Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

103 522 7
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 13:26

1  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo HÀ THỊ THU HƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2014 Hà Nội - Năm 2012 2  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oOo HÀ THỊ THU HƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP Hà Nội - 2014 Hà Nội - Năm 2012 3 MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt i Danh mục các bảng ii Mơ ̉ đâ ̀ u 1 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề 6 1.1   6 1.1.1  6 1.1.2  10 1.2  11 1.2.1   11 1.2.2  15 1.2.3  16 1.3   20 1.3.1   20 1.3.2  27 Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 31 2.1   2010 31 2.1.1   31 2.1.2  38 4 2.2             43 2.2.1           43 2.2.2             45 2.2.3   46 2.2.4  48 2.2.5   53 2.3   53 2.3.1  53 2.3.2   55 Chƣơng 3: Định hƣớng và giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 63 3.1      63 3.1.1   63 3.1.2   76 3.2                2015 78 3.2.1    79 5 3.2.2   81 3.2.3   82 3.2.4   83 Kê ́ t luâ ̣ n 90 Tài liệu tham khảo 91 Phụ lục 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1   2 CSDN  3 CSXH  4 DVVL  5   6   7   8   9   10 UBND  11 TCN Tr 12 TH  13 TTDN  14 TW  15 XHCN  7 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1    33 2     34 3           34 4       2010 36 5           2006  2010 41 6    2010 42 7            - 2010 48 8 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tnh cp thiết ca đề tài -     ,              - . , n  .               ,                  - , ,         ,         .                    9     .                     : “Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 2. Tình hình nghiên cứu   - -   -  -   -   -     - -   Minh  - - 2004.   - -   -    -  10 -  trung n  -      -                gian t    -   ?   [...]... đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề - Phân tích thực tra ̣ng thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ rõ những kế t quả đa ̣t đươ ̣c , những ha ̣n chế và các nguyên nhân chủ yếu - Nêu định hướng và đề xuấ t các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái. .. tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.1 Hoạt động dạy nghề và vai trò của hoạt động dạy nghề trong nền kinh tế quốc dân 1.1.1 Khái niệm, các hình thức và đặc điểm của hoạt động dạy nghề 1.1.1.1... tế đối với hoạt động dạy nghề Thứ tư, Nhà nước tổ chức bộ máy quản lý về dạy nghề, hoàn thiện cơ chế quản lý Bộ máy quản lý Nhà nước về dạy nghề bao gồm từ Bộ LĐTBXH, Tổng cục Dạy nghề đến các cơ quan quản lý hoạt động dạy nghề tại địa phương (thành phố, tỉnh, huyện, xã) Đồng thời, Nhà nước tiến hành phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương Hiện nay, Nhà nước đang xúc tiến đổi mới cơ chế quản lý, ... trong quản lý - Đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về dạy nghề ở Thái Nguyên trong thời gian tới 7 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kế t luâ ̣n và tài liê ̣u tham khảo , đề tài đươ ̣c kế t cấ u thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái. .. trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiê cƣu n ́ Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề (chủ yếu là dạy nghề thường xuyên) Phạm vi nghiên cứu được xác định là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2006 - 2010, trong đó tập trung vào loại hình dạy nghề thường xuyên Các vấn... định của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề Đối với các trường TCN, CĐN định kì thông báo kết quả kiểm định để người học và xã hội đánh giá Tăng cường thanh tra, kiểm tra dạy nghề để duy trì hoạt động dạy nghề trên địa bàn theo đúng Luật Dạy nghề và các quy định của Bộ LĐTBXH 1.3.2 Bài học cho tỉnh Thái Nguyên 34 Từ thực tiễn đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề ở Vĩnh Phúc... đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề nói chung để phân tích thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Từ đó, nhận định ra những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý để đưa ra các giải pháp khắc phục Để thực hiện mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt... nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới như ở Việt Nam hiện nay thì vấn đề con người là vấn đề chủ chốt Một trong những công tác hàng đầu để hình thành con người mới XHCN đó chính là đào tạo nghề cho người lao động 1.2 Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề 1.2.1 Khái niệm và nội dung của quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề 1.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước về hoạt động dạy nghề Quản lý. .. quản lý nhà nước về dạy nghề bao gồm các nội dung sau: 19 Thứ nhất, Nhà nước ban hành và thực thi một hệ thống các văn bản pháp luật về dạy nghề Nhà nước xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động dạy nghề ở các hình thức đào tạo, nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động dạy nghề ở nước ta trong thời kỳ mới Mọi hoạt động quản lý nhà nước. .. phát triển của xã hội Trong đó, quản lý nhà nước là một dạng quản lý có ý nghĩa quan trọng nhất Quản lý nhà nước là một dạng quản lý do nhà nước làm chủ thể, định hướng điều hành, chi phối để đạt được mục tiêu kinh tế xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định [5,tr.27] Quản lý nhà nước là sự quản lý xã hội bằng quyền lực Nhà nước, ý chí Nhà nước, thông qua bộ máy nhà nước làm thành hệ thống điều . cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.1 Hoạt động dạy. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn.   1.2 Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề 1.2.1 Khái niệm và nội dung ca quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề 1.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước về hoạt động dạy nghề i
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn