LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Hà Nội - 2009 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN NGỌC PHAN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (CŨ) Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế Mã số: 60 31 0 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN DUY DŨNG Hà Nội - 2009 1 MC LC Danh mc vit tt Danh mc cỏc bng v hỡnh v M u Trang 1 CHNG 1. TNG QUAN V BN PH GI, THU CHNG BN PH GI V HIP NH CHNG BN PH GI CA WTO 8 1.1. Một số vấn đề chung về bán phá giá và thuế chống bán phá giá. 1.1.1. Khái niệm bán phá giá và ý nghĩa kinh tế của bán phá giá 1.1.1.1.Khái niệm bán phá giá 1.1.1.2. Tác động của việc bán phá giá 8 8 8 9 1.1.2. Khái niệm và vai trò của thuế chống bán phá giá 1.1.2.1. Khái niệm thuế chống bán phá giá 1.1.2.2. Vai trò của thuế chống bán phá giá 13 13 14 1.1.3. Các giai đoạn điều tra chống bán phá giá và các bên tham gia chính 15 1.1.3.1. Các bên tham gia chính vào điều tra chống bán phá giá 1.1.3.2. Các giai đoạn điều tra chống bán phá giá 15 17 1.2. Hiệp định chống bán phá giá của WTO 1.2.1. Giới thiệu về Hiệp định chống bán phá giá của WTO 1.2.2. Những quy định trong Hiệp định chống bán phá giá của WTO 18 18 19 1.2.2.1. Xác định việc bán phá giá 1.2.2.2. Xác định thiệt hại 1.2.2.3. Ngành sản xuất trong n-ớc 1.2.2.4. Nộp đơn yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá 19 21 23 24 1.2.2.5. Thu thập thông tin 1.2.2.6. áp dụng biện pháp tạm thời 1.2.2.7. Cam kết giá 1.2.2.8. áp dụng thuế và thu thuế chống bán phá giá 1.2.2.9. Truy thu thuế 1.2.2.10. Rà soát 25 27 28 29 31 32 2 1.2.2.11. Thông báo công khai và giải thích các kết luận 1.2.2.12. Cơ chế khiếu kiện độc lập 32 33 1.2.2.13. Chng bn ph gi thay mt nc th ba 1.2.2.14. Thnh vin ang pht trin 1.2.2.15. y ban chng bn ph gi 1.2.2.16. Trao i v gii quyt tranh chp 1.2.2.17. Gii quyt cui cng 34 34 34 35 35 CHNG 2. KINH NGHIM P DNG THU CHNG BN PH GI TI MT S NC THNH VIấN CA WTO 2.1. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá trên thế giới 2.1.1. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá ở các n-ớc phát triển 2.1.2. Tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá ở các n-ớc đang phát triển 2.2. So sánh kinh nghiệm áp dụng thuế chống bán phá giá tại một số n-ớc thành viên của WTO 2.2.1. So sánh các giai đoạn điều tra chống bán phá giá và bảo vệ trong vụ kiện chống bán phá giá 2.2.1.1. Các giai đoạn điều tra chống bán phá giá 2.2.1.2. Bảo vệ trong quá trình điều tra chống bán phá giá 36 36 37 38 39 39 39 51 2.2.2. So sánh khung pháp lý chống bán phá giá 2.2.2.1. Hệ thống pháp luật về chống bán phá giá 2.2.2.3. Bộ máy tổ chức chống bán phá giá 53 53 60 63 2.2.3. Tổ chức nguồn nhân lực và vấn đề liên quan đến nguồn tài chính cho quá trình điều tra chống bán phá giá 2.2.3.1. Tổ chức nguồn nhân lực 2.2.3.2. Vấn đề tài chính 2.3. Đánh giá chung về tình hình áp dụng thuế chống bán phá giá tại một số nớc thành viên của WTO 66 66 67 74 3 CHNG 3. MT S GI í LIấN QUAN N VIC P DNG THU CHNG BN PH GI VIT NAM 3.1. Những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi phải đối mặt với tranh chấp bán phá giá 76 76 3.2. Khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam 83 3.2.1. Các quy định hiện tại của Việt Nam liên quan đến thuế chống bán phá giá 83 3.2.2. Tác động bảo hộ của việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản xuất trong n-ớc 84 3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và vấn đề áp dụng thuế chống bán phá giá 85 3.2.4. Một số vấn đề liên quan tới áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam 3.2.5. Kiến nghị về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại Việt Nam 87 89 3.3. Gợi ý một số giải pháp liên quan tới việc áp dụng thuế chống bán phá giá ở Việt Nam 3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý về chống bán phá giá 90 91 3.3.1.1. Quy định biểu mẫu và cẩm nang h-ớng dẫn 3.3.1.2. Tổ chức chính quyền và t- pháp 3.3.1.3. Lợi ích xã hội trong việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 91 93 93 3.3.2. Tổ chức nguồn nhân lực và vấn đề liên quan đến nguồn tài chính cho quá trình điều tra chống bán phá giá 3.3.2.1. Tổ chức nguồn nhân lực 94 94 3.3.2.2. Nguồn tài chính cho quá trình điều tra chống bán phá giá 95 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 97 4 DANH MC CC BNG V HèNH V Trang Hỡnh 1.1. Tc ng ca vic bn ph gi 8 Hỡnh 1.2. Tc ng ca thu chng bn ph gi 13 Bng 2.1. Thi hn trong cc giai on iu tra (Hip nh chng bn ph gi ca WTO) 41 Bng 2.2. Thi hn trong cc giai on iu tra ca Hoa K 42 Bng 2.3. Thi hn trong cc giai on iu tra ca c 43 Bng 2.4. Thi hn trong cc giai on iu tra ca n Độ 43 Bảng 2.5. Thời hạn điều tra của một số n-ớc 44 Bảng 2.6. Bảng xác định giá thông th-ờng tại một số n-ớc 54 Bảng 2.7. Thuế chống bán phá giá dựa trên các yếu tố nào? 56 Bảng 2.8. Nguồn tài chính trong giai đoạn bảo vệ chống bán phá giá Bảng 2.9. Nguồn tài chính cho giai đoạn khởi kiện chống bán phá giá 68 70 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: i hi ng ton quc ln VI (nm 1986), vi ch trng i mi nn kinh t, ng v Nh nc ta  xc nh pht trin nn kinh t th trng nh hng X hi ch ngha vi nhiu thnh phn kinh t cng tn ti. Sau , ti cc i hi ng ln th VII, VIII, IX, X tip tc khng nh s nht qun ca ng li trn. Nh , cc thnh phn kinh t ni chung v khu vc kinh t c vn u t nc ngoi  Vit Nam ni ring pht trin mnh c v quy m, lnh vc trong tng a phng v c nc. Thc t  khng nh vai tr to ln ca khu vc kinh t c vn u t trc tip nc ngoi khng ch p ng yu cu v vn, cng ngh m cn ng gp quan trng vo s tng trng kinh t nc ta. Trong , s thu v thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi ngy cng tng v chim t trng kh ln trong tng s thu NSNN l mt trong nhng biu hin r rt v vai tr cng nh nh hng ca khu vc ny i vi nn kinh t. S thu np ngn sch ca cc DN c vn u t trc tip nc ngoi tng dn qua cc nm v bt u vt ngng 1 t USD t nm 2005 (t 1,29 t USD chim 12% tng s thu NSNN), nm 2006 l 1,42 t USD, nm 2007 l 1,67 t USD v nm 2008 t xp x 2 t USD. Tnh bnh qun t nm 2002-2008, s thu t khu vc kinh t c vn u t trc tip nc ngoi t t l t 10%-15% tng s thu NSNN. Qun l thu i vi DN c vn u t trc tip nc ngoi trong nhng nm qua  thu c nhng kt qu nht nh, song trn thc t vic qun l thu  khu vc ny cn nhiu vn  cn c nghin cu v xem xt. iu ny khng ch xut pht t nhu cu cn phi gii quyt cc vn  nghip v trong qun l thu, m cn t s cn thit phi tng cng qun l thu  thu thc s tr thnh cng c iu tit v m i vi nn kinh t trong bi cnh hi nhp kinh t quc t ngy cng su rng. c bit, qun l thu ni chung, qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi  cc a 6 phng ang t ra nhiu vn  cn phi xem xt gii quyt. H Ty cng l mt trong nhng a phng ang c nhiu khi sc v thu ht u t trc tip nc ngoi v c ngun thu kh t khu vc ny. Mc d nhng nm gn y, vic qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi  H Ty  t c nhiu kt qu kh tt, nhng trong thc t cn c nhiu vn  t ra i hi phi nghin cu y  v nht l la chn cc gii php kh thi  tip tc hon thin vic qun l thu ni chung, qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi ni ring. Chnh v vy, ti chn  tQuản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tâym ni dung lun vn. V ni dung nghin cu  cp n thc t ca a phng trc khi st nhp a gii hnh chnh vo Th  H Ni, do  cc kho cu  y tp trung vo a bn H Ty vi t cch l mt tnh c lp. 2. Tình hình nghiên cứu : Nghin cu hot ng u t trc tip nc ngoi ni chung, qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi ni ring l ni dung lun thu ht s quan tm ca cc c quan qun l nh nc, ca cc hc gi v cc nh nghin cu. Trn thc t t khi Vit Nam thc hin Lut u t nc ngoi n nay, lnh vc thu lun c ch  v  c nhiu cng trnh gin tip hoc trc tip bn lun v vn  ny. C th nu ln mt s cng trnh nghin cu tp trung ch yu vo cc vn  : - Về chính sách thuế : +  ti nghin c Thuế- Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tếa TS. Quch c Php- Tng cc thu (nm 1996). +  ti nghin cu khoa hc cp b ca Tng cc thu Chính sách thuế trong điều kiện mở rộng quan hệ với các khu vực kinh tế thương mại quốc tế m 2000) 7 +  ti nghin cu khoa hHoàn thiện chính sách thuế trong điều kiện hội nhậpc in thnh sch ca TS. c Minh- Vin nghin cu ti chnh (nm 2002). +  ti nghin cu khoa hc cp b Hoàn thiện chính sách thuế của Việt Nam 2001 đến 2010ca B ti chnh (nm 2003). +  tChiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 ca B Ti chnh (nm 2004). Ni dung cc cng trnh trn tp trung vo vic nghin cu mt s kha cnh l lun c bn v thu, vai tr ca thu trong nn kinh t th trng; phn tch mi quan h gia chnh sch thu v bin ng ca ngn sch quc gia trong vic p ng nhu cu pht trin kinh t, x hi; kho st v nh gi nhng u im v tn ti ca h thng thu Vit Nam, nu cc vn  ph hp, cha ph hp v kin ngh sa i, b sung chnh sch thu p dng i vi cc loi hnh DN ni chung v DN c vn u t trc tip nc ngoi ni ring. - Về quản lý thuế:  ti khoa hc cp B ca B ti chnh Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý thuế ở Việt nam trong điều kiện hiện nay TS.Nguyn Th Bt lm ch nhim nm 2004 c nh gi l c  ngha thc tin cao v  ng gp nhiu  kin c th cho cng tc hoch nh chnh sch ca ngnh thu Vit Nam trong giai on 2005-2010. - i vi vic qun l thu  H Ty:  tCác giải pháp nhằm tăng thu ngân sách đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh -  ti khoa hc cp tnh do Cc Thu H Ty thc hin nm 2001  nh gi thc trng qun l thu v  ra mt s gii php  tng cng qun l thu i vi khu vc kinh t ngoi quc doanh  H Ty. Tuy nhin, cc nghin cu v qun l thu i vi DN c vn u t trc tip nc ngoi  H Ty cha c  cp n trong  ti ny. Nhn chung, cc cng trnh nghin cu trn y ch yu tp trung lm r nhng im ph hp, cha ph hp ca chnh sch thu, cc ni dung qun l 8 thu i vi cc DN ni chung v loi hnh DN c vn u t trc tip nc ngoi ni ring. Trn c s  cc nh nghin cu v qun l   xut cc gii php v cc kin ngh  sa i b sung mt s ni dung v chnh sch thu, v qun l thu cho ph hp vi thc t. Vic nh gi thc trng qun l thu i vi loi hnh DN c vn u t trc tip nc ngoi  cc a phng ch yu ch mi  cp trong cc bo co tng kt m ca c quan thu cc cp. Trong khi ,  lm r nhiu vn  t ra cn phi c mt kho cu thc t ton din v y  hn. c bit,  c cc kin ngh  xut gii php c hiu qu  H Ty trc v sau khi st nhp a gii hnh chnh vo H Ni v qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi khng th khng trc tip kho st c th cc vn  thc t  chnh a phng ny. Do vy, lun vn s tp trung nghin cu thc trng qun l thu cc DN c vn u t trc tip nc ngoi  H Ty v  xut cc gii php nhm qun l thu c hiu qu i vi loi hnh DN ny . 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : Mục đích: Lm r thc trng v qun l thu v trn c s   xut cc gii php nhm tng cng qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi  H Ty. Nhiệm vụ : - H thng ho mt s kha cnh l lun chung v qun l thu i vi DN c vn u t trc tip nc ngoi. - Phn tch v nh gi thc trng qun l thu i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi trn a bn H Ty. -  xut mt s gii php nhm tng cng qun l thu ph hp i vi loi hnh DN ny  H Ty. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Trong phm vi ca lun vn, ch nghin cu hot ng qun l thu do ngnh thu qun l i vi cc DN c vn u t trc tip nc ngoi trn a bn H Ty t nm 1999 (thi im ci cch thu bc 2) n nay . [...]... cƣờng quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên địa bàn Hà Tây 9 Chƣơng 1 MỘT SỐ KHÍA CẠNH LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Khái quát chung về thuế 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế: Thuế là... thuế trên địa bàn Hà Nội - Coi trọng tổ chức bộ máy quản lý thuế: Cũng nhƣ ở Vĩnh Phúc, các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đƣợc tập trung quản lý thuế tại Văn phòng Cục thuế thành phố Năm 1999, Cục thuế Hà Nội thành lập Phòng quản lý các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, quản lý 331 DN với 15 cán bộ, bình quân mỗi cán bộ quản lý 20 DN Số lƣợng các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên. .. đối với DN nói chung và quản lý thuế đối với DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài nói riêng - Phân tích làm rõ thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên địa bàn Hà Tây, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đã đạt đƣợc và những vấn đề còn tồn tại - Đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. .. các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đều đƣợc theo dõi và quản lý thuế đầy đủ, nhất là đối với các dự án của nhà thầu nƣớc ngoài + Tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế: Vĩnh Phúc là một trong những địa phƣơng dẫn đầu trong cả nƣớc về cải thiện môi trƣờng đầu tƣ và thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài Đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đầu tƣ sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa. .. bộ máy gọn nhẹ: Quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài của Vĩnh Phúc từ năm 1999 đến nay đƣợc tập trung quản lý tại Văn phòng Cục thuế Từ năm 1999, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thành lập 1 tổ chuyên trách trực thuộc Phòng quản lý thuế các DN, tổ này chuyên theo dõi và quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, bình quân 1 cán bộ theo dõi quản lý 10- 15 DN (Nguồn:... nƣớc ngoài ở địa bàn Hà Tây hiện nay và trong thời gian tới 7 Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chƣơng : Chương 1: Một số khía cạnh lý luận chung về quản lý thuế đối với DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên địa bàn Hà Tây Chương 3: Các giải pháp... VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC THAM KHẢO CHO HÀ TÂY Mặc dù quản lý thuế đối với DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam là một nội dung khá mới, song thực tế đã có nhiều địa phƣơng thực hiện khá tốt việc quản lý thuế đối với loại hình DN này Để có thêm kinh nghiệm tham khảo cho Hà Tây, luận văn phân tích một số bài học từ thực tế ở Vĩnh Phúc và Hà. .. = Thuế GTGT đầu Thuế GTGT đầu ra - vào được khấu trừ Theo cách tính thuế này, số thuế phải nộp của ngƣời nộp thuế bị phụ thuộc vào thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào, do vậy chỉ có thể áp dụng đối với các DN có đủ căn cứ pháp lý để xác định số thuế đầu ra và thuế đầu vào Với các phân tích nêu trên cho thấy trọng tâm của quản lý thuế GTGT là quản lý hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ; đối. .. tiến của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài Mặt khác, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cũng muốn bên nhận đầu tƣ có trách nhiệm hơn với họ bằng cách chia sẻ những rủi ro trong đầu tƣ Hơn nữa, thông qua liên doanh các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị trƣờng và tiếp cận với các nhà hoạch định chính sách của nƣớc nhận đầu tƣ Điều ai cũng biết rằng các DN có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. .. thực hiện luật thuế Quản lý thuế có các đặc điểm chủ yếu sau đây: - Quản lý thuế là quản lý nhà nƣớc: Là sự quản lý do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thực hiện, mỗi cơ quan nhà nƣớc thực hiện hoạt động quản lý trong những phạm vi khác nhau, đối với các đối tƣợng bị quản lý khác nhau 20 trong quá trình thu, nộp thuế vào NSNN Quản lý nhà nƣớc về thuế bao gồm việc tổ chức thực hiện pháp luật thuế; kiểm tra, . HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN NGỌC PHAN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (CŨ) LUẬN. nc ngoi ni ring. Chnh v vy, ti chn  t Quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây m ni dung lun vn. V ni dung nghin cu . TẾ ĐỐI NGOẠI Hà Nội - 2009 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN NGỌC PHAN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), Chương 1 MỘT SỐ KHÍA CẠNH LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM, 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở HÀ TÂY, Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở HÀ TÂY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm