Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

5 1,592 49
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:33

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1: Nội dung công việc:Bên A giao khoán và bên B nhận thi công xây dựng công trình (hạng mục công trình)Điều 2: Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật:Bên B thực hiện các công việc theo đúng hồ sơ thiết kế do bên A cung cấp đảm bảo kỹ – mỹ thuật, tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật bên A.     ! """""  #$%&'&(  )*+, -/0 1+234  !"#$%$&&'()*+,' ( /01. )*02345  !6789/ ( /7:;.<=/->.?/@ A.$&,'()*+,'1/@ %B, CDC$E+AF5' G4-HI J KLM7NOPQ<#"%8K HR0KH S  ./T  56&'&(75684     !"#$  % 569'&(756584     !"#$  %  56:;9'<'=#$%>?@AB( C;'&DE; FGHI4FH3J3KFL4 &'(%)%#*'&+,-./01$ /02 FGHM4 N0O13KPQRHSH-T0 H04 &'&. # 3%4567)7%*'(89:4; *;%)<=<8+8->8 4?3%5.4%>*@)<8+*'(A FGHU4VW+F,XYZQ3[0 \F3FW4 A 4B,-. A C. D:4)BE)FD:4 1)GHIJK7#00C7*9);)2 FGH]4^3F_0 FJ34 E RJ3KFL ^3F_  F !    FGH`43 FLX0 H[aP3FW- bFO134 &'(L*'&+:+#3%M)?JIDEN+)F)? JID# )O3%A *'L8)7D:*?/GC 858)*'& ,%E:PA FGHc4$ O^30 *0X*3KP0 W 0_4 /IQ). # *'(%*'&"/IQR/G >:P# /%D:43%.%A 8)*'&%S:P# *'7 8# :;NH)F,+>ICN/ >*'(0*'&5T4ID" 'UR/:P# 4V4ID 8AURWJ5T4ID %L#QUR/# %7:3%A 8CX)BE 8*%/0A&'(5T %75?YWJ%*'&A  FGHd4e_  FLXfW_aR4 7.1. Trch nhim bên A: Z%[*\3%74@%*'&%4Y8) 8+JD%*' &%/03%)7A !]*@5)<8+9JID)?JIDA ^>$4)F/)BE*_4P8%-> *'&A !89:4P4>#+I#+J 83%74@%*'&A `" 8)?JID%%*'&A %%*'&3%4Y8aA b78)4:"4>#+I4B%*'&0*'()7 %Y%*'&3%0"+A 7.2. Trch nhim ca bên B: 7:+[*\%*'(%A !8c*4P4>$$N/7*J%4@:$#$% A !8c*4P4>-J.. 3%474@4V4[/A ^+:54)F*@-J# /0*'(A .8/ /IQ*'(#::J8+#Y#94YJ'd847 /+I/':#46#04; A ;*;%/03%474@Id844Y8eeeA /03%45.IQf>*'(4;*;%#Y9JID )<=<8+/0A &'&)4ID.F8B%d8Y#g#$. D:4 IQ*9)h0"%%*'"X)4ID5.4F>*'(A !8%%/ #Y%J%4@/'/ICA b78.F*i# 05T)4ID%)?JID4V. A .*?/G6j%-A b785i%JS>*'&:;%/JJ*'&:; 4Y%*@)?JIDIi4NA X FGHg4hHQ+V 0 Oi3 0KF X4 /%/ICD:*'&#:g#$%3%74@1/E/IC D:*9);)I%'#78'4kA20*'&5T*: I58 !+/KU4P8:R/ 8%$*+ 13%74@47C4B#:2 !+7:3%:7:R/ 8%$ *+13%74@47C4B#:2 `5?Y:%)%D:43%74@)#IDd8 R`//0A /%/ICD:*'()89:4>#+If47+C $7:3%174@4V4ID*'i8+20*'(:; @'C+4N#%*;74@A/%/ICD:*'(4` 7)7)*%/IQ4B*'&. 09;:G#Y -C+74@4N*'(:;8A !"#%74@7i8+*'(5T4"4@% 3%74@4Y/AL3%"4@4*'(Nd8Y'8P8*'&*` 58-J.4B4;*;%74@A FGHj4FGH- k H34 *')7. 44Y8)%;/'A/%d8/0.  D:478NH#IQ_:5*'L/%4`I6JID ?9:I6;d87A FGHIl4eW  NKP3FkFmHQ/00eW  N4 /ICD:N#IQ_/%d8/0. D:4*'5TS J.?4>4@**4B%l#I6JID;d87A /ICD:)44IDi8+H*'# ;d87/9: 5T4ID4I/W)78@Wb--b&0;d873% d84>::J8+A&'%8) 0*'4N:;8%*@:GA FGHII4FLH 1+234  D:4N 8J.)BE)FA D:45T.4@JF)*'. 4P4>d8Y#g#$ 4V/%D:4A D:44IDJ+:X*;*'(H*;*'&H*;N/ ::JFI8A n@56 n@565 U
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng